| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

Na podstawie art. 29a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru związków uczelni publicznych, zwanego dalej „rejestrem”, w tym:

a) dane, jakie musi zawierać wniosek o wpisanie związku uczelni publicznych do rejestru,

b) rodzaj dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,

c) nazwy rubryk rejestru,

d) tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze,

e) warunki wykreślenia związku uczelni publicznych z rejestru;

2) szczegółowy tryb udostępniania rejestru, w tym sposób sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń;

3) wysokość opłat za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń.

§ 2.
1. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, w systemie informatycznym.

2. Dla każdego związku uczelni publicznych wpisanego do rejestru minister prowadzi akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz zmiany wpisu w rejestrze.

§ 3.
Rejestr składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – numer wpisu związku uczelni publicznych;

2) rubryka druga – data wydania decyzji o wpisie;

3) rubryka trzecia – data wydania decyzji o utworzeniu związku uczelni publicznych;

4) rubryka czwarta – nazwa i adres związku uczelni publicznych;

5) rubryka piąta – nazwy uczelni publicznych tworzących związek uczelni publicznych;

6) rubryka szósta – określenie składników mienia przekazanego przez uczelnie publiczne tworzące związek uczelni publicznych w celu wykonywania zadań tego związku;

7) rubryka siódma – data uzyskania przez związek uczelni publicznych osobowości prawnej;

8) rubryka ósma – informacje o zmianie nazwy związku uczelni publicznych, zmianach w jego składzie, jego likwidacji oraz inne informacje o działalności związku uczelni publicznych;

9) rubryka dziewiąta – wykreślenie związku uczelni publicznych z rejestru.

§ 4.
1. Wpisem w rejestrze jest:

1) wpis związku uczelni publicznych do rejestru;

2) wykreślenie związku uczelni publicznych z rejestru.

2. Zmianą wpisu w rejestrze jest:

1) umieszczenie nowych informacji w odpowiednich rubrykach dotyczących związku uczelni publicznych albo

2) umieszczenie nowych informacji w odpowiednich rubrykach dotyczących związku uczelni publicznych z oznaczeniem dotychczasowego wpisu jako nieaktualnego, albo

3) oznaczenie dotychczasowego wpisu jako nieaktualnego.

3. Wpis w rejestrze albo zmiana wpisu w rejestrze polegają na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w decyzji o wpisie albo w decyzji o zmianie wpisu w rejestrze, z dniem ich wydania.

4. W decyzji o wpisie albo w decyzji o zmianie wpisu w rejestrze określa się treść wpisu albo zmiany wpisu w rejestrze oraz rubrykę rejestru, w której wpis albo zmiana wpisu ma być dokonana.

§ 5.
1. Wpisu związku uczelni publicznych do rejestru dokonuje się na podstawie decyzji ministra o wpisie związku uczelni publicznych wydanej na zgodny wniosek wszystkich uczelni publicznych tworzących związek uczelni publicznych, złożony po wydaniu przez ministra decyzji o utworzeniu związku uczelni publicznych.

2. Wpisu związku uczelni publicznych do rejestru dokonuje się pod kolejnym numerem w rejestrze.

3. Wniosek o wpis związku uczelni publicznych do rejestru zawiera dane, o których mowa w § 3 pkt 4–6. Do wniosku dołącza się statut związku uczelni publicznych.

4. Rubryki pierwszą, drugą, trzecią i siódmą wypełnia się na podstawie danych znanych ministrowi.

§ 6.
1. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na podstawie decyzji ministra o zmianie wpisu w rejestrze wydanej na podstawie:

1) decyzji ministra o zmianie nazwy lub zmianie składu związku uczelni publicznych w przypadku zmiany nazwy lub zmiany składu związku uczelni publicznych;

2) wniosku związku uczelni publicznych w przypadku zmiany wpisu w rejestrze w zakresie danych innych niż wymienione w pkt 1.

2. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera dane niezbędne do dokonania zmiany wpisu. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

§ 7.
1. Wykreślenia związku uczelni publicznych z rejestru dokonuje się na podstawie decyzji ministra o wykreśleniu związku uczelni publicznych z rejestru.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie decyzji ministra o likwidacji związku uczelni publicznych oraz po poinformowaniu ministra o zakończeniu likwidacji tego związku.

3. Wykreślenie związku uczelni publicznych z rejestru polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu w rubryce dziewiątej rejestru, wraz z odnotowaniem daty i przyczyny wykreślenia związku uczelni publicznych z rejestru.

4. Po wykreśleniu związku uczelni publicznych z rejestru w rejestrze tym nie dokonuje się zmian dotyczących tego związku, chyba że decyzja o wykreśleniu związku uczelni publicznych z rejestru, będąca podstawą wpisu, została uchylona albo stwierdzono jej nieważność.

§ 8.
Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 pkt 2, składa się w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
§ 9.
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do jego zawartości;

2) wydawanie odpisów i wyciągów z rejestru lub zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, następuje za pośrednictwem strony internetowej urzędu obsługującego ministra.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 10.
1. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze składa się w formie, o której mowa w § 8.

2. We wniosku o wydanie odpisu z rejestru lub zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze podaje się nazwę związku uczelni publicznych.

3. We wniosku o wydanie wyciągu z rejestru podaje się:

1) nazwę związku uczelni publicznych;

2) rubryki rejestru, których wyciąg ma dotyczyć, albo zakres żądanych informacji.

§ 11.
Odpis z rejestru zawiera treść wszystkich wpisów i zmian wpisów w rejestrze dokonanych od dnia pierwszego wpisu pod danym numerem, pod którym jest wpisany związek uczelni publicznych.
§ 12.
Wyciąg z rejestru obejmuje treść wszystkich wpisów i zmian wpisów we wskazanych przez wnioskodawcę rubrykach rejestru albo treść wszystkich wpisów w rubrykach odpowiadających żądanym przez wnioskodawcę informacjom.
§ 13.
1. Odpis i wyciąg z rejestru lub zaświadczenie o danych zawartych w rejestrze są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem imienia i nazwiska tej osoby oraz jej stanowiska służbowego, albo uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

2. Odpis i wyciąg z rejestru lub zaświadczenie o danych zawartych w rejestrze przesyła się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w § 8.

3. Na żądanie wnioskodawcy odpis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie o danych zawartych w rejestrze mogą być odebrane w siedzibie urzędu obsługującego ministra, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, osobiście przez wnioskodawcę albo osobę upoważnioną przez niego na piśmie.

§ 14.
1. Za wydanie odpisu i wyciągu z rejestru oraz zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze pobiera się następujące opłaty:

1) za odpis z rejestru – 60 zł;

2) za wyciąg z rejestru dotyczący rubryki pierwszej – 20 zł, a za dotyczący każdej następnej – 5 zł;

3) za zaświadczenie o danych zawartych w rejestrze – 15 zł.

2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

3. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie odpisu albo wyciągu z rejestru, albo zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »