| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

Na podstawie art. 9h ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wykaz dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, zwaną dalej „kasą”, do wniosku, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwanej dalej „ustawą”, dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego.
§ 2.
Do wniosku kasa dołącza:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego zawierające:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,

b) formę organizacyjno-prawną wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego,

c) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,

d) oznaczenie miejsca, w którym będą wykonywane czynności powierzone na podstawie umowy;

2) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w państwie, w którym podlega lub podlegał takim obowiązkom, oraz o znajomości obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o odpowiedzialności karnej skarbowej;

3) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wszczętych wobec niego postępowaniach sądowych lub administracyjnych w związku z zagrożeniem niewypłacalnością, postępowaniach upadłościowych lub likwidacyjnych, albo o złożonych wnioskach o wszczęcie takich postępowań;

4) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego zawierające:

a) nazwę i adres siedziby organu oraz imiona i nazwiska członków organu albo

b) imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób

– upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynności związanych z wykonywaniem umowy, z oznaczeniem sposobu reprezentacji;

5) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego, czy świadczył lub świadczy usługi na rzecz innych instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), bez względu na miejsce ich świadczenia, ze wskazaniem tych instytucji oraz rodzaju czynności, jakie na ich rzecz świadczył;

6) odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest przedsiębiorca zagraniczny, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku przez właściwy organ rejestrowy państwa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli podlega on obowiązkowi wpisu do takiego rejestru, o ile odpowiednie informacje nie są dostępne za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2)) lub w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203).

§ 3.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, będącego osobą fizyczną, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 kasa do wniosku dołącza także:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub prowadzonych wobec niego w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową;

2) zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia przez właściwy organ państwa, którego obywatelstwo posiada przedsiębiorca zagraniczny, a także przez właściwy organ państwa, w którym prowadzi on działalność gospodarczą, jeżeli jest to państwo inne niż państwo, którego obywatelstwo posiada przedsiębiorca zagraniczny, o ile w państwach tych takie zaświadczenia są wydawane; w przypadku gdy w państwach tych takie zaświadczenia nie są wydawane, kasa dołącza oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;

3) poświadczoną notarialnie lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego kopię rocznego zeznania lub deklaracji podatkowej za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, sporządzone według przepisów obowiązujących w państwie, w którym podlega on obowiązkowi podatkowemu, albo oświadczenie o braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów wraz z uzasadnieniem.

§ 4.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 kasa do wniosku dołącza także:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub prowadzonych wobec niego w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych lub egzekucyjnych mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową;

2) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wszczęciu postępowania zmierzającego do jego podziału, połączenia lub przekształcenia;

3) opis stosowanego przez przedsiębiorcę zagranicznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie czynności, które zostaną powierzone na podstawie umowy;

4) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, o ile opinia została wydana, sporządzone według zasad obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych – dokument wskazujący, czy przedsiębiorca zagraniczny osiągnął w ostatnim roku obrotowym zysk albo stratę, z wyłączeniem przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny nie prowadził działalności przez okres pozwalający na przedstawienie tych dokumentów;

5) imiona i nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej lub odpowiadających im organów przedsiębiorcy zagranicznego, a w braku tych organów – imiona i nazwiska osób pełniących funkcje odpowiadające tym organom;

6) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową a odpis, o którym mowa w § 2 pkt 6, nie zawiera informacji o wysokości kapitału zakładowego spółki – pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wysokości tego kapitału;

7) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową – pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego wskazujące, jaka część kapitału zakładowego została pokryta, rodzaj i liczbę udziałów lub akcji przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie wspólników lub akcjonariuszy posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie wspólnikami lub akcjonariuszami co najmniej 10% kapitału zakładowego, a także liczbę posiadanych przez tych wspólników lub akcjonariuszy udziałów lub akcji.

§ 5.
W przypadku gdy na podstawie umowy przedsiębiorca zagraniczny będzie świadczyć usługi w formie informatycznej, kasa dołącza do wniosku także wynik audytu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie tych usług lub posiadany przez przedsiębiorcę zagranicznego certyfikat bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie tych usług.
§ 6.
W przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny prowadzi lub prowadził w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kasa dołącza do wniosku także:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o okresie i miejscu wykonywania przez niego działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz o formie organizacyjno-prawnej wykonywania tej działalności;

2) odpis zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny podlegał lub podlega obowiązkowi wpisu do tej ewidencji;

3) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o braku zakazu wykonywania działalności przez oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego;

4) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą fizyczną o braku sądowego pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub odpowiadającego jej organu, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

§ 7.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
§ 8.
Kasa nie dołącza do wniosku oświadczeń, jeżeli dołączane do niego dokumenty wymienione w § 2 pkt 6, § 3 pkt 2 i 3, § 4 pkt 4 oraz w § 6 pkt 2 zawierają informacje objęte tymi oświadczeniami.
§ 9.
W przypadku gdy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny jest:

1) instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.3)),

2) podmiotem nadzorowanym przez właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

– nie stosuje się § 2 pkt 1 lit. c, pkt 2, 3 i 5, § 4 pkt 1, 2 i 4–7, o ile kasa przedstawi pozytywną opinię właściwych władz nadzorczych państwa siedziby przedsiębiorcy zagranicznego.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »