| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną, dołącza się:

1) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego, albo zaświadczenie o niekaralności, wydane przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczące o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej „ustawą”;

3) kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

4) kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 28 ust. 5d ustawy, zwalniającej z egzaminu;

5) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie ośmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;

6) oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

7) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.3));

8) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;

9) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;

10) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy.

§ 2.
Przepisu § 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku:

1) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku;

2) pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego, pod kierunkiem którego wykonywane były czynności, o których mowa w pkt 1.

§ 3.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, dołącza się:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) akt notarialny umowy spółki;

3) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1–3 i 7–10, dotyczące wszystkich członków zarządu;

4) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e i f ustawy, albo dokumenty, o których mowa w § 2, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy;

5) oryginał albo kopię polisy stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341 oraz z 2014 r. poz. 768 i 827.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 355 i 613.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji (Dz. U. Nr 210, poz. 2042 oraz z 2005 r. Nr 61, poz. 536), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »