| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz. U. Nr 175, poz. 1301), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1035).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1035), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 listopada 2013 r. (poz. 687)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 września 2006 r.

w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, wysokość równoważnika pieniężnego, sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika, warunki i tryb jego wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zasadniczej normie wyżywienia – należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą funkcjonariuszowi w ciągu doby;

2) dodatkowej normie wyżywienia – należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju, przysługującą funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

3) wartości pieniężnej normy wyżywienia – należy przez to rozumieć wartość produktów spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

4) ćwiczeniach w garnizonie – należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe połączone z przebywaniem funkcjonariuszy w miejscach pełnienia służby.

§ 3. 1. Funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, przysługuje nieodpłatnie wyżywienie według następujących rodzajów norm wyżywienia:

1) zasadniczych:

a) podstawowej – 010,

b) szkoleniowej – 020,

c) specjalnej – 030,

d) operacyjnej – 040 lub 044;

2) dodatkowych:

a) ogólnej – 110,

b) chleba – 111,

c) napoju – 160;

3) polowych paczkowanych:

a) indywidualnej suchej – S,

b) skoncentrowanej lądowej – PS-ląd,

c) skoncentrowanej morskiej – PS-m.

2. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają normy wojskowe ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Funkcjonariusze uprawnieni do wyżywienia według różnych norm otrzymują wyżywienie według jednakowej dla wszystkich normy, jeżeli ich wyżywienie jest przygotowywane w jednej stołówce, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm.

2. Jeżeli norma wyżywienia jest niższa od przysługującej, funkcjonariuszowi wydaje się uzupełniający posiłek, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Funkcjonariuszom przysługuje wyżywienie w ilości podwójnej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w przypadkach uniemożliwiających stawienie się w miejscu wydawania posiłków – do 48 godzin;

2) w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi – stosownie do decyzji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu, niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację, nie podlegają wydaniu.

§ 5. Funkcjonariuszom, którzy biorą bezpośredni udział w ćwiczeniach prowadzonych z udziałem funkcjonariuszy lub żołnierzy państw obcych, przysługuje wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla funkcjonariuszy lub żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od norm wyżywienia, o których mowa w tych przepisach.

§ 6. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020 przysługuje funkcjonariuszom:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej – w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

2) w czasie:

a) ćwiczeń w garnizonie trwających ponad 10 godzin – w wymiarze do 50% tej normy, lub ponad 14 godzin – w pełnym wymiarze tej normy,

b) ćwiczeń poza garnizonem i rekonesansów,

c) przebywania na poligonach i zgrupowaniach szkoleniowych,

d) udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;

3) w czasie szkolenia w miejscowości zamieszkania – pod warunkiem zakwaterowania na terenie jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego prowadzącej szkolenie;

4) skierowanym na szkolenie do miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania – w dniach przebywania w tej miejscowości;

5) sportowcom;

6) wyznaczonym do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych – przed wyjazdem w czasie pobytu w ośrodku przygotowującym do służby w misji pokojowej, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wyznaczonym do pełnienia służby jako obserwatorzy lub osoby posiadające status obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych, przy międzynarodowych dowództwach wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych – w czasie przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby – od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby – do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

– w wymiarze 200% tej normy.

§ 7. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020 przysługuje również funkcjonariuszom:

1) zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia funkcjonariuszy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór lub zastępującym w pełnieniu tych obowiązków – w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych;

2) zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek – w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych;

3) sprawującym nadzór nad spożywaniem posiłków przez podległych funkcjonariuszy – obiad według normy wyżywienia przysługującej tym funkcjonariuszom;

4) pełniącym nieetatowe całodobowe służby lub dyżury;

5) lekarzom pełniącym służbę w jednostkach prowadzących gospodarkę kuchenną kontrolującym jakość posiłków, w których nie wyznacza się dobowych dyżurów lekarskich – w formie jednego posiłku dziennego.

§ 8. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020 przysługuje funkcjonariuszom, w wymiarze 200% tej normy, w przypadku wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach.

§ 9. 1. Funkcjonariuszom przysługuje uroczysty posiłek przygotowywany według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020:

1) w dniu wręczenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego i oficjalnego rozwiązania jednostki;

2) w dniu inauguracji kursu trwającego powyżej 3 miesięcy;

3) w dniu przysięgi;

4) w dniach ustalonych przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje uroczysty posiłek w przypadku uczestnictwa przez niego w uroczystościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4.

§ 10. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej – 030 przysługuje sportowcom delegowanym na zgrupowania i zawody o randze ogólnokrajowej.

§ 11. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040 przysługuje:

1) funkcjonariuszom:

a) wchodzącym w skład załóg okrętów podwodnych – w czasie rejsów,

b) uczestniczącym w ćwiczeniach odbywanych w kraju wspólnie z funkcjonariuszami lub żołnierzami państw obcych,

c) wyznaczonym do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych misji – od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej,

d) skierowanym poza granice Państwa w celu udziału w:

– konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,

– ćwiczeniach,

– szkoleniu,

– akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

– przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

2) sportowcom delegowanym na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 12. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 044, składającej się z produktów utrwalonych, konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według normy wyżywienia – 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, funkcjonariuszom, o których mowa w § 11 pkt 1 lit. c i d.

§ 13. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110 w formie posiłków przysługuje funkcjonariuszom:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej, w czasie:

a) rejsów, pływania po akwenach portowych trwającego co najmniej cztery godziny i pełnienia dyżurów bojowych w porcie – w wymiarze 100% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020,

b) rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych – w wymiarze 70% tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a,

c) rejsów okrętów podwodnych – w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040;

2) instruktorom wychowania fizycznego ośrodka szkoleniowego – w dniach prowadzenia zajęć – w wymiarze 100% tej normy;

3) etatowym mechanikom-kierowcom, w dniach obsługi sprzętu – w wymiarze 40% tej normy;

4) wykonującym zadania określone w § 6 pkt 2 lit. b–d – w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020;

5) biorącym udział w uroczystych posiłkach, o których mowa w § 9 – w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkoleniowej – 020.

§ 14. Dodatkowa norma chleba – 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b i c.

§ 15. 1. Napój, według dodatkowej normy napoju – 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, przysługuje funkcjonariuszom w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura, spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi, przekracza 28°C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3) o których mowa w § 6 pkt 2 lit. d.

2. Napój w wymiarze 166% dodatkowej normy napoju – 160 przysługuje funkcjonariuszom, o których mowa w § 11 pkt 1 lit. b–d, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy – 044.

§ 16. Funkcjonariusze, którym przysługuje wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu, według najkorzystniejszej dla siebie zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110.

§ 17. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w kraju, skierowanym w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą nie przysługuje, za okres ich odbywania, bezpłatne wyżywienie w kraju.

§ 18. 1. Funkcjonariusz, któremu nie wydano wyżywienia w naturze, otrzymuje w zamian równoważnik pieniężny.

2. Równoważnik pieniężny przyznaje odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub osoba przez nich upoważniona.

§ 19. 1.2) Wysokość równoważnika pieniężnego odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia i wynosi dla:

1) zasadniczej normy wyżywienia:

a) podstawowej: 010 – 14,67 zł,

b) szkoleniowej: 020 – 15,69 zł,

c) specjalnej: 030 – 21,11 zł,

d) operacyjnej: 040 – 22,79 zł;

2) dodatkowych norm wyżywienia:

a) ogólnej: 110 – 5,88 zł,

b) chleba: 111 – 1,40 zł,

c) napoju: 160 – 1,10 zł.

2. Wartość pieniężną równoważnika ustala się na podstawie wartości produktów spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczych lub dodatkowych norm wyżywienia.

§ 20. Równoważnik pieniężny przysługuje funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę bądź wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego mu w naturze, z wyjątkiem funkcjonariusza uczestniczącego w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów;

2) wyznaczonemu do pełnienia służby jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych albo na stanowisku służbowym w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej, przy międzynarodowym dowództwie wojskowym i w ich strukturach organizacyjnych, za czas przewozu w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby – od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby – do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

– w wysokości równej wartości pieniężnej 200% normy wyżywienia szkoleniowej – 020, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie.

§ 21. 1. Równoważnik pieniężny wypłaca funkcjonariuszom komórka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansowych.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2013 r. poz. 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1035), które weszło w życie z dniem 4 października 2012 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 września 2006 r.

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH I DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA

(dziennie w gramach na osobę)

Symbol grupy produktów spożywczych

Nazwa grupy produktów spożywczych

Normy wyżywienia

zasadnicze

dodatkowe

Podsta-
wowa

Szko-
leniowa

specjalna

operacyjna

ogólna

chleba

napoju

010

020

030

040

044

110

111

160

01

Strączkowe

27

27

28

28

75

02

Przetwory zbożowe

73

73

62

52

234

03

Pieczywo

670

670

600

500

633

100

700

04

Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso

259

292

400

430

423

83

05

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

17

19

19

19

20

06

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

20

10

10

10

10

07

Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko

850

850

975

1050

450

370

08

Masło i śmietana w przeliczeniu na masło

36

46

64

66

45

20

09

Jaja

25
(0,5)x

25
(0,5)x

50
(1)x

50
(1)x

25
(0,5)x

10

Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich

49

58

90

90

60

11

Ziemniaki

700

700

600

500

360

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

120

132

160

170

65

13

Warzywa i owoce karotenowe

160

160

160

160

206

110

14

Inne warzywa i owoce

320

365

560

695

397

420

15

Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier

71

73

84

97

117

20

16

Woda pitna butelkowana

(2,5)*

(1,5)*

 

Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają wymiar: ()x – w sztukach lub ()* – w litrach.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »