reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę

Na podstawie art. 132b ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę do szkoły wojskowej w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach;

2) tryb odwołania ze studiów lub nauki w szkole wojskowej w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach;

3) sposób ustalania kosztów związanych z pobieraniem nauki przez żołnierza pełniącego służbę kandydacką;

4) tryb zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki przez żołnierza pełniącego służbę kandydacką;

5) wzór umowy, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Na studia lub naukę w kraju lub za granicą żołnierza pełniącego służbę kandydacką kieruje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
§ 3.
1. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia, w którym żołnierz pełni służbę kandydacką, w przypadku potrzeby skierowania na studia lub naukę w kraju lub za granicą zgłasza tego żołnierza do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, a w przypadku rektorów-komendantów uczelni wojskowych – za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego.

2. Zgłoszenia dokonuje się w formie wykazu, w którym ujmuje się:

1) rodzaj studiów lub nauki;

2) nazwę szkoły (uczelni, instytucji prowadzącej naukę);

3) stopień wojskowy, nazwisko i imię, imię ojca, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego i paszportu, klauzulę i termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenie NATO/UE, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie – rok ukończenia;

5) poziom znajomości języka obcego według STANAG 6001 i rok otrzymania świadectwa.

§ 4.
1. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr dokonuje weryfikacji przesłanego zgłoszenia i w przypadku stwierdzenia zasadności kieruje żołnierza pełniącego służbę kandydacką na studia lub naukę w kraju lub za granicą określone we wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr może skierować żołnierza pełniącego służbę kandydacką na studia lub naukę w kraju lub za granicą, niezgłoszonego w trybie § 3, po zasięgnięciu opinii właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia.

3. Przed skierowaniem, o którym mowa w ust. 1 i 2, żołnierz pełniący służbę kandydacką może zostać poddany dodatkowej kwalifikacji.

4. W przypadku skierowania na studia lub naukę w kraju organ, o którym mowa w § 2:

1) sporządza zgłoszenie żołnierza pełniącego służbę kandydacką na studia lub naukę i przesyła do właściwej uczelni, centrum szkolenia, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia w terminie nie później niż na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem studiów lub nauki;

2) informuje pisemnie o tej okoliczności rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia, w którym żołnierz pełni służbę kandydacką.

5. W przypadku skierowania na studia lub naukę za granicą organ, o którym mowa w § 2:

1) informuje organizatora kształcenia za granicą o zakwalifikowaniu żołnierza pełniącego służbę kandydacką na wnioskowany rodzaj i kierunek nauki;

2) informuje pisemnie o tej okoliczności rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia, w którym żołnierz pełni służbę kandydacką.

6. Skierowanie żołnierza pełniącego służbę kandydacką na studia lub naukę w kraju lub za granicą następuje w drodze decyzji.

§ 5.
1. Umowę, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, organ uprawniony, o którym mowa w § 4 ust. 1, podpisuje z żołnierzem pełniącym służbę kandydacką nie później niż przed doręczeniem decyzji o skierowaniu.

2. Wzór umowy jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6.
1. Organizator kształcenia w kraju lub za granicą informuje w przypadkach, o których mowa w art. 54 ust. 1a pkt 1–2 ustawy, organ kierujący na studia lub naukę o konieczności odwołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką z nauki.

2. Żołnierz pełniący służbę kandydacką występuje z pisemnym wnioskiem w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 1a pkt 3 ustawy, do organu kierującego na studia lub naukę za pośrednictwem organizatora kształcenia o odwołanie z nauki w kraju lub za granicą.

§ 7.
1. Organem uprawnionym do odwołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką z kształcenia w kraju lub za granicą jest organ, który go skierował na studia lub naukę.

2. Odwołanie żołnierza pełniącego służbę kandydacką ze studiów lub z nauki w kraju lub za granicą następuje w drodze decyzji.

§ 8.
1. Koszty poniesione w związku z nauką żołnierza pełniącego służbę kandydacką, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, obejmują koszty przypadające na jednego żołnierza w zakresie zakwaterowania, umundurowania, wyżywienia oraz nauki.

2. Przy wyliczaniu kosztów, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę średnią wartość świadczeń należnych kandydatowi na żołnierza zawodowego, które są mu wydawane w naturze lub wypłacane w postaci ekwiwalentu i obejmują:

1) zakwaterowanie:

a) wartość zużytych mediów i usług komunalnych,

b) wartość sprzętu kwaterunkowego i przeciwpożarowego oraz wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe,

c) wartość pościeli,

d) wartość usług w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków;

2) umundurowanie:

a) wartość wydanego umundurowania i wyekwipowania,

b) wartość wydanych środków czystości i środków higieny osobistej,

c) wartość usług pralniczych i krawieckich,

d) wartość otrzymanych równoważników;

3) wyżywienie w przypadku korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie pobierania nauki:

a) wartość odpowiedniej normy wyżywienia,

b) koszty przygotowania i wydania posiłków;

4) świadczenia związane z nauką:

a) stypendia,

b) czesne,

c) wartość wydanych książek i pomocy dydaktycznych,

d) wartość pomocy naukowych i dydaktycznych wydanych do zużycia,

e) wartość dojazdu i przejazdu do miejsca pobierania nauki – zwrot należności z tytułu kosztów podróży służbowej na obszarze kraju w wysokości określonej w przepisach o należnościach przysługujących z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 9.
1. Wysokość kosztów, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do żołnierza pełniącego służbę kandydacką w przypadku:

1) szkolenia w kraju ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant centrum szkolenia, komendant szkoły podoficerskiej, komendant ośrodka szkolenia w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego;

2) szkolenia za granicą ustala dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

2. Okres nauki obejmuje okres od dnia rozpoczęcia nauki do dnia jej ukończenia albo przerwania, w tym urlopy i inne okresy nieobecności.

§ 10.
Umowę, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, włącza się do teczki akt personalnych żołnierza pełniącego służbę kandydacką.
§ 11.
1. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, następuje w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty przez żołnierza pełniącego służbę kandydacką odpowiednio od rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta centrum szkolenia, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia,

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę podlegającą zwrotowi i numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

§ 12.
Czynności związanych ze zwrotem kosztów przez żołnierzy pełniących służbę kandydacką, wynikających z podpisanych przez nich umów dokonuje w przypadku:

1) odwołania z kształcenia – dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr;

2) zwolnienia żołnierza pełniącego służbę kandydacką ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w art. 134 ust. 1 pkt 1, 4–9 ustawy, przed terminem określonym w umowie – rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

Załącznik 1. [WZÓR – UMOWA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ, KTÓRY ZOSTAŁ SKIEROWANY PRZEZ ORGAN WOJSKOWY NA STUDIA LUB NAUKĘ W KRAJU LUB ZA GRANICĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lipca 2014 r. (poz. 943)

WZÓR – UMOWA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ, KTÓRY ZOSTAŁ SKIEROWANY PRZEZ ORGAN WOJSKOWY NA STUDIA LUB NAUKĘ W KRAJU LUB ZA GRANICĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama