REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1681

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb działań pracowników ochrony, polegających na:

1) ustalaniu uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych;

2) legitymowaniu osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3) wzywaniu osób do opuszczenia obszaru lub obiektu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;

4) ujęciu osób stwarzających, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.

§ 2.
1. Ustalenia uprawnienia osoby do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych pracownik ochrony dokonuje przez:

1) sprawdzenie, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator albo inny dokument uprawniający do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym, wystawiony przez osobę zarządzającą tym obszarem lub obiektem;

2) porównanie okazanego dokumentu z określonym dla niego wzorem;

3) sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem:

a) zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby,

b) terminu jego ważności.

2. Ustalenia uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ochrony może dokonać także na podstawie ustnego lub pisemnego upoważnienia do przebywania przez osobę na obszarze lub w obiekcie chronionym, wydanego przez zarządzającego tym obiektem lub obszarem.

3. Pracownik ochrony, na żądanie osoby, w stosunku do której podejmuje czynności określone w ust. 1 i 2:

1) podaje swoje imię i nazwisko oraz okazuje legitymację pracownika ochrony fizycznej albo legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w taki sposób, aby osoba, wobec której jest podejmowana ta czynność, miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie;

2) podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności.

§ 3.
Przed rozpoczęciem legitymowania osoby pracownik ochrony:

1) podaje swoje imię i nazwisko oraz, w razie potrzeby, okazuje legitymację pracownika ochrony fizycznej albo legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie;

2) podaje podstawę prawną i przyczynę legitymowania.

§ 4.
1. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:

1) dowodu osobistego;

2) tymczasowego dowodu osobistego;

3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości;

4) dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

5) paszportu;

6) innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej.

2. Przystępując do legitymowania, pracownik ochrony wzywa osobę legitymowaną do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Pracownik ochrony, legitymując, dokonuje sprawdzenia okazanego dokumentu pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby legitymowanej.

2. W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, pracownik ochrony ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.

§ 6.
Z czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę, zawierającą imię i nazwisko osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania.
§ 7.
1. Pracownik ochrony po okrzyku „Ochrona!” i podaniu swojego imienia i nazwiska wzywa osobę nieposiadającą uprawnienia do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym albo zakłócającą porządek do opuszczenia obszaru lub obiektu, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.

2. W przypadku niepodporządkowania się poleceniu, o którym mowa w ust. 1, pracownik ochrony wzywa Policję i sporządza notatkę o okolicznościach tego wezwania.

§ 8.
Przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, pracownik ochrony po okrzyku „Ochrona!”:

1) wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;

2) uniemożliwia oddalenie się osoby ze wskazanego miejsca;

3) informuje osobę o ujęciu i jego przyczynach oraz uprzedza o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń;

4) legitymuje osobę ujętą w celu ustalenia jej tożsamości;

5) niezwłocznie powiadamia Policję;

6) przekazuje osobę ujętą przybyłym na wezwanie funkcjonariuszom Policji.

§ 9.
Pracownik ochrony jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy osobie ujętej, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność. W razie potrzeby właściwy przełożony lub osoba pełniąca służbę dyżurną zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe osobom poszkodowanym.
§ 10.
1. Każdy przypadek ujęcia osoby pracownik ochrony dokumentuje w notatce.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby ujętej;

2) datę, godzinę i miejsce ujęcia;

3) przyczynę ujęcia;

4) datę i godzinę poinformowania oraz przekazania osoby Policji;

5) numer legitymacji pracownika ochrony fizycznej albo legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz jego imię i nazwisko;

6) informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. Nr 144, poz. 933).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA