| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Na podstawie art. 129a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7-9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zwanym dalej „wykazem”;

2) tryb i terminy, w których uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „jednostkami”, są obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych objętych wykazem;

3) tryb i sposób udostępniania danych zawartych w wykazie.

§ 2.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) datę wejścia w życie decyzji rektora w sprawie nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanej na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3));

2) dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w której zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 1.

§ 3.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 8 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę jednostki;

2) nazwę jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, w której nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jest wliczony do minimalnej liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

3) podstawę nawiązania stosunku pracy i czy stosunek pracy został nawiązany na czas określony czy nieokreślony;

4) wymiar czasu pracy;

5) zajmowane stanowisko;

6) zgodę na dodatkowe zatrudnienie;

7) roczny wymiar zajęć dydaktycznych;

8) datę rozpoczęcia pracy;

9) datę rozwiązania stosunku pracy.

§ 4.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 9 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:

1) datę złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do minimum kadrowego;

2) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej albo nazwę uczelni;

3) nazwę kierunku studiów;

4) poziom kształcenia;

5) rok akademicki, którego dotyczy oświadczenie złożone przez nauczyciela akademickiego;

6) liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim na danym kierunku studiów.

§ 5.
1. Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie danych jako archiwalne i usuwanie ich z wykazu odbywa się za pomocą konta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwanym dalej „Systemem POL-on”, założonego dla jednostki przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”.

2. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa kierownik jednostki w terminie 7 dni od dnia jej utworzenia.

3. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:

1) nazwę jednostki;

2) imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej.

4. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 6.
Kierownik jednostki wprowadza dane do wykazu w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on. Dane do wykazu wprowadza się, aktualizuje i oznacza jako archiwalne w zakresie, w jakim dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce.
§ 7.
1. Kierownik jednostki w terminie 14 dni od dnia:

1) zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego – wprowadza dane do wykazu;

2) zmiany danych dotyczących nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego lub uzyskania informacji o zmianie danych – aktualizuje dane w wykazie;

3) ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego – oznacza dane w wykazie jako archiwalne.

2. Dane oznaczone jako archiwalne przechowuje się w wykazie przez 10 lat, liczone od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie danych w wykazie jako archiwalne. Po upływie tego okresu jednostka niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu.

§ 8.
1. Udostępnienie danych zawartych w wykazie odbywa się za pomocą kont w Systemie POL-on założonych przez ministra dla uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy.

2. Uprawnione podmioty, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy, składają do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w wykazie. We wniosku podaje się imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Konto w Systemie POL-on założone dla jednostki zgodnie z § 5 umożliwia jej kierownikowi dostęp do danych zawartych w wykazie w zakresie, w jakim te dane dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w tej jednostce.

§ 9.
Wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych z wykazu oraz dostęp do danych zawartych w wykazie zapewniają podmiotom, o których mowa w art. 129a ust. 3 ustawy, konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych dla uczelni, instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 10.
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego składa wniosek o założenie konta w Systemie POL-on w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11.
Ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, organy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna zachowują dostęp do danych zawartych w wykazie na dotychczasowych zasadach.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.4)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 1198.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1236), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »