| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 89, poz. 546), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1357).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1357), które stanowią:

„§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 grudnia 2013 r. (poz. 433)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania oraz cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. O udzielenie akredytacji może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) co najmniej rok świadczy usługi doradcze rolnikom lub posiadaczom lasów;

2) zatrudnia osoby, które uzyskały uprawnienia do doradzania na podstawie przepisów w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub – w przypadku osoby fizycznej – także jeżeli osoba ta uzyskała takie uprawnienia;

3) posiada warunki lokalowe i techniczne, umożliwiające wykonywanie działalności w zakresie świadczenia usług doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów;

4) nie ma zaległości podatkowych z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

5) nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa;

6) zobowiąże się do składania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi rocznego sprawozdania ze świadczonych usług doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinno zawierać następujące dane:

1) imiona i nazwiska rolników i posiadaczy lasów, którym świadczono usługi doradcze;

2) rodzaj świadczonych usług doradczych;

3) wartość świadczonych usług doradczych.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, składa się zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

4.2) W przypadku gdy o świadczenie usług doradczych świadczonych posiadaczom lasów ubiega się Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przepisów ust. 1 pkt 1 i 5 nie stosuje się.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie akredytacji składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo nadaje przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

2. Wniosek o udzielenie akredytacji składa się zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczonym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

§ 4.3) 1. Wniosek o udzielenie akredytacji oprócz informacji określonych w art. 36 ust. 3 ustawy zawiera:

1) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotu ubiegającego się o udzielenie akredytacji niepodlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie warunków lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie działalności w zakresie świadczenia usług doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów;

3) wskazanie obszaru świadczenia usług doradczych;

4) wykaz miejsc (biur) bezpośrednio świadczących usługi doradcze.

2. Dokumentami dołączanymi do wniosku o udzielenie akredytacji, potwierdzającymi spełnienie przez podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, są:

1) oryginały lub kopie umów, faktur lub innych dokumentów potwierdzających posiadane przez ten podmiot doświadczenie w świadczeniu usług doradczych rolnikom lub posiadaczom lasów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji;

2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie akredytacji o:

a) braku zaległości podatkowych z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

b) braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

c) spełnianiu przez osoby, które będą świadczyć usługi doradcze, warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,

d) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa;

3) pisemne zobowiązanie do składania rocznego sprawozdania ze świadczonych usług doradczych;

4) dokument, z którego wynika udzielenie upoważnienia do występowania w imieniu podmiotu ubiegającego się o udzielenie akredytacji, jeżeli udzielono takiego upoważnienia;

5) statut lub regulamin działalności podmiotu ubiegającego się o udzielenie akredytacji.

3. W przypadku gdy o świadczenie usług doradczych świadczonych posiadaczom lasów ubiega się Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. d i pkt 5 nie stosuje się.

§ 5. 1. W sprawach oceny wniosków o udzielenie akredytacji minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zespół, zwany dalej „zespołem akredytacyjnym”, do którego zadań należy:

1) analiza wniosków o udzielenie akredytacji;

2)4) sporządzanie opinii w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia akredytacji.

2. W skład zespołu akredytacyjnego wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z których jeden zostaje wyznaczony na przewodniczącego zespołu;

2) jeden przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

3. Zespół akredytacyjny działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

§ 6. 1. Akredytacja jest udzielana na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Decyzja o udzieleniu akredytacji, oprócz składników określonych w art. 36 ust. 5 ustawy, zawiera:

1)5) określenie obszaru świadczenia usług doradczych;

2) imiona i nazwiska osób, które będą świadczyć usługi doradcze.

§ 7. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi prowadzi wykaz podmiotów, którym udzielono akredytacji, zawierający:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu doradczego, któremu udzielono akredytacji;

2) określenie rodzaju świadczonych usług doradczych;

3)6) określenie obszaru świadczenia usług doradczych;

4) imiona i nazwiska osób, które będą świadczyć usługi doradcze;

5)7) datę udzielenia lub zmiany akredytacji.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest zamieszczany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi cofa akredytację, oprócz przypadków określonych w art. 36 ust. 7 ustawy, także w przypadku:

1)8) gdy w wyniku kontroli, o której mowa w art. 37 ustawy, w tym obejmującej weryfikację informacji uzyskanych przez agencję płatniczą w wyniku kontroli beneficjentów działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” i przekazanych Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w ramach współpracy, o której mowa w art. 34 ustawy, stwierdzono, że usługi doradcze świadczone przez podmiot, któremu udzielono akredytacji, naruszają interesy prawne lub ekonomiczne rolników lub posiadaczy lasów lub interesy finansowe Unii Europejskiej lub sektora finansów publicznych, chyba że w wyniku tej kontroli stwierdzono, że naruszenie to nie powoduje istotnego wpływu na prawidłowość świadczonych usług doradczych;

2) (uchylony);9)

3) likwidacji lub upadłości podmiotu, któremu udzielono akredytacji.

2. Podmiot, któremu cofnięto akredytację, skreśla się z wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1357), które weszło w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 maja 2008 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »