| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. Nr 105, poz. 662), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1404).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1404), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 grudnia 2013 r. (poz. 689)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, zwany dalej „równoważnikiem”, wypłaca się żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzom służby przygotowawczej – począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, może zdecydować o wypłaceniu równoważnika, o którym mowa w ust. 1, za płyn po goleniu, szampon do mycia włosów, proszek do prania i podpaski, począwszy od pierwszego dnia służby wojskowej.

3. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwoty przyjęte do jego naliczenia za poszczególne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych można wypłacać równoważnik za:

1)2) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – jednorazowo, na okres pełnienia służby poza granicami państwa.

2.3) Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawach wypłaty równoważnika, o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5.4) Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się pod warunkiem możliwości zakupu należnych przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

§ 3.5) Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, równoważnik wypłaca się w:

1) pełnej wysokości – za okres dłuższy niż 15 dni kalendarzowych służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym;

2) połowie wysokości – za okres do 15 dni kalendarzowych służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym.

§ 4. Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, równoważnik wypłaca się co miesiąc z góry, w terminach płatności uposażenia, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych.

§ 5.6) Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 883, z 2005 r. Nr 27, poz. 222, z 2007 r. Nr 79, poz. 536 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 230).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 maja 2010 r.

Załącznik nr 18)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH ODBYWAJĄCYCH PRZESZKOLENIE WOJSKOWE ORAZ ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Szczoteczka do zębów

szt.

6,90

1,15

1,15

2

Pianka do golenia 200 ml

szt.

8,08

4,04

 

3

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,70

3,40

5,10

4

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,62

5,24

 

5

Pasta do obuwia 40 g

szt.

2,38

2,38

2,38

6

Pasta do zębów 75 ml

tuba

4,90

4,90

4,90

7

Płyn po goleniu

szt.

9,02

9,02

 

8

Proszek do prania

kg

9,70

0,97

1,94

9

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

17,98

17,98

17,98

10

Podpaski

szt.

0,69

 

13,80

11

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

5,93

5,93

8,90

Razem

dla żołnierzy użytkujących trzewiki

37,03

38,17

dla żołnierzy użytkujących pozostałe obuwie

52,63

53,77

 

Uwagi:

1. Równoważnik za pastę do obuwia (lp. 5) wypłaca się żołnierzom użytkującym trzewiki.

2. Równoważnik za pastę do obuwia specjalnego (lp. 9) wypłaca się żołnierzom użytkującym buty specjalne, trzewiki letnie i trzewiki zimowe.

Załącznik nr 28)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Chusteczki higieniczne

szt.

0,03

6,00

6,00

2

Chusteczki higieniczne nasączane

szt.

0,25

25,00

25,00

3

Pianka do golenia 200 ml

szt.

8,08

4,04

 

4

Krem do rąk 50 ml

tuba

3,36

3,36

3,36

5

Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g

szt.

2,45

4,90

4,90

6

Mydło toaletowe 100 g

szt.

1,70

3,40

5,10

7

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,62

5,24

 

8

Pasta do zębów 75 ml

tuba

4,90

4,90

4,90

9

Płyn po goleniu

szt.

9,02

9,02

 

10

Proszek do prania

kg

9,70

5,82

5,82

11

Środek do mycia rąk 500 g

szt.

4,34

4,34

4,34

12

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

17,98

17,98

17,98

13

Podpaski

szt.

0,69

 

13,80

14

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

5,93

5,93

8,90

Razem

99,93

100,10

 

Załącznik nr 38)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka równoważnika (w zł) dla mężczyzn i kobiet

1

2

3

4

5

1

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m.b.)

szt.

2,92

2,92

2

Kubek do mycia zębów

szt.

1,75

1,75

3

Mazak

szt.

2,42

2,42

4

Pudełko na mydło

szt.

1,67

1,67

5

Szczoteczka do rąk

szt.

2,33

2,33

6

Szczoteczka do zębów

szt.

6,90

6,90

7

Szczotka do obuwia miękka

szt.

3,46

3,46

8

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,25

4,25

9

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

3,81

3,81

10

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

5,71

5,71

11

Saszetka na środki higieny

szt.

6,68

6,68

Razem

41,90

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1404), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 czerwca 2010 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »