REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1676

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
§ 2.
Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, zwanych dalej „odbiornikami”, dokonuje operator wyznaczony, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na podstawie zgłoszenia podmiotu posiadającego odbiorniki, zwanego dalej „użytkownikiem”.
§ 3.
Zgłoszenie składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiorników.
§ 4.
1. Złożenie zgłoszenia następuje:

1) bezpośrednio w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, z wyłączeniem placówek prowadzonych przez agentów pocztowych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo

2) przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia zgłoszenia.

2. Wzór zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych, zwanego dalej „zgłoszeniem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. W przypadku złożenia zgłoszenia w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, upoważniony pracownik operatora wyznaczonego potwierdza przyjęcie zgłoszenia datownikiem i swoim podpisem oraz wpisuje datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia. Operator wyznaczony zwraca użytkownikowi, opatrzony potwierdzeniem przyjęcia, oryginał zgłoszenia, zachowując jego kopię.

2. Opatrzony potwierdzeniem przyjęcia oryginał złożonego zgłoszenia stanowi potwierdzenie złożenia zgłoszenia.

3. Przyjmując zgłoszenie, operator wyznaczony nadaje użytkownikowi indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika i wydaje zawiadomienie o nadaniu tego numeru.

§ 6.
1. Operator wyznaczony umożliwia użytkownikowi podanie, za pośrednictwem strony internetowej, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, przez udostępnienie elektronicznego formularza do wypełnienia.

2. W przypadku złożenia zgłoszenia w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, użytkownik wypełnia elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej operatora wyznaczonego, podając dane niezbędne do sporządzenia przez niego zgłoszenia:

1) imię, nazwisko lub nazwę;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

3) numer PESEL – w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL i nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) NIP – w przypadku podmiotów obowiązanych do posiadania NIP na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2);

5) miejsce używania odbiorników;

6) informację, czy jest:

a) osobą fizyczną używającą odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym jej własność albo

b) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatorium, żłobkiem, publiczną albo niepubliczną jednostką organizacyjną systemu oświaty, publiczną albo niepubliczną uczelnią, domem pomocy społecznej, albo

c) innym podmiotem;

7) rodzaj i liczbę odbiorników, przy czym osoba lub podmiot, o którym mowa w pkt 6 lit. a i b, w przypadku posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, wykazuje dla każdego z nich cyfrę 1, niezależnie od liczby używanych odbiorników danego rodzaju, a w przypadku ich braku – cyfrę 0;

8) adres poczty elektronicznej;

9) adres do korespondencji.

3. Operator wyznaczony potwierdza otrzymanie, za pośrednictwem strony internetowej, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, przesyłając niezwłocznie, na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, informację o otrzymaniu danych.

4. W przypadku gdy dane niezbędne do złożenia zgłoszenia są niekompletne, operator wyznaczony przekazuje, na adres poczty elektronicznej użytkownika, informację o konieczności uzupełnienia zgłoszenia, podając adres poczty elektronicznej, na jaki niezbędne dane mają zostać przekazane.

5. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

6. W terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza przez użytkownika operator wyznaczony wysyła przesyłką listową niebędącą rejestrowaną na wskazany przez użytkownika adres do korespondencji sporządzony formularz zgłoszenia, w celu złożenia podpisu, wraz z kopertą zwrotną.

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia użytkownik odsyła nadawcy podpisane zgłoszenie.

8. W przypadku niedokonania przez użytkownika czynności, o których mowa w ust. 7, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego zgłoszenia operator wyznaczony nadaje użytkownikowi indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika. O nadaniu numeru identyfikacyjnego wraz z podaniem numeru rachunku bankowego do dokonywania wpłat z tytułu opłaty abonamentowej operator wyznaczony zawiadamia użytkownika przesyłką listową niebędącą rejestrowaną. Informacja o numerze rachunku bankowego jest również przesyłana na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 7.
Wzór zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, o którym mowa w § 5 ust. 3 i § 6 ust. 9, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
W przypadku nieotrzymania:

1) zgłoszenia w terminie 9 dni od dnia podania, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia lub

2) zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, w terminie 14 dni od dnia odesłania operatorowi wyznaczonemu podpisanego zgłoszenia

– użytkownik niezwłocznie zawiadamia, listownie lub na adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej, operatora wyznaczonego.

§ 9.
Dowodem zarejestrowania odbiorników jest zawiadomienie, o którym mowa w § 5 ust. 3 albo § 6 ust. 9.
§ 10.
Datą zarejestrowania odbiorników jest:

1) w przypadku złożenia zgłoszenia w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej operatora wyznaczonego;

2) w przypadku złożenia zgłoszenia w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem dokonania czynności, o których mowa w § 6 ust. 7.

§ 11.
O zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, o którym mowa w § 9, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników użytkownik niezwłocznie powiadamia operatora wyznaczonego przez:

1) złożenie, w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, zgłoszenia wypełnionego w części dotyczącej zmiany danych, wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika;

2) przesłanie przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia zgłoszenia.

§ 12.
1. W przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 1, upoważniony pracownik operatora wyznaczonego potwierdza przyjęcie zgłoszenia datownikiem i swoim podpisem oraz wpisuje datę i godzinę złożenia zgłoszenia. Operator wyznaczony zwraca użytkownikowi opatrzony potwierdzeniem przyjęcia oryginał złożonego zgłoszenia, zachowując sobie jego kopię.

2. Opatrzony potwierdzeniem przyjęcia oryginał złożonego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi potwierdzenie złożenia zgłoszenia.

3. Przyjmując zgłoszenie, operator wyznaczony wydaje użytkownikowi zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych.

§ 13.
1. Operator wyznaczony umożliwia użytkownikowi powiadomienie o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, o którym mowa w § 9, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników, za pośrednictwem strony internetowej, przez udostępnienie elektronicznego formularza do wypełnienia tymi danymi i informacjami.

2. W przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 2, użytkownik wypełnia, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, elektroniczny formularz, podając dane niezbędne do sporządzenia zgłoszenia przez operatora po ich zmianie:

1) indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika;

2) imię, nazwisko lub nazwę;

3) miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

4) miejsce używania odbiorników;

5) rodzaj i liczbę odbiorników, przy czym osoba lub podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. a i b, w przypadku posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego wykazuje dla każdego z nich cyfrę 1, niezależnie od liczby używanych odbiorników danego rodzaju, a w przypadku ich braku – cyfrę 0;

6) zgubienie lub zniszczenie dowodu zarejestrowania;

7) zaprzestanie używania odbiorników – wyrejestrowanie odbiorników;

8) adres poczty elektronicznej;

9) adres do korespondencji.

3. Operator wyznaczony potwierdza otrzymanie powiadomienia o zmianie danych, przesyłając niezwłocznie, na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, informację o otrzymaniu powiadomienia.

4. W terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza operator wyznaczony wysyła przesyłką listową niebędącą rejestrowaną na wskazany przez użytkownika adres do korespondencji sporządzone zgłoszenie, w celu złożenia podpisu, wraz z kopertą zwrotną.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia użytkownik odsyła nadawcy podpisane zgłoszenie.

6. W przypadku niedokonania przez użytkownika czynności, o których mowa w ust. 5, zmiana danych nie zostaje zatwierdzona.

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego wniosku operator wyznaczony przesyła użytkownikowi zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych przesyłką listową niebędącą rejestrowaną.

§ 14.
Wzór zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych, o którym mowa w § 12 ust. 3 i § 13 ust. 7, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 15.
W przypadku nieotrzymania:

1) zgłoszenia w terminie 9 dni od daty podania, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia lub

2) zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej aktualizacji danych, w terminie 14 dni od dnia odesłania operatorowi wyznaczonemu podpisanego zgłoszenia

– użytkownik niezwłocznie zawiadamia, listownie lub na adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej, operatora wyznaczonego.

§ 16.
Dowodem zmiany danych jest zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych, o którym mowa w § 12 ust. 3 i § 13 ust. 7.
§ 17.
Datą zgłoszenia zmiany danych:

1) w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 1, jest dzień wydania zawiadomienia o zatwierdzeniu zmiany danych w placówce pocztowej operatora wyznaczonego;

2) w przypadku, o którym mowa w § 11 pkt 2, jest dzień podania, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do wypełnienia wniosku, z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 5.

§ 18.
1. Indywidualne numery identyfikacyjne użytkownika wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność.

2. Dotychczasowe wzory formularzy: „Wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, „Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych” i „Formularza zgłoszenia zmiany danych” mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 kwietnia 2014 r.

3. Złożone i nierozpatrzone do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz zgłoszenia zmiany danych są rozpatrywane według przepisów dotychczasowych.

§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)

Minister Administracji i Cyfryzacji: R. Trzaskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1529 i 1548.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342), które zgodnie z art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – ZGŁOSZENIE REJESTRACJI ODBIORNIKÓW RADIOFONICZNYCH I TELEWIZYJNYCH ALBO ZMIANY DANYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1676)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZGŁOSZENIE REJESTRACJI ODBIORNIKÓW RADIOFONICZNYCH I TELEWIZYJNYCH ALBO ZMIANY DANYCH

infoRgrafika

strona 1

infoRgrafika

Opis:

tło:

– strona 1 zgłoszenia – w kolorze jasnoniebieskim,

– strona 2 zgłoszenia – w kolorze białym,

czcionka w kolorze ciemnoniebieskim.

strona 2

Załącznik 2. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O NADANIU INDYWIDUALNEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO UŻYTKOWNIKA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O NADANIU INDYWIDUALNEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO UŻYTKOWNIKA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZATWIERDZENIU PRZEPROWADZONEJ ZMIANY DANYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZATWIERDZENIU PRZEPROWADZONEJ ZMIANY DANYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA