reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.”;

2) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla całego kraju przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji.”,

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Informacja ta jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11.

9. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, ale wpłynęły do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z ust. 1–7.”,

c) uchyla się ust. 10,

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.”;

3) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. W przypadku gdy wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach działania, o którym mowa w § 1, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na to działanie, wnioskodawców niezwłocznie informuje się w formie pisemnej o tym fakcie, pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami.

2. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 1, okaże się, że jest możliwe przyznanie pomocy w ramach wysokości limitu środków na to działanie, złożone wnioski o przyznanie pomocy podlegają rozpatrzeniu, o czym niezwłocznie informuje się wnioskodawców w formie pisemnej.

3. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 19 ust. 12, ulega wstrzymaniu od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, do dnia doręczenia temu wnioskodawcy informacji, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc przyznaje się wnioskodawcy do wysokości limitu środków, o którym mowa w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy.

5. Jeżeli przyznanie pomocy w ramach limitu środków, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, informuje się wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy podając jej przyczyny.”.

§ 2.
1. W przypadku wnioskodawców, którzy w 2011 r. lub w 2013 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, i którym ta pomoc nie została przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pomoc przysługuje według kolejności ustalonej zgodnie z:

1) § 19 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) § 19 ust. 2–7 rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia ustala kolejność przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 1, zgodnie z:

1) § 19 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) § 19 ust. 2–7 rozporządzenia wymienionego w § 1

– a następnie podaje informację o tej kolejności do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w ust. 1, przepis § 19a rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 402, z 2010 r. Nr 55, poz. 335, z 2011 r. Nr 62, poz. 319 oraz z 2013 r. poz. 339.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama