| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Na podstawie art. 22ah ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji;

2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

§ 2.
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są sporządzane:

1) w 2014 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Wniosek o udzielenie szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, jest sporządzany w latach 2014 i 2015 na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.

§ 4.
1. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jest sporządzane:

1) w 2014 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) w 2015 r. – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Do rozliczenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub pokrycie kosztów ich drukowania i powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.

§ 5.
1. Informacje, o których mowa w § 2, wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, a także rozliczenie, o którym mowa w § 4, są przekazywane w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

2. Dane zawarte w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w § 2, wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, a także rozliczenia, o którym mowa w § 4, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198.

Załącznik 1. [WZÓR – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2014 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 września 2014 r. (poz. 1219)

Załącznik nr 1

WZÓR – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2014 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe]

Załącznik nr 2

WZÓR – Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum*) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – Wniosek o udzielenie szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych]

Załącznik nr 3

WZÓR – Wniosek o udzielenie szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum*) dotacji celowej w roku ............... na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe]

Załącznik nr 4

WZÓR – Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe]

Załącznik nr 5

WZÓR – Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum*) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »