| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) gatunki roślin:

a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,

b) objętych ochroną częściową,

c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;

2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa od zakazów;

3) sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony.

§ 2.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym gatunki wymagające ochrony czynnej są oznaczone symbolem (1).
§ 3.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
1. W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

1) umyślnego niszczenia;

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;

3) niszczenia ich siedlisk;

4) pozyskiwania lub zbioru;

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym że zakaz transportu dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2);

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

2. W stosunku do innych niż dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

§ 7.
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w lp. 301 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

1) przetrzymywania okazów gatunków;

2) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub transportu okazów gatunków.

§ 8.
Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:

1) w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia symbolem (3), zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania oraz niszczenia ich siedlisk, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów;

2) zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7, nie dotyczą:

a) pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,

b) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;

3) zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7, nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2).

§ 9.
W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony gatunków:

1) inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;

2) zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin w szczególności:

a) rozkładającego się drewna,

b) drzew odpowiednich dla gatunków epifitycznych,

c) źródeł i źródlisk,

d) lagun, płytkich zatok, płytkich ujść rzek oraz łąk podmorskich,

e) oligotroficznych, eutroficznych i dystroficznych zbiorników oraz oczek wodnych,

f) torfowisk, zabagnień i starorzeczy,

g) nizinnych i podgórskich rzek wraz z tarasami zalewowymi,

h) wydm nadmorskich i śródlądowych oraz zagłębień pomiędzy nimi,

i) mokrych i zmiennowilgotnych łąk,

j) łąk i pastwisk uprawianych lub użytkowanych ekstensywnie,

k) muraw kserotermicznych i wrzosowisk,

l) górskich łąk i muraw,

m) piargów, gołoborzy i rumowisk skalnych,

n) zróżnicowanych zarośli i zbiorowisk leśnych;

3) ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;

4) wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, polegających na:

a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,

b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,

d) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,

e) zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów w sposób właściwy dla gatunku,

f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;

5) zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;

6) zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;

7) przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;

8) promowanie ochrony różnorodności biologicznej;

9) promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;

10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;

11) prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;

12) kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym skutków;

13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;

14) realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.

§ 10.
Do gatunków roślin określonych w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 11, 18, 20, 24, 30–32, 34, 41, 42, 49–51, 55–57, 62, 64, 68, 79, 95, 97, 107–109, 146, 150, 154, 155, 202, 229, 236, 261, 263, 266, 290–292, 298, 300, 347, 351, 365, 367, 368, 372, 374, 377, 384, 388, 406, 408,

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2–4, 7–9, 11–14, 16, 18–20, 24–27, 30, 31, 37, 39, 43, 44, 87, 108, 156, 180, 201, 217, 219, 220, 222, 239, 252–254, 257, 261–264, 266, 272–278, 300, 301

– przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Załącznik 1. [GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 października 2014 r. (poz. 1409)

Załącznik nr 1

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

BRUNATNICE

PHAEOPHYTA

 

morszczynowate

Fucaceae

1.

morszczyn pęcherzykowaty (3)

Fucus vesiculosus

 

KRASNOROSTY

RHODOPHYTA

 

hildenbrandiowate

Hildenbrandiaceae

2.

hildenbrandia rzeczna

Hildenbrandtia rivularis

 

rozróżkowate

Ceramiaceae

3.

rozróżka * (3)

Ceramium diaphanum

4.

rozróżka * (3)

Ceramium rubrum

5.

rozróżka * (3)

Ceramium tenuicorne

 

widlikowate

Furcellariaceae

6.

widlik * (3)

Furcellaria fastigiata

 

RAMIENICE

CHAROPHYTA

 

ramienicowate

Characeae

7.

krynicznik ciemny (3)

Nitella opaca

8.

krynicznik cieniutki

Nitella tenuissima

9.

krynicznik malutki (3)

Nitella confervacea (N. batrachosperma)

10.

krynicznik obskubany (3)

Nitella syncarpa

11.

krynicznik przezroczysty (3)

Nitella translucens

12.

krynicznik smukły (3)

Nitella gracilis

13.

krynicznik włosowaty (3)

Nitella capillaris

14.

lychnotamnus brodaty (3)

Lychnothamnus barbatus

15.

ramienica cienkokolczasta (3)

Chara tenuispina

16.

ramienica grzywiasta (3)

Chara crassicaulis

17.

ramienica grubołodygowa (3)

Chara filiformis (Ch. jubata)

18.

ramienica miotlasta (3)

Chara bauerii (Ch. scoparia)

19.

ramienica szczeciniasta (3)

Chara strigosa

20.

ramienica szorstka (3)

Chara aspera

21.

ramienica wielokolczasta (3)

Chara polyacantha

22.

ramienica włochata (3)

Chara canescens (Ch. crinita)

23.

ramienica zagięta (3)

Chara connivens

24.

ramienica zwyczajna (3)

Chara rudis

25.

rozsocha skupiona (3)

Tolypella glomerata

26.

rozsocha splątana (3)

Tolypella intricata

27.

rozsocha wielka (3)

Tolypella prolifera

 

WĄTROBOWCE

MARCHANTIOPHYTA

 

beznerwowate

Aneuraceae

28.

lśniątka zakrzywiona (3)

Riccardia incurvata

29.

lśniątka zatokowa (3)

Riccardia chamedryfolia

 

czarostkowate

Fossombroniaceae

30.

czarostka drobna

Fossombronia pusilla

31.

czarostka jamkowata

Fossombronia foveolata

32.

czarostka krzywa

Fossombronia incurva

 

czubkowate

Lophoziaceae

33.

czubek delikatny

Lophozia laxa

34.

czubek długozębny

Lophozia longidens

35.

czubek główkowaty

Lophozia capitata

36.

czubek Ruthego

Lophozia rutheana

37.

wieloklap Kunzego

Barbilophozia kunzeana

38.

zgiętolist nadrzewny

Anastrophyllum hellerianum

 

głowiakowate

Cephaloziaceae

39.

bagniczka drobna

Cladopodiella francisci

40.

bagniczka pływająca

Cladopodiella fluitans

41.

głowiak buławkowaty

Cephalozia pleniceps

42.

głowiak Loitlesbergera

Cephalozia loitlesbergeri

43.

głowiak łańcuszkowaty

Cephalozia catenulata

44.

natorfek nagi

Odontoschisma denudatum

45.

natorfek torfowcowy

Odontoschisma sphagni

 

jednoczepkowate

Haplomitriaceae

46.

jednoczepek Hookera

Haplomitrium hookeri

 

manniowate

Aytoniaceae

47.

gwiaździanka workowata (1)

Asterella saccata

48.

mannia pachnąca (1)

Mannia fragrans

49.

rebulia półkulista

Reboulia hemisphaerica

 

miedzikowate

Frullaniaceae

50.

miedzik krucholistny

Frullania fragilifolia

51.

miedzik tamaryszkowy

Frullania tamarisci

 

ostroczepkowate

Oxymitraceae

52.

ostroczepek łuskowaty (1)

Oxymitra incrassata

 

pallawiciniowate

Pallaviciniaceae

53.

merkia irlandzka

Moerckia hibernica

54.

pallawicinia Lyella

Pallavicinia lyellii

 

parzochowate

Porellaceae

55.

parzoch pieprzowy

Porella arboris-vitae

56.

parzoch szerokolistny

Porella platyphylla

 

płożykowate

Geocalycaceae

57.

płozikowiec tarczkowaty

Harpanthus scutatus

58.

płożyk wonny

Geocalyx graveolens

 

wgłębkowate

Ricciaceae

59.

wgłębka Hübenera

Riccia huebeneriana

60.

wgłębka rzęsista (1)

Riccia ciliifera

61.

wgłębka szara

Riccia trichocarpa

 

widlikowate

Metzgeriaceae

62.

widlik krzaczkowaty

Metzgeria fruticulosa

 

skapankowate

Scapaniaceae

63.

skapanka błotna

Scapania paludicola

64.

skapanka spiczasta

Scapania apiculata

 

MCHY

BRYOPHYTA

 

bezlistowate

Buxbaumiaceae

65.

bezlist okrywowy (2) (3)

Buxbaumia viridis

 

białozębowate

Leucodontaceae

66.

jeżolist zwyczajny (3)

Antitrichia curtipendula

 

błotniszkowate

Helodiaceae

67.

błotniszek wełnisty (3)

Helodium blandowii

 

czarnogłowate

Catoscopiaceae

68.

czarnogłów czarniawy

Catoscopium nigitum

 

drabinowcowate

Cinclidiaceae

69.

drabinowiec mroczny

Cinclidium stygium

 

krzywoszyjowate

Amblystegiaceae

70.

bagiennik widłakowaty (3)

Pseudocalliergon lycopodioides

71.

bagiennik żmijowaty

Pseudocalliergon trifarium

72.

haczykowiec (sierpowiec) błyszczący (2) (3)

Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus

73.

krzywoząb podsadnikowy

Anacamptodon splachnoides

74.

mokradłosz Richardsona

Calliergon richardsonii

75.

mokradłosz wielkolistny

Calliergon megalophyllum

76.

sierpowiec włosolistny

Drepanocladus capillifolius

77.

skorpionowiec brunatny

Scorpidium scorpioides

78.

warnstorfia włoskolistna

Warnstorfia trichophylla

 

krótkoszowate

Brachytheciaceae

79.

ostrószek kanaryjski

Rhynchostegiella teneriffae

80.

szydłosz cienki

Cirriphyllum tenuicaule

 

miecherowate

Neckeraceae

81.

miechera pierzasta

Neckera pennata

82.

miechera wysmukła

Neckera pumila

 

nurzypląsowate

Cinclidotaceae

83.

nurzypląs czarniawy

Cinclidotus riparius

84.

nurzypląs lancetowaty

Cinclidotus fontinaloides

 

parzęchlinowate

Meesiaceae

85.

mszar krokiewkowaty (3)

PaludelIa squarrosa

86.

parzęchlin trójrzędowy (3)

Meesia triquetra

87.

parzęchlin trzęsawiskowy

Meesia uliginosa

88.

tępoząb białawy

Amblyodon dealbatus

 

płaskolistowate

Hookeriaceae

89.

płaskolist lśniący

Hookeria lucens

 

płaskomerzykowate

Plagiomniaceae

90.

nibyprątnik torfowy

Pseudobryum cinclidioides

 

podsadnikowate

Splachnaceae

91.

podsadnik kulisty

Splachnum sphaericum

 

prątnikowate

Bryaceae

92.

prątnik brandenburski

Bryum neodamense

93.

prątnik jajowaty

Bryum subneodamense

 

rokietowate

Hypnaceae

94.

rokiet łąkowy

Hypnum pratense

95.

rokiet płodny

Hypnum fertile

 

skrętkowate

Funariaceae

96.

bezrąbek czterokanciasty

Pyramidula tetragona

97.

czarecznik zaostrzony

Physcomitrium acuminatum

 

skrzydlikowate

Fissidentaceae

98.

skrzydlik studziennik

Fissidens fontanus

99.

skrzydlik tęgoszczecinowy

Fissidens crassipes

 

strzechwowate

Grimmiaceae

100.

rozłupek wiotki

Schistidium flaccidum

 

szurpkowate

Orthotrichaceae

101.

nastroszek amerykański

Ulota hutchinsiae

102.

nastroszek długoszypułkowy

Ulota coarctata

103.

nastroszek Drummonda

Ulota drummondii

104.

nastroszek morski

Ulota phyllantha

105.

szurpek szwedzki

Orthotrichum scanicum

106.

zrostniczek wysmukły

Zygodon gracilis

107.

zrostniczek skalny

Zygodon rupestris

108.

zrostniczek Stirtona

Zygodon stirtonii

109.

zrostniczek ząbkowany

Zygodon dentatus

110.

zrostniczek zielony

Zygodon viridissimus

 

torfowcowate

Sphagnaceae

111.

torfowiec Lindberga

Sphagnum lindbergii

 

widłozębowate

Dicranaceae

112.

krzywoszczeć Schimpera

Campylopus schimperi

113.

widłoząb Bergera

Dicranum undulatum

114.

widłoząb zielony (2)

Dicranum viride

 

zdrojkowate

Fontinalaceae

115.

moczara sierpowata (3)

Dichelyma falcatum

116.

moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) (2) (3)

Dichelyma capillaceum

117.

zdrojek rokietowaty (3)

Fontinalis hypnoides

118.

zdrojek szwedzki (3)

Fontinalis dalecarlica

 

PAPROTNIKI

PTERIDOPHYTA

 

długoszowate

Osmundaceae

119.

długosz królewski (3)

Osmunda regalis

 

marsyliowate

Marsileaceae

120.

gałuszka kulecznica (1) (3)

Pilularia globulifera

121.

marsylia czterolistna (1) (2) (3)

Marsilea quadrifolia

 

narecznicowate

Dryopteridaceae

122.

paprotnik Brauna

Polystichum braunii

123.

paprotnik kolczysty

Polystichum aculeatum

124.

paprotnik ostry

Polystichum lonchitis

 

nasięźrzałowate

Ophioglossaceae

125.

nasięźrzał pospolity (1)

Ophioglossum vulgatum

126.

podejźrzon księżycowy (1)

Botrychium lunaria

127.

podejźrzon marunowy (1)

Botrychium matricariifolium

128.

podejźrzon pojedynczy (1) (2) (3)

Botrychium simplex

129.

podejźrzon rutolistny (1)

Botrychium multifidum

130.

podejźrzon wirginijski (1) (3)

Botrychium virginianum

 

poryblinowate

Isoëtaceae

131.

poryblin jeziorny (3)

Isoëtes lacustris

132.

poryblin kolczasty (3)

Isoëtes echinospora

 

rozpłochowate

Hymenophyllaceae

133.

włosocień delikatny (2) (3)

Trichomanes speciosum

 

salwinowate

Salviniaceae

134.

salwinia pływająca

Salvinia natans

 

widłakowate

Lycopodiaceae

135.

widlicz (widłak) alpejski (3)

Diphasiastrum alpinum

136.

widlicz (widłak) cyprysowy

Diphasiastrum tristachyum

137.

widlicz (widłak) Isslera

Diphasiastrum issleri

138.

widlicz (widłak) Zeillera

Diphasiastrum zeilleri

139.

widłaczek (widłak) torfowy (3)

Lycopodiella inundata

 

wietlicowate

Athyriaceae

140.

rozrzutka brunatna (1) (3)

Woodsia ilvensis

 

zanokcicowate

Aspleniaceae

141.

języcznik zwyczajny

Phyllitis scolopendrium

142.

zanokcica serpentynowa (2) (3)

Asplenium adulterinum

143.

zanokcica klinowata (3)

Asplenium cuneifolium

144.

zanokcica ciemna (3)

Asplenium adiantum-nigrum

 

zmienkowate

Cryptogrammaceae

145.

zmienka górska (3)

Cryptogramma crispa

 

NASIENNE

SPERMATOPHYTA

 

babkowate

Plantaginaceae

146.

babka górska (3)

Plantago atrata subsp. carpathica

147.

babka nadmorska (b. morska) (1)

Plantago maritima

148.

babka pierzasta (1)

Plantago coronopus

149.

brzeżyca jednokwiatowa (3)

Littorella uniflora

150.

przetacznik zwodny (p. wiechowaty) (1)

Veronica paniculata

 

bagnicowate

Scheuchzeriaceae

151.

bagnica torfowa

Scheuchzeria palustris

 

baldaszkowate

Apiaceae

152.

cieszynianka wiosenna

Hacquetia epipactis

153.

mikołajek nadmorski

Eryngium maritimum

154.

przewiercień cienki

Bupleurum tenuissimum

155.

przewiercien długolistny

Bupleurum longifolium

156.

selery (pęczyna) węzłobaldachowe (3)

Apium nodiflorum

157.

selery (pęczyna) błotne (1) (2) (3)

Apium repens

158.

starodub łąkowy (1) (2) (3)

Ostericum palustre

 

bobrkowate

Menyanthaceae

159.

grzybieńczyk wodny

Nymphoides peltata

 

brzozowate

Betulaceae

160.

brzoza karłowata (1) (3)

Betula nana

161.

brzoza niska (1) (3)

Betula humilis

162.

brzoza ojcowska (1) (3)

Betula x oycoviensis

 

dymnicowate

Fumariaceae

163.

kokorycz drobna

Corydalis pumila

 

dziurawcowate

Hypericaceae

164.

dziurawiec nadobny

Hypericum pulchrum

165.

dziurawiec wytworny (1)

Hypericum elegans

 

dzwonkowate

Campanulaceae

166.

dzwonecznik wonny (1) (2) (3)

Adenophora liliifolia

167.

dzwonek boloński (1)

Campanula bononiensis

168.

dzwonek brodaty

Campanula barbata

169.

dzwonek karkonoski (1) (2) (3)

Campanula bohemica

170.

dzwonek piłkowany (d. lancetowaty) (2) (3)

Campanula serrata

171.

dzwonek syberyjski (1)

Campanula sibirica

 

fiołkowate

Violaceae

172.

fiołek bagienny

Viola uliginosa

173.

fiołek mokradłowy (1)

Viola stagnina

174.

fiołek torfowy

Viola epipsila

 

goryczkowate

Gentianaceae

175.

centuria nadbrzeżna

Centaurium littorale

176.

goryczka kropkowana (3)

Gentiana punctata

177.

goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) (3)

Gentiana clusii

178.

goryczka krzyżowa (1)

Gentiana cruciata

179.

goryczka przeźroczysta (3)

Gentiana frigida

180.

goryczka śniegowa (3)

Gentiana nivalis

181.

goryczka wąskolistna (1)

Gentiana pneumonanthe

182.

goryczka wiosenna (3)

Gentiana verna

183.

goryczuszka (goryczka) bałtycka (1)

Gentianella baltica

184.

goryczuszka (goryczka) błotna (1)

Gentianella uliginosa

185.

goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) (3)

Gentianella bohemica

186.

goryczuszka (goryczka) gorzkawa

Gentianella amarella

187.

goryczuszka (goryczka) lodnikowa (3)

Gentianella tenella

188.

goryczuszka (goryczka) polna (1)

Gentianella campestris

189.

goryczuszka (goryczka) Wettsteina (1)

Gentianella germanica

190.

niebielistka (swercja) trwała (1)

Swertia perennis

 

goździkowate

Caryophyllaceae

191.

goździk kosmaty (1)

Dianthus armeria

192.

goździk lodowcowy (g. lodnikowy) (3)

Dianthus glacialis

193.

goździk lśniący (2) (3)

Dianthus nitidus

194.

goździk okazały (3)

Dianthus speciosus

195.

goździk pyszny (1)

Dianthus superbus

196.

goździk siny (1)

Dianthus gratianopolitanus

197.

gwiazdnica grubolistna

Stellaria crassifolia

198.

nadbrzeżyca nadrzeczna (1) (3)

Corrigiola litoralis

 

gruboszowate

Crassulaceae

199.

rojnik górski

Sempervivum montanum

200.

rojownik (rojnik) pospolity

Jovibarba sobolifera

201.

rojownik (rojnik) włochaty

Jovibarba hirta

202.

uwroć wodna (3)

Crassula aquatica

 

grzybieniowate

Nymphaeaceae

203.

grążel drobny

Nuphar pumila

 

jaskrowate

Ranunculaceae

204.

ciemiernik czerwonawy (ciemiernik purpurowy)(3)

Helleborus purpurascens

205.

jaskier illiryjski (1)

Ranunculus illyricus

206.

miłek wiosenny (1)

Adonis vernalis

207.

pełnik alpejski (1)

Trollius altissimus

208.

pełnik europejski (1)

Trollius europaeus

209.

powojnik prosty

Clematis recta

210.

sasanka alpejska (1)

Pulsatilla alba

211.

sasanka łąkowa (1) (2)

Pulsatilla pratensis

212.

sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) (3)

Pulsatilla patens

213.

sasanka słowacka (1) (2) (3)

Pulsatilla slavica

214.

sasanka wiosenna (1)

Pulsatilla vernalis

215.

tojad *

Aconitum lycoctonum

216.

tojad lisi

Aconitum vulparia

217.

tojad mocny

Aconitum firmum

218.

tojad mołdawski

Aconitum moldavicum

219.

tojad morawski (2) (3)

Aconitum firmum ssp. Moravicum

220.

tojad sudecki

Aconitum callibotryon

221.

tojad taurycki

Aconitum tauricum

222.

tojad wiechowaty (3)

Aconitum paniculatum

223.

tojad wschodniokarpacki

Aconitum lasiocarpum

224.

włosienicznik (jaskier) Baudota (3)

Batrachium baudotii

225.

włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty (3)

Batrachium penicillatum

 

jezierzowate

Najadaceae

226.

jezierza giętka (1) (2) (3)

Najas flexilis

227.

jezierza mniejsza

Najas minor

 

kłokoczkowate

Staphyleaceae

228.

kłokoczka południowa (3)

Staphylea pinnata

 

komosowate

Chenopodiaceae

229.

łoboda zdobna

Atriplex calotheca

230.

soliród zielny (1)

Salicornia europaea

 

kosaćcowate

Iridaceae

231.

kosaciec bezlistny (1) (2)

Iris aphylla

232.

kosaciec syberyjski (1)

Iris sibirica

233.

mieczyk błotny (1) (2) (3)

Gladiolus paluster

234.

mieczyk dachówkowaty (1)

Gladiolus imbricatus

 

kotewkowate

Trapaceae

235.

kotewka orzech wodny (1) (3)

Trapa natans

 

krwawnicowate

Lythraceae

236.

krwawnica wąskolistna

Lythrum hyssopifolia

 

krzyżowe

Brassicaceae

237.

pszonak pieniński (1) (2) (3)

Erysimum pieninicum

238.

rukiew drobnolistna (3)

Nasturtium microphyllum

239.

warzucha polska (1) (2) (3)

Cochlearia polonica

240.

warzucha tatrzańska (2) (3)

Cochlearia tatrae

 

liliowate

Liliaceae

241.

ciemiężyca (ciemierzyca) biała (1)

Veratrum album

242.

ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (3)

Veratrum nigrum

243.

czosnek syberyjski

Allium sibiricum

244.

kosatka kielichowa (1)

Tofieldia calyculata

245.

lilia bulwkowata (1)

Lilium bulbiferum

246.

lilia złotogłów

Lilium martagon

247.

pajęcznica liliowata (1)

Anthericum liliago

248.

szachownica kostkowata (1)

Fritillaria meleagris

249.

szafirek miękkolistny (1)

Muscari comosum

250.

śniedek cienkolistny (1)

Ornithogalum collinum

 

lnowate

Linaceae

251.

len austriacki

Linum austriacum

252.

len włochaty (1)

Linum hirsutum

253.

len złocisty (1)

Linum flavum

 

lobeliowate

Lobeliaceae

254.

lobelia jeziorna (3)

Lobelia dortmanna

 

marzanowate

Rubiaceae

255.

przytulia krakowska (1) (2) (3)

Galium cracoviense

256.

przytulia stepowa (1)

Galium valdepilosum

257.

przytulia sudecka (1) (2) (3)

Galium sudeticum

 

motylkowate

Fabaceae

258.

groszek szerokolistny (1)

Lathyrus latifolius

259.

groszek wielkoprzylistkowy (1)

Lathyrus pisiformis

260.

ostrołódka kosmata (1)

Oxytropis pilosa

261.

ostrołódka polna (3)

Oxytropis campestris

262.

szczodrzeniec zmienny (1)

Chamaecytisus albus

263.

szyplin jedwabisty (1)

Dorycnium germanicum

 

obrazkowate

Araceae

264.

obrazki plamiste (3)

Arum maculatum

 

pierwiosnkowate

Primulaceae

265.

cyklamen purpurowy (3)

Cyclamen purpurascens

266.

jarnik solankowy (3)

Samolus valerandi

267.

mlecznik nadmorski (1)

Glaux maritima

268.

pierwiosnek (pierwiosnka) bezłodygowy

Primula vulgaris

269.

pierwiosnek (pierwiosnka) łyszczak (3)

Primula auricula

270.

pierwiosnek (pierwiosnka) maleńki (2) (3)

Primula minima

271.

pierwiosnek (pierwiosnka) omączony

Primula farinosa

 

pływaczowate

Lentibulariaceae

272.

pływacz * (3)

Utricularia stygia

273.

pływacz Brema (3)

Utricularia bremii

274.

pływacz drobny (pływacz mniejszy) (3)

Utricularia minor

275.

pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały)

Utricularia ochroleuca

276.

pływacz średni (pływacz pośredni)

Utricularia intermedia

277.

pływacz zachodni (pływacz zaniedbany)

Utricularia australis

278.

tłustosz alpejski (3)

Pinguicula alpina

279.

tłustosz pospolity (3)

Pinguicula vulgaris

 

portulakowate

Portulacaceae

280.

zdrojek błyszczący (3)

Montia fontana

 

rdestnicowate

Potamogetonaceae

281.

rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (3)

Groenlandia densa

 

rosiczkowate

Droseraceae

282.

aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) (3)

Aldrovanda vesiculosa

283.

rosiczka długolistna (3)

Drosera anglica

284.

rosiczka okrągłolistna

Drosera rotundifolia

285.

rosiczka owalna

Drosera x obovata

286.

rosiczka pośrednia

Drosera intermedia

 

różowate

Rosaceae

287.

jarząb brekinia (brzęk) (3)

Sorbus torminalis

288.

jarząb szwedzki (3)

Sorbus intermedia

289.

malina moroszka

Rubus chamaemorus

290.

pięciornik drobnokwiatowy

Potentilla mircantha

291.

pięciornik płonny (3)

Potentilla sterilis

292.

pięciornik skalny

Potentilla rupestris

293.

pięciornik śląski (1) (3)

Potentilla silesiaca

294.

róża francuska (1)

Rosa gallica

295.

rzepik szczeciniasty (2) (3)

Agrimonia pilosa

296.

tawuła średnia (3)

Spiraea media

 

rutowate

Rutaceae

297.

dyptam jesionolistny (1) (3)

Dictamnus albus

 

sandałowcowate

Santalaceae

298.

leniec alpejski (3)

Thesium alpinum

299.

leniec bezpodkwiatkowy (1) (2) (3)

Thesium ebracteatum

 

skalnicowate

Saxifragaceae

300.

skalnica darniowa bazaltowa

Saxifraga moschata ssp. balsatica

301.

skalnica torfowiskowa (2) (3)

Saxifraga hirculus

 

sosnowate

Pinaceae

302.

sosna błotna (3)

Pinus x rhaetica

 

storczykowate

Orchidaceae

303.

buławnik czerwony

Cephalanthera rubra

304.

buławnik wielkokwiatowy

Cephalanthera damasonium

305.

buławnik mieczolistny

Cephalanthera longifolia

306.

dwulistnik muszy (1)

Ophrys insectifera

307.

gołek białawy

Leucorchis albida

308.

gółka długoostrogowa (1)

Gymnadenia conopsea

309.

gółka wonna

Gymnadenia odoratissima

310.

koślaczek stożkowaty (3)

Anacamptis pyramidalis

311.

kręczynka jesienna (1)

Spiranthes spiralis

312.

kruszczyk błotny

Epipactis palustris

313.

kruszczyk drobnolistny

Epipactis microphylla

314.

kruszczyk Muellera

Epipactis muelleri

315.

kruszczyk ostropłatkowy

Epipactis leptochila

316.

kruszczyk połabski

Epipactis albensis

317.

kruszczyk siny

Epipactis purpurata

318.

kukuczka kapturkowata (3)

Neottianthe cucullata

319.

kukułka (storczyk) bałtycka (1)

Dactylorhiza baltica

320.

kukułka (storczyk) bzowa (1)

Dactylorhiza sambucina

321.

kukułka (storczyk) Fuchsa (1)

Dactylorhiza fuchsii

322.

kukułka (storczyk) Russowa (1)

Dactylorhiza russowii

323.

kukułka (storczyk) Ruthego (1)

Dactylorhiza ruthei

324.

kukułka (storczyk) Traunsteinera (1)

Dactylorhiza traunsteineri

325.

lipiennik Loesela (1) (2) (3)

Liparis loeselii

326.

listera sercowata

Listera cordata

327.

miodokwiat krzyżowy (3)

Herminium monorchis

328.

obuwik pospolity (1) (2) (3)

Cypripedium calceolus

329.

ozorka zielona (1)

Coeloglossum viride

330.

potrostek alpejski

Chamorchis alpina

331.

storczyca kulista (1)

Traunsteinera globosa

332.

storczyk blady (1)

Orchis pallens

333.

storczyk błotny (1)

Orchis palustris

334.

storczyk cuchnący (1)

Orchis coriophora

335.

storczyk drobnokwiatowy (1)

Orchis ustulata

336.

storczyk kukawka (1)

Orchis militaris

337.

storczyk męski (1)

Orchis mascula

338.

storczyk purpurowy (1)

Orchis purpurea

339.

storczyk samiczy (1) (3)

Orchis morio

340.

storczyk trójzębny (1) (3)

Orchis tridentata

341.

storzan bezlistny (3)

Epipogium aphyllum

342.

tajęża jednostronna

Goodyera repens

343.

wątlik błotny

Hammarbya paludosa

344.

wyblin jednolistny

Malaxis monophyllos

345.

żłobik koralowy

Corallorhiza trifida

 

szczeciowate

Dipsacaceae

346.

czarcikęsik Kluka (1)

Succisella inflexa

 

szorskolistne

Boraginaceae

347.

niezapominajka wczesna

Myosotis praecox

348.

żmijowiec czerwony (1) (2) (3)

Echium russicum

 

trawy

Poaceae

349.

koleantus delikatny (2) (3) (3)

Coleanthus subtilis

350.

kostrzewa ametystowa

Festuca amethystina

351.

kostrzewa blada (1) (3)

Festuca pallens

352.

ostnica Jana (1)

Stipa joannis

353.

ostnica piaskowa (1)

Stipa borysthenica

354.

ostnica powabna (1)

Stipa pulcherrima

355.

ostnica włosowata (1)

Stipa capillata

356.

perłówka siedmiogrodzka

Melica transsilvanica

357.

wiechlina (wyklina) granitowa

Poa granitica

 

trędownikowate

Scrophulariaceae

358.

gnidosz dwubarwny (3)

Pedicularis oederi

359.

gnidosz Hacqueta (3)

Pedicularis hacquetii

360.

gnidosz królewski

Pedicularis sceptrum-carolinum

361.

gnidosz okółkowy (3)

Pedicularis verticillata

362.

gnidosz sudecki (2) (3)

Pedicularis sudetica

363.

lindernia mułowa (2) (3)

Lindernia procumbens

364.

lnica wonna (2) (3)

Linaria odora

365.

pszeniec grzebieniasty

Melampyrum cristatum

366.

tocja alpejska (2) (3)

Tozzia alpina

 

turzycowate

Cyperaceae

367.

cibora Michela

Cyperus michelianus

368.

cibora żółta (3)

Cyperus flavescens

369.

kłoć wiechowata (3)

Caldium mariscus

370.

marzyca czarniawa

Schoenus nigricans

371.

marzyca ruda

Schoenus ferrugineus

372.

oczeret sztyletowaty

Schoenoplectus mucronatus

373.

ponikło kraińskie (2) (3)

Eleocharis carniolica

374.

ponikło maleńkie

Eleocharis parvula

375.

ponikło wielołodygowe

Eleocharis multicaulis

376.

przygiełka brunatna

Rhynchospora fusca

377.

turzyca Buxbauma

Carex buxbaumii

378.

turzyca Davalla (1)

Carex davalliana

379.

turzyca delikatna

Carex supina

380.

turzyca patagońska

Carex magellanica

381.

turzyca pchla (1)

Carex pulicaris

382.

turzyca rozsunięta

Carex divulsa

383.

turzyca strunowa

Carex chordorrhiza

384.

turzyca torfowa (3)

Carex heleonastes

385.

turzyca życicowa

Carex loliacea

386.

turzyca żytowata (1)

Carex secalina

387.

wełnianka delikatna

Eriophorum gracile

 

wargowe

Lamiaceae

388.

macierzanka wczesna (1)

Thymus praecox

389.

pszczelnik wąskolistny

Dracocephalum ruyschiana

 

wawrzynkowate

Thymelaeaceae

390.

wawrzynek główkowy (1) (3)

Daphne cneorum

 

wielosiłowate

Polemoniaceae

391.

wielosił błękitny (1)

Polemonium coeruleum

 

wierzbowate

Salicaceae

392.

wierzba borówkolistna (1) (3)

Salix myrtilloides

393.

wierzba lapońska (1) (3)

Salix lapponum

 

wilczomleczowate

Euphorbiaceae

394.

wilczomlecz (ostromlecz) pstry (3)

Euphorbia epithymoides

 

woskownicowate

Myricaceae

395.

woskownica europejska (1) (3)

Myrica gale

 

wrzosowate

Ericaceae

396.

chamedafne północna (3)

Chamaedaphne calyculata

397.

mącznica lekarska

Arctostaphylos uva-ursi

398.

różanecznik żółty (1) (2) (3)

Rhododendron luteum

399.

wrzosiec bagienny (3)

Erica tetralix

 

złożone

Asteraceae

400.

arnika górska (1)

Arnica montana

401.

aster gawędka (1)

Aster amellus

402.

aster solny (1)

Aster tripolium

403.

chryzantema (złocień) Zawadzkiego (3)

Dendranthema zawadzkii

404.

dziewięćsił popłocholistny (1) (2) (3)

Carlina onopordifolia

405.

języczka syberyjska (1) (2) (3)

Ligularia sibirica

406.

mniszek pieniński (3)

Taraxacum pieninicum

407.

ożota zwyczajna

Linosyris vulgaris

408.

przymiotno węgierskie (3)

Erigeron hungaricus

409.

sierpik różnolistny (1) (2) (3)

Serratula lycopifolia

410.

szarotka alpejska (3)

Leontopodium alpinum

411.

wężymord stepowy (1)

Scorzonera purpurea

 

zosterowate

Zosteraceae

412.

zostera morska

Zostera marina

 

żabieńcowate

Alismataceae

413.

elisma wodna (2) (3)

Luronium natans

414.

kaldezja dziewięciornikowata (1) (2) (3)

Caldesia parnassifolia

 

żabiściekowate

Hydrocharitaceae

415.

przesiąkra okółkowa (3)

Hydrilla verticillata

Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(1) – gatunki wymagające ochrony czynnej.

(2) – gatunki, których dotyczy zakaz transportu okazów gatunków roślin dziko występujących, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia oraz nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 3.

(3) – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

Załącznik 2. [GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ]

Załącznik nr 2

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

KRASNOROSTY

RHODOPHYTA

 

rozróżkowate

Ceramiaceae

1.

rozróżka * (3)

Ceramium circinatum

 

RAMIENICE

CHAROPHYTA

 

ramienicowate

Characeae

2.

krynicznik kolczasty (3)

Nitella mucronata

3.

krynicznik giętki

Nitella flexilis

4.

krynicznica tępa

Nitellopsis obtusa

5.

ramienica bałtycka

Chara baltica

6.

ramienica wieńcowa (3)

Chara braunii (Ch. Coronata)

7.

ramienica kolczasta (3)

Chara aculeoata

8.

ramienica kosmata (3)

Chara hispida

9.

ramienica omszona

Chara tomentosa

10.

rozsocha morska (3)

Tolypella nidifica

 

WĄTROBOWCE

MARCHANTIOPHYTA

 

buławniczkowate

Cephaloziellaceae

11.

buławniczka delikatna

Cephaloziella elachista

12.

buławniczka ząbkowana

Cephaloziella spinigera

 

czarostkowate

Fossombroniaceae

13.

czarostka Wondraczekiego

Fossombronia wondraczekii

 

głowiakowate

Cephaloziaceae

14.

głowiak długokłosy

Cephalozia macrostachya

15.

nowellia krzywolistna

Nowellia curvifolia

 

jednoczepkowate

Haplomitriaceae

16.

meszek darenkowy

Jungermannia caespiticia

 

łuskolistowate

Lepidoziaceae

17.

biczyca trójwrębna

Bazzania trilobata

 

miedzikowate

Frullaniaceae

18.

miedzik płaski

Frullania dilatata

 

parzochowate

Porellaceae

19.

parzoch Bauera

Porella baueri

20.

parzoch sercowaty

Porella cordaeana

 

piórkowcowate

Trichocoleaceae

21.

piórkowiec kutnerowaty

Trichocolea tomentella

 

rzęsiakowate

Ptilidiaceae

22.

rzęsiak pospolity

Ptilidium ciliare

 

skosatkowate

Plagiochilaceae

23.

skosatka zanokcicowata

Plagiochila asplenioides

 

srebrzykowate

Gymnomitriaceae

24.

miechrza wycięta

Marsupella emarginata

 

widlikowate

Metzgeriaceae

25.

widlicowiec omszony

Apometzgeria pubescens

26.

widlik podwójny

Metzgeria conjugata

 

MCHY

BRYOPHYTA

 

bezlistowate

Buxbaumiaceae

27.

bezlist zwyczajny

Buxbaumia aphylla

 

bielistkowate

Leucobryaceae

28.

bielistka jałowcowata

Leucobryum juniperoideum

29.

bielistka siwa

Leucobryum glaucum

 

błotniszkowate

Helodiaceae

30.

źródliskowiec tujowaty

Palustriella decipiens

31.

źródliskowiec zmienny

Palustriella commutata

 

drabikowate

Climaciaceae

32.

drabik drzewkowaty

Climacium dendroides

 

drobniaczkowate

Seligeriaceae

33.

drobniaczek łukowaty

Seligeria campylopoda

34.

drobniaczek rozłożysty

Seligeria patula

35.

drobniaczek wapienny

Seligeria calcarea

36.

krótkoząb skalny

Brachydontium trichodes

 

fałdźcowate

Rhytidiaceae

37.

fałdziec pomarszczony

Rhytidium rugosum

 

gajnikowate

Hylocomiaceae

38.

fałdownik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus

39.

fałdownik trzyrzędowy

Rhytidiadelphus triquetrus

40.

gajniczek krótkodzióbkowy

Loeskeobryum brevirostre

41.

gajnik lśniący

Hylocomium splendens

42.

rokietnik pospolity

Pleurozium schreberi

 

jętniczkowate

Ephemeraceae

43.

jętniczek odgiętolistny

Ephemerum recurvifolium

44.

jętniczek zbity

Ephemerum cohaerens

 

krótkoszowate

Brachytheciaceae

45.

brodawkowiec czysty

Pseudoscleropodium purum

46.

dzióbkowiec bruzdowany

Eurhynchium striatum

47.

dzióbkowiec Zetterstedta

Eurhynchium angustirete

48.

krótkosz namurnikowy

Brachythecium geheebii

 

krzewinkowate

Thamnobyaceae

49.

krzewik źródliskowy

Thamnobryum alopecurum

 

krzywoszyjowate

Amblystegiaceae

50.

błyszcze włosowate (3)

Tomentypnum nitens

51.

krzywoszyj korzeniowy

Amblystegium radicale

52.

limprichtia długokończysta

Limprichtia revolvens

53.

limprichtia pośrednia

Limprichtia cossonii

54.

sierpowiec brudny

Drepanocladus sordidus

55.

sierpowiec jeziorny

Drepanocladus stagnatus

56.

sierpowiec moczarowy

Drepanocladus sendtneri

57.

tęposz niski

Leptodictyum humile

58.

wodnokrzywoszyj rzeczny

Hygroamblystegium fluviatile

59.

wodnokrzywoszyj zanurzony

Hygroamblystegium tenax

 

miecherowate

Neckeraceae

60.

gładysz paprociowaty

Homalia trichomanoides

61.

miechera Bessera

Neckera besseri

62.

miechera kędzierzawa

Neckera crispa

63.

miechera spłaszczona

Neckera complanata

 

naleźlinowate

Andreaceae

64.

naleźlina Blytta

Andreaea blyttii

65.

naleźlina grubożebrowa

Andreaea crassinervia

66.

naleźlina Rotha

Andreaea rothii

67.

naleźlina skalna

Andreaea rupestris

68.

naleźlina śnieżna

Andreaea nivalis

69.

naleźlina zimna

Andreaea frigida

 

osadniczkowate

Disceliaceae

70.

osadniczek goły

Discelium nudum

 

płoniwowate

Pottiaceae

71.

boczeń nastroszony

Pleurochaete squarrosa

72.

brodek zwisły

Tortula cernua

73.

kędzierzawka krucha

Tortella fragilis

74.

kędzierzawka żółtozielona

Tortella flavovirens

75.

pędzliczek brodawkowaty

Syntrichia papillosa

76.

pędzliczek chiński

Syntrichia sinensis

77.

pędzliczek gładkowłoskowy

Syntrichia laevipila

78.

pędzliczek szerokolistny

Syntrichia latifolia

79.

pędzliczek zielonawy

Syntrichia virescens

80.

ślimakobrzeżek lessowy

Hilpertia velenovskyi

 

płonnikowate

Polytrichaceae

81.

płonnik cienki

Polytrichum strictum

82.

płonnik pospolity

Polytrichum commune

 

podsadnikowate

Splachnaceae

83.

długoszyj piłkowany

Tayloria serrata

84.

podsadnik pęcherzykowaty

Splachnum ampullaceum

 

prątnikowate

Bryaceae

85.

prątnik zbiegający

Bryum weigelii

 

próchniczkowate (mochwianowate)

Aulacomniaceae

86.

próchniczek błotny

Aulacomnium palustre

 

rokietowate

Hypnaceae

87.

grzebieniowiec piórkowaty

Ctenidium molluscum

88.

mokradłoszka zaostrzona

Calliergonella cuspidata

89.

piórosz pierzasty

Ptilium crista-castrensis

90.

płaszczeniec marszczony

Buckiella undulata

 

skrzydlikowate

Fissidentaceae

91.

skrzydlik długoszowaty

Fissidens osmundoides

 

strzechwowate

Grimmiaceae

92.

rozłupek brunatny

Schistidium brunnescens

93.

rozłupek czarniawy

Schistidium atrofuscum

94.

rozłupek włoskoząb

Schistidium trichodon

95.

siatkoząb darniowy

Coscinodon cribrosus

96.

strzechewka bruzdowana

Orthogrimmia sessitana

97.

strzechewka darniowa

Orthogrimmia caespiticia

98.

strzechwa bezząb

Grimmia anodon

99.

strzechwa włosista

Grimmia crinita

100.

strzechwowiec okrągły

Dryptodon orbicularis

101.

strzechwowiec zwodniczy

Dryptodon decipiens

 

szmotłochowate

Bartramiaceae

102.

bagniak darniowy

Philonotis caespitosa

103.

bagniak długokończysty

Philonotis marchica

104.

bagniak kutnerowaty

Philonotis tomentella

105.

bagniak spiralny

Philonotis seriata

106.

bagniak wapienny

Philonotis calcarea

107.

bagniak włosowaty

Philonotis arnellii

108.

bagniak zdrojowy

Philonotis fontana

 

szurpkowate

Orthotrichaceae

109.

nastroszek Brucha

Ulota bruchii

110.

nastroszek kędzierzawy

Ulota crispa

111.

szurpek bezzębny

Orthotrichum gymnostomum

112.

szurpek delikatny

Orthotrichum tenellum

113.

szurpek porosły

Orthotrichum lyellii

114.

szurpek skalny

Orthotrichum rupestre

115.

szurpek słoikowaty

Orthotrichum urnigerum

 

torfowcowate

Sphagnaceae

116.

torfowiec bałtycki

Sphagnum balticum

117.

torfowiec błotny

Sphagnum palustre

118.

torfowiec brodawkowaty

Sphagnum papillosum

119.

torfowiec brunatny

Sphagnum fuscum

120.

torfowiec cieniutki

Sphagnum tenellum

121.

torfowiec czerwonawy

Sphagnum rubellum

122.

torfowiec Dusena

Sphagnum majus

123.

torfowiec frędzlowany

Sphagnum fimbriatum

124.

torfowiec Girgensohna

Sphagnum girgensohnii

125.

torfowiec jednoboczny

Sphagnum subsecundum

126.

torfowiec Jensena

Sphagnum jensenii

127.

torfowiec magellański

Sphagnum magellanicum

128.

torfowiec miękki

Sphagnum molle

129.

torfowiec nastroszony

Sphagnum squarrosum

130.

torfowiec obły

Sphagnum teres

131.

torfowiec okazały

Sphagnum riparium

132.

torfowiec ostrolistny

Sphagnum capillifolium

133.

torfowiec pierzasty

Sphagnum subnitens

134.

torfowiec pięciorzędowy

Sphagnum quinquefarium

135.

torfowiec płowy

Sphagnum subfulvum

136.

torfowiec pogięty

Sphagnum flexuosum

137.

torfowiec pokrewny

Sphagnum affine

138.

torfowiec Russowa

Sphagnum russowii

139.

torfowiec skręcony

Sphagnum contortum

140.

torfowiec spiczastolistny

Sphagnum cuspidatum

141.

torfowiec szorstki

Sphagnum compactum

142.

torfowiec środkowy

Sphagnum centrale

143.

torfowiec tępolistny

Sphagnum obtusum

144.

torfowiec Warnstorfa

Sphagnum warnstorfii

145.

torfowiec wąskolistny

Sphagnum angustifolium

146.

torfowiec wklęsłolistny

Sphagnum platyphyllum

147.

torfowiec Wulfa

Sphagnum wulfianum

148.

torfowiec zanurzony

Sphagnum inundatum

149.

torfowiec kończysty

Sphagnum fallax

150.

torfowiec ząbkowany

Sphagnum denticulatum

 

tujowcowate

Thuidiaceae

151.

jodłówka pospolita

Abietinella abietina

152.

tujowiec delikatny

Thuidium delicatulum

153.

tujowiec szerokolistny

Thuidium recognitum

154.

tujowiec tamaryszkowaty

Thuidium tamariscinum

155.

tujowiec włoskolistny

Thuidium philibertii

 

widłozębowate

Dicranaceae

156.

krzywoszczeć krucha

Campylopus fragilis

157.

krzywoszczeć pogięta

Campylopus flexuosus

158.

krzywoszczeć torfowa

Campylopus pyriformis

159.

różnoząb delikatny

Cynodontium tenellum

160.

różnoząb smukły

Cynodontium gracilescens

161.

różnoząb zwodniczy

Cynodontium fallax

162.

widłoząb błotny

Dicranum bonjeanii

163.

widłoząb kędzierzawy

Dicranum polysetum

164.

widłoząb miotłowy

Dicranum scoparium

165.

widłoząb płowy

Dicranum fulvum

166.

widłoząb sudecki

Dicranum sendtneri

167.

zwiesiniec szorstki

Dicranodontium asperulum

 

zdrojkowate

Fontinalaceae

168.

zdrojek łuseczkowaty

Fontinalis squamosa

 

zwiślikowate

Anomodontaceae

169.

zwiślik długolistny

Anomodon longifolius

170.

zwiślik krótkokończysty

Anomodon rugelii

171.

zwiślik maczugowaty

Anomodon attenuatus

172.

zwiślik wiciowy

Anomodon viticulosus

 

PAPROTNIKI

PTERIDOPHYTA

 

języcznikowate

Blechnaceae

173.

podrzeń żebrowiec

Blechnum spicant

 

widliczkowate

Selaginellaceae

174.

widliczka ostrozębna (3)

Selaginella selaginoides

 

widłakowate

Lycopodiaceae

175.

widlicz (widłak) spłaszczony

Diphasiastrum complanatum

176.

widłak goździsty

Lycopodium clavatum

177.

widłak jałowcowaty

Lycopodium annotinum

178.

wroniec widlasty (widłak wroniec)

Huperzia selago

 

wietlicowate

Athyriaceae

179.

pióropusznik strusi

Matteucia struthiopteris

 

zanokcicowate

Aspleniaceae

180.

zanokcica północna (3)

Asplenium septentrionale

 

NASIENNE

SPERMATOPHYTA

 

amarylkowate

Amaryllidaceae

181.

śnieżyca wiosenna

Leucoium vernum

182.

śnieżyczka przebiśnieg

Galanthus nivalis

 

babkowate

Plantaginaceae

183.

konitrut błotny

Gratiola officinalis

 

baldaszkowate

Apiaceae

184.

dzięgiel (arcydzięgiel) litwor

Angelica archangelica

 

bobrkowate

Menyanthaceae

185.

bobrek trójlistkowy

Menyanthes trifoliata

 

cisowate

Taxaceae

186.

cis pospolity

Taxus baccata

 

dzwonkowate

Campanulaceae

187.

dzwonek szerokolistny

Campanula latifolia

188.

zerwa kulista (zerwa główkowata)

Phyteuma orbiculare

 

goryczkowate

Gentianaceae

189.

centuria nadobna

Centaurium pulchellum

190.

centuria pospolita (centuria zwyczajna)

Centaurium erythraea

191.

goryczka trojeściowa (goryczka trojeściowata)

Gentiana asclepiadea

192.

goryczuszka (goryczka) orzęsiona

Gentianella ciliata

193.

goryczuszka (goryczka) wczesna

Gentianella lutescens

 

goździkowate

Caryophyllaceae

194.

goździk piaskowy

Dianthus arenarius

195.

goździk postrzępiony (3)

Dianthus plumarius

196.

goździk skupiony

Dianthus compactus

197.

łyszczec (gipsówka) wiechowaty

Gypsophila paniculata

 

gruszyczkowate

Pyrolaceae

198.

pomocnik baldaszkowy

Chimaphila umbellata

 

grzybieniowate

Nymphaeaceae

199.

grzybienie białe

Nymphaea alba

200.

grzybienie północne (grzybienie zapoznane)

Nymphaea candida

 

jaskrowate

Ranunculaceae

201.

jaskier wielki

Ranunculus lingua

202.

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris

203.

pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca)

Cimicifuga europaea

204.

tojad dzióbaty

Aconitum variegatum

205.

tojad Gayera

Aconitum x gayeri

206.

tojad kosmatoowockowy

Aconitum x hebegynum

207.

tojad Lengyela

Aconitum x lengyelii

208.

tojad Pawłowskiego

Aconitum x pawlowskii

209.

włosienicznik rzeczny

Batrachium fluitans

210.

włosienicznik skapopręcikowy

Batrachium trichophyllum

211.

zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty)

Anemone narcissifolia

212.

zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny)

Anemone sylvestris

 

kosaćcowate

Iridaceae

213.

szafran spiski

Crocus scepusiensis

 

krzyżowe

Brassicaceae

214.

rukiew wodna

Nasturtium officinale

 

liliowate

Liliaceae

215.

cebulica dwulistna (oszloch)

Scilla bifolia

216.

ciemiężyca (ciemierzyca) zielona

Veratrum lobelianum

217.

czosnek kątowaty

Allium angulosum

218.

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

 

marzanowate

Rubiaceae

219.

przytulia szorstkoowockowa

Galium pumilum

 

motylkowate

Fabaceae

220.

groszek błotny

Lathyrus palustris

221.

groszek wschodniokarpacki

Lathyrus laevigatus

222.

komonicznik skrzydlastostrąkowy

Tetragonolobus maritimus

223.

wilżyna ciernista

Ononis spinosa

224.

wilżyna rozłogowa

Ononis repens

 

nadwodnikowate

Elatinaceae

225.

nadwodnik naprzeciwlistny

Elatine hydropiper

226.

nadwodnik okółkowy

Elatine alsinastrum

227.

nadwodnik sześciopręcikowy

Elatine hexandra

228.

nadwodnik trójpręcikowy

Elatine triandra

 

obrazkowate

Araceae

229.

obrazki alpejskie

Arum alpinum

 

oliwnikowate

Elaeagnaceae

230.

rokitnik zwyczajny

Hippophaë rhamnoides

 

pierwiosnkowate

Primulaceae

231.

pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły

Primula elatior

232.

zarzyczka (kortusa) górska

Cortusa matthioli

 

przewiertniowate

Caprifoliaceae

233.

wiciokrzew (suchokrzew) pomorski

Lonicera periclymenum

234.

zimoziół (linnea) północny

Linnaea borealis

 

psiankowate

Solanaceae

235.

lulecznica kraińska

Scopolia carniolica

236.

pokrzyk wilcza-jagoda

Atropa belladonna

 

różowate

Rosaceae

237.

parzydło leśne

Aruncus sylvestris

238.

wiśnia karłowata

Cerasus fruticosa

 

sitowate

Juncaceae

239.

sit tępokwiatowy

Juncus subnodulosus

 

skalnicowate

Saxifragaceae

240.

skalnica gronkowa

Saxifraga paniculata

 

sosnowate

Pinaceae

241.

sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) (3)

Pinus mugo

242.

sosna limba (limba) (3)

Pinus cembra

 

storczykowate

Orchidaceae

243.

gnieźnik leśny

Neottia nidus-avis

244.

kruszczyk rdzawoczerwony

Epipactis atrorubens

245.

kruszczyk szerokolistny

Epipactis helleborine

246.

kukułka (storczyk) krwista

Dactylorhiza incarnata

247.

kukułka (storczyk) plamista

Dactylorhiza maculata

248.

kukułka (storczyk) szerokolistna

Dactylorhiza majalis

249.

listera jajowata

Listera ovata

250.

podkolan biały

Platanthera bifolia

251.

podkolan zielonawy

Platanthera chlorantha

 

świbkowate

Juncaginaceae

252.

świbka morska

Triglochin maritimum

 

tamaryszkowate

Tamaricaceae

253.

września pobrzeżna

Myricaria germanica

 

trawy

Poaceae

254.

sesleria błotna

Sesleria uliginosa

255.

turówka leśna

Hierochloë australis

256.

turówka wonna

Hierochloë odorata

 

trędownikowate

Scrophulariaceae

257.

dziewanna fioletowa

Verbascum phoeniceum

258.

gnidosz błotny

Pedicularis palustris

259.

gnidosz rozesłany

Pedicularis sylvatica

260.

naparstnica zwyczajna

Digitalis grandiflora

 

turzycowate

Cyperaceae

261.

turzyca dwupienna

Carex dioica

262.

turzyca kulista

Carex globularis

263.

turzyca loarska

Carex ligerica

264.

turzyca Michela

Carex michelii

265.

turzyca piaskowa

Carex arenaria

266.

turzyca Reichenbacha

Carex pseudo-brizoides

267.

wełnianeczka alpejska

Baeothryon alpinum

268.

wełnianeczka darniowa

Baeothryon caespitosum

 

wargowe

Lamiaceae

269.

miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy)

Melittis melissophyllum

 

wawrzynkowate

Thymelaeaceae

270.

wawrzynek wilczełyko

Daphne mezereum

 

wrzosowate

Ericaceae

271.

bagno zwyczajne

Ledum palustre

272.

bażyna czarna

Empetrum nigrum

273.

gruszyczka mniejsza

Pyrola minor

274.

gruszyczka okrągłolistna

Pyrola rotundifolia

275.

gruszyczka średnia

Pyrola media

276.

gruszyczka zielonawa

Pyrola chlorantha

277.

gruszycznik jednokwiatowy

Moneses uniflora

278.

modrzewnica zwyczajna

Andromeda polifolia

 

zarazowate

Orobanchaceae

279.

zaraza*

Orobanche bohemica

280.

zaraza*

Orobanche kochi

281.

zaraza*

Orobanche mayeri

282.

zaraza alzacka

Orobanche alsatica

283.

zaraza Bartlinga

Orobanche bartlingii

284.

zaraza bladokwiatowa

Orobanche pallidiflora

285.

zaraza bluszczowa

Orobanche hederae

286.

zaraza błękitnawa

Orobanche coerulescens

287.

zaraza czerwonawa

Orobanche lutea

288.

zaraza gałęzista

Orobanche ramosa

289.

zaraza goryczelowa

Orobanche picridis

290.

zaraza macierzankowa

Orobanche alba

291.

zaraza niebieska

Orobanche purpurea

292.

zaraza piaskowa

Orobanche arenaria

293.

zaraza przytuliowa (zaraza pospolita)

Orobanche caryophyllacea

294.

zaraza wielka

Orobanche elatior

295.

zaraza żółta

Orobanche flava

 

zimowitowate

Colchicaceae

296.

zimowit jesienny

Colchicum autumnale

 

złożone

Asteraceae

297.

dziewięćsił bezłodygowy

Carlina acaulis

298.

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

299.

ostrożeń pannoński

Cirsium pannonicum

300.

ostrożeń siedmiogrodzki

Cirsium decussatum

 

INNE GATUNKI

 

301.

gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) – inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia

 

Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(3) – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

Załącznik 3. [GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA]

Załącznik nr 3

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Sposób pozyskiwania

 

MCHY

BRYOPHYTA

 

 

gajnikowate

Hylocomiaceae

 

1.

fałdownik nastroszony

Rhytidiadelphus squarrosus

Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

2.

rokietnik pospolity

Pleurozium schreberi

Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

 

krótkoszowate

Brachytheciaceae

 

3.

brodawkowiec czysty

Pseudoscleropodium purum

Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

 

widłozębowate

Dicranaceae

 

4.

widłoząb kędzierzawy

Dicranum polysetum

Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

5.

widłoząb miotłowy

Dicranum scoparium

Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

 

torfowcowate

Sphagnaceae

 

6.

torfowiec kończysty

Sphagnum fallax

Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

 

NASIENNE

SPERMATOPHYTA

 

 

bobrkowate

Menyanthaceae

 

7.

bobrek trójlistkowy

Menyanthes trifoliata

Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podwodnych lub podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75% populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

 

liliowate

Liliaceae

 

8.

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

Zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: ślaskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić nie mniej niż 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych.

 

oliwnikowate

Elaeagnaceae

 

9.

rokitnik zwyczajny

Hippophaë rhamnoides

Zbiór owoców, bez uszkadzania krzewów, poza siedliskami wydmowymi i klifowymi.

 

trawy

Poaceae

 

10.

turówka leśna

Hierochloë Australis

Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.

11.

turówka wonna

Hierochloë odorata

Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.

 

złożone

Asteraceae

 

12.

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

Zbiór ręczny koszyczków. Zostawić nie mniej niż 75% populacji.

Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ TYCH STREF OCHRONY]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ TYCH STREF OCHRONY

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Wielkość strefy ochrony

 

PAPROTNIKI

PTERIDOPHYTA

 

 

poryblinowate

Isoëtaceae

 

1.

poryblin kolczasty

Isoëtes echinospora

Cały zbiornik wodny, w którym występuje.

 

rozpłochowate

Hymenophyllaceae

 

2.

włosocień delikatny

Trichomanes speciosum

Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.

 

zanokcicowate

Aspleniaceae

 

3.

zanokcica ciemna

Asplenium adiantum-nigrum

Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.

4.

zanokcica klinowata

Asplenium cuneifolium

Stanowisko wraz z z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.

5.

zanokcica serpentynowa

Asplenium adulterinum

Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.

 

NASIENNE

SPERMATOPHYTA

 

 

krzyżowe

Brassicaceae

 

6.

warzucha polska

Cochlearia polonica

Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowi ska.

 

liliowate

Liliaceae

 

7.

ciemiężyca (ciemierzyca) czarna

Veratrum nigrum

Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.

 

rosiczkowate

Droseraceae

 

8.

aldrowanda pęcherzykowata

Aldrovanda vesiculosa

Cały zbiornik wodny, w którym występuje.

 

storczykowate

Orchidaceae

 

9.

kukuczka kapturkowata

Neottianthe cucullata

Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.

10.

miodokwiat krzyżowy

Herminium monorchis

Całe torfowisko, na którym występuje.

 

zabieńcowate

Alismataceae

 

11.

elisma wodna

Luronium natans

Cały zbiornik wodny, w którym występuje.

12.

kaldezja dziewięciornikowata

Caldesia parnassifolia

Cały zbiornik wodny, w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.

Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »