reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 27a ust. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w związku z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego aktualne informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:

1) art. 27a ust. 4 ustawy – w terminie do dnia 8 grudnia roku podatkowego;

2) art. 27a ust. 5 ustawy – w terminie do 8. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w:

1) art. 27a ust. 4 ustawy – w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego;

2) art. 27a ust. 5 ustawy – w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji od Ministra Sprawiedliwości.

§ 4.
1. Informacje, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, są przekazywane w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego, w jednym z formatów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526).

2. Strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 27a ust. 4 i 5 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Przekazywanie informacji między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych następuje z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej właściwych ministrów.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.2)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kierował działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 86, poz. 474), które utraciło moc z dniem 1 września 2014 r., zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 223).

Załącznik 1. [STRUKTURA DANYCH DLA WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27A UST. 4 I 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 16 października 2014 r. (poz. 1495)

STRUKTURA DANYCH DLA WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 27A UST. 4 I 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Nazwa kolumny

Opis

Typ danych

Numer Krajowego
Rejestru Sądowego

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego

znakowe – 10 cyfr

Numer NIP*

numer NIP organizacji pożytku publicznego

znakowe – 10 cyfr

Nazwa

nazwa organizacji pożytku publicznego

znakowe – wielkie litery

Województwo

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa województwa

znakowe – wielkie litery

Powiat

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa powiatu

znakowe – wielkie litery

Gmina

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa gminy

znakowe – wielkie litery

Miejscowość

siedziba organizacji pożytku publicznego: nazwa miejscowości

znakowe – wielkie litery

Organizacja
pożytku
publicznego
znajdująca się
w stanie likwidacji

TAK** – w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji.

znakowe – wielkie litery

NIE** – w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji.

Organizacja
pożytku
publicznego
znajdująca
się w stanie
upadłości

TAK** – w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o ogłoszeniu upadłości.

znakowe – wielkie litery

NIE** – w przypadku organizacji pożytku publicznego, w stosunku do której nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o ogłoszeniu upadłości.

 

* Jeżeli został nadany i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

** Właściwe zaznaczyć.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama