reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 416);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 869);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 595);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 689);

5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 573).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 416), które stanowią:

„§ 2. Podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, jest obowiązany złożyć, na wezwanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokumenty wskazane w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie określonym w tym wezwaniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 869), które stanowią:

„§ 2. Do spraw dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Przepisy § 3 ust. 4a i 4b rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację usług doradczych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez:

1) podmioty, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) pozostałe podmioty, przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 595), które stanowią:

„§ 2. Do wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonych w 2011 r. stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 689), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 573), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Gurbiel

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lipca 2014 r. (poz. 1410)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność.

§ 2. 1. Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która:

1) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

a) (uchylona),2)

b) była podatnikiem podatku leśnego, na podstawie przepisów o podatku leśnym – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) posiada numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3)3) prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 1 lub 3 do rozporządzenia;

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)4), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych;

5) zawarła umowę, w formie pisemnej, z podmiotem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanym dalej „uprawnionym podmiotem doradczym”, albo złożyła wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, zobowiązanie do zawarcia umowy o świadczenie przynajmniej:

a)5) usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności, o których mowa w art. 5 i 6 oraz w załącznikach II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), oraz usługi polegającej na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub

b)5) jednej z usług doradczych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub

c)6) jednej z dodatkowych usług doradczych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ubiega się, korzysta lub skorzystał z usług doradczych, o których mowa w lit. a;

6)7) skorzysta z usług doradczych, o których mowa w pkt 5, przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Pomoc jest przyznawana i wypłacana na pokrycie kosztów usług doradczych niefinansowanych z udziałem innych środków publicznych.

§ 2a.8) Pomoc na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 3. 1.9) Pomoc jest przyznawana na pokrycie części udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych poniesionych w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu na rachunek bankowy.

2.10) Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych wyszczególnionych w umowie zawartej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5, zwanej dalej „umową”, w wysokości nieprzekraczającej wysokości określonej według stawek wskazanych w załącznikach nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT).

4. Wysokość pomocy wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych za usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, nieprzekraczających dla danego wnioskodawcy kwoty określonej w załączniku do rozporządzenia nr 1698/2005 dla działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.

4a.11) W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/20054), koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%.

4b.11) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/20054), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

5.12) Pomoc może być przyznana w okresie objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, wyłącznie raz na dany rodzaj usług doradczych wymienionych w załącznikach nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o możliwości składania w danym roku kalendarzowym wniosków o przyznanie pomocy.

2. (uchylony).13)

3.14) Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, nie rzadziej niż co 3 miesiące, informację o liczbie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w danym roku kalendarzowym i w okresie realizacji Programu, oraz o zapotrzebowaniu na środki finansowe wynikającym z tych wniosków.

4.15) Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

5. (uchylony).16)

§ 5.17) Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką listową będącą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, wraz z zakresem tego upoważnienia – jeżeli zostało udzielone;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany;

5) numer identyfikacyjny wnioskodawcy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);

6) kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości – w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

7)12) wyszczególnienie planowanych usług doradczych, spośród rodzajów usług wymienionych w załącznikach nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia;

8) wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b;

9) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b;

2)18) oryginał lub kopię umowy opatrzone na każdej stronie parafą wnioskodawcy i upoważnionego przedstawiciela podmiotu doradczego, a w przypadku jej zmiany – także oryginały lub kopie aneksów do tej umowy opatrzone na każdej stronie parafą tych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji, albo oświadczenie o zobowiązaniu do zawarcia takiej umowy;

3) oryginał lub kopię upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji – jeżeli zostało udzielone;

4)19) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

5)20) dokumenty wymagane od podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. W umowie powinny być zawarte następujące postanowienia, od których jest uzależniona wypłata środków finansowych z tytułu pomocy:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy;

3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, wraz z zakresem tego upoważnienia – jeżeli zostało udzielone;

4)21) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informacja o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uprawnionego podmiotu doradczego, jeżeli uprawniony podmiot doradczy podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub tej ewidencji;

5)21) numer identyfikacji podatkowej (NIP) uprawnionego podmiotu doradczego;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) uprawnionego podmiotu doradczego, jeżeli został nadany;

7)12) wyszczególnienie usług doradczych, spośród rodzajów usług wymienionych w załącznikach nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia;

8) data zawarcia umowy i przewidywany okres świadczenia usług doradczych, stanowiących przedmiot tej umowy;

9)22) termin rozpoczęcia realizacji usług doradczych;

10) zastrzeżenie, na mocy którego wnioskodawca może odstąpić od umowy w zakresie usług doradczych, które nie zostały objęte decyzją ostateczną o przyznaniu pomocy;

11) zobowiązanie wnioskodawcy do udostępniania uprawnionemu podmiotowi doradczemu informacji niezbędnych do udzielenia porad w ramach świadczenia usług doradczych stanowiących przedmiot umowy;

12) określenie obowiązków uprawnionego podmiotu doradczego w zakresie:

a) zapewnienia świadczenia usług doradczych i udokumentowania ich zrealizowania zgodnie z umową,

b) zachowania rzetelności i poufności przy świadczeniu usług doradczych,

c) przechowywania dokumentów, które będą stanowiły podstawę dokonania wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, przez 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku, w którym dokonano wypłaty tych środków.

4. (uchylony).23)

§ 7. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku opracowania – także wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, Agencja udostępnia nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 4 ust. 1.

§ 8. 1. Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

§ 9. 1. Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność, jeżeli:

1)24) wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne usług doradczych i pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu na rachunek bankowy, na których pokrycie ubiegał się o pomoc;

2) (uchylony);25)

3) usługi doradcze zostały zrealizowane zgodnie z umową;

4)26) wnioskodawca skorzystał z usług doradczych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a – w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o wypłatę pomocy na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2.27) Wnioskodawca składa wniosek o płatność, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

3.27) Jeżeli usługi doradcze objęte umową nie zostały zrealizowane przez uprawniony podmiot doradczy w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, wnioskodawca składa wniosek o płatność w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

4. (uchylony).28)

5. Wnioskodawca, który nie złożył wniosku o płatność w terminach określonych w ust. 2 lub 3, uiszcza opłatę z tytułu świadczenia usług uprawnionemu podmiotowi doradczemu w terminie określonym w umowie, jednakże nie krótszym niż 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia tego wniosku.

6. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy nie dokonuje się, jeżeli wnioskodawca nie złożył wniosku o płatność w terminach określonych w ust. 2 lub 3.

7. Do trybu składania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 5.

§ 10. 1. Wniosek o płatność zawiera:

1) informacje określone w § 6 ust. 1 pkt 1–6;

2) wyszczególnienie zrealizowanych, zgodnie z umową, usług doradczych;

3) (uchylony);29)

4)12) deklarację dotyczącą kontynuowania korzystania z usług doradczych wymienionych w załącznikach nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia;

5) wyszczególnienie planowanych usług doradczych; wymagania tego nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca nie złożył deklaracji, o której mowa w pkt 4;

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą.

2. Do wniosku o płatność dołącza się:

1)30) faktury, rachunki lub inne równoważne dokumenty księgowe lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych usług doradczych i pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ubiega się o pomoc;

2) (uchylony);31)

3) dokumenty potwierdzające zrealizowanie usług doradczych stanowiących przedmiot umowy;

4)32) oryginał lub kopię umowy opatrzone na każdej stronie parafą wnioskodawcy i upoważnionego przedstawiciela podmiotu doradczego, a w przypadku jej zmiany – także oryginały lub kopie aneksów do tej umowy opatrzone na każdej stronie parafą tych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;

5) (uchylony);33)

6) oryginał lub kopię upoważnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji – jeżeli zostało udzielone;

7)34) oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, o którym mowa w § 3 ust. 4b, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji – w przypadku gdy wnioskodawca na podstawie odrębnych przepisów nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Jeżeli deklaracja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, została zrealizowana, wnioskodawca nie składa na zrealizowane zgodnie z tą deklaracją usługi doradcze wniosku o przyznanie pomocy, a wyłącznie wniosek o płatność.

4. Do wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 7.

§ 11. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania płatności w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

2. Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy następuje w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 1 stała się ostateczna.

3. (uchylony).35)

§ 12. 1. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zaistniałych okolicznościach mających wpływ na przyznanie pomocy niezwłocznie po ich zaistnieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

2. Wnioskodawca, któremu przyznano płatność, przechowuje dokumenty, które stanowiły podstawę przyznania i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, przez 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku, w którym dokonano wypłaty tych środków.

§ 13. W przypadku działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny wnioskodawcy, nabywca gospodarstwa rolnego lub lasu albo ich części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego lub lasu albo ich części nie mogą wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta, nabywcy gospodarstwa rolnego lub lasu albo ich części albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub lasu albo ich części.

§ 13a.36) Koszty usług doradczych, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zrealizowanych w 2010 r. przed dniem, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, są kosztami kwalifikowalnymi.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia37).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 1

RODZAJE USŁUG DORADCZYCH DLA ROLNIKÓW ORAZ STAWKI OPŁAT ZA TE USŁUGI

Lp.

Rodzaje usług doradczych

Stawki opłat w złotych*

ocena gospodarstwa

rolnego w zakresie

spełniania wymogów

wzajemnej zgodności

opracowanie planu

dostosowania gospodarstwa

rolnego do wymogów

wzajemnej zgodności

produkcja zwierzęca

albo

roślinna

i zwierzęca

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

albo

roślinna

i zwierzęca

produkcja roślinna

I

KOMPLEKSOWA OCENA GOSPODARSTWA ROLNEGO W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

2200

1200

I.1

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

gospodarstwo położone na obszarach Natura 2000 albo

700

500

gospodarstwo położone poza obszarami Natura 2000

400

250

I.2

ZDROWIE PUBLICZNE LUDZI, ZDROWIE ZWIERZĄT ORAZ ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN, A TAKŻE IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT

2000

1200

I.3

DOBROSTAN ZWIERZĄT

800

X

I.4

DOBRA KULTURA ROLNA ZGODNA Z WYMOGAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

300

300

 

 

ocena gospodarstwa

rolnego w zakresie

spełniania zasad

bezpieczeństwa i higieny

pracy

opracowanie planu

dostosowania gospodarstwa

rolnego do zasad

bezpieczeństwa i higieny

pracy

 

produkcja zwierzęca

albo

roślinna

i zwierzęca

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

albo

roślinna

i zwierzęca

produkcja roślinna

II

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

300

150

500

300

 


* Stawki opłat nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Załącznik nr 238)

RODZAJE USŁUG DORADCZYCH DLA POSIADACZY LASÓW ORAZ STAWKI OPŁAT ZA TE USŁUGI

Lp.

Rodzaje usług doradczych

Stawki opłat

w złotych*

I

ZWYKŁA PRAKTYKA LEŚNA

500

II

OCHRONA LEŚNEJ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

300

III

PLANOWANIE I UZYSKIWANIE ODNOWIENIA NATURALNEGO

500

IV

PIELĘGNOWANIE UPRAWY Z ODNOWIENIA NATURALNEGO

200

V

ROLA MARTWEGO DREWNA W LESIE

200

VI

PLANOWANIE I ZAKŁADANIE STREFY OSZYJKOWEJ NA SKRAJU LASU

500

VII

WPROWADZANIE DOMIESZEK BIOCENOTYCZNYCH I PODSADZEŃ PRZEBUDOWUJĄCYCH

1000

VIII

PIELĘGNOWANIE UPRAW LEŚNYCH

200

 


* Stawki opłat nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Załącznik nr 339)

RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG DORADCZYCH DLA ROLNIKÓW ORAZ STAWKI OPŁAT ZA TE USŁUGI

Lp.

Rodzaje usług doradczych

Stawki opłat

w złotych*

I

PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU DLA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ

W RAMACH PROW 2007–2013:

121 – MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH**,

311 – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

800

II

PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU NA POTRZEBY UZYSKANIA KREDYTU NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO – W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI W ZŁOTYCH KREDYTU:

 

do 50 000

500

50 001–100 000

1000

100 001–1 000 000

2800

powyżej 1 000 000

4900

III

OPRACOWANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ

3000

IV

ZMIANA LUB UAKTUALNIENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ

500

V

OPRACOWANIE PLANU NAWOŻENIA***

250

VI

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ROŚLIN

250

VII

OCENA POPRAWNOŚCI ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN (ATESTACJA OPRYSKIWACZY)

300

VIII

PROWADZENIE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POŁOŻONYCH

NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH (OSN)**** DOKUMENTACJI OKREŚLONEJ W PROGRAMIE DZIAŁAŃ WYDANYM W DRODZE ROZPORZĄDZENIA PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ – W PIERWSZYM ROKU REALIZACJI TEGO PROGRAMU

3500

IX

PROWADZENIE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POŁOŻONYCH NA OSN DOKUMENTACJI OKREŚLONEJ W PROGRAMIE DZIAŁAŃ WYDANYM W DRODZE ROZPORZĄDZENIA PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ – W DRUGIM, TRZECIM ALBO CZWARTYM ROKU REALIZACJI TEGO PROGRAMU

2500

 


* Stawki opłat nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

** Dotyczy planów rozwoju gospodarstwa dla operacji przyczyniających się do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie rolnym.

*** Nie dotyczy wnioskodawców, którzy korzystali z pomocy:

1) na usługę doradczą, o której mowa w lp. III powyższej tabeli, a plan działalności rolnośrodowiskowej, który został opracowany w wyniku wykonania tej usługi, dotyczył pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, realizowanego w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub

2) co najmniej na jedną z usług doradczych, o których mowa w lp. VIII i IX powyższej tabeli.

**** Obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i podziemnych, wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, należy ograniczyć, określone na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 595), które weszło w życie z dniem 20 maja 2011 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 416), które weszło w życie z dniem 6 maja 2010 r.

4) Utraciło moc z dniem 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 573), które weszło w życie z dniem 17 maja 2014 r.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 689), które weszło w życie z dniem 2 lipca 2013 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 869), które weszło w życie z dniem 16 lipca 2010 r.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

20) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

23) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

25) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

26) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

28) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

29) Przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

31) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

33) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

34) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

35) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11; uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

36) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

37) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 maja 2008 r.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

39) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama