reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 273).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 273), które stanowią:

„§ 2. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M. Ratajczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 10 marca 2014 r. (poz. 789)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dotacji na realizację zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, dla uczelni publicznych i niepublicznych.

§ 2. 1. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Sposób podziału dotacji, o którym mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Sposób podziału dotacji, o którym mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom służb państwowych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. Sposób podziału dotacji dla uczelni medycznych lub innych uczelni publicznych, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 9. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 10. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 lutego 2012 r.

Załącznik nr 15)

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, W TYM STUDENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 1A USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 99 UST. 1 PKT 1A USTAWY, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni publicznej, w tym na remonty, zwanej dalej „dotacją podstawową”, dysponenci części budżetowych wydzielają:

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych w ust. 3;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% ogólnej kwoty dotacji, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących.

2. Zasadnicza część dotacji podstawowej obejmuje kwoty wydzielone odrębnie dla grup uczelni publicznych:

1) akademickich;

2) zawodowych.

3. Kwoty zasadniczej części dotacji podstawowej, wydzielone dla grup uczelni publicznych, o których mowa w ust. 2, są obliczane według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

Dc – oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych w danym roku,

Dpui – oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc – oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C – oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Ws – oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego,

Si – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej,

Wk – oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej,

Wd – oznacza wagę składnika dostępności kadry,

Di – oznacza składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej,

Wb – oznacza wagę składnika badawczego,

Bi – oznacza składnik badawczy i-tej uczelni publicznej,

Wu – oznacza wagę składnika uprawnień,

Ui – oznacza składnik uprawnień i-tej uczelni publicznej,

Ww – oznacza wagę składnika wymiany,

Wi – oznacza składnik wymiany i-tej uczelni publicznej.

4. Zasady określania składnika studencko-doktoranckiego i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3:

1) składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x – oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy (z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y – oznacza liczbę dziedzin nauki,

Ldd,i – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni publicznej, niepobierających stypendiów doktoranckich albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

Ld_stypd,i – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni publicznej, pobierających stypendia doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru Ldd,i), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

Lsci – oznacza liczbę cudzoziemców – uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia wyższe, wynikającą z danych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

2) w przypadku gdy w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej albo Ministra Obrony Narodowej liczba studentów studiów stacjonarnych, wynikająca z ostatecznych danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, przekracza liczbę studentów studiów stacjonarnych o ponad 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowej liczba studentów studiów stacjonarnych w ramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie z pkt 1, jest korygowana o iloczyn liczby studentów, stanowiącej różnicę między ostatecznymi danymi nadesłanymi przez i-tą uczelnię publiczną a liczbą studentów studiów stacjonarnych przekraczającą o 2% ogólną liczbę studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów studiów stacjonarnych określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, oraz przeciętnej kosztochłonności kierunków studiów w i-tej uczelni publicznej; przeciętną kosztochłonność kierunków studiów oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

3) dla studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych na kierunku o profilu praktycznym ustala się przelicznik równy 1,2, a dla pozostałych studentów w tych uczelniach – przelicznik równy 1,0.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lprof,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ldr_hab,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ldr,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i- uczelnię publiczną,

Lmgr,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

LZprof60,i – oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z wyłączeniem profesorów z zagranicy (cudzoziemców) uwzględnionych w LZprofz,i,

LZprofz,i – oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

6. Zasady określania składnika dostępności kadry, o którym mowa w ust. 3:

1) składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Pi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ski – oznacza sumę kalkulacyjnych liczb studentów i uczestników studiów doktoranckich w i-tej uczelni publicznej określaną według wzoru:

Ski = 2Lsi,2 + 1,2Lsni,2 + Lsi,1 + 0,6Lsni,1 + 2,5Ldi + 1,5Ldni

gdzie:

Lsi,2 – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lsni,2 – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lsi,1 – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lsni,1 – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ldi – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

Ldni – oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

m – oznacza parametr modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, ustalony dla poszczególnych grup uczelni publicznych, o których mowa w ust. 10,

n − oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

2) w przypadku gdy w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej albo Ministra Obrony Narodowej liczba studentów studiów stacjonarnych, wynikająca z ostatecznych danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, przekracza liczbę studentów studiów stacjonarnych o ponad 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowej liczba studentów studiów stacjonarnych w ramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie z pkt 1, jest korygowana o różnicę między ostatecznymi danymi nadesłanymi przez i-tą uczelnię publiczną a liczbą studentów studiów stacjonarnych przekraczającą o 2% ogólną liczbę studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów studiów stacjonarnych określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej.

7. Składnik badawczy i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

LGkraj,i – oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni publicznej realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 379 i 423) – z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, jak również liczbę projektów własnych i promotorskich, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756),

LGzagr,i – oznacza liczbę projektów w ramach programów międzynarodowych w i-tej uczelni publicznej, realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jak również liczbę projektów realizowanych w ramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć międzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

8. Składnik uprawnień i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

LUhab,i – oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

LUdr,i – oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora sztuki w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

9. Składnik wymiany i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

SWi – oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich i-tej uczelni publicznej, wyjeżdżających w poprzednim roku akademickim za granicę w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

SPi – oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich, przyjeżdżających w poprzednim roku akademickim do i-tej uczelni publicznej z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

n – oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

10. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 3, oraz dla parametru m we wzorze, o którym mowa w ust. 6, określa się następujące wartości, w przypadku:

1) uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz akademickich uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych:

a) 0,65 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,30 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,15 – dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,10 – dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,05 – dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,05 – dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 13,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

2) uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz zawodowych uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych:

a) 0,65 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,30 – dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,00 – dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,00 – dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 8,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

3) uczelni medycznych:

a) 0,65 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,10 – dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,10 – dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,05 – dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 6,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

4) uczelni artystycznych:

a) 0,65 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,45 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,40 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 – dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,05 – dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,05 – dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 5,6 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

5) uczelni morskich:

a) 0,65 – dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,10 – dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,10 – dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,10 – dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 15,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m.

11. Dane w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, niebędących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przesyłają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych dla wszystkich składników, w tym składników studencko-doktoranckiego i kadrowego.

12. Jeżeli kwota zasadniczej części dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3, w roku przypadającym w okresie trzech lat następujących po roku utworzenia uczelni publicznej, dokonanego w wyniku połączenia uczelni publicznych, będzie niższa niż 102% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom w roku poprzedzającym połączenie, w warunkach porównywalnych, minister nadzorujący tę uczelnię, przyznając jej w tym roku dotację podstawową, uzupełnia tę dotację do wysokości stanowiącej sumę 102% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom w roku poprzedzającym połączenie, w warunkach porównywalnych, oraz 100% zwiększeń dotacji podstawowej o charakterze stałym, w tym z tytułu wzrostu wynagrodzeń, przyznanych uczelni publicznej w okresie trzech lat od utworzenia.

Załącznik nr 26)

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM Z CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, W TYM STUDENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 1A USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 99 UST. 1 PKT 1A USTAWY, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Z dotacji udzielanej uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, kształceniem kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwanej dalej „dotacją podstawową z budżetu MON”, wydziela się:

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych w ust. 2;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących.

2. Kwota zasadniczej części dotacji podstawowej z budżetu MON jest obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w danym roku,

Dc – oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w danym roku,

Dpui – oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc – oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C – oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Si – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej.

3. Dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,4.

4. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x – oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsżk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lskżk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

– oznacza liczbę dziedzin nauki,

Ldżd,i – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lwi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi i kandydatami na żołnierzy zawodowych odbywających w ramach studiów szkolenie wojskowe, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

– oznacza liczbę uczelni wojskowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lprof,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Ldr_hab,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Ldr,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lmgr,i – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

– oznacza liczbę uczelni wojskowych.

6. Dane w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przesyłają Ministrowi Obrony Narodowej, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych dla składników studencko-doktoranckiego i kadrowego.

Załącznik nr 3

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, W TYM STUDENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 1A USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 99 UST. 1 PKT 1A USTAWY, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Dotacja dla uczelni służb państwowych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwana dalej „dotacją podstawową”, jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku,

Dc – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla uczelni służb państwowych w danym roku,

Dpui – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dp– oznacza kwotę dotacji podstawowej dla uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

– oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Si – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni służb państwowych,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

2. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1, określa się wartość 0,7.

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni służb państwowych określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów, ustalony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „rozporządzeniem w sprawie wskaźników kosztochłonności”,

– oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem funkcjonariuszy, w tym w służbie kandydackiej), w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lskfk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych – funkcjonariuszy, w tym w służbie kandydackiej, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony na podstawie rozporządzenia w sprawie wskaźników kosztochłonności,

– oznacza liczbę dziedzin nauki,

Ldd,i – znacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

– oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

Lprof,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lad,i  oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Las,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

– oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

Załącznik nr 4

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI WOJSKOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OBRONĄ NARODOWĄ

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową wyodrębnia się części, dzielone według odrębnych reguł, dotyczące:

1) kształcenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej skierowanych przez właściwy organ wojskowy na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia nieobjęte dotacją podstawową z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, zwaną dalej „częścią dotacji dotyczącą kształcenia żołnierzy”;

2) zadań wykonywanych przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe.

2. Z części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wydziela się:

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych w ust. 3;

2) część uzupełniającą nieprzekraczającą 2,0% ogólnej kwoty części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących.

3. Część dotacji dotycząca kształcenia żołnierzy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dzi – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy dla i-tej uczelni wojskowej w danym roku,

Dz – oznacza całkowitą kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia żołnierzy dla uczelni wojskowych w danym roku,

Zi – oznacza przeliczeniową liczbę żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w i-tej uczelni wojskowej, obliczoną według wzoru,

– oznacza przeliczeniową liczbę żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w uczelniach wojskowych.

4. Przeliczeniowe liczby żołnierzy, o których mowa w ust. 3, określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „rozporządzeniem w sprawie wskaźników kosztochłonności”,

Ldnd,i – oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych właściwych wojskowych organów planujących,

– oznacza liczbę dziedzin nauki,

kee – oznacza wskaźnik kosztochłonności dla realizowanych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych: studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych i szkoleń, zwanych dalej „formami doskonalenia”, który wynosi dla formy doskonalenia zawodowego o charakterze: wojskowym (ke1) – 1,2, techniczno-wojskowym (ke2) – 1,4, językowym (ke3) – 1,0, specjalnym (ke4) – 2,1,

Lspe,i – oznacza średnioroczną liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lspne,i – oznacza średnioroczną liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – uczestników niestacjonarnych studiów podyplomowych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lsne,i – oznacza liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – studentów studiów niestacjonarnych w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lsske,i – oznacza średnioroczną liczbę żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – uczestników kursów w e-tej formie doskonalenia w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych, nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

– oznacza liczbę form doskonalenia,

– oznacza liczbę uczelni wojskowych.

5. W przypadku realizacji form doskonalenia, których liczebność grupy jest mniejsza niż 10 osób, a realizacja form doskonalenia jest uzasadniona potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wielkość dotacji na realizowane szkolenie wynosi jak za 10 osób.

6. Część dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana i przekazywana na podstawie zweryfikowanych zapotrzebowań składanych przez uczelnie wojskowe na niżej wymienione zadania:

1) świadczenia realizowane przez uczelnie wojskowe na rzecz żołnierzy czynnej służby wojskowej skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na:

a) zakwaterowanie,

b) wyżywienie,

c) wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym:

a) materiałowe w zakresie:

– organizacji żywienia osób, o których mowa w pkt 1,

– organizacji zaopatrzenia mundurowego,

– organizacji zaopatrzenia w materiały pędne i smary,

– organizacji zaopatrzenia w środki bojowe,

b) techniczne, obejmujące utrzymanie w sprawności technicznej oraz naprawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz bazy remontowej, obsługowo-remontowej i garażowej,

c) medyczne;

3) zadania realizowane w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, w tym:

a) organizację służb dyżurnych i ich szkolenie w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz alarmowania,

b) przygotowanie i utrzymanie bazy mobilizacyjnej,

c) utrzymanie w gotowości sił i środków określonych w planach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

d) utrzymanie w sprawności środków łączności wykorzystywanych do osiągania wyższych stanów gotowości bojowej,

e) szkolenie i przygotowanie kadry, kandydatów na żołnierzy zawodowych i wyznaczonych pracowników do wykonywania zadań w ramach osiągania wyższych stanów gotowości bojowej,

f) szkolenie rezerw osobowych zabezpieczających mobilizacyjne rozwinięcie uczelni wojskowych;

4) utrzymanie jednostek organizacyjnych uczelni wojskowych, w tym:

a) ochrony fizycznej i elektronicznej elementów uczelni wojskowych,

b) ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnej,

c) etatowych pododdziałów szkolnych oraz zabezpieczających realizację form kształcenia i doskonalenia,

d) utworzonych w celu realizacji zadań związanych z obroną narodową wynikających z odrębnych przepisów Ministra Obrony Narodowej dotyczących funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

e) realizujących formy doskonalenia – w części dotyczącej tego doskonalenia (form doskonalenia prowadzonych w tych jednostkach nie uwzględnia się w przygotowaniu danych, o których mowa w ust. 3 i 4).

7. Uczelnie wojskowe nie uwzględniają w zapotrzebowaniach na dotację środków finansowych na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i b, dla żołnierzy odbywających szkolenie praktyczne i specjalistyczne w jednostkach wojskowych (centrach, ośrodkach szkolenia). Świadczenia te są realizowane ze środków jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa szkolenie.

8. Postanowienia ust. 7 nie dotyczą przypadków, gdy zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy odbywających szkolenie praktyczne i specjalistyczne w jednostkach wojskowych jest realizowane w oparciu o hotele i stołówki (restauracje) będące na własnym rozrachunku. W tych przypadkach koszty ponosi uczelnia wojskowa.

9. Do ustalania kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1, stosuje się normy i normatywy obowiązujące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

10. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zweryfikowanym zapotrzebowaniem, o którym mowa w ust. 6, a uzasadnionym wydatkowaniem środków w wysokości większej niż 10% złożonego zapotrzebowania, dotację w następnym roku pomniejsza się o kwotę odpowiadającą tej różnicy.

11. Uczelnie wojskowe otrzymują ponadto nieodpłatnie od właściwego wojskowego organu zaopatrującego na zabezpieczenie szkolenia żołnierzy:

1) uzbrojenie i sprzęt wojskowy (w tym ujęty w etacie i tabelach należności) uczelni wojskowej, przeznaczony na realizację zadań uczelni wojskowej, jak i jej potrzeby jako jednostki wojskowej (dotyczy to również remontów);

2) materiały pędne i smary do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o którym mowa w pkt 1;

3) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące żołnierzom w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu;

4) środki bojowe, w tym środki pozoracji pola walki oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

5) inne środki zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia materiałowo-mobilizacyjnych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) trenażery oraz treningowe urządzenia specjalistyczne przeznaczone do szkolenia żołnierzy.

12. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie, o którym mowa w ust. 11, regulują przepisy dotyczące planowania rzeczowo-finansowego.

13. Gospodarkę środkami zaopatrzenia, o których mowa w ust. 11, uczelnia wojskowa prowadzi na zasadach określonych dla jednostek wojskowych, a ewidencję – na kontach pozabilansowych.

Załącznik nr 5

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBYWATELI

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli wyodrębnia się części, dzielone według odrębnych reguł, dotyczące:

1) kształcenia funkcjonariuszy i pracowników służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, zwaną dalej „częścią dotacji dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i pracowników”;

2) zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji lub Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

2. Część dotacji dotycząca kształcenia funkcjonariuszy i pracowników, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dfi – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku,

Df – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla uczelni służb państwowych w danym roku,

Dpfi – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dp– oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

– oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Fi – oznacza składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i pracowników i-tej uczelni służb państwowych,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

3. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,7.

4. Składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i pracowników i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów, ustalony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „rozporządzeniem w sprawie wskaźników kosztochłonności”,

– oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsnk,i – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – studentów studiów niestacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony na podstawie rozporządzenia w sprawie wskaźników kosztochłonności,

– oznacza liczbę dziedzin nauki,

Ldnd,i – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lspi – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lspni – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników niestacjonarnych studiów podyplomowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lssi – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – studentów objętych programem stypendialnym w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lsski – oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników szkoleń kursowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

– oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, określa się w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

Lprof,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lad,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Las,i – oznacza przeciętną liczbę zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

– oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

6. Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji i PSP, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) świadczenia realizowane przez uczelnie służb państwowych na rzecz funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy w służbie kandydackiej i pracowników podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na:

a) zakwaterowanie,

b) wyżywienie,

c) wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym:

a) materiałowe w zakresie:

– żywienia osób, o których mowa w pkt 1,

– zaopatrzenia mundurowego i wyposażenia specjalnego osób, o których mowa w pkt 1,

– materiałów pędnych i smarów do środków transportu oraz do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

– łączności i informatyki,

– uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym amunicji,

– medycznym, w tym leki,

b) sprzętowe, w zakresie uzbrojenia i sprzętu, w tym specjalistycznego przeznaczonego na realizację zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji i PSP,

c) remontowe, w tym naprawy i konserwację, zapewniające utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

d) usługi medyczne,

e) uzbrojenie i sprzęt ujęte w etacie i tabelach należności uczelni służb państwowych, przeznaczone na realizację zadań uczelni służb państwowych, oraz jej potrzeby jako jednostki Policji i PSP (dotyczy to również remontów),

f) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące funkcjonariuszom oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu,

g) środki bojowe oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

h) inne środki zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia wewnętrznego,

i) trenażery oraz treningowe urządzenia specjalistyczne, przeznaczone do szkolenia funkcjonariuszy,

j) utrzymanie w gotowości operacyjnej szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej;

3) wypłatę świadczeń niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy, w tym świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz równoważników pieniężnych;

4) wykonywanie innych zadań jako jednostki Policji i PSP, których zakres regulują odrębne przepisy.

7. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Policji i PSP, o których mowa w ust. 6, regulują przepisy dotyczące planowania rzeczowo-finansowego.

8. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 6, przekazywane są na podstawie zweryfikowanych zapotrzebowań składanych corocznie przez uczelnie służb państwowych.

9. Do ustalania kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1, stosuje się normy i normatywy obowiązujące w tym zakresie w Policji i PSP.

10. Uczelnie służb państwowych, w ramach zaopatrzenia centralnego, mogą ponadto otrzymywać nieodpłatnie:

1) uzbrojenie i sprzęt;

2) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące funkcjonariuszom w służbie kandydackiej;

3) środki bojowe oraz techniczne środki materiałowe do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego;

4) inne środki zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zaopatrzenia wewnętrznego;

5) trenażery oraz treningowe urządzenia specjalistyczne przeznaczone do szkolenia funkcjonariuszy.

11. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie, o którym mowa w ust. 10, regulują przepisy dotyczące planowania rzeczowo-finansowego.

Załącznik nr 6

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

1. Dotacja dla publicznych uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwane dalej „zadaniami związanymi z działalnością kulturalną”, jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dki – oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla i-tej uczelni artystycznej w danym roku,

Dk – oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych w danym roku,

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów, ustalony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

– oznacza liczbę kierunków studiów,

Lk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni artystycznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię artystyczną,

– oznacza liczbę uczelni artystycznych.

2. Dotacja na zadania związane z działalnością kulturalną jest przeznaczona na dofinansowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych przedstawianych przez uczelnie artystyczne w danym roku o zasięgu:

1) międzynarodowym,

2) ogólnopolskim,

3) regionalnym

– z zakresu wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, plastyki, teatru i filmu.

Załącznik nr 77)

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI MORSKICH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADR MORSKICH

1. Dotacja dla publicznych uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich, stanowiąca nie więcej niż 30% kwoty dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określonych w ustawie budżetowej na dany rok, jest przeznaczana na:

1) utrzymanie i eksploatację statków szkolnych;

2) utrzymanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr morskich.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, wydziela się:

1) część nie większą niż 85%, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych kształconych z uwzględnieniem poziomów odpowiedzialności – poziomu zarządzania lub poziomu operacyjnego, określonych w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092);

2) pozostałą część, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby pracowników, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty), którzy biorą udział w procesie kształcenia i posiadają dyplom na poziomie operacyjnym lub zarządzania wydany zgodnie z konwencją, o której mowa w pkt 1.

3. Liczby studentów i liczby pracowników uczelni, o których mowa w ust. 2, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie morskie.

Załącznik nr 8

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH PERSONEL LOTNICZY DLA LOTNICTWA CYWILNEGO NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM POWIETRZNYCH STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH KADR POWIETRZNYCH

1. Dotacja dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych jest przeznaczona na:

1) utrzymanie i eksploatację statków szkolnych, w tym wydatki związane w szczególności z:

a) zakupem paliwa lotniczego,

b) naprawą sprzętu lotniczego,

c) opłatami lotniskowymi, ubezpieczeniami, amortyzacją sprzętu,

d) utrzymaniem pomieszczeń personelu obsługującego statki powietrzne oraz budynków, tzw. hangarów;

2) wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych oraz związane z realizacją lotniczych szkoleń studentów studiów stacjonarnych i personelu lotniczego, mających na celu uzyskanie licencji i związanych z nimi uprawnień (m.in. FTO/TRTO), oraz kadry instruktorskiej w celu podtrzymania i podnoszenia kwalifikacji lotniczych, a w szczególności wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych symulatorów oraz kadry realizującej specjalistyczne szkolenia.

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie w strukturze uczelni publicznej własnego, certyfikowanego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 4, ośrodka kształcenia lotniczego.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest dzielona na poszczególne uczelnie kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

1) aneksie 1 – Licencjonowanie Personelu – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371),

2) europejskich wymaganiach bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL, ustanowionych przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA), wprowadzonych do stosowania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2282 oraz z 2010 r. Nr 93, poz. 598),

3) częściach 66 i 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 315 z 28.11.2003, z późn. zm.),

4) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768),

5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z 2005 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 219, poz. 1867, z 2006 r. Nr 164, poz. 1160, z 2009 r. Nr 97, poz. 808 i Nr 113, poz. 942 oraz z 2010 r. Nr 165, poz. 1119)8)

– proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych podlegających przeszkoleniu, z uwzględnieniem współczynników wagowych określonych poniżej:

DLi = DLc × SLi

gdzie:

DLi – oznacza kwotę dotacji dla i-tej publicznej uczelni kształcącej personel lotniczy w danym roku,

DLc – oznacza całkowitą kwotę dotacji dla wszystkich uczelni kształcących personel lotniczy w danym roku,

SLi – oznacza składnik lotniczy studencki dla i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy określony wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

wSk – oznacza współczynnik wagowy kształcenia lotniczego studentów studiów stacjonarnych do uzyskania specjalności i uprawnień według przepisów wymienionych w ust. 3 pkt 1–4; wartość współczynnika wagowego określa się następująco:

wS1 = 3,00 – dla studentów studiów stacjonarnych objętych ścieżką kształcenia kończącą się uzyskaniem samolotowej lub śmigłowcowej licencji pilota liniowego, tzw. zamrożonej – ATPL(A), ATPL (H) „frozen”,

wS2 = 2,00 – dla studentów studiów stacjonarnych objętych ścieżką kształcenia kończącą się uzyskaniem samolotowej lub śmigłowcowej licencji pilota zawodowego wraz z uprawnieniami do lotów wg wskazań przyrządów oraz na samolotach wielosilnikowych – CPL(A)/IR+ME, CPL(H)/IR,

wS3 = 1,00 – dla studentów studiów stacjonarnych objętych ścieżką kształcenia kończącą się uzyskaniem samolotowej lub śmigłowcowej licencji zawodowej – CPL(A), CPL(H),

wS4 = 0,25 – dla studentów studiów stacjonarnych objętych ścieżką kształcenia kończącą się uzyskaniem licencji personelu pokładowego, obsługi naziemnej, mechanika lotniczego obsługi, mechanika lotniczego pokładowego, nawigatora, służb informacji powietrznej, kontrolerów ruchu lotniczego, dyspozytorów lotniczych,

– oznacza liczbę uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w danym roku,

– oznacza liczbę współczynników wagowych od 1 do 4,

Lsk – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych ścieżką kształcenia przynależną do właściwego współczynnika wagowego od wS1 do wS4 i kształconych przez daną uczelnię publiczną kształcącą personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w uczelnianych ośrodkach kształcenia lotniczego.

4. Liczby studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 3, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie publiczne kształcące personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego.

Załącznik nr 9

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI MEDYCZNYCH LUB INNYCH UCZELNI PUBLICZNYCH, W KTÓRYCH PROWADZONE JEST KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH POD BEZPOŚREDNIM NADZOREM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA TREŚCI KSZTAŁCENIA, NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI WYKONYWANYMI W RAMACH KSZTAŁCENIA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W PODSTAWOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TYCH UCZELNI

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja dla uczelni medycznych lub innych uczelni publicznych, w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni, zwane dalej „zadaniami związanymi ze świadczeniami zdrowotnymi”, jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dsi – oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi dla i-tej uczelni w danym roku,

Ds – oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi dla uczelni w danym roku,

– oznacza liczbę uczelni,

Lli – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na III–VI roku na kierunku lekarskim w i-tej uczelni,

Lsi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na III–V roku na kierunku lekarsko-dentystycznym w i-tej uczelni,

Ltdi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku techniki dentystyczne w i-tej uczelni,

Ldi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku dietetyka w i-tej uczelni,

Lpi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w i-tej uczelni,

Lpoli – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku położnictwo w i-tej uczelni,

Lfi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku fizjoterapia w i-tej uczelni,

Lri – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w i-tej uczelni.

2. Dane dotyczące liczby studentów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie.

Załącznik nr 10

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PODYPLOMOWEGO KSZTAŁCENIA W CELU ZDOBYWANIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, LEKARZY WETERYNARII, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych jest dzielona dla uczelni publicznych według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dpi – oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne, lekarzy weterynarii oraz przez diagnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni w danym roku,

Dps – oznacza kwotę dotacji dla uczelni w danym roku na zadania związane z prowadzeniem s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji,

– oznacza rodzaj kształcenia podyplomowego, odpowiednio:

s = 1 – kursy specjalizacyjne dla lekarzy,

s = 2 – kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów,

s = 3 – kursy specjalizacyjne dla farmaceutów,

s = 4 – kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,

s = 5 – szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii,

s = 6 – kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych,

– oznacza liczbę uczelni,

lsi – oznacza liczbę uczestników s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego prowadzonego w i-tej uczelni,

gsi – oznacza liczbę godzin (według programu) s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego przypadającą na jednego uczestnika w danym roku w i-tej uczelni.

2. Dane dotyczące liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na kształcenie podyplomowe służące zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie prowadzące podyplomowe kształcenie.

Załącznik nr 11

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE STWARZANIEM STUDENTOM I DOKTORANTOM, BĘDĄCYM OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE KSZTAŁCENIA

1. Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia dla uczelni publicznych i niepublicznych jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dni – oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia dla i-tej uczelni w danym roku,

Dn – oznacza kwotę dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w danym roku,

Ln1,k,i – oznacza liczbę studentów i doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących będących osobami niepełnosprawnymi, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2,k,i – oznacza liczbę studentów i doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządów ruchu będących osobami niepełnosprawnymi, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3,k,i – oznacza liczbę studentów i doktorantów o pozostałych rodzajach niesprawności będących osobami niepełnosprawnymi, na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

– oznacza liczbę kierunków studiów,

– oznacza liczbę uczelni.

2. Liczby studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ust. 1, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie.

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 768.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lutego 2012 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 544, z 2010 r. Nr 65, poz. 414 oraz z 2011 r. Nr 125, poz. 710), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 273), które weszło w życie z dniem 1 marca 2013 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).

Obecnie rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. poz. 1077), które weszło w życie z dniem 24 września 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama