| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 listopada 2013 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

Umowa

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej

zwane dalej „Stronami”

mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony informacji, które zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne zgodnie z prawem krajowym państwa jednej ze Stron i przekazane państwu drugiej Strony,

kierując się zamiarem stworzenia regulacji, które obowiązywać będą w odniesieniu do wszelkiej wspólnej działalności pomiędzy państwami Stron związanej z wymianą lub wytwarzaniem informacji niejawnych,

postanowiły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE [Definicje]

W rozumieniu niniejszej Umowy, następujące definicje oznaczają:

1. „Informacje niejawne” – wszelkie informacje, niezależnie od formy i sposobu ich utrwalenia, także w trakcie ich wytwarzania, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z prawem krajowym państwa każdej ze Stron;

2. „Właściwe organy bezpieczeństwa” – organy odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy, zgodnie z ich prawem krajowym;

3. „Strona wytwarzająca” – państwo Strony, w tym jakakolwiek osoba fizyczna, podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jurysdykcją państwa Strony, który wytwarza i przekazuje informacje niejawne państwu drugiej Strony;

4. „Strona otrzymująca” – państwo Strony, w tym jakakolwiek osoba fizyczna, podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jurysdykcją państwa strony, który otrzymuje informacje niejawne od państwa drugiej Strony;

5. „Kontrakt niejawny” – umowę, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych lub wytwarzaniem takich informacji;

6. „Kontrahent” – jakakolwiek osoba fizyczna, podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jurysdykcją państwa Strony, zdolny do zawarcia kontraktu niejawnego;

7. „Strona trzecia” – państwo, w tym jakakolwiek osoba fizyczna, podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jurysdykcją tego państwa, jak również każda organizacja międzynarodowa, niebędąca Stroną niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2

WŁAŚCIWE ORGANY BEZPIECZEŃSTWA [Właściwe organy bezpieczeństwa]

1. W rozumieniu niniejszej Umowy właściwymi organami bezpieczeństwa są:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00 993 Warszawa

Rzeczpospolita Polska

w Republice Słowackiej:

Krajowa Władza Bezpieczeństwa

Budatinska 30

850 07 Bratysława

Republika Słowacka

2. W celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy oraz w zakresie kompetencji przyznanych im prawem krajowym, właściwe organy bezpieczeństwa mogą w razie potrzeby zawierać szczegółowe uzgodnienia techniczne lub organizacyjne.

ARTYKUŁ 3

KLAUZULE TAJNOŚCI [Klauzule tajności]

1. Informacjom niejawnym przyznaje się odpowiednią do ich treści klauzulę tajności, zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej. Strona otrzymująca gwarantuje równorzędny poziom ochrony otrzymanym informacjom niejawnym i oznacza je własną równorzędną klauzulą tajności, zgodnie z ustępem 2.

2. Strony uzgadniają, że następujące klauzule tajności są równorzędne:

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W REPUBLICE SŁOWACKIEJ

ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM

ŚCIŚLE TAJNE

PRÍSNE TAJNÉ

TOP SECRET

TAJNE

TAJNÉ

SECRET

POUFNE

DÔVERNÉ

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

VYHRADENÉ

RESTRICTED

 3. Klauzule tajności i ich oznaczenia mogą być zmienione lub zniesione wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Strony wytwarzającej. Strona otrzymująca jest niezwłocznie pisemnie informowana o każdej zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności z otrzymanych wcześniej informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 4

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH [Ochrona informacji niejawnych]

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i swoim prawem krajowym, państwa Stron podejmą odpowiednie działania w celu ochrony informacji niejawnych otrzymanych od państwa drugiej Strony lub wytworzonych w wyniku wspólnej działalności państw Stron, w tym także w związku z realizacją kontraktu niejawnego.

2. Dostęp do otrzymanych informacji niejawnych przyznawany jest tylko tym osobom, które posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE/VYHRADENÉ/RESTRICTED, z zachowaniem zasady ograniczonego dostępu, oraz które zostały przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie ze swoim prawem krajowym.

3. Strona otrzymująca wykorzystuje otrzymane informacje niejawne wyłącznie w celu w jakim zostały one przekazane wraz z uwzględnieniem ograniczeń określonych przez Stronę wytwarzającą przy ich przekazywaniu.

4. Strona otrzymująca nie udostępnia otrzymanych informacji niejawnych Stronie trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 5

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne będą przekazywane drogą dyplomatyczną, chyba że właściwe organy bezpieczeństwa uzgodnią inaczej.

2. Informacje niejawne będą przekazywane zgodnie z Artykułem 11 ustęp 4.

3. Adresat potwierdza pisemnie odbiór informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 6

POWIELANIE I TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych]

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych odbywa się zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej.

2. Informacje niejawne oznaczone jako ŚCIŚLE TAJNE / PRÍSNE TAJNÉ / TOP SECRET są powielane i tłumaczone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez Stronę wytwarzającą.

3. Liczba kopii i tłumaczeń informacji niejawnych jest ograniczona do liczby wymaganej do celów służbowych.

4. Powielone i przetłumaczone informacje niejawne podlegają takiej samej ochronie jak oryginały.

5. Tłumaczenie informacji niejawnych opatrzone jest stosowną adnotacją w języku, na który zostały przetłumaczone, iż zawiera informacje niejawne otrzymane od Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 7

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Niszczenie informacji niejawnych]

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 informacje niejawne są niszczone zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej, w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

2. Informacje niejawne oznaczone jako ŚCIŚLE TAJNE / PRÍSNE TAJNÉ / TOP SECRET nie są niszczone. Są one zwracane Stronie wytwarzającej.

3. Protokoły niszczenia informacji niejawnych są przechowywane i na wniosek okazywane właściwym organom bezpieczeństwa Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 8

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. Przed rozpoczęciem negocjacji przedwstępnych pomiędzy potencjalnymi kontrahentami, których celem jest zawarcie kontraktów niejawnych, każdy kontrahent informuje swój właściwy organ bezpieczeństwa o klauzuli tajności informacji niejawnych, których będą dotyczyły.

2. Na wniosek jednego z właściwych organów bezpieczeństwa, drugi organ bezpieczeństwa potwierdza pisemnie, że zarówno potencjalni kontrahenci jak i osoby uczestniczące w negocjacjach przedwstępnych lub realizujący kontrakty niejawne, posiadają poświadczenie bezpieczeństwa lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednie do klauzuli informacji niejawnych, do których będą miały dostęp.

3. Każdy kontrakt niejawny lub subkontrakt zawiera wymogi bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności:

a) wykaz informacji niejawnych, które będą przekazywane Stronie otrzymującej oraz określenie klauzuli tajności;

b) zobowiązanie kontrahenta do udostępniania informacji niejawnych tylko osobom, które spełniają wymagania określone w artykule 4 ustęp 2;

c) środki przekazywania informacji niejawnych;

d) procedury i mechanizmy informowania o zmianach dotyczących informacji niejawnych;

e) procedura potwierdzania wizyt, dostępu i inspekcji dotyczących informacji niejawnych w obiektach kontrahenta związanych z kontraktem niejawnym;

f) zobowiązanie kontrahenta do informowania swojego właściwego organu bezpieczeństwa o każdym faktycznym, usiłowanym lub podejrzewanym naruszeniu regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych związanych z kontraktem niejawnym;

g) zobowiązanie kontrahenta do wykorzystywania informacji niejawnych objętych kontraktem niejawnym wyłącznie w celach związanych z jego przedmiotem;

h) zobowiązanie kontrahenta do ścisłego stosowania procedur przetwarzania informacji niejawnych;

i) zobowiązanie kontrahenta do przekazywania stronie trzeciej informacji niejawnych objętych kontraktem niejawnym wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

4. Każdy podwykonawca musi spełniać te same wymogi bezpieczeństwa jak kontrahent.

5. Właściwy organ bezpieczeństwa jest informowany przez swoich kontrahentów o każdym podpisanym kontrakcie niejawnym z załączoną kopią wymogów bezpieczeństwa, o których mowa w ustępie 3.

ARTYKUŁ 9

WIZYTY [Wizyty]

1. Osobom przybywającym z wizytą z państwa jednej Strony do państwa drugiej Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszego pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony.

2. Co najmniej 30 dni przed planowaną wizytą, właściwy organ bezpieczeństwa Strony przyjmującej wizytę otrzyma stosowny wniosek o wizytę od właściwego organu bezpieczeństwa drugiej Strony.

3. Wniosek o wizytę, o którym mowa w ustępie 2, zawiera:

a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer paszportu lub numer innego dokumentu tożsamości osoby przybywającej z wizytą;

b) stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą oraz nazwę podmiotu, który reprezentuje;

c) potwierdzenie dostępu osoby przybywającej z wizytą, o którym mowa w artykule 4 ustęp 2 oraz jego ważności;

d) cel, datę oraz program wizyty;

e) nazwę i adres odwiedzanego podmiotu;

f) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe jak i dane kontaktowe przedstawiciela odwiedzanego podmiotu;

g) datę, podpis i pieczęć urzędową właściwego organu bezpieczeństwa.

4. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszego pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa Strony przyjmującej wizytę, wniosek o wizytę może być przekazany z pominięciem terminu, o którym mowa w ustępie 2.

5. W przypadku kontraktu niejawnego, właściwe organy bezpieczeństwa Stron mogą uzgodnić listę osób upoważnionych do składania powtórnych wizyt. Taka lista będzie ważna przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, a termin jej ważności może zostać przedłużony na kolejny okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Wnioski o powtórne wizyty są przekazywane zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3. Po zatwierdzeniu listy przez właściwe organy bezpieczeństwa Stron, wizyty mogą być uzgadniane bezpośrednio między przedmiotowymi jednostkami.

6. Strony zapewniają, zgodnie ze swoim prawem krajowym, ochronę danych osobowych osób przybywających z wizytą.

ARTYKUŁ 10

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych]

1. Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest pisemnie niezwłocznie zgłaszany przez właściwy organ bezpieczeństwa drugiemu organowi.

2. Każdy przypadek naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych będzie wyjaśniany zgodnie z prawem krajowym państwa Strony, na terytorium Państwa której doszło do takiego naruszenia a właściwy organ bezpieczeństwa drugiej zostanie niezwłocznie poinformowany o okolicznościach naruszenia i wynikach podjętych działań.

3. Na wniosek, właściwe organy bezpieczeństwa Stron współpracują przy czynnościach, o których mowa w ustępie 2.

ARTYKUŁ 11

KONSULTACJE I WSPÓŁPRACA [Konsultacje i współpraca]

1. Właściwe organy bezpieczeństwa Stron przekazują sobie informacje o wszelkich zmianach w swoim prawie krajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych, które dotyczą postanowień niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy, właściwe organy bezpieczeństwa Stron konsultują się na wniosek jednego z nich.

3. Przedstawiciele właściwych organów bezpieczeństwa Stron organizują spotkania eksperckie w celu omawiania krajowych procedur w zakresie ochrony informacji niejawnych, a także kwestii dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy.

4. W zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy, Strony używają języka angielskiego, chyba że właściwe organy bezpieczeństwa uzgodnią inaczej.

ARTYKUŁ 12

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO
[Poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]

1. Strony uznają poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem krajowym państwa drugiej Strony.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa Stron informują się niezwłocznie o zmianach dotyczących wzajemnie uznawanych poświadczeń bezpieczeństwa oraz świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

3. Na wniosek, właściwe organy bezpieczeństwa Stron przekazują sobie, zgodnie ze swoim prawem krajowym, informacje wymagane na potrzeby postępowań sprawdzających prowadzonych wobec obywateli państw Stron, którzy mieszkają lub mieszkali na terytorium państwa drugiej Strony lub na potrzeby postępowań bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonych wobec potencjalnych kontrahentów państw obu Stron.

ARTYKUŁ 13

KOSZTY [Koszty]

Państwo każdej ze Stron pokrywa własne koszty poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie kwestie sporne dotyczące realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygane są w drodze bezpośrednich negocjacji między właściwymi organami bezpieczeństwa Stron.

2. Jeśli rozwiązanie sporu nie będzie możliwe w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

ARTYKUŁ 15

STOSUNEK DO INNYCH POROZUMIEŃ [Stosunek do innych porozumień]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, wygasa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, zawarta w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 roku.

2. Wszelkie informacje niejawne wymienione wcześniej między państwami Stron będą chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie zgodnie z prawem krajowym państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po otrzymaniu noty późniejszej.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana w drodze notyfikacji przez państwo każdej ze Stron. W takim przypadku, niniejsza Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3. Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszystkie informacje niejawne wymienione lub wytworzone w ramach niniejszej Umowy będą chronione zgodnie z ustalonymi postanowieniami, dopóki Strona wytwarzająca pisemnie nie zwolni Strony otrzymującej z tego obowiązku.

4. Do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane zmiany na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

Sporządzono w Warszawie dnia 13.11.2013 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, słowackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim jest rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku słowackim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 sierpnia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »