| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;

2) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków o zmianę wpisu.

§ 2.
1. Wnioski o zmianę wpisu są składane na piśmie.

2. Wniosek o zmianę wpisu jest podpisywany przez brokera ubezpieczeniowego.

3. Jeżeli brokerem ubezpieczeniowym jest osoba prawna, wniosek o zmianę wpisu podpisują osoby uprawnione do jej reprezentacji.

§ 3.
Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną, dołącza się:

1) w przypadku zmiany danych osobowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej „ustawą” – kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych;

2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. d i f ustawy – dokument potwierdzający zmianę tych danych;

3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy – pisemną informację, o której mowa odpowiednio w art. 32 ust. 2 lub 7 ustawy;

4) w przypadku zmiany danych dotyczących osób fizycznych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 7 ustawy:

a) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że wniosek o zmianę wpisu, dotyczący osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 5,

b) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba fizyczna, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e ustawy, albo dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę fizyczną, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, wymogów określonych w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy i oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba ta spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–d ustawy;

5) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy – oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 4.
1. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2 lit. a–d ustawy, dołącza się:

1) akt notarialny umowy spółki potwierdzający zaistniałe zmiany;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający zaistniałe zmiany.

2. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych osobowych osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych oraz:

1) w przypadku zmian składu zarządu należy dołączyć:

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenie o niekaralności, wydane przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zmianę wpisu, świadczące o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy,

c) kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

d) oświadczenie, że członek zarządu był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,

e) oświadczenie, że członek zarządu był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;

2) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e i f ustawy, należy dodatkowo dołączyć:

a) kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 28 ust. 5d ustawy, zwalniającej z egzaminu,

b) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o zmianę wpisu;

3) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy, należy dodatkowo dołączyć:

a) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że członek zarządu przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o zmianę wpisu,

b) pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego, pod kierunkiem którego wykonywane były czynności, o których mowa w lit. a.

3. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy, dołącza się pisemną informację, o której mowa odpowiednio w art. 32 ust. 2 lub 7 ustawy.

4. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 6 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, dołącza się:

1) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że wniosek o zmianę wpisu, dotyczący osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 5;

2) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba fizyczna, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e ustawy, albo dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę fizyczną, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, wymogów określonych w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy i oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba ta spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–d ustawy.

5. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 7 ustawy, dołącza się oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 5.
Wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, sporządza się na podstawie będących w posiadaniu brokera:

1) oświadczenia osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy;

3) kopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub kopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

4) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania;

5) kopii zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały Komisji, o której mowa w art. 28 ust. 5d ustawy, zwalniającej z egzaminu.

§ 6.
1. Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, są składane na piśmie oddzielnie dla każdej osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie.

2. Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, są podpisywane przez brokera ubezpieczeniowego.

3. Jeżeli brokerem ubezpieczeniowym jest osoba prawna, oświadczenia, o których mowa w ust. 2, podpisują osoby uprawnione do jej reprezentacji.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341 oraz z 2014 r. poz. 768 i 827.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. Nr 170, poz. 1427), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »