reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1246), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 137).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 137), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 452)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
1)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

PLAN ROZWOJU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289, z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego ŁSSE. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 908,1992 ha i obejmował tereny miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrzeszów, Sławno, Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wolborz, Zduńska Wola i Żabia Wola. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 139, poz. 900, z późn. zm.), funkcjonowanie ŁSSE miało doprowadzić m.in. do aktywizacji gospodarczej regionu poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, infrastruktury technicznej i społecznej.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 908,1992 ha gruntów objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną było zagospodarowanych 657,0951 ha, co stanowi 72,35% ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 29,3 mln zł. Wydano 134 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 5801,1 mln zł i utworzono 13 062 nowe miejsca pracy.

1.3.4) Misja ŁSSE

Misją strefy jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim oraz zachodniej części województwa mazowieckiego, a także w m.st. Warszawie i wschodniej części województwa wielkopolskiego, tj. na terenach objętych zakresem działania ŁSSE, oraz podniesienie konkurencyjności regionów poprzez wdrażanie rozwiązań optymalnie wykorzystujących istniejące zaplecze naukowo-badawcze, kadrowe i infrastrukturalne.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarek województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich, poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–20205) ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności regionu, m.in. poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych przemysłowo i dywersyfikację struktury branżowej gospodarki;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku6) w szczególności poprzez podniesienie konkurencyjności regionu;

3) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)7) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu, poprzez rozwijanie sektora usług i wysokich technologii – przy wykorzystaniu atutów aglomeracji warszawskiej.

2. Cele ustanowienia ŁSSE:

1) pozyskiwanie inwestorów tworzących sieć firm kooperujących z przedsiębiorcami działającymi w strefie i poza nią;

2) dywersyfikacja struktury branżowej poprzez pozyskiwanie inwestycji stosujących technologie innowacyjne lub generujących dużą liczbę miejsc pracy, w tym z sektora nowoczesnych usług badawczo-rozwojowych;

3) wspieranie inwestycji realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców;

4) wspieranie rozwoju dominujących w danym regionie sektorów przemysłu;

5) wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów poprzemysłowych (region łódzki);

6) pozyskiwanie nowych lokalizacji strefy w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów będących we właściwości ŁSSE;

7) rozwijanie partnerstwa z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój społeczno-gospodarczy regionów;

8) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

9) rozbudowa infrastruktury technicznej w celu podniesienia atrakcyjności oferty inwestycyjnej.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia ŁSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia ŁSSE i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 – praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia do strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Strefa łódzka jest położona na terenie trzech województw: łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa.

I tak:

1) dla województwa łódzkiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów, których projekty zdywersyfikują strukturę branżową, stosujących technologie innowacyjne lub tworzących dużą liczbę nowych miejsc pracy, w tym z sektora nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowych. Zakłada się również rozwijanie istniejących klastrów: AGD, farmaceutyczno-kosmetycznego i materiałów budowlanych oraz tworzenie sieci firm kooperujących z przedsiębiorcami działającymi w strefie i poza nią. Zgodnie z Koncepcją dla województwa łódzkiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o produkcję wyrobów na potrzeby budownictwa oraz przetwórstwo spożywcze;

2) dla województwa wielkopolskiego – z uwagi na potencjał regionu zakłada się pozyskiwanie inwestorów reprezentujących zaawansowane technologie i współpracujących z instytucjami naukowymi oraz, ze względu na położenie strefy przy ważnych szlakach komunikacyjnych, projektów z branży logistycznej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa wielkopolskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł elektrotechniczny i produkcję części i akcesoriów dla przemysłu;

3) dla województwa mazowieckiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów z sektora nowoczesnych usług, w tym badawczo-rozwojowych, przy wykorzystaniu istniejącego zaplecza naukowo-badawczego, a także tworzenie centrów wysokich technologii, parków przemysłowych i stymulowanie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Zgodnie z Koncepcją dla województwa mazowieckiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o branże elektromaszynową i przetwórstwo spożywcze.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju ŁSSE

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny, długookresowy i dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

I

2009–2016

• rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

• dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

• kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,

• rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

• osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

• stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

• przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 września 2009 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 139, poz. 900, z 2005 r. Nr 81, poz. 709 i Nr 207, poz. 1730 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1001), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 137), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2013 r.

5) Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LI/865/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.

6) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLII/692A/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.

7) Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 78/06 z dnia 29 maja 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama