| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 206) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniającego załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych (Dz. Urz. UE L 328 z 07.12.2013, str. 86).

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 sierpnia 2014 r. (poz. 1213)

DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH

Sekcja I. Zanieczyszczenia nieorganiczne i związki azotu

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Arsen1)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

2

– mączki sporządzonej z traw, z wysuszonej lucerny i z wysuszonej koniczyny oraz z wysuszonych wysłodków buraczanych i z wysuszonych wysłodków buraczanych melasowanych

4

– makuchu z rdzenia palmy

42)

– fosforanów oraz morskich alg wapiennych

10

– węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego3)

15

– tlenku magnezu, węglanu magnezu

20

– ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych

252)

– mączek z wodorostów morskich i materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich

402)

Cząstki żelaza stosowane jako znacznik

50

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

30

– pentahydratu siarczanu miedzi (II), węglanu miedzi (II), trihydroksychlorku dimiedzi, węglanu żelaza (II)

50

– tlenku cynku, tlenku manganu (II) i tlenku miedzi (II)

100

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

4

– mieszanek paszowych mineralnych

12

– mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich

102)

– postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczających 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

30

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

2

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i zwierząt futerkowych

102)

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich

102)

2

Kadm

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

1

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego

2

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego, z wyjątkiem:

2

– fosforanów

10

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

10

– tlenku miedzi (II), tlenku manganu (II), tlenku cynku i monohydratu siarczanu manganu (II)

30

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

2

Premiksy4)

15

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

0,5

– mieszanki paszowej mineralnej:

 

– zawierającej < 7% fosforu5)

5

– zawierającej ≥ 7% fosforu5)

0,75 na 1% fosforu5), maksymalnie 7,5

– mieszanki paszowej uzupełniającej dla zwierząt domowych

2

– postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczających 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

15

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

0,5

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt) oraz ryb

1

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych

2

3

Fluor6)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

150

– materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski

500

– skorupiaków morskich takich jak kryl morski

3000

– fosforanów

2000

– węglanu wapnia i węglanu wapniowo-magnezowego3)

350

– tlenku magnezu

600

– morskich alg wapiennych

1000

Wermikulit (E 561)

3000

Mieszanki paszowe uzupełniające:

 

– zawierające ≤ 4% fosforu5)

500

– zawierające > 4% fosforu5)

125 na 1% fosforu5)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

150

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

100

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem piskląt) i ryb

350

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt

250

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz w okresie:

 

– laktacji

30

– pozostałym

50

4

Ołów7)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

10

– zielonki8)

30

– fosforanów i morskich alg wapiennych

15

– węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego3)

20

– drożdży

5

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

100

– tlenku cynku

400

– tlenku manganu (II), węglanu żelaza (II) i węglanu miedzi (II)

200

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających, z wyjątkiem:

30

– klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego, natrolitu-fonolitu

60

Premiksy4)

200

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

10

– mieszanek paszowych mineralnych

15

– postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczających 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

60

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

5

5

Rtęć9)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,1

– ryb lub innych zwierząt wodnych oraz produktów z nich otrzymanych

0,5

– węglanu wapnia i węglanu wapniowo-magnezowego3)

0,3

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,1

– mieszanek paszowych mineralnych

0,2

– mieszanek paszowych dla ryb

0,2

– mieszanek paszowych dla psów, kotów i zwierząt futerkowych

0,3

6

Azotan (III)10)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

15

– mączki rybnej

30

– kiszonki

– produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej, a także produktów i produktów ubocznych otrzymanych w wyniku produkcji skrobi i napojów alkoholowych

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

15

– mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla psów i kotów, o zawartości wilgoci powyżej 20%

7

Melamina11)

Pasza, z wyjątkiem:

2,5

– karmy w puszkach dla zwierząt domowych

2,512)

– następujących dodatków paszowych:

 

– kwasu guanidynooctowego

– mocznika

– biuretu

 

Objaśnienia:

1) Maksymalne zawartości arsenu odnoszą się do arsenu ogółem.

2) Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu pasz przeprowadza analizę tych pasz w celu wykazania, że zawartość nieorganicznego arsenu jest niższa niż 2 ppm. Analiza ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.

3) Węglan wapniowo-magnezowy oznacza naturalną mieszaninę węglanu wapnia i węglanu magnezu zgodnie z częścią C ust. 11 pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz. Urz. UE L 29 z 30.01.2013, str. 1).

4) Maksymalna zawartość ołowiu ustanowiona dla premiksów uwzględnia dodatki paszowe zawierające najwyższy poziom ołowiu i kadmu, a nie wrażliwość różnych gatunków zwierząt na ołów i kadm. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238) w celu ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego producenci premiksów są odpowiedzialni za zapewnienie, że poza maksymalnymi zawartościami ołowiu dla premiksów instrukcje użytkowania premiksów zamieszczane na ich etykietach są zgodne z maksymalnymi zawartościami ołowiu dla mieszanek paszowych uzupełniających i pełnoporcjowych.

5) Procentowa zawartość fosforu jest wyrażona w odniesieniu do paszy o zawartości wilgoci 12%.

6) Maksymalne zawartości fluoru odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w 1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut w temperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

7) Do celów oznaczania ołowiu w glince kaolinowej i w paszy zawierającej glinkę kaolinową maksymalna zawartość odnosi się do oznaczania analitycznego ołowiu, gdzie ekstrakcja odbywa się w kwasie azotowym (5% stężenie wagowe – ww.) przez 30 minut w temperaturze wrzenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

8) Zielonki oznacza produkty przeznaczone na paszę, takie jak: siano, kiszonki i świeża trawa.

9) Maksymalne zawartości rtęci odnoszą się do rtęci ogółem.

10) Maksymalne zawartości azotanów są wyrażone jako azotan (III) sodu.

11) Maksymalna zawartość melaminy. Nie zostały uwzględnione strukturalnie pokrewne związki: kwasu cyjanurowego, ammeliny i ammelidu.

12) Maksymalna zawartość ma zastosowanie do karmy w puszkach dla zwierząt domowych, w postaci dostępnej w sprzedaży.

Sekcja II. Mykotoksyny

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Aflatoksyna B1

Materiały paszowe

0,02

Mieszanki paszowe uzupełniające i pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

0,01

– mieszanek paszowych dla bydła mlecznego i cieląt, owiec mlecznych i jagniąt, kóz mlecznych i koźląt, prosiąt i młodego drobiu

0,005

– mieszanek paszowych dla bydła (z wyjątkiem bydła mlecznego i cieląt), owiec (z wyjątkiem owiec mlecznych i jagniąt), kóz (z wyjątkiem kóz mlecznych i koźląt), świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu (z wyjątkiem młodego drobiu)

0,02

2

Sporysz (Claviceps purpurea)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe zawierające nierozdrobnione ziarna zbóż

1000

 

Sekcja III. Toksyny właściwe dla roślin

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Wolny gossypol

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

20

– nasion bawełny

5000

– makuchu z nasion bawełny oraz mączki z nasion bawełny

1200

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

20

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt)

500

 

 

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

300

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem kur niosek) i cieląt

100

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt i świń (z wyjątkiem prosiąt)

60

2

Kwas cyjanowodorowy

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

50

– nasion lnu

250

– makuchu lnianego

350

– produktów z manioku i makuchu migdałowego

100

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

50

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt (< 6 tygodni)

10

3

Teobromina

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

300

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń

200

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów, królików, koni i zwierząt futerkowych

50

4

Winylo-tiooksazolidon (5 winylooksazolidyno 2-tion)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu, z wyjątkiem:

1000

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek

500

5

Lotny olejek gorczyczny1)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

100

– nasion lnianki siewnej i ich produktów pochodnych2), produktów pochodnych nasion gorczycy2) oraz nasion rzepaku i ich produktów pochodnych

4000

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

150

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

1000

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu

500

 

Objaśnienia:

1) Maksymalna zawartość lotnego olejku gorczycznego jest wyrażana jako izotiocyjanian allilu.

2) Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny musi przeprowadzić analizę w celu wykazania, że całkowita zawartość glukozynolanów jest niższa niż 30 mmol/kg. Referencyjną metodą analityczną jest EN-ISO 9167-1:1995.

Sekcja IV. Związki z grupy węglowodorów chlorowanych (z wyjątkiem dioksyn i PCBs)

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Aldryna1)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,012)

– olejów i tłuszczów

0,12)

– mieszanek paszowych dla ryb

0,022)

2

Dieldryna1)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,012)

– olejów i tłuszczów

0,12)

– mieszanek paszowych dla ryb

0,022)

3

Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 623)

Ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem:

0,02

– oleju z ryb

0,2

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb

0,05

4

Chlordan suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu (wyrażona jako chlordan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,02

– olejów i tłuszczów

0,05

5

DDT (suma izomerów DDT-, DDD- (lub TDE) i DDE wyrażona jako DDT)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,05

– olejów i tłuszczów

0,5

6

Endosulfan (suma izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,1

– kukurydzy i produktów uzyskanych z jej przetworzenia

0,2

– nasion roślin oleistych i produktów uzyskanych z ich przetworzenia, z wyjątkiem surowego oleju roślinnego

0,5

– surowego oleju roślinnego

1,0

– mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb, z wyjątkiem łososiowatych

0,005

– mieszanek paszowych dla łososiowatych

0,05

7

Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,05

8

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,2

9

Heksachlorobenzen (HCB)

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,2

10

Heksachlorocykloheksan (HCH)

 

 

– izomery alfa

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,02

– olejów i tłuszczów

0,2

– izomery beta

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– olejów i tłuszczów

0,1

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,01

– mieszanek paszowych dla bydła mlecznego

0,005

– izomery gamma

Materiały paszowe i mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,2

– olejów i tłuszczów

2

 

Objaśnienia:

1) Aldryna lub dieldryna. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie z dieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

2) Maksymalna zawartość aldryny lub dieldryny. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie z dieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

3) System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem „CHB” lub „Parlar”:

CHB 26: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktochlorobornan,

CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

Sekcja V. Dioksyny i PCB

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg (ppt)1) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

Maksymalna zawartość w ng WHO-PCDD/ F-PCB-TEQ/kg (ppt)1) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

Maksymalna zawartość w μg/kg (ppb) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%1)

1

2

3

4

5

6

1

Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej), 20052))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

0,75

 

 

– olejów roślinnych i produktów ubocznych z nich otrzymanych

0,75

 

 

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

0,75

 

 

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

1,50

 

 

– inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

0,75

 

 

– olej z ryb

5,0

 

 

– ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb, hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3) oraz mączki ze skorupiaków

1,25

 

 

– hydrolizaty białka rybnego zawierające ponad 20% tłuszczu oraz mączka ze skorupiaków

1,75

 

 

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

0,75

 

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

1,0

 

 

Premiksy

1,0

 

 

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,75

 

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

1,75

 

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

2

Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) i polichlorowanych bifenyli (PCB) wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważne toksyczności), 20052))

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, z wyjątkiem:

 

1,25

 

– olejów roślinnych i ich produktów ubocznych

 

1,5

 

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

 

1,0

 

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

 

2,0

 

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami z jaj

 

1,25

 

– olej z ryb

 

20,0

 

– ryby lub inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu3)

 

4,0

 

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

 

9,0

 

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

 

1,5

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

 

1,5

 

Premiksy

 

1,5

 

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

 

1,5

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

 

5,5

 

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

3

Niedioksynopodobne PCB (suma PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6)1) 

Materiały paszowe pochodzenia roślinnego

 

 

10

Materiały paszowe pochodzenia mineralnego

 

 

10

Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

 

 

 

– tłuszcz zwierzęcy, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj

 

 

10

– inne produkty pozyskane od zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i przetworami mlecznymi oraz jajami i produktami jajecznymi

 

 

10

– olej z ryb

175

– ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane, z wyjątkiem oleju z ryb i białka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu4)

 

 

30

– białko rybne hydrolizowane zawierające ponad 20% tłuszczu

 

 

50

Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

 

 

10

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

 

 

10

Premiksy

 

 

10

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

 

 

10

– mieszanek paszowych dla zwierząt domowych i ryb

 

 

40

– mieszanek paszowych dla zwierząt futerkowych

 

 

 

Objaśnienia:

1) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

2) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB:

WHO-TEF zostały przyjęte w celu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r.

Kongener

Wartość TEF

Kongener

Wartość TEF

Dibenzo-para-dioksyny (PCDD) i dibenzo-para-furany (PCDF)

 

„Dioksynopodobne” PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Mono-orto PCB

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Zastosowane skróty: „T” – tetra (cztero); „Pe” – penta (pięcio); „Hx” – heksa (sześcio); „Hp” – hepta (siedmio); „O” – okta (ośmio); „CDD” – chlorodibenzodioksyna; „CDF” – chlorodibenzofuran; „CB” – chlorobifenyl.

3) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji wynoszące 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla świeżych ryb, a 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla wątrób rybich mają zastosowanie w przypadku świeżych ryb i wątrób rybich, które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

4) Świeże ryby i inne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio i użyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom w zakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji mają zastosowanie do świeżych ryb (75 µg/kg produktu) oraz do wątrób rybich (200 µg/kg produktu), które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane z tych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych i utrzymywanych w cyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego i karmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

Sekcja VI. Szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Nasiona chwastów oraz niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub w połączeniu, w tym:

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

3000

Datura sp.

1000

2

Crotalaria spp.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

100

3

Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrusprecatorius L., a także ich przetworzone produkty pochodne1) pojedynczo lub w połączeniu

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

102)

 4

Niełuskany orzech bukowy – Fagus silvatica L.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona i owoce, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

5

Jatropha curcas L.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona i owoce, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

6

Nasiona Ambrosia spp.

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

50

– prosa (ziarna Panicum miliaceum L.) i sorgo (ziarna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.), nieprzeznaczonych do bezpośredniego karmienia zwierząt

200

Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna i nasiona

50

7

Nasiona:

Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Materiały paszowe i mieszanki paszowe

Nasiona mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia

– Gorczyca sarepska – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Brassica nigra (L.) Koch

Brassica carinata A. Braun

 

Objaśnienia:

1) Jeżeli jest możliwe ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

2) Obejmuje również fragmenty łusek nasion.

Sekcja VII. Dodatki paszowe, których obecność wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego jest dozwolona w paszy, dla której nie są one przeznaczone

Lp.

Kokcydiostatyk

Rodzaj paszy1)

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%

1

2

3

4

1

Dekokwinat 

Materiały paszowe

0,4

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,4

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie dekokwinatu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,4

– innych gatunków zwierząt

1,2

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których dekokwinat jest niedopuszczony

2)

2

Diklazuril

Materiały paszowe

0,01

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,01

– królików rzeźnych i hodowlanych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,01

– innych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni, kurcząt rzeźnych, perlic i indyków rzeźnych

0,03

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których diklazuril jest niedopuszczony

2)

3

Bromowodorek halofuginonu

Materiały paszowe

0,03

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek, kurcząt odchowywanych na nioski oraz indyków powyżej 12 tygodni

0,03

– kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 12 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie bromowodorku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu)

0,03

– innych gatunków zwierząt

0,09

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których bromowodorek halofuginonu jest niedopuszczony

2)

4

Sól sodowa lasalocidu A

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– psów, cieląt, królików, koniowatych, zwierząt mlecznych, niosek, indyków powyżej 16 tygodni oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

1,25

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

– bażantów, perlic, przepiórek i kuropatw (z wyjątkiem niosek) w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa lasalocidu A jest niedopuszczona

2)

5

Maduramycyna amonu alfa

Materiały paszowe

0,05

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, królików, indyków powyżej 16 tygodni, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,05

– kurcząt rzeźnych i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu)

0,05

– innych gatunków zwierząt

0,15

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których maduramycyna amonu alfa jest niedopuszczona

2)

 6

Sól sodowa monenzyny

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), kaczek, bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni oraz indyków powyżej 16 tygodni

1,25

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 16 tygodni i indyków poniżej 16 tygodni w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu)

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa monenzyny jest niedopuszczona

2)

7

Narazyna

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe dla:

 

– indyków, królików, koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,7

– innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których narazyna jest niedopuszczona

2)

8

Nikarbazyna

Materiały paszowe

1,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

1,25

– innych gatunków zwierząt

3,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których nikarbazyna jest niedopuszczona (w połączeniu z narazyną)

2)

9

Chlorowodorek robenidyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,7

– kurcząt rzeźnych, królików rzeźnych i hodowlanych oraz indyków w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

– innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których chlorowodorek robenidyny jest niedopuszczony

2)

10

Sól sodowa salinomycyny

Materiały paszowe

0,7

Mieszanki paszowe dla:

 

– koniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 12 tygodni

0,7

– kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej 12 tygodni i królików rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,7

– innych gatunków zwierząt

2,1

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa salinomycyny jest niedopuszczona

2)

11

Sól sodowa semduramycyny

Materiały paszowe

0,25

Mieszanki paszowe dla:

 

– niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni

0,25

– kurcząt rzeźnych w okresie poprzedzającym ubój, w którym zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu)

0,25

– innych gatunków zwierząt

0,75

Premiksy stosowane w paszach dla zwierząt, dla których sól sodowa semduramycyny jest niedopuszczona

2)

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

1) Nie narusza dopuszczonych poziomów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238).

2) Maksymalna zawartość danej substancji w premiksie oznacza takie jej stężenie, które przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu nie skutkuje osiągnięciem zawartości tej substancji przekraczającej 50% maksymalnej jej zawartości ustalonej dla paszy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »