| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych2)

Na podstawie art. 70zm ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać w przypadku pojazdów kategorii:

1) M1 – 10%,

2) M2, M3, N, O – 30%

– pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu.

2. Jeżeli liczba odpowiadająca odpowiednio 10% albo 30%, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 100 pojazdów.

§ 2.
1. W przypadku pojazdów kategorii T, C oraz R maksymalna liczba pojazdów jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 10% pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu.

2. Maksymalna liczba pojazdów, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 20.

§ 3.
1. W przypadku pojazdów kategorii L maksymalna liczba pojazdów jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 10% pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu.

2. Jeżeli liczba odpowiadająca 10%, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, maksymalna liczba pojazdów jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 100 pojazdów.

§ 4.
1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, o którym mowa w art. 70o ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wykazu numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, o którym mowa w art. 70o ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, o którym mowa w art. 70o ust. 4 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór wykazu osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, o którym mowa w art. 70o ust. 4 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia producenta o posiadaniu dla pojazdu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 70o ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia:

1) dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);

2) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.);

3) dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512, z 2008 r. Nr 29, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 206, poz. 1218 i Nr 226, poz. 1361),

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291, z 2010 r. Nr 237, poz. 1576 oraz z 2011 r. Nr 115, poz. 667),

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360 oraz z 2006 r. Nr 205, poz. 1513)

– które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) tracą moc z dniem wejścia w życie tej ustawy.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 marca 2013 r. (poz. 389)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WYKAZ NUMERÓW VIN POJAZDÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załącznik nr 2

WZÓR – WYKAZ NUMERÓW VIN POJAZDÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załącznik nr 4

WZÓR – WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DLA POJAZDU OBJĘTEGO WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WE/ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DLA POJAZDU OBJĘTEGO WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WE/ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »