reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielonych urlopów od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie, zwanej dalej „jednostką naukową”.”;

2) w § 3:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej,”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaświadczenie uczelni albo jednostki naukowej potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem, zwane dalej „zaświadczeniem o odbywaniu studiów”;”,

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Uczelnia i jednostka naukowa prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o odbywaniu studiów.

8. Wzór zaświadczenia o odbywaniu studiów wydawanego przez:

1) uczelnię w przypadku studiów wyższych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) uczelnię albo jednostkę naukową w przypadku studiów doktoranckich określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej, a bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie.”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielonym urlopie od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej;”;

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłatę pożyczki lub kredytu zawiesza się na okres udzielonego kredytobiorcy urlopu od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej.”;

5) w § 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umorzenia pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rektor, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich – rektor albo dyrektor jednostki naukowej, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, ustala i podaje do wiadomości odpowiednio studentów albo doktorantów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni albo najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.”;

6) w § 18 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w okresie studiów oraz urlopów od zajęć w uczelni albo jednostce naukowej,”;

7) § 19 i 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich – rektor albo dyrektor jednostki naukowej, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, organizuje system informacji o pożyczkach i kredytach.

§ 20. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2014/2015 wynosi 600 zł.”;

8) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW DOKTORANCKICH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 września 2014 r. (poz. 1304)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW DOKTORANCKICH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama