| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisane w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej „Stronami”, zgodnie z artykułem VIII Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 roku, zwanej dalej „NATO SOFA”, oraz artykułem 17 i artykułem 35 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 roku, zwanej dalej „Umową”, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cel Porozumienia [Cel Porozumienia]

Niniejsze Porozumienie ustanawia szczegółowe procedury dla współpracy rządowej w odniesieniu do inicjowania, rozpatrywania, rozstrzygania oraz wypłacania odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych (zdefiniowane w artykule 2 litera a Umowy) podczas ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 2

Organy właściwe [Organy właściwe]

1. Organem właściwym ze strony Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrywania roszczeń jest Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, zwana dalej „Komisją”.

2. Organem właściwym ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki do rozpatrywania roszczeń jest Biuro do spraw roszczeń Armii Stanów Zjednoczonych w Europie, zwane dalej „USACSEUR”.

3. Właściwe organy Stron współpracują ze sobą w dobrej wierze we wszystkich kwestiach związanych z rozpatrywaniem roszczeń.

4. Korespondencja między właściwymi organami prowadzona jest przez każdą ze Stron we własnym języku.

5. Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, Strony przekażą sobie, za pośrednictwem Wspólnej Komisji utworzonej na podstawie artykułu 35 ustęp 4 Umowy, dane kontaktowe Komisji oraz USACSEUR. Informacja będzie obejmowała co najmniej: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. Strony poinformują się niezwłocznie za pośrednictwem Wspólnej Komisji o wszelkich zmianach dotyczących danych kontaktowych lub właściwych organów. Tego rodzaju zmiany nie będą stanowiły poprawek do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 3

Roszczenia stron trzecich [Roszczenia stron trzecich]

1. W odniesieniu do roszczeń stron trzecich zastosowanie będzie miała poniższa procedura:

a) Komisja przekazuje do USACSEUR, najszybciej jak to możliwe, zazwyczaj w ciągu czterech tygodni, informację o fakcie wpłynięcia wniosku o odszkodowanie dotyczącego domniemanego zaangażowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Informacja ta powinna zawierać co najmniej następujące szczegóły: kopię wniosku o odszkodowanie, sygnaturę akt nadaną przez Komisję, imię i nazwisko lub nazwę osoby występującej z roszczeniem, adres osoby występującej z roszczeniem, krótki opis zdarzenia obejmujący jego miejsce i czas, żądaną kwotę odszkodowania, rodzaj szkody, oraz – jeśli są znane – dane osobowe uczestniczących w zdarzeniu członków sił zbrojnych lub personelu cywilnego, a także nazwę uczestniczącej w zdarzeniu jednostki wojskowej.

b) USACSEUR potwierdza fakt otrzymania informacji, o której mowa w punkcie a, oraz przesyła Komisji, zazwyczaj w ciągu sześciu tygodni od dnia wpłynięcia informacji, wszystkie dostępne informacje i dowody, w tym sygnaturę akt nadaną przez USACSEUR oraz zaświadczenie o którym mowa w artykule 17 ustęp 4 Umowy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia. W przypadku, gdy USACSEUR nie posiada żadnych wymienionych informacji lub dowodów, poinformuje o tym odpowiednio Komisję.

c) USACSEUR informuje ponadto Komisję, czy w jego ocenie dana szkoda wynikła z jakiegokolwiek innego działania, zaniechania lub zdarzenia, za które siły zbrojne Stanów Zjednoczonych ponoszą prawną odpowiedzialność oraz czy nastąpiła ona w związku z użytkowaniem pojazdu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jak również czy pojazd ten był użytkowany w sposób dozwolony.

2. Po dokonaniu powyższych czynności:

a) W przypadku, gdy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych były zaangażowane w zdarzenie powodujące szkodę i zaangażowanie to nastąpiło w ramach wykonywania obowiązków służbowych albo gdy szkoda wynikła z jakiegokolwiek innego działania, zaniechania lub zdarzenia, za które siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub personel cywilny ponoszą prawną odpowiedzialność (na podstawie artykułu VIII ustęp 5 NATO SOFA), Komisja rozpatrzy roszczenie i albo je odrzuci albo wypłaci odpowiednią kwotę odszkodowania. Po dokonaniu wypłaty odszkodowania Komisja prześle do USACSEUR wniosek o zwrot kosztów, zgodnie z artykułem VIII ustęp 5(e) NATO SOFA. Wniosek ten będzie zawierał następujące informacje:

i) sygnaturę akt nadaną przez Komisję;

ii) sygnaturę akt nadaną przez USACSEUR;

iii) imię i nazwisko lub nazwę osoby występującej z roszczeniem;

iv) całkowitą kwotę wypłaconą osobie występującej z roszczeniem;

v) wnioskowaną kwotę zwrotu wyrażoną w walucie polskiej;

vi) numer rachunku bankowego do zwrotu kosztów.

Zwrot kosztów zostanie dokonany zgodnie z wnioskiem Komisji w walucie polskiej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

b) W przypadku roszczeń, o których mowa w artykule VIII ustęp 6 NATO SOFA, Komisja przygotuje stosowną rekomendację dla USACSEUR. Po przeanalizowaniu rekomendacji Komisji, USACSEUR, na zasadzie dobrowolności („ex gratia”), rozstrzygnie roszczenie zgodnie z prawem amerykańskim i określi odpowiednią kwotę odszkodowania, jeżeli uzna to za zasadne. W przypadku, gdy złożona oferta zapłaty zostanie przyjęta przez występującego z roszczeniem w charakterze pełnego zaspokojenia roszczenia, USACSEUR wypłaci określoną sumę bezpośrednio osobie występującej z roszczeniem, informując Komisję.

3. W przypadku, gdy roszczenie strony trzeciej zostanie wniesione bezpośrednio do jednostki sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jednostka ta przekaże wniosek Komisji, przesyłając jego kopię do USACSEUR oraz poinformuje odpowiednio występującego z roszczeniem.

4. Wnioski o odszkodowanie mogą być wnoszone w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 4

Postanowienia końcowe [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsze Porozumienie może być zmienione w każdym czasie w formie pisemnej, za wspólną zgodą Stron.

2. Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie z chwilą podpisania przez obie Strony i pozostanie w mocy, chyba, że zostanie wypowiedziane z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem w drodze pisemnej noty wystosowanej przez jedną ze Stron do drugiej. W każdym wypadku, niniejsze Porozumienie wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy, jeżeli to nastąpi.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Warszawie, dnia 7 lutego 2014 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WYKONANIU OBOWIĄZKÓW SŁUZBOWYCH]

Załącznik nr 1

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WYKONANIU OBOWIĄZKÓW SŁUZBOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – FORMULARZ WNIOSKU O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ SIŁY ZBROJNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA TERYTORIUM PRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – FORMULARZ WNIOSKU O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ SIŁY ZBROJNE STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA TERYTORIUM PRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »