reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającym dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014, str. 22), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1031/2014”.
§ 2.
Agencja realizuje zadania i obowiązki związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia nr 1031/2014, zwanego dalej „wsparciem”, w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 1031/2014.
§ 3.
Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej powiadomienia i informacje, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1031/2014.
§ 4.
1. Wsparcie przysługuje:

1) organizacji producentów owoców i warzyw, uznanej na podstawie odrębnych przepisów i realizującej program operacyjny, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”;

2) producentowi owoców i warzyw niebędącemu członkiem organizacji producentów, o której mowa w pkt 1, będącemu producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86 oraz z 2013 r. poz. 1537), który:

a) posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawę owoców lub warzyw w gruncie, a powierzchnia działki rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na której prowadzi daną uprawę, wynosi co najmniej 0,1 ha, lub

b) prowadzi uprawę owoców lub warzyw w ramach działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji niezbierania plonów lub operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu nr 1031/2014.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zamierzający ubiegać się o wsparcie składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę powiadomienie o zamiarze dokonania operacji, z tytułu której przysługuje wsparcie, zwane dalej „powiadomieniem”, nie później niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji.

4. Powiadomienie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zamierzającego ubiegać się o wsparcie;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, jeżeli został nadany;

3) informacje dotyczące:

a) ilości produktów objętych planowaną operacją z podziałem na poszczególne rodzaje produktów,

b) rodzaju operacji i sposobu produkcji, w tym sposobu prowadzenia upraw w gruncie lub pod osłonami;

4) datę planowanego przeprowadzenia operacji;

5) oznaczenie działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa, wraz z podaniem powierzchni uprawy z podziałem na poszczególne rodzaje produktów;

6) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia i przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 1031/2014.

5. Powiadomienie składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

6. Jeżeli łączna ilość produktów wynikająca z powiadomienia przekracza 300 ton, uznaje się, że łączna ilość produktów wynikająca z tego powiadomienia jest równa 300 tonom, a ilość danego rodzaju produktu wynikająca z tego powiadomienia jest równa iloczynowi ilości tego produktu oraz stosunku 300 ton do łącznej ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia.

7. Jeżeli ten sam podmiot złożył więcej niż jedno powiadomienie, przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do powiadomienia, którego złożenie spowodowało przekroczenie limitu określonego w ust. 6, z tym że obliczając łączną ilość produktów oraz ilość danego rodzaju produktu, które uznaje się za wynikające z tego powiadomienia, zamiast 300 ton uwzględnia się różnicę między 300 tonami a łączną ilością produktów wynikającą z poprzednio złożonych przez ten podmiot powiadomień.

8. Powiadomienia złożone przez ten sam podmiot po złożeniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

9. Jeżeli ilość danego rodzaju produktu wynikająca z powiadomienia w przeliczeniu na powierzchnię uprawy, z której pochodzi ten produkt, jest większa od odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uznaje się, że ilość ta jest równa iloczynowi powierzchni uprawy, z której pochodzi ten produkt, i odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Maksymalna ilość produktów, która może zostać objęta operacjami niezbierania plonów oraz operacjami wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, za które może przysługiwać wsparcie, wynosi w przypadku produktów, o których mowa:

1) w art. 1 ust. 2 lit. i oraz j rozporządzenia nr 1031/2014 – 18 750 ton;

2) w art. 1 ust. 2 lit. a–h oraz k–m rozporządzenia nr 1031/2014 – 3000 ton.

2. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ilość, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

1) zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;

2) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.

3. Powiadomienie złożone po dniu, o którym mowa w ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu i nie jest uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

4. Współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi iloraz różnicy między ilością, o której mowa w ust. 1, a ilością produktów wynikających z powiadomień złożonych przed dniem, o którym mowa w ust. 2, oraz sumy ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.

5. Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z powiadomienia, przy czym w przypadku operacji zgłoszonej w powiadomieniu złożonym w dniu, o którym mowa w ust. 2, do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

6. Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 2, dotycząca produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. i oraz j rozporządzenia nr 1031/2014, zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 9 grudnia 2014 r., a ilość tych produktów objęta operacjami przeprowadzonymi do tego dnia okaże się mniejsza niż ilość tych produktów kwalifikująca się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do tego dnia, w dniu 10 grudnia 2014 r. Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

1) ilości tych produktów, jaka pozostała do wykorzystania w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1, stanowiącej różnicę między ilością produktów kwalifikującą się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do dnia 9 grudnia 2014 r. a ilością objętą operacjami przeprowadzonymi do tego dnia;

2) możliwości złożenia przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, dodatkowych powiadomień dotyczących operacji obejmujących te produkty.

7. Podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa powiadomienie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, w terminie do dnia 13 grudnia 2014 r., nie później jednak niż 4 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia tej operacji. Przepisy § 4 ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.

8. W dniu, w którym suma ilości produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i oraz j rozporządzenia nr 1031/2014, wynikająca z powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2, przekroczy ilość podaną do publicznej wiadomości na podstawie ust. 6 pkt 1, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację:

1) o zakończeniu przyjmowania powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2;

2) o wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2, złożonych do tego dnia.

9. Współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, stanowi iloraz ilości produktów podanej do publicznej wiadomości na podstawie ust. 6 pkt 1 oraz sumy ilości produktów wynikających z powiadomień, o których mowa w ust. 6 pkt 2, złożonych do dnia, o którym mowa w ust. 8. Przepisy ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Operacja wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr Prezes Agencji prowadzi na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258).

2. Potwierdzeniem przekazania produktów wycofanych z rynku jest świadectwo wystawione na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję przez podmiot odbierający te produkty, potwierdzające odbiór tych produktów i zawierające w szczególności informacje:

1) identyfikujące podmiot wycofujący z rynku dany produkt;

2) dotyczące produktu wycofywanego z rynku, w tym:

a) rodzaju produktu i jego masy netto z wyodrębnieniem części spełniającej wymagania jakości handlowej i niespełniającej tych wymagań oraz daty jego wycofania z rynku,

b) opakowania produktu,

c) środka transportu wraz z jego numerem rejestracyjnym,

d) miejsca, do którego został dostarczony produkt,

e) terminu odbioru produktu,

f) numeru partii dostarczonego produktu;

3) identyfikujące podmiot odbierający dany produkt.

§ 7.
1. Wsparcie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, udziela się również wsparcia, o którym mowa w art. 81 i art. 82 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 543/2011”.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1031/2014.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

5. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje niezbędne do ustalenia wysokości wsparcia, w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, jeżeli został nadany;

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być wypłacone wsparcie;

4) informacje dotyczące:

a) ilości produktów objętych operacją z podziałem na poszczególne rodzaje produktów,

b) rodzaju operacji i sposobu produkcji, w tym prowadzenia upraw w gruncie lub pod osłonami;

5) oznaczenie działek ewidencyjnych, na których była prowadzona uprawa, wraz z podaniem powierzchni uprawy, podane z podziałem na poszczególne rodzaje produktów;

6) w przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, dodatkowo informacje dotyczące:

a) miejsca, z którego produkt został wysłany do odbiorcy,

b) numeru partii dostarczonego produktu wraz z ilością produktu,

c) środka transportu wraz z jego numerem rejestracyjnym.

6. Oprócz dokumentacji, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1031/2014, do wniosku o udzielenie wsparcia, w przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, dołącza się:

1) świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

2) dokument, o którym mowa w § 6 ust. 2.

7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1031/2014, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 8.
1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzję o udzieleniu wsparcia, określa wysokość wsparcia:

1) w przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013 – jako iloczyn ilości produktów objętych operacją oraz maksymalnej kwoty wsparcia określonej dla bezpłatnej dystrybucji odpowiednio w załączniku II do rozporządzenia nr 1031/2014 albo w załączniku XI do rozporządzenia nr 543/2011, z tym że w przypadku pomidorów stosuje się maksymalną kwotę wsparcia określoną w załączniku XI do rozporządzenia nr 543/2011 dotyczącą okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja;

2) w przypadku operacji niezbierania plonów – jako iloczyn poziomu płatności na 1 ha oraz powierzchni uprawy produktów objętych tą operacją, przy czym poziom płatności na 1 ha stanowi iloczyn stawki na 1 ha określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz ilorazu:

a) stosunku ilości produktów objętych operacją i powierzchni uprawy, na której operacja ta została przeprowadzona,

oraz

b) maksymalnego plonu uzyskiwanego z upraw owoców i warzyw objętych wsparciem określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Przy obliczaniu wysokości wsparcia uwzględnia się ilość produktów objętych operacją, nie większą jednak niż ilość produktów wynikająca z powiadomienia, z tym że w przypadku operacji zgłoszonej w powiadomieniu:

1) złożonym w dniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 – nie większą jednak niż iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

2) o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 – nie większą jednak niż iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 2.

3. W przypadku operacji niezbierania plonów przy obliczaniu wysokości wsparcia uwzględnia się powierzchnię uprawy produktów objętych tą operacją, nie większą jednak niż powierzchnia wynikająca z powiadomienia, z tym że w przypadku operacji zgłoszonej w powiadomieniu:

1) złożonym w dniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 – nie większą jednak niż iloczyn powierzchni wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

2) o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 – nie większą jednak niż iloczyn powierzchni wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 2.

4. W przypadku operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, przeprowadzonej przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli wysokość wsparcia w przeliczeniu na 1 ha upraw, z których pochodzą produkty objęte tą operacją, przekracza maksymalny poziom wsparcia określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wsparcie przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnego poziomu wsparcia określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i powierzchni tych upraw.

5. W przypadku operacji niezbierania plonów przeprowadzonych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1 – wysokość wsparcia ustala się, uwzględniając współczynnik, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1031/2014;

2) pkt 2 – wysokość wsparcia ustala się, uwzględniając współczynnik, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1031/2014.

6. W przypadku operacji niezbierania plonów poziom wsparcia na 1 ha nie może przekraczać maksymalnej stawki na 1 ha, określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.
Obliczenie równowartości kwoty wsparcia w złotych następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18).
§ 10.
Środki z tytułu wsparcia wypłaca Agencja, w terminie określonym w art. 11 rozporządzenia nr 1031/2014.
§ 11.
Powiadomienia o zamiarze dokonania operacji, z tytułu której przysługuje wsparcie, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1190), nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [MAKSYMALNE PLONY UZYSKIWANE Z UPRAW OWOCÓW I WARZYW OBJĘTYCH WSPARCIEM]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 października 2014 r. (poz. 1468)

Załącznik nr 1

MAKSYMALNE PLONY UZYSKIWANE Z UPRAW OWOCÓW I WARZYW OBJĘTYCH WSPARCIEM

Lp.

Produkt

Maksymalny plon w dt/ha

1

pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami

3 300

2

pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie

424

3

marchew kod CN 0706 10 00;

577

4

kapusta kod CN 0704 90 10;

735

5

papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami

1 100

6

papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie

450

7

kalafior kod CN 0704 10 00;

352

8

brokuły kod CN 0704 10 00;

352

9

ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami

2 700

10

ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie

281

11

korniszony kod CN 0707 00 90;

281

12

pieczarki kod CN 0709 51 00;

15 500

13

jabłka kod CN 0808 10;

306

14

gruszki kod CN 0808 30;

114

15

śliwki kod CN 0809 40;

90

16

maliny i jeżyny kod CN 0810 20;

67

17

porzeczki czarne kod CN 0810 30;

68

18

porzeczki białe kod CN 0810 30;

74

19

porzeczki czerwone kod CN 0810 30;

74

20

agrest kod CN 0810 30;

90

21

pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium kod CN 0810 40;

29

22

winogrona kod CN 0806 10 10;

40

 

Załącznik 2. [MAKSYMALNE STAWKI NA 1 HA W ODNIESIENIU DO OPERACJI NIEZBIERANIA PLONÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 2 AKAPIT PIERWSZY ROZPORZĄDZENIA NR 1031/2014]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNE STAWKI NA 1 HA W ODNIESIENIU DO OPERACJI NIEZBIERANIA PLONÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 2 AKAPIT PIERWSZY ROZPORZĄDZENIA NR 1031/2014

Lp.

Produkt

Maksymalna stawka na 1 ha w euro

1

pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami

54 351

2

pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie

6 983

3

marchew kod CN 0706 10 00;

4 435

4

kapusta kod CN 0704 90 10;

2 567

5

papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami

29 700

6

papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie

12 150

7

kalafior kod CN 0704 10 00;

3 333

8

brokuły kod CN 0704 10 00;

3 333

9

ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami

38 880

10

ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie

4 046

11

korniszony kod CN 0707 00 90;

4 046

12

pieczarki kod CN 0709 51 00;

409 154

13

jabłka kod CN 0808 10;

3 641

14

gruszki kod CN 0808 30;

1 631

15

śliwki kod CN 0809 40;

1 652

16

maliny i jeżyny kod CN 0810 20;

513

17

porzeczki czarne kod CN 0810 30;

520

18

porzeczki białe kod CN 0810 30;

566

19

porzeczki czerwone kod CN 0810 30;

566

20

agrest kod CN 0810 30;

689

21

pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium kod CN 0810 40;

224

22

winogrona kod CN 0806 10 10;

940

 

Załącznik 3. [MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA W PRZELICZENIU NA 1 HA UPRAW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PRODUKTY OBJĘTE OPERACJĄ WYCOFANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BEZPŁATNĄ DYSTRYBUCJĘ]

Załącznik nr 3

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA W PRZELICZENIU NA 1 HA UPRAW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ
PRODUKTY OBJĘTE OPERACJĄ WYCOFANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BEZPŁATNĄ DYSTRYBUCJĘ

Lp.

Produkt

Maksymalny poziom
wsparcia na 1 ha w
odniesieniu do operacji
wycofania z
przeznaczeniem na
bezpłatną dystrybucję
w euro

1

pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami

90 585,00

2

pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie

11 638,80

3

marchew kod CN 0706 10 00;

7 391,37

4

kapusta kod CN 0704 90 10;

4 270,35

5

papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami

48 840,00

6

papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie

19 980,00

7

kalafior kod CN 0704 10 00;

5 522,88

8

brokuły kod CN 0704 10 00;

5 522,88

9

ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami

64 800,00

10

ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie

6 744,00

11

korniszony kod CN 0707 00 90;

6 744,00

12

pieczarki kod CN 0709 51 00;

681 845,00

13

jabłka kod CN 0808 10;

5 195,88

14

gruszki kod CN 0808 30;

2 718,90

15

śliwki kod CN 0809 40;

3 060,00

16

maliny i jeżyny kod CN 0810 20;

854,92

17

porzeczki czarne kod CN 0810 30;

867,68

18

porzeczki białe kod CN 0810 30;

944,24

19

porzeczki czerwone kod CN 0810 30;

944,24

20

agrest kod CN 0810 30;

1 148,40

21

pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium kod CN 0810 40;

374,15

22

winogrona kod CN 0806 10 10;

1 187,60

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama