reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 oraz z 2014 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wójt, burmistrz (prezydent miasta) występuje do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej „komendantem wojewódzkim Policji”, z wnioskiem o wydanie świadectwa broni na broń palną do wykonywania przez strażników straży gminnej (miejskiej), zwanych dalej „strażnikami”, zadań określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, na zasadach określonych w przepisach art. 29 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295).
§ 2.
Strażnik, któremu wydano broń palną w związku z wykonywanymi zadaniami, jest obowiązany, po zakończeniu tych zadań, do bezzwłocznego jej zdania w miejscu, gdzie się ją przechowuje.
§ 3.
1. Komendant straży wyznacza strażnika odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki uzbrojenia straży spośród strażników dopuszczonych do pracy z bronią palną.

2. Do zadań strażnika odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki uzbrojenia straży należy w szczególności:

1) prowadzenie książki stanu uzbrojenia i książki wydania – przyjęcia broni palnej i amunicji oraz karty rozchodu amunicji;

2) sprawdzanie poprawności sposobu przechowywania broni palnej i amunicji znajdującej się w magazynie;

3) sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczenia magazynu broni;

4) niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach w stanie uzbrojenia, sposobie jego przechowywania oraz stanie wyposażenia magazynu broni;

5) kontrola okresu ważności legalizacji sprzętu gaśniczego znajdującego się w magazynie broni;

6) zapewnienie właściwego stanu sanitarno-porządkowego w magazynie broni.

§ 4.
1. Broń palną i amunicję przechowuje się w magazynie broni.

2. Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie straży lub w obiekcie chronionym przez straż.

§ 5.
1. Magazyn broni:

1) stanowi oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowane w miarę możliwości na piętrze;

2) jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy;

3) jest wyposażony w specjalne zabezpieczenia, w tym co najmniej:

a) drzwi o zwiększonej odporności na włamanie minimum klasy C wg PN-90/B-92270 lub spełniające równorzędne wymagania,

b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek maksymalnie 10 mm x 10 mm wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm x 30 mm. Odstęp między prętami w kracie nie może przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników – 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Zamiast siatki i krat dopuszcza się zamontowanie atestowanych szyb specjalnych, a w szczególności kuloodpornych, odpowiedniej klasy, bez możliwości otwierania,

c) sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową podłączoną do stanowiska osoby pełniącej całodobowy dyżur lub stanowiska objętego całodobową uzbrojoną ochroną.

2. Drzwi do magazynu broni na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia są zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik nieuprawnionego wejścia.

§ 6.
1. Broń palną i amunicję przechowuje się w magazynie broni w szafach stalowych lub sejfach, wyposażonych w zamki atestowane, w warunkach uwzględniających wymagania ich producentów.

2. Broń palną przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, z odłączonym magazynkiem, kompletną i czystą.

3. Amunicję przechowuje się w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach przystosowanych do tego celu oraz układa się ją w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Amunicji nie przechowuje się w magazynkach nabojowych.

§ 7.
1. Broń palna i amunicja podlegają rejestracji w książce stanu uzbrojenia.

2. Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w magazynie broni.

3. Wzór książki stanu uzbrojenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Wydawanie i zdawanie broni palnej i amunicji podlegają rejestracji w książce wydania-przyjęcia broni palnej i amunicji.

2. Wzór książki wydania-przyjęcia broni palnej i amunicji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Amunicję wykorzystaną do celów szkolenia strzeleckiego rozlicza się w karcie rozchodu amunicji.

2. Wzór karty rozchodu amunicji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2014 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz. U. Nr 194, poz. 1999), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 83 pkt 5 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24).

Załącznik 1. [WZÓR – KSIĄŻKA STANU UZBROJENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 748)

Załącznik nr 1

WZÓR – KSIĄŻKA STANU UZBROJENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KSIĄŻKA WYDANIA-PRZYJĘCIA BRONI PALNEJ I AMUNICJI]

Załącznik nr 2

WZÓR – KSIĄŻKA WYDANIA-PRZYJĘCIA BRONI PALNEJ I AMUNICJI

infoRgrafika


 

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA ROZCHODU AMUNICJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA ROZCHODU AMUNICJI

infoRgrafika


 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama