| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016,

podpisany w Krakowie dnia 6 maja 2014 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, dalej zwani „Umawiającymi się Stronami”,

działając na podstawie artykułu 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Wizyty studyjne i pobyty

Umawiające się Strony będą wspierać organizację wizyt studyjnych oraz pobytów specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury w ramach współpracy bezpośredniej między właściwymi instytucjami państw obu Umawiających się Stron. Szczegółowe warunki organizacji i finansowania wizyt studyjnych i pobytów będą uzgadniane przez właściwe instytucje.

Artykuł 2

Festiwale

1. Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i tanecznych oraz innych znaczących wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. Kwestie dotyczące wyboru zespołów artystycznych oraz programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między właściwymi instytucjami.

Artykuł 3

Teatr

1. Umawiające się Strony będą wspierać prezentowanie dzieł dramatycznych polskich i czeskich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

2. Umawiające się Strony będą wspierać bezpośrednie kontakty między teatrami, zespołami teatralnymi, baletowymi i operowymi oraz w miarę swoich możliwości będą stwarzać warunki do rozwoju współpracy między Teatrem Narodowym w Warszawie a Narodní Divadlo w Pradze, zgodnie z podpisanym przez te teatry listem intencyjnym w sprawie wymiany i współpracy artystycznej.

3. Umawiające się Strony będą w szczególności popierać udział swoich przedstawicieli w:

1) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” w Toruniu;

2) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Demoludy” w Olsztynie;

3) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej;

4) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Bez granic” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie;

5) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Pilźnie;

6) Praskim Quadriennale;

7) Międzynarodowym Festiwalu Lalkarskim „Spectaculo interesse” w Ostrawie.

4. Umawiające się Strony, w miarę swych możliwości, będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie a Instytutem Sztuki – Instytutem Teatralnym w Pradze, przede wszystkim w ramach projektu „SharedSpace” będącego serią spotkań, warsztatów, pobytów rezydencyjnych realizowanych w różnych miastach europejskich w latach 2013–2016 oraz Międzynarodowego Projektu European Routes of Historic Theatres, który nawiązuje do dotychczasowej wspólnej aktywności w zakresie architektury teatralnej, a którego celem jest mapowanie, sieciowanie i promowanie europejskich teatrów historycznych, oraz projektu wspólnej prezentacji strategii państw Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowej PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus).

5. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, uznając kulturotwórcze znaczenie Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, będą wspierać jego funkcjonowanie. Umawiające się Strony wyrażają uznanie dla działalności i współdziałania Sceny Polskiej i Sceny Czeskiej Teatru Cieszyńskiego.

Artykuł 4

Muzyka

1. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać bezpośrednią współpracę między instytucjami muzycznymi z państw Umawiających się Stron.

2. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać udział swoich przedstawicieli w ważnych międzynarodowych festiwalach muzycznych w państwie drugiej Umawiającej się Strony, w tym w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i jego Europa” w Warszawie i w Festiwalu Muzycznym Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach.

3. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać organizację kursów i warsztatów w zakresie muzyki klasycznej i alternatywnej.

4. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą sprzyjać promocji twórczości kompozytorów z państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

Sztuki wizualne

1. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury oraz organizacjami twórców działającymi w obszarze sztuk wizualnych, architektury i wzornictwa, w szczególności w zakresie organizacji wystaw sztuki współczesnej.

2. Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z czeskimi historykami sztuki w ramach projektów badawczych poświęconych problematyce designu.

Artykuł 6

Kinematografia

1. Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. W celu upowszechniania dorobku swoich kinematografii narodowych Umawiające się Strony będą popierać organizację przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące ich organizacji zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.

3. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji filmowych.

4. Umawiające się Strony będą wspierać współpracę narodowych archiwów filmowych, w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.

Artykuł 7

Literatura i biblioteki

1. Umawiające się Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych państw Umawiających się Stron, prowadzoną na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi. Umawiające się Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę bibliotek w całym zakresie ich działalności, a przede wszystkim w zakresie ochrony i dostępu do cyfrowych zbiorów piśmienniczych dziedzictwa kulturowego.

2. Umawiające się Strony będą wspierać wydawanie tłumaczeń dzieł literatury polskiej w języku czeskim oraz dzieł literatury czeskiej w języku polskim.

3. Umawiające się Strony będą współpracować, w zakresie prezentacji literatury narodowej w państwie drugiej Umawiającej się Strony, w tym na targach książki.

Artykuł 8

Muzea i galerie

1. Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów i galerii z państw Umawiających się Stron, w tym w szczególności Muzeum Śląskiego w Katowicach z Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie, obejmującej wymianę wystaw i eksponatów oraz doświadczeń w zakresie zarządzania muzeami.

2. Umawiające się Strony będą wspierać wymianę pracowników muzeów i galerii. Szczegóły organizacji ich wizyt studyjnych i pobytów będą uzgadniane przez zainteresowane instytucje z państw Stron.

Artykuł 9

Projekty wystawiennicze

Umawiające się Strony będą wspierać realizację następujących projektów wystawienniczych:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– wystawy „Japonizm czeski” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, przygotowanej we współpracy z Galerią Narodową w Pradze,

– wystawy czeskiego i światowego designu od początku XX wieku zatytułowanej „Prosimy nie siadać!” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, przygotowanej we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu,

– wystawy „Tajemnicza dal. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, przygotowywanej we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu;

2) w Republice Czeskiej:

– prezentowanej w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu wystawy fotograficznej pt. „Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym”, przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie,

– prezentację wybranych wypożyczeń z Rzeczypospolitej Polskiej na wystawie „Otwórz Ogród Rajski, Benedyktyni w sercu Europy 800–1300”, organizowanej przez Galerię Narodową w Pradze od listopada 2014 roku do marca 2015 roku w Ujeżdżalni Wallensteina w Pradze.

Artykuł 10

Dziedzictwo kulturowe

1. Umawiające się Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji działających w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zabytków ruchomych i nieruchomych z państw Umawiających się Stron, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym państwie oraz konwencjami międzynarodowymi, które są wiążące dla państw Umawiających się Stron;

2) pomocy w poszukiwaniu i odzyskaniu nielegalnie przemieszczonych dóbr kultury (w tym również w wyniku II wojny światowej), które znalazły się na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. Umawiające się Strony będą sprzyjać wymianie informacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez platformę informacyjną Art Historian Information from Central Europe – AHICE.

3. Strona polska oferuje czeskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego „Thesaurus Poloniae”, koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.

Artykuł 11

Miejsca pamięci

1. Umawiające się Strony będą popierać działania w celu zapewnienia funkcjonowania ekspozycji Republiki Czeskiej „Więźniowie z Czech w KL Auschwitz”, która jest prezentowana w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

2. Umawiające się Strony będą wspierać współpracę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Państwowego Muzeum na Majdanku z Miejscem Pamięci w Terezinie.

Artykuł 12

Tradycyjna kultura ludowa

Umawiające się Strony będą popierać udział twórców ludowych i zespołów w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych i innych imprezach kulturalnych, odbywających się w państwie drugiej Umawiającej się Strony, jak również współpracę specjalistów w dziedzinie kultury ludowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Artykuł 13

Prezentacja kultury mniejszości narodowych

1. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać zachowanie i rozwój kultury mniejszości polskiej w Republice Czeskiej oraz mniejszości czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Umawiające się Strony, w miarę swoich możliwości, będą sprzyjać realizacji poniższych wydarzeń:

1) Festiwalu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej organizowanego co cztery lata, na przemian w Trzyńcu lub Karwinie;

2) spotkania folklorystycznego „Gorolski Święto” w Jabłonkowie;

3) konkursu inicjatyw organizowanego przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej „Tacy Jesteśmy”;

4) cyklu koncertów „Zelowskie Dzwonki” w Zelowie.

Artykuł 14

Współpraca w ramach inicjatyw wielostronnych

1. Umawiające się Strony będą współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w zakresie promowania projektów w dziedzinie kultury oraz wspierania inicjatywy Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

2. Umawiające się Strony będą współpracować w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz będą wymieniać informacje i doświadczenia w zakresie przygotowań i realizacji projektów Europejskiej Stolicy Kultury: Pilzno 2015 i Wrocław 2016.

3. Umawiające się Strony, w przypadku, gdy uznają to za wskazane, będą się wzajemnie informowały o priorytetowych działaniach w obszarze kultury w ramach UNESCO i innych organizacji międzynarodowych.

Artykuł 15

Warunki organizacyjne i finansowe

1. Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży w państwie przyjmującym, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą (w tym wizyty studyjne i pobyty), właściwe instytucje z państw Umawiających się Stron uzgodnią odrębnie w każdym przypadku.

2. Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania wymiany zespołów artystycznych realizowanej w ramach niniejszego Programu będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowane instytucje.

3. Szczegółowe warunki organizacyjne, techniczne i finansowe organizacji wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.

Artykuł 16

1. Niniejszy Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. Każda z Umawiających się Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Umawiającą się Stronę.

Sporządzono w Krakowie, dnia 6 maja 2014 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.

infoRgrafika

Wersja czeska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »