| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów (Dz. U. Nr 172, poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) zarządzenie Szefa ABW o zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, 6a i 7, sporządza się według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia:

1) nr 1 – wzór formularza zawierającego wniosek Szefa ABW do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie stosowania czynności, postanowienie Prokuratora Generalnego o wyrażeniu zgody na zarządzenie stosowania czynności oraz zarządzenie Szefa ABW o stosowaniu czynności;

2) nr 2 – wzór notatki służbowej utrwalającej przebieg i wyniki czynności;

3) nr 3 – wzór informacji o przeprowadzonych czynnościach przekazywanej do Prokuratora Generalnego;

4) nr 4 – wzór formularza zawierającego zarządzenie Szefa ABW o zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności;

5) nr 5 – wzór protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 6–7, w jednym egzemplarzu.”;

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do rozporządzenia:

1) nr 6 – wzór rejestru czynności, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, prowadzonego przez Szefa ABW;

2) nr 7 – wzór rejestru czynności, o których mowa w § 7 ust. 2, prowadzonego przez Szefa ABW;

3) nr 8 – wzór rejestru czynności, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego.”;

3) w § 7 uchyla się ust. 5;

4) załączniki nr 1–8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2014 r. (poz. 690)

Załącznik nr 1

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik 6.

Załącznik nr 6

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »