| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Dozoru Technicznego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 909).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 maja 2014 r. (poz. 682)

STATUT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

§ 1. Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „UDT”, działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. UDT kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesa, dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3.

§ 3. 1. W skład UDT wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Koordynacji Inspekcji;

2) Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności;

3) Departament Innowacji i Rozwoju;

4) Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego;

5) Biuro Prezesa;

6) Departament Infrastruktury i Informatyki;

7) Departament Finansowo-Księgowy;

8) Departament Organizacyjno-Prawny;

9) Departament Kadr;

10) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewaluacji;

12) Zespół Kontroli Wewnętrznej;

13) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1–4 tworzą Pion Bezpieczeństwa Technicznego.

3. W skład UDT wchodzą ponadto:

1) oddział terenowy z siedzibą w Białymstoku;

2) oddział terenowy z siedzibą w Bielsku-Białej;

3) oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy;

4) oddział terenowy z siedzibą w Częstochowie;

5) oddział terenowy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;

6) oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku;

7) oddział terenowy z siedzibą w Gliwicach;

8) oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;

9) oddział terenowy z siedzibą w Katowicach;

10) oddział terenowy z siedzibą w Kielcach;

11) oddział terenowy z siedzibą w Koszalinie;

12) oddział terenowy z siedzibą w Krakowie;

13) oddział terenowy z siedzibą w Lublinie;

14) oddział terenowy z siedzibą w Łodzi;

15) oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie;

16) oddział terenowy z siedzibą w Opolu;

17) oddział terenowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;

18) oddział terenowy z siedzibą w Płocku;

19) oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu;

20) oddział terenowy z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;

21) oddział terenowy z siedzibą w Radomiu;

22) oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie;

23) oddział terenowy z siedzibą w Siedlcach;

24) oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie;

25) oddział terenowy z siedzibą w Tarnowie;

26) oddział terenowy z siedzibą w Wałbrzychu;

27) oddział terenowy z siedzibą w Warszawie;

28) oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu;

29) oddział terenowy z siedzibą w Zielonej Górze.

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa UDT.

§ 4. 1. Przy Prezesie UDT działa Kolegium UDT.

2. Kolegium UDT jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy.

3. Skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy Kolegium UDT określa regulamin ustalony przez Prezesa UDT.

4. UDT zapewnia Kolegium UDT obsługę organizacyjną, biurową i prawną.

§ 5. 1. Prezes UDT może udzielać osobom, o których mowa w § 2, a także innym pracownikom UDT lub innym osobom, ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu UDT.

2. Prezes UDT udziela pełnomocnictw w formie pisemnej lub innej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.

3. UDT prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw zawierający adnotacje o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa.

4. W sprawach nieuregulowanych w statucie do pełnomocnictw stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 6. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych UDT dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 7. W ramach funkcjonowania w UDT adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Prezes UDT korzysta ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »