| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.1)) po § 14d dodaje się § 14e w brzmieniu:

„§ 14e. 1. W 2014 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 pkt 5, rolnikowi, który w 2014 r. był producentem cebuli, kapusty lub jabłek.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) 450 zł na 1 ha powierzchni prowadzonych w 2014 r. upraw cebuli lub kapusty;

2) 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni prowadzonych w 2014 r. upraw cebuli lub kapusty lub powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni określonej w ust. 3.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika złożony w terminie do dnia 14 listopada 2014 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona uprawa cebuli, kapusty lub owocujących sadów jabłoniowych, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię tej działki.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) oświadczenie rolnika o powierzchni prowadzonych w 2014 r. upraw cebuli lub kapusty lub o powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje do powierzchni upraw kapusty lub do powierzchni owocujących sadów jabłoniowych, objętej operacją, z tytułu której rolnikowi udzielono wsparcia zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr:

1) 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. Urz. UE L 259 z 30.08.2014, str. 2) lub

2) 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014, str. 22).”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374, z 2012 r. poz. 408 i 988, z 2013 r. poz. 998 oraz z 2014 r. poz. 527 i 1333.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »