reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej oraz terminy ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.2));

3) ustawie – Prawo bankowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.3)).

§ 3.
Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje:

1) informację o wartości posiadanych środków finansowych, z uwzględnieniem:

a) środków pieniężnych w kasie,

b) środków pieniężnych na rachunku bieżącym nostro,

c) należności od podmiotów, którym można przypisać wagę ryzyka kredytowego w metodzie standardowej 0%, 20% lub 50%, z terminem płatności do 7 dni,

d) instrumentów dłużnych o niskim ryzyku, w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni,

e) papierów wartościowych uznawanych za zabezpieczenie przez Narodowy Bank Polski;

2) informację o wartości i liczbie udzielonych w danym okresie sprawozdawczym kredytów płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, wraz ze wskazaniem okresu, na jaki zostały udzielone;

3) informację o wykonanych transakcjach płatniczych, z uwzględnieniem:

a) liczby i wartości wykonanych transakcji,

b) wartości pobranych opłat i prowizji;

4) zestawienie funduszy własnych ze wskazaniem ich części składowych, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy, i określeniem ich kwoty oraz elementów, o których mowa w art. 76 ust. 3 ustawy, pomniejszających fundusze własne.

§ 4.
Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje:

1) dane finansowe i informacje, o których mowa w § 3;

2) informacje o wykonanych transakcjach płatniczych, z uwzględnieniem liczby i wartości transakcji płatniczych wykonanych w zakresie poszczególnych rodzajów usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy;

3) informację o poszczególnych rodzajach i zakresie działalności, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy, odrębnie dla każdego rodzaju tej działalności.

§ 5.
Dane finansowe, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, oraz informację, o której mowa w § 4 pkt 3, podaje się z uwzględnieniem ich struktury walutowej, obejmującej następujące waluty:

1) złoty;

2) euro;

3) dolar amerykański;

4) frank szwajcarski;

5) pozostałe waluty.

§ 6.
Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza sporządza na formularzach. Wzór formularza dotyczącego:

1) kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego krajowej instytucji płatniczej – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego krajowej instytucji płatniczej – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Wysokość kwot wykazywanych w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym podaje się z dokładnością do pełnych złotych, a wartości określane procentowo – z dokładnością do setnej części procenta.
§ 8.
1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza sporządza w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF, w formacie zgodnym z wymogami tego systemu.

3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, KNF udostępnia krajowym instytucjom płatniczym nieodpłatnie.

§ 9.
Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF nie później niż w terminie 20 dni od ostatniego dnia kwartału, za który zostało sporządzone.
§ 10.
1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza sporządza na koniec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, zatwierdzone zgodnie z art. 53 ust. 1 tej ustawy.

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne nie później niż w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

§ 11.
W przypadku rozpoczęcia przez krajową instytucję płatniczą działalności w dniu innym niż pierwszy dzień:

1) kwartału – pierwsze kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządza za okres od dnia, w którym rozpoczęła świadczenie usług płatniczych, do końca kwartału, w którym rozpoczęła świadczenie tych usług;

2) roku – pierwsze dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządza za okres od dnia, w którym rozpoczęła świadczenie usług płatniczych, do końca roku obrotowego, w którym rozpoczęła świadczenie tych usług.

§ 12.
Informacje, o których mowa w § 9, są przekazywane do KNF za trzeci kwartał 2014 r. w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586 i 1133.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej (Dz. U. poz. 858).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA – KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1475)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA – KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA – DODATKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA – DODATKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama