reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki,

podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 24 października 2013 r. w Belgradzie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A RZĄDEM REPUBLIKI SERBII
O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, EDUKACJI I NAUKI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Serbii, zwane dalej Stronami,

kierując się pragnieniem rozwijania i zacieśniania wszechstronnej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Serbii,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki oraz szerokie kontakty międzyludzkie przyczyniają się do wzbogacania kultur obu państw oraz do pogłębiania i rozwijania przyjaźni między narodami polskim i serbskim,

pragnąc współpracować na podstawie zawartych przez obie Strony umów, a także w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą Umową,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 [Preambuła]

Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, spraw młodzieży oraz w dziedzinach pokrewnych. W tym celu będą popierać inicjatywy rozwoju kontaktów bezpośrednich, podejmowane przez instytucje publiczne oraz inne instytucje i organizacje zajmujące się powyższymi dziedzinami.

Artykuł 2

Współpraca w zakresie kultury [Współpraca w zakresie kultury]

W celu ułatwienia wzajemnego poznania, każda ze Stron będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia dostępu do osiągnięć kulturalnych państwa drugiej Strony na swoim terytorium poprzez:

1) wspieranie bezpośrednich kontaktów i wymianę wizyt twórców, artystów i specjalistów w zakresie kultury,

2) wspieranie udziału artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych konkursach i festiwalach odbywających się w obu państwach,

3) umożliwianie wymiany doświadczeń twórców i specjalistów w zakresie kultury poprzez organizację warsztatów i staży,

4) włączanie utworów dramaturgicznych i muzycznych do repertuaru instytucji kultury państwa drugiej Strony,

5) organizowanie wystaw, w tym w zakresie sztuki użytkowej, a także koncertów, spektakli i innych imprez artystycznych.

Artykuł 3

Literatura [Literatura]

1. Strony będą wspierać inicjatywy translatorskie i wydawnicze ułatwiające upowszechnianie publikacji autorów pochodzących z państwa drugiej Strony, w tym przede wszystkim utworów literatury współczesnej.

2. Strony będą popierać udział wydawców w targach książki organizowanych na terytorium obu państw.

Artykuł 4

Kinematografia [Kinematografia]

W celu popularyzacji dorobku filmowego obu państw, Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kinematografii poprzez:

1) współpracę między filmotekami narodowymi, instytucjami filmowymi i stowarzyszeniami filmowców obu państw,

2) realizację koprodukcji oraz wzajemne świadczenie usług przy produkcji filmów,

3) organizowanie na zasadach wzajemności pokazów i przeglądów filmowych,

4) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

Artykuł 5

Teatr i taniec [Teatr i taniec]

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy w dziedzinie teatru i tańca. Formy tej współpracy będą uzgadniane przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 6

Muzea [Muzea]

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę muzeów obu państw, w szczególności w zakresie wzajemnej prezentacji ich zbiorów oraz wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania tymi placówkami.

Artykuł 7

Biblioteki [Biblioteki]

Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi, centralnymi i lokalnymi obu państw, realizowaną na podstawie odrębnych porozumień zawieranych bezpośrednio między bibliotekami, w szczególności w zakresie wymiany informacji, publikacji i współpracy ekspertów w dziedzinie zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wspólnych przedsięwzięć dotyczących digitalizacji materiałów bibliotecznych.

Artykuł 8

Archiwa [Archiwa]

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki poprzez wymianę specjalistycznych publikacji, wystaw oraz ekspertów, zgodnie z ustawodawstwem obu państw. Strony umożliwią badaczom i innym użytkownikom zapoznawanie się z dokumentami archiwalnymi oraz wykonywanie ich kopii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz międzynarodowymi aktami prawnymi przyjętymi przez oba państwa.

Artykuł 9

Dziedzictwo kulturowe [Dziedzictwo kulturowe]

1. Strony będą popierać współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń między właściwymi instytucjami oraz realizację wspólnych projektów badawczych i programów szkoleniowych.

2. Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba państwa są stronami.

3. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej Strony i nielegalnie wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.

4. Strony będą współdziałać na rzecz ochrony zabytków stanowiących część światowego dziedzictwa kulturowego, znajdujących się na terytorium obu państw.

Artykuł 10

Współpraca szkół artystycznych [Współpraca szkół artystycznych]

Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między uczelniami, dotyczących w szczególności wymiany studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych, a także realizacji wspólnych projektów.

Artykuł 11

Prawa autorskie [Prawa autorskie]

Strony wyrażają wolę współpracy w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł 12

Edukacja [Edukacja]

Strony będą popierać wszelkie formy współpracy w dziedzinie edukacji, w tym w szczególności:

1) bezpośrednie kontakty i współpracę między placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli,

2) wymianę studentów i doktorantów,

3) wymianę informacji na temat systemów nauczania,

4) nauczanie języka i literatury drugiej Strony w szkołach wyższych oraz wymianę wykładowców języka drugiej Strony,

5) wymianę nauczycieli akademickich i innych specjalistów w celu prowadzenia wykładów i/lub badań naukowych.

Artykuł 13

Nauka i szkolnictwo wyższe [Nauka i szkolnictwo wyższe]

Strony będą popierać współpracę między Akademiami Nauk oraz innymi instytucjami naukowymi i jednostkami badawczymi, w tym w szczególności:

1) prowadzenie wspólnych badań naukowych,

2) udział naukowców, badaczy i ekspertów w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych w obu państwach,

3) wymianę informacji i dokumentacji naukowo-technicznej.

Artykuł 14

Młodzież [Młodzież]

Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę młodzieży, a także współpracę między organizacjami zrzeszającymi młodzież oraz instytucjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.

Artykuł 15

Sport [Sport]

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie sportu.

Artykuł 16

Środki masowego przekazu [Środki masowego przekazu]

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy między instytucjami radiowymi, telewizyjnymi oraz prasowymi na podstawie zawartych między nimi porozumień o współpracy.

Artykuł 17

Współpraca na forum organizacji międzynarodowych [Współpraca na forum organizacji międzynarodowych]

1. Strony będą współpracować w dziedzinie edukacji, nauki i kultury w ramach wielostronnych programów realizowanych przez organizacje międzynarodowe, których są członkami, w tym zwłaszcza przez organizacje wyspecjalizowane systemu Narodów Zjednoczonych, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

2. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę swoich Narodowych Komitetów do spraw UNESCO.

Artykuł 18

Kontakty regionalne i lokalne [Kontakty regionalne i lokalne]

Strony będą sprzyjać różnym formom współpracy zdecentralizowanej, zwłaszcza bezpośrednim kontaktom między społecznościami regionalnymi i lokalnymi.

Artykuł 19 [Komisja Mieszana]

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony powołają Komisję Mieszaną do spraw współpracy kulturalnej, edukacyjnej i naukowej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Zadaniem Komisji jest opracowywanie i przyjmowanie okresowych programów wykonawczych, określających między innymi formy i warunki finansowe współpracy zaplanowanej na najbliższe cztery lata, a także analiza stanu realizacji niniejszej Umowy oraz proponowanie konkretnych zaleceń.

3. Komisja będzie odbywała co cztery lata posiedzenia na przemian w Warszawie i w Belgradzie, w terminach uzgadnianych drogą dyplomatyczną.

Artykuł 20 [Przepisy uchylone]

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc w stosunkach polsko-serbskich Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.

Artykuł 21 [Wejście w życie]

Umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia otrzymania noty późniejszej, w której Strony poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o spełnieniu wszystkich wymogów prawnych koniecznych do jej wejścia w życie.

Artykuł 22 [Obowiązywanie umowy]

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron i w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie przedsięwzięcia, będące w toku realizacji, zostaną doprowadzone do końca.

Podpisano w Belgradzie dnia 24.10.2013 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, serbskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku serbskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 maja 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama