REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1673

ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość i tryb wypłacania wynagrodzenia:

1) przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu konkursowego oraz za przeprowadzenie egzaminu komorniczego;

2) przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego za przygotowanie pytań testowych na egzamin konkursowy oraz za przygotowanie dwóch zadań pisemnych wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy.

§ 2.
1. Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminu konkursowego przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:

1) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu konkursowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, wypłacanego każdorazowo przez 2 miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu konkursowego;

2) 1% przeciętnego wynagrodzenia za każdego zdającego, nie mniejszej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia i nie większej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

2. W przypadku gdy do egzaminu konkursowego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego każdorazowo przez 2 miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu konkursowego.

3. Członkowi komisji egzaminacyjnej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu konkursowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1% przeciętnego wynagrodzenia za każdego zdającego, nie mniejszej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia i nie większej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3.
1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminu komorniczego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:

1) przeciętnego wynagrodzenia, wypłacanego za miesiąc, w którym rozpoczyna się egzamin komorniczy;

2) 3% przeciętnego wynagrodzenia za każdą sporządzoną ocenę cząstkową wraz z jej uzasadnieniem, o których mowa w art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, nie więcej niż 400% przeciętnego wynagrodzenia.

2. W przypadku gdy do egzaminu komorniczego na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego za miesiąc, w którym rozpoczyna się egzamin komorniczy.

3. Członkowie komisji egzaminacyjnej z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu komorniczego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia za każdą sporządzoną ocenę cząstkową wraz z jej uzasadnieniem, o których mowa w art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, nie więcej niż 400% przeciętnego wynagrodzenia.

§ 4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 i 3, jest wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej złożony Ministrowi Sprawiedliwości wraz z protokołem z prac komisji egzaminacyjnej.
§ 5.
Przewodniczącemu oraz członkom zespołu egzaminacyjnego przysługuje wynagrodzenie za każdorazowe przygotowanie pytań testowych na egzamin konkursowy oraz zadań pisemnych na egzamin komorniczy w wysokości:

1) 350% przeciętnego wynagrodzenia – dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

2) 250% przeciętnego wynagrodzenia – dla pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego.

§ 6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, jest wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego złożony Ministrowi Sprawiedliwości wraz z protokołem z prac zespołu egzaminacyjnego.
§ 7.
W roku 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.2)

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1513.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy (Dz. U. Nr 30, poz. 184), które na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA