REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1667

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska, zwanej dalej „pomocą”, w sektorach:

a) hutnictwa żelaza i stali,

b) górnictwa węgla,

c) budownictwa okrętowego,

d) włókien syntetycznych,

e) rybołówstwa i akwakultury,

f) rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

g) działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w rozporządzeniu Rady WE nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.);

2) dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy zsumowanej z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis ze wszystkich źródeł przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 000 000 euro przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 oraz z 2013 r. poz. 1540).

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym projekcie inwestycyjnym – oznacza to projekt, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej;

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.).

§ 3.
Pomoc może być udzielana, jeżeli jest przeznaczana na:

1) dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska istniejących instalacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055);

2) ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności na dostosowanie instalacji, urządzeń i warunków prowadzenia działalności do wymogów ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2));

3) redukcję emisji ze źródeł spalania paliw, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska źródeł spalania paliw o mocy od 50 MW;

4) gospodarkę odpadami, w szczególności na realizację inwestycji i programów, związanych z istniejącymi instalacjami, przyczyniających się do rozwiązywania problemów w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238);

5) zaopatrzenie w wodę;

6) poprawę stanu bezpieczeństwa istniejących urządzeń wodnych;

7) poprawę jakości paliw i technologii silnikowych;

8) zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców;

9) odnawialne źródła energii;

10) ograniczenie emisji lotnych związków organicznych;

11) monitoring zanieczyszczeń środowiska;

12) składowanie odpadów;

13) zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 4.
Stosowanie warunków udzielania pomocy, określonych w rozporządzeniu, zwalnia z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej projektu takiej pomocy.
§ 5.
1. Pomoc może być udzielana na realizację inwestycji będącej nową inwestycją.

2. Za nową inwestycję uznaje się:

1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, lub

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

3. Za nową inwestycję nie uznaje się:

1) inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

4. W ramach pomocy mogą być wspierane następujące rodzaje inwestycji:

1) zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości przez zapobieganie emisjom do środowiska;

2) zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ciepła odpadowego oraz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;

3) zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach prawa krajowego i w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska;

4) inwestycje w urządzenia lub instalacje ograniczające emisje do środowiska, których zastosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne przez zmiany technologii i inne zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa nie są w tym zakresie wystarczające;

5) budowa lub przebudowa oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków;

6) budowa lub przebudowa systemów kanalizacji;

7) budowa lub przebudowa instalacji wykorzystywanych w prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności, w celu osiągnięcia wymaganych standardów jakości odprowadzanych ścieków;

8) rozbudowa lub przebudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych;

9) przebudowa urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;

10) konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku;

11) inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła;

12) budowa lub przebudowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze regionalnym lub ponadlokalnym, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami;

13) budowa lub przebudowa urządzeń do odzysku, w szczególności recyklingu, lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych;

14) budowa lub przebudowa instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;

15) budowa lub przebudowa instalacji do zbierania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;

16) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;

17) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń w celu zapewnienia właściwego ewidencjonowania odpadów;

18) budowa lub przebudowa elektrowni kondensacyjnych przez stosowanie bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym o sprawności nominalnej co najmniej 45%, węglem brunatnym o sprawności nominalnej co najmniej 43,5% lub stosowanie jednostek parowo-gazowych o sprawności nominalnej co najmniej 55%;

19) budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, pompowni;

20) przebudowa urządzeń wodnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

21) zmiany technologii produkcji paliw w celu poprawy ich jakości;

22) budowa lub przebudowa instalacji służących ograniczeniu zawartości siarki w produktach naftowych;

23) budowa lub przebudowa instalacji służących produkcji biopaliw, biokomponentów lub innych paliw odnawialnych;

24) wymiana lub przebudowa silników wraz z oprzyrządowaniem do spalania paliw, w tym alternatywnych w stosunku do ropopochodnych;

25) doposażenie baz transportowych w urządzenia służące zmniejszeniu oddziaływania na środowisko taboru komunikacji publicznej;

26) inwestycje służące oszczędzaniu energii, w tym wymiana wyposażenia na energooszczędne;

27) zastosowanie ogniw paliwowych;

28) budowa lub przebudowa elektrowni wodnych o nominalnej mocy elektrycznej do 10 MW;

29) budowa elektrowni wiatrowych;

30) budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanych ze współspalaniem;

31) budowa lub przebudowa źródeł wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej;

32) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych, oraz urządzeń związanych z automatyką tych systemów;

33) budowa lub przebudowa instalacji pozyskiwania lub wykorzystania energii wód termalnych;

34) zastosowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych;

35) budowa nowych lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej;

36) zastosowanie pomp ciepła;

37) budowa linii technologicznych służących do produkcji urządzeń przetwarzających energię odnawialnych źródeł w energię elektryczną, cieplną lub urządzeń produkujących biopaliwa;

38) budowa instalacji do odzysku energii odpadowej;

39) przebudowa zbiorników i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych;

40) hermetyzacja urządzeń i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych;

41) przebudowa stacji benzynowych w celu ograniczenia emisji węglowodorów do środowiska;

42) przebudowa instalacji lub zmiana technologii prowadząca do ograniczenia lub wyeliminowania emisji lotnych związków organicznych;

43) zakup aparatury do badań i pomiarów zanieczyszczeń środowiska;

44) zakup urządzeń służących ograniczaniu ilości i objętości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji;

45) budowa wydzielonych części składowiska przeznaczonych na składowanie odpadów niebezpiecznych, których składowanie jest dopuszczalne;

46) budowa magazynów odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów przyjętych na składowisko odpadów;

47) budowa instalacji służących odgazowaniu składowisk odpadów;

48) budowa instalacji służących gromadzeniu odcieków i ich oczyszczaniu lub podczyszczaniu w stopniu umożliwiającym odpowiednio przyjęcie na oczyszczalnię lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

49) budowa instalacji oraz zakup urządzeń do zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu tych pojazdów.

§ 6.
1. Pomoc może być udzielana w formie:

1) dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, lub

2) oprocentowanych pożyczek, lub

3) częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.

2. Pożyczki i kredyty, o których mowa w ust. 1, muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący zwrot pełnej kwoty pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami, biorąc pod uwagę całkowitą wartość wierzytelności oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa.

§ 7.
1. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc i wnioskodawca uzyskał potwierdzenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje się do pomocy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wysyłane przez podmiot udzielający pomocy lub inny podmiot przez niego upoważniony, w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o pomoc.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

4. Rozpoczęcie inwestycji następuje przez podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

5. W umowie stanowiącej podstawę udzielenia pomocy mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia użytkowania inwestycji przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku innych przedsiębiorców – przez okres co najmniej pięciu lat, od dnia jej przekazania do użytkowania.

§ 8.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione bezpośrednio na:

1) projekt budowlany i wykonawczy;

2) nabycie gruntu i przygotowanie terenu budowy;

3) nabycie lub wykonanie budowli lub budynków;

4) nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku lub wyładunku;

5) roboty demontażowe, budowlane oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu, pod warunkiem że podczas uruchomienia nie powstaje produkt, który jest sprzedawany;

6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne;

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym jest realizowana inwestycja,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w którym jest realizowana inwestycja i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat, a w przypadku przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata;

8) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.

2. Koszty poniesione na nabycie środków trwałych zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli środki te są nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz inwestycji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

3. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, na jego środki trwałe udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych środków nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Nabycie środków trwałych może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

5. W przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.

6. W przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu jest leasing nieruchomości, powinien on trwać co najmniej przez okres pięciu lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej przez okres trzech lat – od przewidywanego terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji.

7. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

8. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

9. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

10. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są dyskontowane do wartości na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu stopy dyskontowej, o której mowa w § 2 pkt 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008).

§ 9.
1. Intensywność pomocy nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, z wyłączeniem prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, może uzyskać pomoc, której intensywność zwiększa się:

1) o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) o 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Do środków własnych przedsiębiorcy zalicza się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

5. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 10.
1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Intensywność całkowitej pomocy zsumowanej zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej zgodnie z § 9 ust. 1 i 2, a w przypadku dużego projektu inwestycyjnego wartość całkowitej pomocy zsumowanej zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 11.
Wnioski o pomoc, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 503), złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§ 12.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 503), które utraci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. Pomoc, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, stanowi kontynuację pomocy, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska, i jest udzielana zgodnie z warunkami, które były określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA