| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie planów skuteczności działania

Na podstawie art. 127 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i sposób opracowywania, konsultowania i zatwierdzania planów skuteczności działania oraz wykonywania nadzoru nad ich realizacją.
§ 2.
1. W celu opracowania planu skuteczności działania sporządzanego na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych2) (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 390/2013”, instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, plan biznesowy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 390/2013, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w postaci zapisu elektronicznego umożliwiającego jego edytowanie.

2. Plan biznesowy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 390/2013, przekazuje się do dnia 15 marca roku poprzedzającego pierwszy rok okresu odniesienia, na który opracowuje się plan skuteczności działania.

§ 3.
1. Prezes Urzędu opracowuje projekt planu skuteczności działania wspólnie z litewską władzą nadzorującą zgodnie z art. 23 ust. 2 Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 479).

2. Projekt planu skuteczności działania jest opracowywany w formie pisemnej w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183) zgodnie z wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia nr 390/2013.

§ 4.
Prezes Urzędu przekazuje projekt planu skuteczności działania ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu zatwierdzenia załącznika do planu skuteczności działania dotyczącego efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej.
§ 5.
1. Prezes Urzędu w porozumieniu z litewską władzą nadzorującą prowadzi konsultacje projektu planu skuteczności działania z podmiotami, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23, z późn. zm.).

2. Konsultacje są prowadzone:

1) w terminie uwzględniającym potrzebę ich zakończenia nie później niż na 16 dni roboczych przed dniem przekazania projektu planu skuteczności działania do zatwierdzenia, o którym mowa w § 6;

2) w formie:

a) wymiany korespondencji na temat sformułowanych w projekcie planu skuteczności działania głównych celów i priorytetów lub

b) rejestrowanego spotkania konsultacyjnego, na którym jest przedstawiane stanowisko do przekazanych opinii.

§ 6.
Prezes Urzędu przekazuje projekt planu skuteczności działania uwzględniający wyniki konsultacji, o których mowa w § 5, ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu zatwierdzenia załącznika do planu skuteczności działania dotyczącego efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, nie później niż na 21 dni przed terminem określonym w art. 13 rozporządzenia nr 390/2013.
§ 7.
1. Nadzór Prezesa Urzędu nad realizacją planu skuteczności działania w polskiej przestrzeni powietrznej obejmuje:

1) weryfikację stopnia realizacji celów skuteczności działania (docelowych parametrów);

2) monitorowanie realizacji planu skuteczności działania;

3) wezwanie instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, która nie osiągnęła celów skuteczności działania (docelowych parametrów) w danym roku okresu odniesienia, do przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, projektu działań naprawczych i terminu ich realizacji oraz ich zatwierdzenie;

4) weryfikację stopnia realizacji działań naprawczych;

5) informowanie ministra właściwego do spraw transportu o przypadkach nieosiągnięcia celów skuteczności działania (docelowych parametrów) w danym roku okresu odniesienia;

6) informowanie ministra właściwego do spraw transportu oraz Komisji Europejskiej o zagrożeniu realizacji planu skuteczności działania niezwłocznie po jego ujawnieniu.

2. Dane określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej niezbędne do sprawowania nadzoru są przekazywane Prezesowi Urzędu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci zapisu elektronicznego umożliwiającego jego edytowanie, w terminach określonych w tych przepisach.

§ 8.
Przepisu § 4 nie stosuje się do planu skuteczności działania obejmującego drugi okres odniesienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 390/2013.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1) w zakresie dotyczącym drugiego okresu odniesienia zastąpiło z dniem 29 maja 2013 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 201 z 03.08.2010, str. 1, z późn. zm.).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »