| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) minister – ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;

3) program inwestycyjny – program z zakresu przebudowy, remontu i inwestycji obiektów sportowych;

4) program z zakresu rozwijania sportu – program z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

5) zadanie inwestycyjne – zadanie z zakresu przebudowy, remontu lub inwestycji obiektu sportowego;

6) zadanie z zakresu rozwijania sportu – zadanie z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

7) wnioskodawca – podmiot ubiegający się lub zawierający umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania sportu;

8) wniosek inwestycyjny – wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego;

9) wniosek z zakresu rozwijania sportu – wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu rozwijania sportu;

10) termin zakończenia zadania inwestycyjnego – datę uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego, a w przypadku gdy nie jest ona wymagana – datę odbioru końcowego tego obiektu sportowego;

11) koszt bezpośredni – część kosztów, która jest przeznaczona bezpośrednio na realizację zadania z zakresu rozwijania sportu;

12) koszt pośredni – część kosztów, która nie jest przeznaczona bezpośrednio na realizację zadania z zakresu rozwijania sportu;

13) wydatek kwalifikowany – wskazany w programie inwestycyjnym wydatek niezbędny do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

§ 3.
Środki Funduszu przeznacza się w formie dotacji na dofinansowanie realizacji:

1) zadań inwestycyjnych;

2) zadań z zakresu rozwijania sportu.

Rozdział 2

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych

§ 4. [Programy ogłaszane w celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych]

W celu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych minister ogłasza:

1) program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;

2) program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej;

3) inne programy inwestycyjne.

§ 5.
1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego:

1) z zakresu budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, która nie posiada na swoim terenie tego typu obiektu;

2) dotyczącego szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego;

3) realizowanego przez akademie wychowania fizycznego;

4) realizowanego w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115).

3. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z 2010 r. Nr 149, poz. 996 oraz z 2014 r. poz. 768), może wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych.

4. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 99% wydatków kwalifikowanych, dla którego wnioskodawcą jest:

1) instytucja gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Sportu;

2) instytut badawczy – Instytut Sportu.

§ 6.
1. W ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, realizowane są zadania inwestycyjne ujęte w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalanych przez sejmiki województw.

2. Na realizację programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, przeznacza się co najmniej 30% środków Funduszu planowanych w danym roku na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Przy podziale na poszczególne województwa środków Funduszu, przeznaczonych na realizację programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, bierze się pod uwagę:

1) liczbę ludności w województwie;

2) podstawowy dochód na jednego mieszkańca województwa – wskaźnik W, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

3) wielkość nakładów wydatkowanych przez samorząd województwa na sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

4) stopień wykorzystania przyznanego dofinansowania w roku poprzedzającym;

5) inne wskaźniki istotne z punktu widzenia racjonalnego rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

§ 7.
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może być przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych w zakresie:

1) wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.3)), oraz innych zmian w obiektach sportowych, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

2) zakupu, transportu i montażu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.4));

3) przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1 i 2, w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego;

4) polegającym na ulepszeniu środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

5) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

a) ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 2,

b) są pierwszym wyposażeniem obiektów sportowych – bez względu na ich wartość.

§ 8.
1. Ogłoszenie programu inwestycyjnego zawiera w szczególności informacje o:

1) rodzaju zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach danego programu inwestycyjnego;

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach danego programu inwestycyjnego;

3) wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację danego programu inwestycyjnego;

4) warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości;

5) terminach i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych;

6) terminie i miejscu składania wniosków inwestycyjnych;

7) terminie rozpatrzenia wniosków inwestycyjnych;

8) kryteriach oceny wniosków inwestycyjnych;

9) rodzajach i zakresie wydatków kwalifikowanych.

2. Minister może zwiększyć wysokość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Ogłoszenie programu inwestycyjnego publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra.

§ 9.
1. W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego wnioskodawca składa wniosek inwestycyjny.

2. Wniosek inwestycyjny składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu, o którym mowa w § 8, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego i nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.

3. Wniosek inwestycyjny zawiera:

1) nazwę programu inwestycyjnego, w ramach którego składany jest wniosek inwestycyjny;

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;

3) nazwę i lokalizację zadania inwestycyjnego;

4) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

5) wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie;

6) opis zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego;

7) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, w tym termin jego rozpoczęcia i zakończenia;

8) planowaną wartość wydatków kwalifikowanych;

9) informację dotyczącą sposobu utrzymania i wykorzystania efektu rzeczowego zadania inwestycyjnego, w tym przez lokalne organizacje sportowe i szkoły, w okresie 5 lat od zakończenia zadania inwestycyjnego, wraz ze wskazaniem wielkości nakładów finansowych niezbędnych na ten cel oraz źródła ich pochodzenia;

10) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

11) inne informacje związane z realizacją zadania inwestycyjnego wskazane we właściwym programie inwestycyjnym.

4. Do wniosku inwestycyjnego załącza się:

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji, w tym w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym;

2) program funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – w odniesieniu do zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 4, w przypadku niedysponowania dokumentami, o których mowa w pkt 1;

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym;

5) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych:

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami,

b) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

c) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego;

6) inne dokumenty związane z realizacją zadania inwestycyjnego wskazane we właściwym programie inwestycyjnym.

Rozdział 3

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu

§ 10. [Zakres programu z zakresu rozwijania sportu]

1. W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu, minister ogłasza programy z zakresu rozwijania sportu.

2. Programy z zakresu rozwijania sportu dotyczą następujących obszarów:

1) wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

2) wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej w zakresie sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

§ 11.
1. Ogłoszenie programu z zakresu rozwijania sportu zawiera w szczególności informacje o:

1) rodzaju zadań z zakresu rozwijania sportu objętych dofinansowaniem w ramach danego programu z zakresu rozwijania sportu;

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach danego programu z zakresu rozwijania sportu;

3) wysokości środków Funduszu przeznaczonych na realizację danego programu z zakresu rozwijania sportu;

4) warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości;

5) terminach i warunkach realizacji zadań z zakresu rozwijaniu sportu;

6) terminie i miejscu składania wniosków z zakresu rozwijania sportu;

7) terminie rozpatrzenia wniosków z zakresu rozwijania sportu;

8) kryteriach oceny wniosków z zakresu rozwijania sportu.

2. Ogłoszenie programu z zakresu rozwijania sportu publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra.

§ 12.
1. W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu wnioskodawca składa wniosek z zakresu rozwijania sportu.

2. Wniosek z zakresu rozwijania sportu składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu z zakresu rozwijania sportu, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i nie później niż do dnia 20 grudnia roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.

3. Wniosek z zakresu rozwijania sportu zawiera:

1) nazwę programu z zakresu rozwijania sportu, w ramach którego składany jest wniosek z zakresu rozwijania sportu;

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;

3) nazwę zadania z zakresu rozwijania sportu wraz z zakresem i charakterystyką tego zadania, w szczególności: terminem i miejscem realizacji;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu;

5) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

6) liczbę uczestników oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu;

7) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu rozwijania sportu;

8) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania z zakresu rozwijania sportu oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z zakresu rozwijania sportu pochodzących z innych źródeł;

9) kwoty środków Funduszu otrzymane w poprzednim roku oraz przyznane na podstawie zawartych umów w roku bieżącym;

10) wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie;

11) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

12) inne informacje związane z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu wskazane we właściwym programie z zakresu rozwijania sportu.

4. Do wniosku z zakresu rozwijania sportu załącza się:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich;

2) regulamin lub program albo inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planowanego zadania z zakresu rozwijania sportu;

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku z zakresu rozwijania sportu;

4) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy;

5) inne dokumenty związane z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu wskazane we właściwym programie z zakresu rozwijania sportu.

§ 13.
Wnioskodawca realizujący zadanie z zakresu rozwijania sportu może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% równowartości kwoty kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania z zakresu rozwijania sportu, w tym wynagrodzeń osób obsługujących to zadanie. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu ustala się, po ich szczegółowej analizie przed zawarciem umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 14, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania z zakresu rozwijania sportu.

Rozdział 4

Umowa, płatności i rozliczenie

§ 14. [Umowa o dofinansowanie]

1. Wniosek inwestycyjny lub wniosek z zakresu rozwijania sportu, zaakceptowany przez ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą.

2. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności:

1) określenie stron umowy o dofinansowanie;

2) nazwę i szczegółowy opis zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania sportu, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane;

3) wysokość dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków;

4) termin wykorzystania dofinansowania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania;

6) dla zadań inwestycyjnych – termin zakończenia zadania inwestycyjnego;

7) dla zadań z zakresu rozwijania sportu – termin realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu;

8) termin zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, z uwzględnieniem § 18 ust. 4;

9) warunki i tryb zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania sportu w trakcie obowiązywania umowy o dofinansowanie;

10) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków na osoby trzecie bez zgody ministra;

11) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie o dofinansowanie;

12) obowiązki sprawozdawcze wnioskodawcy;

13) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem dofinansowania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

14) określenie sposobu rozliczenia albo zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania sportu;

15) określenie sposobu przeprowadzania kontroli wykonania zadania inwestycyjnego lub zadania z zakresu rozwijania sportu;

16) określenie wysokości kosztów pośrednich dla zadań z zakresu rozwijania sportu, z uwzględnieniem § 13.

§ 15.
Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości i na warunkach wynikających z umowy o dofinansowanie.
§ 16.
W przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów Funduszu w stosunku do założonego planu, minister może zmniejszyć przyznane dofinansowanie.
§ 17.
1. Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi rozliczenia otrzymanego dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania z zakresu rozwijania sportu, a w przypadku zadania inwestycyjnego – w terminie 50 dni od dnia zakończenia zadania inwestycyjnego.

2. Minister zatwierdza rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. Minister, w razie stwierdzenia istotnych błędów w rozliczeniu lub jeżeli rozliczenie jest niekompletne, wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia i wyznacza termin przekazania prawidłowego rozliczenia.

4. Termin sporządzenia i przekazania rozliczenia otrzymanego dofinansowania, określony w ust. 1, może być przedłużony za zgodą ministra.

§ 18.
1. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania inwestycyjnego w terminie zakończenia zadania inwestycyjnego określonym w umowie o dofinansowanie, dofinansowanie podlega zwrotowi na rachunek Funduszu w terminie 15 dni od upływu terminu zakończenia zadania inwestycyjnego.

2. W przypadku niewykonania zadania z zakresu rozwijania sportu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, dofinansowanie podlega zwrotowi na rachunek Funduszu w terminie 15 dni od upływu określonego w umowie o dofinansowanie terminu realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu.

3. W przypadku częściowego niewykonania zadania z zakresu rozwijania sportu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, dofinansowanie podlega zwrotowi na rachunek Funduszu w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania tego zadania w terminie 15 dni od upływu określonego w umowie o dofinansowanie terminu realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu.

4. Dofinansowanie w części niewykorzystanej podlega zwrotowi na rachunek Funduszu w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu, a w przypadku zadania inwestycyjnego – w terminie 50 dni od dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5)) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań o dofinansowanie realizacji zadań ze środków Funduszu oraz umów o dofinansowanie ze środków Funduszu realizacji zadań inwestycyjnych obiektów sportowych lub realizacji zadań polegających na rozwijaniu sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 20.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2014 r.

Minister Sportu i Turystyki: A. Biernat


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215 i 1328.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »