reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”, współdziała z Policją w zakresie:

1) zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, a w szczególności kradzieży drewna i kłusownictwa;

2) utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe;

3) ochrony mienia zarządzanego przez Lasy Państwowe.

§ 2.
W zakresie, o którym mowa w § 1, współdziałają:

1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Główny Inspektor Straży Leśnej z Komendantem Głównym Policji;

2) dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z komendantami wojewódzkimi Policji i z Komendantem Stołecznym Policji;

3) nadleśniczowie z komendantami powiatowymi (miejskimi, rejonowymi) Policji i z komendantami komisariatów Policji.

§ 3.
Współdziałanie Lasów Państwowych z Policją w zakresie określonym w § 1 polega na:

1) udzielaniu pomocy w realizacji czynności służbowych;

2) prowadzeniu wspólnych działań;

3) wymianie informacji.

§ 4.
Udzielanie pomocy w realizacji czynności służbowych obejmuje:

1) pomoc zapewnianą jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych przez organy Policji w zakresie:

a) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc oraz kontroli środków transportu w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,

b) ścigania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w lasach, w szczególności osób podejrzanych o kłusownictwo;

2) pomoc zapewnianą organom Policji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w zakresie:

a) lokalizowania i identyfikowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, poszukiwanych przez organy ścigania i przebywających w lesie lub na terenie siedzib jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

b) zabezpieczania śladów przestępstw lub wykroczeń popełnionych w lasach,

c) udostępniania danych z monitoringu wizyjnego w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

d) opieki przewodnika będącego pracownikiem Służby Leśnej w przypadku prowadzenia przez Policję czynności dochodzeniowych na terenach leśnych;

3) udostępnianie środków transportu oraz środków łączności i urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych na potrzeby prowadzenia wspólnych działań Lasów Państwowych i Policji.

§ 5.
Prowadzenie wspólnych działań obejmuje:

1) patrolowanie terenów leśnych w celu zapewnienia:

a) bezpieczeństwa i porządku publicznego w lasach, wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych, na terenach leśnych wokół miast oraz w obiektach turystycznych,

b) ochrony przeciwpożarowej,

c) ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ochrony runa leśnego, oraz ochrony cieków i zbiorników wodnych;

2) organizowanie i przeprowadzanie, za zgodą właściwego komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, działań na określonym terenie na podstawie opracowanego przez jednostki Lasów Państwowych i Policji planu;

3) prowadzenie wspólnych szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych oraz funkcjonariuszy Policji, w szczególności z zakresu zasad użycia, przechowywania i konserwacji broni palnej, zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego, zwalczania szkodnictwa leśnego, w tym kłusownictwa i kradzieży w lasach.

§ 6.
Współdziałanie, o którym mowa w § 4 i § 5, następuje na uzasadniony wniosek jednej ze stron.
§ 7.
Wymiana informacji polega na:

1) wzajemnym przekazywaniu wszelkich informacji o zagrożeniu przestępczością i o środowiskach przestępczych związanych ze szkodnictwem leśnym oraz popełnionych przestępstwach i wykroczeniach w lasach i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie kradzieży drewna i kłusownictwa;

2) wzajemnym przekazywaniu materiałów dotyczących działań profilaktycznych z zakresu ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym;

3) udziale przedstawicieli Policji w okresowych naradach jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych dotyczących oceny stanu zagrożenia lasów;

4) przekazywaniu Komendantowi Głównemu Policji przez Głównego Inspektora Straży Leśnej rocznej informacji o ochronie lasów przed szkodnictwem leśnym oraz rocznego sprawozdania z przeprowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia;

5) wymianie doświadczeń w zakresie stosowanych metod walki ze szkodnictwem leśnym oraz z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, szczególnie w obiektach turystycznych położonych w lasach;

6) wymianie informacji o rejonach (strefach), rozmiarach i okresach zagrożenia pożarowego oraz o zagrożeniach dotyczących różnych rodzajów szkodnictwa leśnego;

7) przekazywaniu jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych przez Policję informacji o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia z zakresu szkodnictwa leśnego;

8) udostępnianiu Policji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych szczegółowych map leśnych oraz udzielaniu informacji o fizjografii terenów leśnych.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622, Nr 224, poz. 1337, z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 222.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz. U. Nr 78, poz. 397), które utraciło moc na podstawie art. 83 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama