REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1663

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.”;

2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kandydat do służby, niezależnie od liczby prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytania testowe, otrzymuje 40 ujemnych punktów z testu wiedzy.”;

3) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 60 punktów.

2. Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej uzyskuje kandydat do służby, który za prawidłowe wykonanie ćwiczeń tego testu otrzymał co najmniej 43 punkty.”;

4) uchyla się § 26;

5) w § 34 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

4. Rozmowy kwalifikacyjnej nie przeprowadza się z kandydatem do służby, który w ciągu roku od dnia przeprowadzenia takiej rozmowy w ramach wcześniejszego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał pozytywny wynik z tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.”;

6) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 30 ust. 4 i § 34 ust. 3.”;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Postępowania kwalifikacyjne - przepis przejściowy]

1. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 18 ust. 2 oraz § 26, które stosuje się w dotychczasowym brzmieniu do kandydata do służby, który przystąpił do testu wiedzy lub testu sprawności fizycznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Liczbę punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej przez kandydata do służby, o którym mowa w ust. 1, przelicza się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Kandydat do służby - przepis przejściowy]

Do kandydata do służby, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, stosuje się przepis:

1) § 43 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) § 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1663)

Załącznik nr 1

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w sali gimnastycznej.

2. Test sprawności fizycznej kandydat do służby wykonuje w stroju i obuwiu sportowym. Niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby.

3. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.

4. Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością do 0,1 sekundy.

5. Test sprawności fizycznej składa się z ośmiu ćwiczeń przeprowadzonych w jednym dniu w następującej kolejności:

1) okrążanie stojaków;

2) przewroty na materacu;

3) przeniesienie manekina;

4) pokonanie górą płotków lekkoatletycznych;

5) rzuty piłkami lekarskimi;

6) przenoszenie piłki lekarskiej;

7) pokonanie górą skrzyń gimnastycznych;

8) bieg wahadłowy.

6. Test sprawności fizycznej przedstawiony jest w postaci graficznej za pomocą schematu:

SCHEMAT TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


7. Opis ćwiczeń testu sprawności:

1) okrążanie stojaków – w pozycji leżenie przodem na materacu, z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia, na komendę „gotów” kandydat do służby nieruchomieje. Na komendę „start” włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony;

2) przewroty na materacu – po okrążeniu drugiego stojaka kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przewroty przez bark na ułożonych wzdłuż 3 materacach (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci w przód. Przewroty wykonuje się z przysiadu podpartego lub z postawy wyższej;

3) przeniesienie manekina – po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go w dowolny sposób, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac;

4) pokonanie górą płotków lekkoatletycznych – po dobiegnięciu do ustawionych w rzędzie czterech płotków lekkoatletycznych o wysokości 76 centymetrów kandydat do służby pokonuje te płotki dowolną techniką nad ich górną krawędzią;

5) rzuty piłkami lekarskimi – po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu przed linią rzutu) oburącz zza głowy w przód na odległość powyżej 5 metrów (piłka musi przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, przy czym kandydat do służby może dodatkową piłką poprawić jeden niezaliczony rzut;

6) przenoszenie piłki lekarskiej – piłka leży na materacu przy drabinkach; kandydat do służby z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), wykonuje 10 przeniesień piłki lekarskiej w taki sposób, żeby piłką dotknąć materaca, a następnie dowolnego szczebla drabinki;

7) pokonanie górą skrzyń gimnastycznych – kandydat do służby pokonuje dowolną techniką każdą z czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych ponad ich górną płaszczyzną;

8) bieg wahadłowy – kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie dłonie nie mogą dotknąć podłoża, a obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera.

8. Podczas wykonywania rzutów piłkami lekarskimi, przenoszenia piłki lekarskiej, biegu wahadłowego członek zespołu dokonujący oceny testu sprawności fizycznej liczy na głos poprawnie wykonane ćwiczenia.

9. Test sprawności fizycznej przerywa się w stosunku do kandydata do służby, jeżeli w czasie jego przeprowadzania kandydat do służby:

1) przeniesie rękę nad stojakiem, przytrzyma ręką lub przewróci stojak;

2) rzuci manekina na materac;

3) przytrzyma ręką płotek lekkoatletyczny, przewróci go lub przemieści którąkolwiek część ciała obok płotka, poniżej jego górnej krawędzi;

4) przewróci skrzynię gimnastyczną, zrzuci element tej skrzyni lub przemieści którąkolwiek część ciała obok skrzyni, poniżej jej górnej płaszczyzny;

5) wykona ćwiczenie testu sprawności fizycznej niezgodnie z opisem, o którym mowa w ust. 7.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, kandydat do służby może jeden raz, w tym samym dniu, powtórnie przystąpić do testu sprawności fizycznej.

11. Powtórne przerwanie, w tym samym dniu, testu sprawności fizycznej z przyczyn, o których mowa w ust. 9, skutkuje uzyskaniem przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej.

12. Po zakończeniu testu sprawności fizycznej kandydat do służby zostaje poinformowany o czasie oraz wyniku, jaki uzyskał z tego testu, zgodnie z normami czasowymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.

Normy czasowe
(minuty, sekundy, dziesiętne sekundy)

Liczba punktów

1

2

3

1

1.39,1–1.41,0

43

2

1.37,1–1.39,0

44

3

1.35,1–1.37,0

45

4

1.33,1–1.35,0

46

5

1.31,1–1.33,0

47

6

1.29,1–1.31,0

48

7

1.27,1–1.29,0

49

8

1.25,1–1.27,0

50

9

1.23,1–1.25,0

51

10

1.21,1–1.23,0

52

11

1.19,1–1.21,0

53

12

1.17,1–1.19,0

54

13

1.15,1–1.17,0

55

14

1.13,1–1.15,0

56

15

1.11,1–1.13,0

57

16

1.09,1–1.11,0

58

17

1.07,1–1.09,0

59

18

poniżej 1.07,1

60

 

Załącznik 2. [SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY WYKSZTAŁCENIA ORAZ POSIADANYCH PRZEZ NIEGO UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik nr 2

SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY WYKSZTAŁCENIA ORAZ POSIADANYCH PRZEZ NIEGO UMIEJĘTNOŚCI

1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

2

3

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Test psychologiczny

60

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

220

 

2. Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują: członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

3. Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

2

3

1

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)

8

2

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymieniony w lp. 1

6

3

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)

4

4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

2

 

4. Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

2

3

1

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4

2

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

3

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

4

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2

 

Załącznik 3. [TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY]

Załącznik nr 3

TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY

Lp.

Liczba punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej przez kandydata do służby na podstawie dotychczasowych przepisów

Liczba punktów odpowiadających liczbie punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej przez kandydata do służby na podstawie dotychczasowych przepisów

1

2

3

1

21–23

43

2

24

44

3

25

45

4

26

46

5

27

47

6

28

48

7

29

49

8

30

50

9

31

51

10

32

52

11

33

53

12

34

54

13

35

55

14

36

56

15

37

57

16

38

58

17

39

59

18

40

60

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-01-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA