reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 346);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 175, poz. 1359);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 191, poz. 1138);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 349).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 346), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 175, poz. 1359), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2–5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 191, poz. 1138), które stanowią:

„§ 2. 1. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanych dalej „postępowaniem”, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, oraz do pomocy finansowej przyznanej w ramach tego działania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 10 ust. 1a i 6, § 13, § 14 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 3, § 23 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraziła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania wszczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepis § 13 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę po raz kolejny o wyrażenie zgody przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania wszczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wyrażenia tej zgody po dniu wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepis § 13 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że przy obliczaniu okresu przedłużenia nie uwzględnia się okresu przedłużenia wykonania określonych czynności w wyniku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być zmienione w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem w § 17 ust. 3, § 23 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, jeżeli beneficjent złoży w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarto umowę o przyznanie pomocy finansowej, wniosek o zmianę umowy w tym zakresie najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w § 17 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, informację o możliwości zmiany umowy w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem w § 17 ust. 3, § 23 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 4. Przepisy § 4 ust. 4a i 4b rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez podmioty:

1) prowadzące księgi rachunkowe – przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) inne niż określone w pkt 1 – przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 349), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia terminy określone w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w § 1 upłynęły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie tych terminów, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nawet gdy realizacja tej operacji została zakończona lub został złożony wniosek o płatność ostateczną.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 września 2013 r. (poz. 261)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 października 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2)2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy;

5) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.

§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

1) prowadzi przedsiębiorstwo określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”;

2)3) wykonuje działalność, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, w zakresie:

a) co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

b) przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne;

3) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1698/2005 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych;

4)4) jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu.

2. Wysokość obrotu wyrażoną w euro dla przedsiębiorstw wymienionych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005 przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

3.5) Oceniając spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 4, bierze się pod uwagę dotychczasowe wyniki finansowe podmiotu ubiegającego się o pomoc, prognozy co do jego wyników finansowych oraz możliwość sfinansowania realizacji operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne:6)

1) spełniającą wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1;

2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

3) (uchylony).7)

1a.8) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją, jeżeli wartość kosztorysowa tych robót w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) odpowiada ich wartości rynkowej i została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z tym rozporządzeniem.

1b.8) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych z inwestycjami innymi niż określone w ust. 1a, w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli koszty te zostały ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od co najmniej 3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te znacząco przekraczają wartość rynkową takich inwestycji w zakresie danego zadania.

1c.8) W przypadku gdy rzeczy lub usługi objęte danym zadaniem ujętym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji można nabyć od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, w szczególności gdy jest to uzasadnione koniecznością zastosowania technologii zgodnej z technologią produkcji stosowaną przez wnioskodawcę, operacja może zostać uznana za uzasadnioną ekonomicznie pod względem kosztów, o których mowa w ust. 1b, jeżeli zostały one ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te znacząco przekraczają wartość rynkową takich inwestycji w zakresie danego zadania.

1d.8) Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych przez wnioskodawcę w zapytaniu dotyczącym nabycia rzeczy lub usług skierowanym do różnych dostawców lub wykonawców (zapytaniu ofertowym).

1e.8) Przepisów ust. 1b–1d nie stosuje się do zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 100 tys. zł.

2.9) Pomoc jest przyznawana podmiotowi, który spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

1) zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia przyznania pomocy, w każdym roku, będzie:10)

a) nabywał na podstawie umów zawieranych co najmniej na rok z producentami rolnymi lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne co najmniej 50% ilości nabywanych produktów rolnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, przeznaczonych do przetwarzania lub sprzedaży hurtowej, lub

b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania produktów rolnych na podstawie umów zawieranych co najmniej na rok z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabyły te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, co najmniej 50% zdolności przechowalniczych zakładu przeznaczonego do świadczenia usług w zakresie zamrażania i przechowywania produktów rolnych;

2) zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu oraz innych przepisach prawa związanych z realizacją operacji.

2a. (uchylony).11)

2b.12) Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:13)

1) produkty rolne wytworzone przez ich członków;

2) miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę;

3) wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej lub przetwarzających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

3. Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż:

a) czterech etapach,

b) dwóch etapach – w przypadku operacji, w których wysokość pomocy nie przekracza 10 mln złotych;

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

– lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

4. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu:

1) pomoc jest przyznawana, jeżeli:

a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, przy czym w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu będzie realizowana zgodnie z ust. 3 pkt 1,

b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym w ust. 3 pkt 2,

c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku,

d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 3 pkt 3;

2) nie stosuje się przepisu ust. 3 pkt 4.

5. Przez wniosek o płatność:

1) pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym;

2) ostateczną – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

1) budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi,

2) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji,

3) poniesionych:

a) 14) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.,

b) w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2.15) W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 5, w szczególności:

1) nabycia nieruchomości;

2) podatku od towarów i usług (VAT);

3) nabycia używanych rzeczy.

4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:

1) 40% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, prowadzącego mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej „zaleceniem nr 2003/361/WE”;

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, prowadzącego mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia nr 2003/361/WE:

a) który co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, nabywa na podstawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw, lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, lub

b) który jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, lub

c) jeżeli operacja polega na przetwarzaniu produktów rolnych na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne;

3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, nieprowadzącego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

4a.16) W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4, pomniejszonej o 10%.

4b.16) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”.

5. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 20 mln złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 100 tys. złotych.

5a.17) W przypadku operacji realizowanych przez podmiot wykonujący nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2009 r. działalność, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) utworzony przez co najmniej 2 osoby fizyczne wykonujące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w tym załączniku, o ile każda z tych osób z dniem utworzenia tego podmiotu zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo

b) w którym udziały albo akcje nabyła osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca działalność, o której mowa w lit. a, o ile osoba ta z dniem nabycia udziałów albo akcji zaprzestała wykonywania działalności w tym zakresie, albo

c) utworzony w wyniku połączenia spółek prawa handlowego wykonujących działalność, o której mowa w lit. a, albo

d) utworzony w wyniku połączenia spółdzielni wykonujących działalność, o której mowa w lit. a, albo

2) załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w którym większość udziałów albo akcji posiada co najmniej 5 podmiotów wykonujących co najmniej od dnia 1 stycznia 2007 r. działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w zakresie jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z których każdy posiada nie więcej niż 20% kapitału zakładowego,

b) którego co najmniej połowę wspólników albo akcjonariuszy stanowią podmioty, w których producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tego podmiotu

– wysokość pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 50 mln złotych.

5b.17) W podmiocie, o którym mowa w ust. 5a pkt 1, producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dysponują bezpośrednio większością głosów albo bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu albo wywierają decydujący wpływ na działalność tego podmiotu.

5c.17) W przypadku operacji realizowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 5a pkt 1, najpóźniej w trzecim roku obrachunkowym liczonym od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności końcowej, ale nie później niż w ostatnim roku zachowania celu operacji, jest wymagany co najmniej 25% wzrost ilości zakupu surowca w stosunku do ilości surowca zakupionego przez wspólnika, akcjonariusza albo spółdzielnię, posiadających największą liczbę udziałów albo akcji albo dysponujących większością głosów na walnym zgromadzeniu w takim podmiocie w roku poprzedzającym rok utworzenia tego podmiotu albo nabycia udziałów albo akcji w takim podmiocie.

6. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

– innych niż związanych z ochroną środowiska,

– kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska,

c) pomieszczeń higienicznosanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.18)),

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów;

2) zakupu lub instalacji:

a) maszyn lub urządzeń do:

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

– przetwarzania produktów rolnych,

– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

3) zakupu:

a) środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania,

b) silosów, cystern, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach,

c) środków transportu służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;

4) wdrażania systemów zarządzania jakością;

5) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2 lit. a i b oraz w pkt 3, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

f) projektów technologicznych;

2) opłat za patenty lub licencje;

3) przygotowania biznesplanu w wysokości:

a) do 50 tys. złotych – w przypadku operacji, których koszt realizacji wynosi do 10 mln złotych,

b) do 100 tys. złotych – w przypadku operacji, których koszt realizacji przekracza 10 mln złotych;

4) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji:

1) materiałów służących realizacji operacji;

2) maszyn i urządzeń objętych operacją.

§ 6. 1.19) Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy.

2.20) Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni.

2a. (uchylony).21)

3. (uchylony).22)

4. (uchylony).22)

§ 7. 1. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w których jest prowadzona działalność objęta pomocą.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na podstawie uprzednio złożonego wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy.

§ 8.23) 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, Agencja niezwłocznie wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 9. 1.24) Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy;

4) określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005;

5) opis planowanej operacji, w tym określenie:

a) miejsca jej realizacji,

b) jej celów i ich zgodności z celami Programu,

c) jej kosztów, w szczególności związanych z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa, poprawą ochrony środowiska i wdrażaniem systemów zarządzania jakością;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) kwotę wnioskowanej pomocy;

8) listę załączników.

2.24) Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;

2) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję;

3) kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

4) kopie co najmniej 3 zapytań dotyczących nabycia rzeczy lub usług skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 3 ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty – w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 100 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3;

5) kopię co najmniej jednej oferty dotyczącej nabycia rzeczy lub usług otrzymanej od co najmniej jednego dostawcy lub wykonawcy – w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 100 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3;

6) kopię dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną;

7) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

8) kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

9) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

10) kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki, lub kopię umowy kredytowej lub umowy pożyczki – w przypadku gdy operacja będzie współfinansowana ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki;

11) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

12) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, zawierające w szczególności numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

13) odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja – w przypadku gdy tytuł prawny wnioskodawcy do tej nieruchomości nie został ujawniony w księdze wieczystej;

14) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, lub innej umowy, na podstawie której wnioskodawca posiada tę nieruchomość – w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej przedmiotem takiej umowy;

15) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

16) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

17) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

2a.25) Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych przez notariusza.

3.26) Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.

4. (uchylony).27)

5. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 10. 1.28) Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie lub nie zawiera co najmniej jednej z informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–7, lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1–3, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

1a.29) Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–7, wynikają bezpośrednio z dokumentów dołączonych do wniosku o przyznanie pomocy lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 2 wymagań, Agencja wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie:

1) żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy; przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio;

2) wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie wszystkich braków, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

6.30) Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji,

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji

– jeżeli zmiany te nie spowodują zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy.

§ 11.31) 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, z tym że pomoc przysługuje w pierwszej kolejności:

1) grupom producentów rolnych;

2) wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw;

3) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, w zakresie rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, będącym:

a) spółkami osobowymi, w których podmioty wymienione w pkt 1 lub 2 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami,

b) spółkami kapitałowymi, w których podmioty wymienione w pkt 1 lub 2 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu wspólników albo zgromadzeniu akcjonariuszy,

c) spółdzielniami, w których podmioty wymienione w pkt 1 lub 2 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu;

4) podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 5a.

2. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w Agencji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowią koszty:

a) związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa – 10 punktów, albo

b) wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, związane z poprawą ochrony środowiska – 5 punktów;

2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji są zawarte koszty kwalifikowalne dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością – 2 punkty;

3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia nr 2003/361/WE – 5 punktów;

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na którego obszarze jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, było:

a) najwyższe w kraju – 5 punktów,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia.

4. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

6. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

7. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy w Agencji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

8. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 6.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 8.

§ 11a.32) 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na działanie, o którym mowa w § 1, niezwłocznie informuje się o tym w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami.

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego wnioskodawcę ulega wstrzymaniu, nie wstrzymuje to jednak rozpatrywania tego wniosku.

3. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach wysokości limitu, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe przyznanie mu pomocy, niezwłocznie informuje się o tym tego wnioskodawcę w formie pisemnej.

4. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 3, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego wnioskodawcę biegnie dalej.

5. Jeżeli przyznanie pomocy wnioskodawcy w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., niezwłocznie informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

§ 12. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

§ 13.33) Agencja może, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

§ 14. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1)34) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

3.35) W przypadku przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, po zakończeniu tego postępowania, stosuje się § 11a.

§ 15. 1. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

1a.36) Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 10 ust. 6 pkt 2, wydłuża o dwa miesiące termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.

2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje na piśmie wnioskodawcę.

§ 16. 1. W razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

§ 17. 1. Umowę zawiera się na formularzu, opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

3) ograniczeń lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

c)37) sposobu nabywania produktów rolnych lub zawierania innych umów związanych z realizacją operacji, w tym określonych w § 3 ust. 2 pkt 1

– przez 5 lat;

4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

3.38) Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1, 3, 4 i 6, liczy się od dnia przyznania pomocy;

2) pkt 5, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności:

a) ostatecznej – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

c) w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2 – w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.

4.39) Umowa zawiera również:

1) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o płatność.

5. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2:

1) pkt 1 i 2 jest nieważna;

2) pkt 3 może być dokonana w wyjątkowych okolicznościach.

§ 18. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję oraz dodatkowo, w przypadku operacji realizowanej w kilku etapach – gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa, w zależności od postanowień umowy.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:

1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne – również ich małżonków, o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

§ 19. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 19a.40) 1. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 20. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu:

1) umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat,

2) oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego

– w terminie określonym w umowie.

§ 21. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym że są one wypłacane na wniosek o płatność.

2. Wniosek o płatność składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

3. (uchylony).41)

4. Do wniosku o płatność stosuje się przepis § 8 ust. 2.

§ 22. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, lub wniosek lub dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 23.42) 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy o okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez beneficjenta przyczyny przedłużenia.

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15.

§ 24. 1. W razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia beneficjenta albo połączenia beneficjenta z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2.43) Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6.44) Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

10.45) Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 9 ust. 1 pkt 1–4 i 8, ust. 2, § 10 ust. 2–6 oraz § 12–15.

§ 25. 1. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego części, objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, pomoc może być przyznana nabywcy, po uprzednim zgłoszeniu Agencji przez beneficjenta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy.

2. Agencja, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1, uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa lub jego części w celu kontynuacji operacji, oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych, wykluczających przyznanie pomocy.

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, Agencja może żądać od beneficjenta przedłożenia stosownych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

§ 26. 1.46) Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego części, o których mowa w § 25 ust. 1.

2. Do wniosku nabywcy dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa lub jego części, o których mowa w § 25 ust. 1.

3. W przypadku złożenia wniosku nabywcy, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek nabywcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

6.47) Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 9 ust. 1 pkt 1–4 i 8, ust. 2, § 10 ust. 2–6 oraz § 12–15.

§ 27. 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa nie może przekraczać kwoty niewypłaconej części pomocy temu beneficjentowi.

2. W przypadku następstwa prawnego beneficjenta prowadzącego mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia nr 2003/361/WE, następcy prawnemu nieprowadzącemu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa pomoc przyznaje się w wysokości uwzględniającej kwotę niewypłaconej części pomocy, lecz nie więcej niż 25% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta i jego następcę prawnego.

3. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa określa warunki kontynuacji realizowanej operacji.

4. Do umowy, o której mowa w ust. 3, w tym do warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje się przepisy § 2 i 3 oraz § 17–19.

§ 28. 1. W przypadkach określonych w § 24 i 25 pomoc przyznaje się następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa do wysokości limitu, o którym mowa w § 4 ust. 5.

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych przez beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa przekracza limit, o którym mowa w § 4 ust. 5, następca prawny beneficjenta i nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie zwraca pomocy wypłaconej przed zaistnieniem następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa, jeżeli ten następca albo nabywca realizuje zobowiązania beneficjenta.

§ 29. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym.

§ 30. 1. Innymi, niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości lub części pomocy, są:

1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujące zniszczeniem budynku, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

4) kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta;

5)48) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, własności lub posiadania przedsiębiorstwa lub jego części, objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy i przejmie zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

6)48) zmiana, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania, o którym mowa w § 1.

2. Sposób postępowania beneficjenta i Agencji w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa umowa.

3. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, Agencja uwzględnia przepis art. 72 rozporządzenia nr 1698/2005.

§ 31. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 oraz w § 30 ust. 1, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.

§ 32. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż w roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność dotyczący tego projektu. W przypadku wcześniejszego złożenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

§ 32a.49) Wniosek o przyznanie pomocy złożony w 2008 r. rozpatruje się do dnia 31 grudnia tego roku. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 32b.49) 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. o pomoc może ubiegać się również podmiot, który wykonuje działalność, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3.

2. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy złożonych do dnia 31 grudnia 2009 r. pomoc jest przyznawana również na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia nr 1698/2005, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli spełniają warunki określone w § 3.

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia50).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 października 2007 r.

Załącznik nr 151)

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektor

1

2

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

 

Załącznik nr 252)

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektor

1

2

01.11.A

Uprawa zbóż – dotyczy wyłącznie przetwórstwa słomy na cele energetyczne

15.11.Z

Produkcja mięs, z wyjątkiem drobiowego i króliczego

15.12.Z

Produkcja mięsa drobiowego i króliczego

15.13.A

Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi

15.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

15.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

15.33.A

Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej

15.41.Z

Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów

15.42.Z

Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

15.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła

15.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

15.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

15.71.Z

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

15.72.Z

Produkcja karmy dla zwierząt domowych

15.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji jaj w proszku, żółtek świeżych lub zakonserwowanych, białek jaj

15.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

15.92.Z

Produkcja alkoholu etylowego

15.94.Z

Produkcja jabłecznika i win owocowych, z wyłączeniem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych

17.17.Z

Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przygotowania włókna lnianego i konopnego

51.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

51.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

51.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

51.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

63.12.C

Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych

 

Załącznik nr 353)

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRODUKTÓW ROLNYCH PRZEZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 5A PKT 1 ROZPORZĄDZENIA

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektor

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

 

Załącznik nr 453)

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH PRZEZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 5A PKT 2 ROZPORZĄDZENIA

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektor

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 349), które weszło w życie z dniem 28 marca 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 57, poz. 346), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2008 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 175, poz. 1359), które weszło w życie z dniem 21 października 2009 r.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 191, poz. 1138), które weszło w życie z dniem 28 września 2011 r.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

12) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7; uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

22) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

36) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

41) Przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

43) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

49) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

50) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 października 2007 r.

51) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7, oraz przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

52) Oznaczenie załącznik nr 2 do rozporządzenia nadane przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

53) Dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama