| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 77 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kryteria, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej;

2) sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

2) CMKE – rozumie się przez to Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy;

3) Konwencji STCW – rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092).

§ 3.
Kandydatem na przewodniczącego CMKE może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe – co najmniej na poziomie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3));

2) wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW oraz znajomość przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy;

3) dyplom na poziomie zarządzania, o którym mowa w Konwencji STCW;

4) co najmniej 6-letnią praktykę pływania, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku na poziomie zarządzania;

5) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym związanym z gospodarką morską.

§ 4.
Kandydatem na zastępcę przewodniczącego CMKE może być osoba, która spełnia kryteria wymienione w § 3 pkt 1–3 oraz posiada co najmniej:

1) 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74 ustawy, lub

2) 3-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie zarządzania.

§ 5.
1. Kandydatem na egzaminatora może być osoba, która posiada:

1) wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW, związaną z zagadnieniami objętymi egzaminem;

2) wykształcenie wyższe, z wyjątkiem określonym w pkt 3 lit. b i c;

3) doświadczenie obejmujące co najmniej:

a) 3-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie zarządzania, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na poziomach zarządzania i operacyjnym, lub

b) 5-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie operacyjnym, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na poziomie pomocniczym, lub

c) 5-letnią praktykę pływania na statkach w rybołówstwie morskim – na stanowisku odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin, lub

d) 5-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie operacyjnym, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, lub

e) 5-letnią praktykę w pracy dydaktycznej w zakresie zagadnień objętych egzaminem, lub

f) 5-letnią praktykę w pracy w administracji morskiej na stanowisku bezpośrednio związanym z zagadnieniami objętymi egzaminem, lub

g) 5-letnią pracę w charakterze pilota morskiego, lub

h) 5-letnią praktykę pływania na jachtach morskich – na stanowisku odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin, i patent kapitana jachtowego lub motorowodnego.

2. Kandydatem na egzaminatora przeprowadzającego egzaminy w języku angielskim może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, i posiada:

1) certyfikat językowy, wydany przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers In Europe (ALTE), co najmniej na poziomie 4 (C1) lub inny równoważny lub

2) dyplom ukończenia studiów, w których językiem wykładowym był język angielski, lub

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń w języku angielskim, w zakresie zagadnień objętych egzaminem, lub

4) co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarce morskiej, gdzie językiem roboczym był język angielski.

§ 6.
Kandydat na egzaminatora składa, do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej za pośrednictwem przewodniczącego CMKE, wniosek o wpisanie go na listę egzaminatorów, który powinien zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres do korespondencji,

2) wskazanie preferowanej formy kontaktu przez podanie: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej albo numeru faksu,

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) informacje o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach,

5) informacje o praktyce i doświadczeniu zawodowym,

6) deklarację dotyczącą zakresu egzaminowania

– oraz kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w § 5.

§ 7.
1. Weryfikacji wniosków i dokumentów, o których mowa w § 6, dokonuje powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zespół składający się z co najmniej trzech osób posiadających wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW oraz znajomość przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy. Zespołem kieruje przewodniczący CMKE.

2. Przewodniczący CMKE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej listę kandydatów na egzaminatorów spełniających wymagania, o których mowa w § 5, zawierającą dane określone w art. 77 ust. 3 ustawy.

3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych kandydatów na egzaminatorów.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest administratorem zbioru danych osobowych kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów.

5. Dane osobowe kandydatów na egzaminatorów, którzy po weryfikacji dokumentów nie zostali wpisani na listę egzaminatorów, zostają usunięte.

§ 8.
Lista egzaminatorów jest aktualizowana w przypadku:

1) śmierci egzaminatora;

2) wystąpienia na piśmie przez egzaminatora o usunięcie go z listy egzaminatorów;

3) zmiany zakresu egzaminowania, do którego egzaminator jest uprawniony – na wniosek egzaminatora.

§ 9.
Do wniosków o wpis na listę egzaminatorów złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 310).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: wz. A. Zdziebło


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »