| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 261, poz. 1563);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 601).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 261, poz. 1563), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji, a informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji została podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2011 r. na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 601), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach przyznania pomocy finansowej na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 sierpnia 2014 r. (poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zwanym dalej „programem”, obejmującą następujące środki:

1) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na:

a) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,

b)2) restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,

c) podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,

d)3) ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,

e) funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;

2) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zwana dalej „pomocą”, jest przyznawana:

1) na realizację operacji, która:

a) jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, zwaną dalej „LSROR”,

b)4) będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR – w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d, z wyłączeniem operacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 i § 4 ust. 1 pkt 5,

c) została wybrana przez LGR – w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d,

d) spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu;

2) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli spełnia on warunki określone w rozporządzeniu;

3)5) do wysokości limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d.

§ 3. 1. Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmuje:

1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub

2) poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, lub

3)6) rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub

4)6) remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub

5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, lub

6)7) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub

7)7) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423), lub

8)7) tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, lub

9) promocję obszaru objętego LSROR;

10)8) popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.

1a.9) Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85% tych kosztów.

3.10) Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 3 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.

§ 4. 1. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, obejmuje:11)

1) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub

2)12) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub

3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

4)13) remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

5)13) udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, lub

6)14) zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:15)

1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:

a)16) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.17)), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub

c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub

– związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynależności,

b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub

3)18) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo ma siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

3.19) Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów.

4.19) Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450 000 zł.

§ 5. 1. Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje:

1)20) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), lub

2)21) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych lub

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub

d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub

e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub

h) opieki zdrowotnej, lub

i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub

j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,

l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

1a.22) Pomoc na realizację operacji polegającej na rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1)23), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów.

3.24) Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.

§ 6. 1. Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, obejmuje:25)

1)26) inwestycje melioracyjne związane z:

a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub

b) ochroną przeciwpowodziową, lub

c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub

d) (uchylona),

e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

– z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub

2)27) budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub

7)28) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, lub

8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

2.29) Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85% tych kosztów.

3.29) Pomoc na realizację operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

§ 7. Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności obejmuje:

1) administrowanie LGR lub

2) badania dotyczące obszaru objętego LSROR, lub

3) działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR, lub

4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR, lub

5) realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR, lub

6) działania aktywizujące lokalne społeczności.

§ 8. Pomoc na realizację operacji polegającej na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR obejmuje:

1)30) organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych, mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia, lub udział w takich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych lub

2) prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa;

3)31) organizację staży i praktyk:

a) dla członków lub pracowników LGR w celu nabywania doświadczeń i umiejętności związanych z realizacją operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e,

b) dla pracowników podmiotów będących członkami LGR w zakresie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d, które są realizowane przez dany podmiot.

§ 9. 1. Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR jest przyznawana LGR.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów.

3. Pomoc na realizację operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków, określonego w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSROR zawartej między LGR a instytucją zarządzającą, z tym że koszty kwalifikowalne poniesione w celu przygotowania LSROR podlegają zwrotowi do wysokości 50 000 zł.

§ 10. 1.32) Pomoc na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

2.33) Nie polegają na realizowaniu inwestycji operacje wymienione w § 3 ust. 1 pkt 5 i 9, § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 7 pkt 2–6.

§ 11. 1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji.

2. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą.

3.34) Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany.

§ 12. Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie:

1) pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.

§ 13. Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją.

§ 14. Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów o ochronie środowiska.

§ 15. (uchylony).35)

§ 16. 1.36) Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/200623).

2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu:

1)37) zawarcia przez LGR umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – w przypadku operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–d;

2)37) 1 stycznia roku, na który pomoc jest przyznawana – w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. e;

3)38) złożenia wniosku o dofinansowanie – w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 2;

4)38) 29 maja 2009 r. – w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przygotowania LSROR.

§ 17. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi:

a) jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

b) jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c) jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych,

d) powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację;

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

6) ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:39)

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;

7)40) związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

8)40) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

9)40) nakładu rzeczowego wniesionego w formie:

a) gruntu, budynku lub budowli lub

b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a

– powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

10)40) wynagrodzenia pracowników biura w wysokości przekraczającej kwotę 2,5-krotności średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów;

11)40) diety członków komitetu w wysokości przekraczającej 200 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie komitetu, albo świadczenia za ocenę każdego wniosku o dofinansowanie w wysokości przekraczającej 100 zł brutto i nie więcej niż 1000 zł brutto za ocenę wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie określonym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie;

12)40) diety członków zarządu w wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów;

13)40) diety członków organu kontroli wewnętrznej w wysokości przekraczającej 150 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie tego organu;

14)40) diety z tytułu podróży służbowej pracowników biura, organu kontroli wewnętrznej, innych organów LGR, członków komitetu oraz członków zarządu w wysokości przekraczającej:

a) 50 zł brutto na dobę – w przypadku diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

b) 200 zł brutto na dobę – w przypadku diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

§ 18. 1.41) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta – jeżeli budynek ten lub budowla ta zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji.

2. Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych ustala się:

1) w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi;

2) w kosztorysie powykonawczym – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych.

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.

§ 19. 1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego.

2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin:

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy lub sprzedawcę i nabywcę – w przypadku faktury lub rachunku;

2) dokonania zapłaty przez beneficjenta.

§ 20. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z jej realizacją poza obszarem LSROR.

2.42) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kosztów kwalifikowalnych operacji polegających na:

1) funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;

2) promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR;

3) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, realizowanych w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 9;

4) restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, realizowanych w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt 5.

§ 21. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

§ 22. 1.43) Organ samorządu województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę LGR, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę i na tablicy znajdującej się w siedzibie tego urzędu albo tej jednostki informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d.

1a.44) We wniosku, o którym mowa w ust. 1, LGR określa planowany termin składania wniosków o dofinansowanie.

1b.44) LGR składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie od 60 do 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2.45) Informacja, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana także przez LGR na jej stronie internetowej oraz na tablicy znajdującej się w jej siedzibie, jak również w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSROR.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie terminu składania wniosków o dofinansowanie nie krótszego niż 30 dni i nie dłuższego niż 60 dni;

2) wskazanie miejsca składania wniosków o dofinansowanie;

3) (uchylony);46)

4) (uchylony);46)

5)47) wskazanie miejsca, w którym są udostępnione oraz opublikowane wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR i wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;

6) limit dostępnych środków finansowych.

3a.48) W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, dzień rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się na dzień następujący po dniu, w którym upływa 44 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Informację, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

§ 23. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d składa się do właściwego organu samorządu województwa za pośrednictwem LGR, bezpośrednio w miejscu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 2.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGR i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 24. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) informację o formie prawnej wnioskodawcy;

5) charakterystykę prowadzonej działalności;

6) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

9) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3.49) Wnioskodawca przekazuje LGR informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

§ 25. 1. LGR dokonuje wyboru operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia nr 1198/200623):

1) spośród operacji, które są zgodne z LSROR;

2) na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR;

3) (uchylony).50)

2. W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków na realizację operacji, LGR wybiera operacje do wysokości 120% limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6.

§ 26. 1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem jej zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru operacji, LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o:

1) zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności;

2) liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji;

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR.

2. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy:

1) wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji,

2) niewybranych operacji

– uwzględniając także wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3.51) Listy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają dane umożliwiające identyfikację umieszczonych na nich operacji i wnioskowaną kwotę pomocy, a lista, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1 – zawiera ponadto wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w informacji, o której mowa w § 22 ust. 1;

2) pkt 2 – zawiera ponadto wskazanie operacji, które:

a) w wyniku oceny pod względem zgodności z LSROR zostały uznane za:

– zgodne z LSROR,

– niezgodne z LSROR,

b) są objęte wnioskami o dofinansowanie, złożonymi w innym miejscu lub terminie niż wskazane w informacji, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 27. 1.52) LGR przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy, o których mowa w § 26 ust. 2, oraz uchwały komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w terminie określonym w § 26 ust. 2.

2.53) Właściwy organ samorządu województwa wzywa na piśmie LGR do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, o których mowa w § 26 ust. 2, lub przekazania brakujących uchwał, o których mowa w ust. 1, lub złożonych wniosków o dofinansowanie operacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy na operację.

3.53) Jeżeli LGR, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie dopełniła wszystkich czynności, do których wzywał właściwy organ samorządu województwa, organ ten ponownie wzywa na piśmie LGR do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, o których mowa w § 26 ust. 2, lub przekazania brakujących uchwał, o których mowa w ust. 1, lub złożonych wniosków o dofinansowanie operacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4.53) Wezwanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji, o czym właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę na piśmie.

§ 28. LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o:

1) wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6

– w terminie określonym w § 26 ust. 2.

§ 29. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e składa się:54)

1) raz w roku, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc, przy czym wniosek o dofinansowanie tych operacji na pierwszy rok realizacji LSROR składa się w terminie 30 dni od dnia dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią LSROR;

2) do właściwego organu samorządu województwa bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce.

1a.55) Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 2 składa się do właściwego organu samorządu województwa bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią właściwego organu samorządu województwa i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 30. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

7) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioskodawca przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 31. 1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został złożony w terminie lub we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie dotyczy operacji wymienionej w § 1 pkt 1 lit. a–d, która nie została wybrana przez LGR.

3. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, właściwy organ samorządu województwa może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.

§ 32. Pomoc na realizację operacji wymienionych w § 1:

1) pkt 1 lit. a–d przysługuje według kolejności operacji na liście wybranych operacji;

2) pkt 1 lit. e i pkt 2 przysługuje według kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

§ 33. 1. Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o dofinansowanie:

1) operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGR;

2) operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

§ 34. Wezwanie przez właściwy organ samorządu województwa wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

§ 35. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę na piśmie.

§ 36. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy, właściwy organ samorządu województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 37. 1. W przypadku operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa pozostawia bez rozpatrzenia z dniem uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

§ 38. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województw terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu zawarcia umowy i ją zawarł w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem wyznaczonego w zawiadomieniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 39.56) 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1) zawiera:

a) wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność,

b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy, w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

– z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,

– z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,

– ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

– przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

– sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i c–f, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.

§ 40. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest:

1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa;

2) (uchylony).57)

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki;

2) składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 41. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, z tym że środki te mogą być wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

§ 42. 1. Wniosek o płatność składa się:

1) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą;

2) osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie.

2. Wniosek o płatność może dotyczyć płatności pośredniej. Wniosek składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji, określonego w umowie o dofinansowanie.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 4, pomocy nie wypłaca się.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 3, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa ponownie wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie:

1) właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) pomocy nie wypłaca się, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

8a.58) Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez beneficjenta.

8b.58) W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 8a, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

9.59) Do rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 30 ust. 3, § 34 i 35 stosuje się odpowiednio.

§ 43. 1. Właściwy organ samorządu województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dokonuje tej płatności.

2. Zlecenie płatności właściwy organ samorządu województwa sporządza na podstawie zestawień poniesionych wydatków, określonych we wniosku o płatność.

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa potwierdza za zgodność ze zrealizowaną umową o dofinansowanie.

§ 44.60) 1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d;

2) zaprzestał realizacji operacji.

2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógł mieć wpływ na wynik postępowania.

§ 45. 1. W razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia albo połączenia beneficjenta z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na realizację operacji, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. W razie rozwiązania, przekształcenia albo połączenia beneficjenta będącego LGR z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta nie przysługuje pomoc na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2, które realizował beneficjent.

3. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie składa się w siedzibie LGR, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

4. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

5. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku o dofinansowanie zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, spadkobierca przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

8. W przypadku złożenia przez spadkobiercę wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

9. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

10. W przypadku nierozpatrzenia wniosku spadkobiercy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 9, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

§ 46. 1. W razie nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji, pomoc może być przyznana nabywcy, jeżeli beneficjent zgłosił właściwemu organowi samorządu województwa zamiar zbycia przedsiębiorstwa albo jego części i są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy.

2. Właściwy organ samorządu województwa, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celu operacji uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa albo jego części w celu kontynuacji operacji, oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych wykluczających przyznanie pomocy.

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa może żądać od beneficjenta przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

4. Wniosek nabywcy o dofinansowanie składa się do właściwego organu samorządu województwa w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji.

5. Do wniosku nabywcy o dofinansowanie dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji.

6. W przypadku złożenia wniosku nabywcy o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

7. Wniosek nabywcy o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 7, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

§ 47. 1. Wysokość pomocy na realizację operacji przyznaną następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji nie może przekraczać kwoty pomocy, która nie została wypłacona temu beneficjentowi.

2. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

§ 48. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo nadano w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym.

§ 49. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia61).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 października 2009 r.

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej62), jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6)63) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

10) (uchylony);64)

11) (uchylony);65)

12) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

13) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

16)66) dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;

17)66) dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a.

2. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporządzenia:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej62), jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6)67) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

3) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

5) (uchylony);68)

6) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) (uchylony);68)

13) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14)69) aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15)69) kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

16)69) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

17)69) dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego będzie rozliczana ostatnia rata zapłacona z tytułu wykonania umowy leasingu) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

18)69) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone.

2. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporządzenia:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

7) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8)70) aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9)70) kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10)70) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11)70) dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego będzie rozliczana ostatnia rata zapłacona z tytułu wykonania umowy leasingu) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12)70) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierował działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”(Dz. U. Nr 261, poz. 1563), które weszło w życie z dniem 2 grudnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1158.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 128 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1); odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do uchylającego rozporządzenia.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 601), które weszło w życie z dniem 24 maja 2013 r.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

39) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) Dodany przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

43) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

44) Dodany przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

46) Przez § 1 pkt 14 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

48) Dodany przez § 1 pkt 14 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

50) Przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

52) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

53) Dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

54) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

55) Dodany przez § 1 pkt 19 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

56) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 20 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

57) Przez § 1 pkt 21 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

58) Dodany przez § 1 pkt 22 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

59) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 23 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

61) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 października 2009 r.

62) Obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 24 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

64) Przez § 1 pkt 24 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

65) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 35.

66) Dodany przez § 1 pkt 24 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

67) Dodany przez § 1 pkt 24 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

68) Przez § 1 pkt 25 lit. a tiret pierwsze rozporządzania, o którym mowa w odnośniku 2.

69) Dodany przez § 1 pkt 25 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

70) Dodany przez § 1 pkt 25 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »