reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat:

1) krajowych zakładów ubezpieczeń,

2) zagranicznych zakładów ubezpieczeń, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289), zwanych dalej „zagranicznymi zakładami ubezpieczeń”, z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) powszechnych towarzystw emerytalnych

– na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, zwanych dalej „kosztami Rzecznika Ubezpieczonych”.

§ 2.
1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów Rzecznika Ubezpieczonych za dany rok oblicza się jako:

1) iloczyn procentowego udziału danego krajowego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od krajowych zakładów ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych od krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) iloczyn procentowego udziału danego zagranicznego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zagranicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od zagranicznych zakładów ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych od krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 2;

3) iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnych towarzystw emerytalnych w ogólnej sumie zaliczek należnych od krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w danym roku, nie większych jednak niż suma należnych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 3.

2. Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń oraz średnią roczną wartość aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich zagranicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na podstawie informacji uzyskanych od zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zagraniczne zakłady ubezpieczeń przekazują Rzecznikowi Ubezpieczonych w terminie do dnia 15 lipca następnego roku.

5. Wysokość ogólnych kosztów Rzecznika Ubezpieczonych ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 3.
1. Krajowy zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 0,01% sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Zagraniczny zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 0,01% sumy składek przypisanych brutto z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

3. Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki 0,0008% i średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne.

4. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, krajowy zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład ubezpieczeń wpłacają za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca i jednocześnie informują Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie ich naliczenia, okresie, którego dotyczą, oraz ich wysokości.

5. Zaliczkę, o której mowa w ust. 3, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca i jednocześnie informuje Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie jej naliczenia, okresie, którego dotyczy, oraz jej wysokości.

6. Zaliczki, o których mowa w ust. 1–3, za ostatnie trzy miesiące roku kalendarzowego krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń albo powszechne towarzystwo emerytalne wpłacają do dnia 31 października danego roku, w wysokości trzykrotności zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.

§ 4.
1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1–3, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek krajowego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo powszechnego towarzystwa emerytalnego.

2. Rzecznik Ubezpieczonych ustala wysokość nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła nadpłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 5.
1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1–3, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.

2. Rzecznik Ubezpieczonych ustala wysokość niedopłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła niedopłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń i powszechne towarzystwo emerytalne pokrywa niedopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6.
1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń ustala zaliczki na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych za miesiące luty i marzec 2014 r. w wysokości 0,01% sumy składek przypisanych brutto z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu lutym 2014 r.

2. Zagraniczny zakład ubezpieczeń wpłaca zaliczki, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 marca 2014 r. i jednocześnie informuje Rzecznika Ubezpieczonych o podstawie ich naliczenia, okresie, którego dotyczą, oraz ich wysokości.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.2)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura (Dz. U. Nr 90, poz. 522 oraz z 2013 r. poz. 1658), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama