reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 94, poz. 608);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 93, poz. 543);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 599);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 36).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 94, poz. 608), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Przepisu ust. 8 pkt 4 lit. a załącznika nr 3 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do planów zalesienia, sporządzonych przed dniem złożenia w 2010 r. wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 2.

§ 4. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt złożone przed wejściem w życie rozporządzenia, lecz po dniu 20 maja 2010 r., uważa się za złożone w terminie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.”;

2) § 2–5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 93, poz. 543), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „pomocą”, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Przepis § 13 ust. 6a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wypłaty pomocy dokonywanej na wniosek o jej wypłatę, złożony nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r.

2. Rolnik, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r., złożył wniosek o wypłatę pomocy, jest obowiązany złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu, materiał geograficzny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w § 13 ust. 6a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Przepisy § 13 ust. 5 i 6 oraz § 20 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wypłaty pomocy dokonywanej na wniosek o jej wypłatę, złożony nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2012 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 599), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 36), które stanowią:

„§ 2. Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi przed dniem:

a) 1 czerwca 2013 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – w przypadku postępowań w sprawie przyznania pomocy,

b) 15 marca 2013 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją lub wypłatą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – w przypadku postępowań w sprawie wypłaty pomocy,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, w przypadku gdy zostały wznowione

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 sierpnia 2014 r. (poz. 1565)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, zwanej dalej „pomocą na zalesianie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie, zwanych dalej „wnioskami o pomoc”;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o pomoc;

3) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części może być przyznana pomoc na zalesianie, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy;

5) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia pomocy na zalesianie w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki uznawane za drobną niezgodność, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16)2), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 73/2009”;

6) szczegółowe warunki i tryb podejmowania działań, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w przypadku niestosowania zmniejszeń lub wykluczeń określonych w tych przepisach;

7) wyjątkowe okoliczności, inne niż określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.)3), w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy na zalesianie.

§ 2. Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dochodach z rolnictwa – rozumie się przez to:

a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 tej ustawy lub

b) dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc;

2) sukcesji naturalnej – rozumie się przez to zmiany w zbiorowiskach roślinnych na gruntach odłogowanych, których skutkiem jest pojawienie się roślinności drzewiastej w sposób naturalny;

3) (uchylony).4)

§ 4. 1. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarządzających mieniem Skarbu Państwa na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej „rolnikiem”, jeżeli:

1) został wpisany do ewidencji producentów stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) wykonania zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 73/2009, zgodnie z normami określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia – zgodnie z planem zalesienia, o którym mowa w przepisach o lasach, zwanym dalej „planem zalesienia”;

3) zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, o której mowa w pkt 2 lit. b, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;

4) są przestrzegane wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z uwzględnieniem przepisów art. 50a i art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)5);

5)6) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zalesienia – w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.7)), uzyskania takiej decyzji.

2.8) Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1) stanowiących grunty orne lub sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) stanowiących własność lub współwłasność tego rolnika albo własność jego małżonka;

3)9) o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha;

4) położonych poza:

a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.10)), chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,

b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

3. Jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pomoc na zalesianie może być przyznana każdemu z co najmniej 3 rolników, jeżeli każdy z nich złożył wniosek o pomoc, a ich grunty przeznaczone do zalesienia:

1) sąsiadują ze sobą;

2)11) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;

3) mają łączną powierzchnię nie mniejszą niż 2 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.

§ 5. 1. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż te, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zwanych dalej „gruntami innymi niż rolne”, jest przyznawana rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

1a)12) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zalesienia – w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskania takiej decyzji;

2) zobowiązał się do:

a) wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne:

– z sukcesją naturalną lub

– wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

– zgodnie z planem zalesienia.

2. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1) wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywanych do produkcji rolniczej;

2)13) położonych poza:

a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,

b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów;

3) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, jeżeli zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4)14) stanowiących własność lub współwłasność tego rolnika albo własność jego małżonka i spełniających wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 1 i 3;

5) na których:

a) występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) drzewa z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar:

– wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek na hektar określonej w odniesieniu do poszczególnych gatunków w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku drzew o średniej wysokości do 0,5 m,

– wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek na hektar określonej w odniesieniu do poszczególnych gatunków w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku drzew o średniej wysokości co najmniej 0,5 m,

c) powierzchnia kęp, o których mowa w lit. b, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia,

d) wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat

– w przypadku gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze;

6) wskazanych w planie zalesienia jako grunty, które po zalesieniu spełniać będą funkcje wodochronne lub glebochronne – w przypadku gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie.

§ 5a.15) Zobowiązanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 pkt 2, jest wykonywane na gruntach objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 65/2011”. Przepis ten stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia nr 65/2011.

§ 6. 1. Plan zalesienia powinien:

1) zawierać:

a) dane dotyczące rolnika:

– imię i nazwisko albo nazwę,

– określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,

– numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

b) podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”,

c) dokumenty dołączone przez rolnika do wniosku o sporządzenie tego planu,

d) inne elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do zalesienia;

3) być sporządzony odrębnie dla gruntów rolnych albo gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie;

4) być sporządzony wspólnie dla rolników, o których mowa w § 4 ust. 3, na ich wspólny wniosek – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, są:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2)16) zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia;

3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;

5)17) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.18)), na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów, a także wskazanie granic gruntów przeznaczonych do zalesienia:

a) w poszczególnych klasach gleboznawczych i określenie powierzchni tych gruntów – w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne,

b) o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów – w przypadku planowanego zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;

6)17) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie – w przypadkach innych niż określone w pkt 5;

7)19) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z:

a) celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

8)19) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszarów znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 7.20) Pomoc na zalesianie w ramach Programu może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha.

§ 8. 1. Pomoc na zalesianie obejmuje:

1) wsparcie na zalesienie – stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia;

2) premię pielęgnacyjną – stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia;

3) premię zalesieniową – stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia.

2. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty:

1) wsparcia na zalesienie – w przypadku rolników uzyskujących wyłącznie tę część pomocy na zalesianie;

2) ostatniej premii pielęgnacyjnej – w przypadku pozostałych rolników.

3. Plan zalesienia przechowuje rolnik, a jego kopię nadleśniczy, przez okres realizacji tego planu.

4.21) Wysokość pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu i powierzchni zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 16 i art. 21 rozporządzenia nr 65/2011, a w przypadku wsparcia na zalesienie – zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 65/2011.

4a.22) Przy ustalaniu wysokości pomocy na zalesianie gruntów rolnych uwzględnia się deklarowaną przez rolnika powierzchnię tych gruntów nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

4b.23) Przy ustalaniu wysokości pomocy na zalesianie, do powierzchni zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011 zalicza się powierzchnię gruntu:

1) wyznaczoną przez granicę uprawy leśnej i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę uprawy leśnej i linię biegnącą w odległości:

a) 1,5 m od granicy tej uprawy – w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym jako grunt leśny, stanowiącym własność innego podmiotu,

b) 3 m od granicy tej uprawy – w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym w sposób inny niż określony w lit. a, stanowiącym własność innego podmiotu;

2) przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia.

5. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia terenu, na którym znajduje się grunt przeznaczony do zalesienia, a w przypadku gruntów z sukcesją naturalną – również od procentowej powierzchni tych gruntów, na których występują kępy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lit. b.

6. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie i premię pielęgnacyjną, z tym że w przypadku gruntów z sukcesją naturalną podstawą do obliczenia wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest powierzchnia tych gruntów albo powierzchnia tych gruntów pomniejszona o powierzchnię gruntów, na których występują kępy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lit. b.

7. Wysokość stawek pomocy na zalesianie oraz szczegółowy sposób obliczania wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej w przypadku gruntów z sukcesją naturalną są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

8. Premia zalesieniowa jest przyznawana rolnikowi uzyskującemu co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

9. Pomoc na zalesianie przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw obejmuje wyłącznie wsparcie na zalesienie.

§ 9. 1. Wnioski o pomoc są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2. W jednym wniosku o pomoc można ubiegać się o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów objętych jednym planem zalesienia.

3. Wniosek o pomoc, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy;

3) termin wykonania zalesienia;

4) informację o powierzchni gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych;

5) informację o załącznikach;

6) oświadczenie o:

a) powierzchni działek ewidencyjnych,

b) sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do zalesienia;

7) informację o powierzchni całkowitej gospodarstwa rolnego;

8) oświadczenia i zobowiązania związane z pomocą na zalesianie.

4.24) Wniosek o pomoc składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku.

5. Do wniosku o pomoc dołącza się:

1) kopię planu zalesienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;

2)25) pisemną zgodę:

a) pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,

b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;

3)25) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o:

a) wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo

b) liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

– jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;

4)25) wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b – w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;

5)25) dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w § 3 pkt 1, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów – jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej;

6) dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do zalesienia;

7)26) oświadczenia rolnika zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:

a) jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,

b) w obrębie działki rolnej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia nr 1122/2009, zwanej dalej „działką rolną”, znajdują się:27)

– drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

– rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

– oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2

chyba że rolnik w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny) – w przypadku gdy rolnik ubiega się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych;

8)28) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6. Rolnik może dokonać zmiany złożonego wniosku o pomoc:

1) w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy na zalesianie, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostało mu doręczone postanowienie określone w § 10 ust. 4;

2) do dnia poprzedzającego dzień, w którym został on powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

§ 10. 1. Wniosek o pomoc jest weryfikowany w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, weryfikując wniosek o pomoc, ustala:

1) łączną powierzchnię gruntów przeznaczonych do zalesienia wskazaną we wniosku;

2) spełnienie warunków określonych w § 4 albo 5.

3. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o pomoc zostanie ustalone, że:

1)29) wnioskodawca nie spełnia warunków określanych w § 4 ust. 1 pkt 1–3 albo § 5 ust. 1 lub

2) grunty przeznaczone do zalesienia we wniosku o pomoc nie odpowiadają wymaganiom określonym w § 4 ust. 2 lub 3 albo § 5 ust. 2;

3)30) właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał negatywną opinię, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 7, lub

4) właściwy dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 8.

4. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu przez wnioskodawcę:

1)31) warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 1–3 albo § 5 ust. 1 oraz

2) wymagań dotyczących gruntów przeznaczonych do zalesienia, określonych w § 4 ust. 2 lub 3 albo § 5 ust. 2

– w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku zostanie ustalone, że te warunki i wymagania zostały spełnione.

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu poinformowania Agencji o wykonanym zalesieniu.

§ 11. 1. Zalesienie wykonuje się po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 10 ust. 4, w terminie wskazanym w planie zalesienia, jednak nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o pomoc.

2. Rolnik wykonuje zalesienie:

1) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)32) zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2a.33) Przy ustalaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się powierzchnię gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna, pomniejszoną o powierzchnię gruntu rolnego, na którym znajdują się obiekty, o których mowa w art. 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1122/2009, w szczególności obiekty wskazane w § 9 ust. 5 pkt 7 lit. b, a także powierzchnię gruntu przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia.

3. Rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej:

1) 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny,

2) 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego w sposób inny niż wymieniony w pkt 1

– stanowiących własność innego podmiotu.

§ 12. 1. Rolnik informuje nadleśniczego o założeniu uprawy leśnej, na piśmie, w terminie 7 dni od dnia jej założenia.

2. Rolnik składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie do dnia 20 maja:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.

3.34) Uznaje się, że rolnik wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia, jeżeli:

1) zostało ono wykonane:

a) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przewidzianych w planie zalesienia,

b) zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) uprawa leśna została ogrodzona – w przypadku gdy wykonanie ogrodzenia zostało przewidziane w planie zalesienia.

§ 12a.35) W przypadku gdy rolnik, zakładając uprawę leśną, nie zachował odległości, o których mowa w § 11 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika, na piśmie, do wykonania działań w celu zachowania tych odległości oraz złożenia kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenia o ich wykonaniu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

§ 13. 1.36) Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli rolnik:

1) nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, lub

2) nie wykonał zalesienia zgodnie z planem zalesienia, przy czym w przypadku gdy nie zostało wykonane ogrodzenie uprawy leśnej, którego wykonanie zostało przewidziane w planie zalesienia, odmawia się przyznania pomocy na zalesianie jedynie w części przeznaczonej na to ogrodzenie, lub

3) pomimo wezwania, o którym mowa w § 12a, nie wykonał w terminie czynności wskazanych w tym wezwaniu.

2.36) Jeżeli rolnik złożył w wymaganym terminie oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, oraz wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia i zgodnie z § 11 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje pomoc na zalesianie, w terminie 60 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

3. Pomoc na zalesianie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna.

4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana na wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie, zwany dalej „wnioskiem o wypłatę”, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek.

5.37) Jeżeli przed dokonaniem wypłaty premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca dokonanie zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 16 i art. 21 rozporządzenia nr 65/2011, kierownik biura powiatowego Agencji ustala, w drodze decyzji, wysokość tych premii za rok kalendarzowy, w którym stwierdzono te okoliczności, dokonując odpowiednich zmniejszeń lub wykluczeń, a jeżeli jest konieczne dokonanie wykluczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 5 akapit trzeci i ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 65/2011, to w tej decyzji ustala również kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie art. 16 ust. 7 rozporządzenia nr 65/2011.

6.38) Wniosek o wypłatę składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Do wniosku o wypłatę przepisy § 9 ust. 3 pkt 1–3, 5 i 8 stosuje się odpowiednio.

6a.39) W przypadku pomocy na zalesianie gruntów rolnych do wniosku o wypłatę rolnik dołącza materiał geograficzny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, w którym zaznacza:

1) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,

2) znajdujące się w obrębie działki rolnej:

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2

– chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny), lub nie posiada żadnych działek rolnych, lub działki te są zalesione.40)

7. (uchylony).41)

8. (uchylony).41)

9.42) Premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2.

9a.43) W przypadku określonym w ust. 9, wypłata premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej może nastąpić po upływie terminu określonego w ust. 4, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9, o ile zostały złożone w terminie określonym w tym przepisie.

10. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy leśnej na gruntach, o których mowa w ust. 9, bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Rolnik może zrezygnować z pomocy na zalesianie do dnia poprzedzającego dzień, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna.

2. Rolnik składa rezygnację z pomocy na zalesianie, na piśmie, kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc.

§ 15. 1. Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie nastąpi przeniesienie własności lub współwłasności wszystkich gruntów objętych tym wnioskiem albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, pomoc przysługuje temu rolnikowi, jeżeli:

1)44) w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów złoży on wniosek o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, o którym mowa w § 9 ust. 4;

2)45) zobowiąże się do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez poprzedniego właściciela lub współwłaściciela tych gruntów, jaką poprzedni właściciel lub współwłaściciel byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie – w przypadku wystąpienia takich okoliczności;

3) uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa – w przypadku premii zalesieniowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli przeniesienie własności lub współwłasności dotyczy wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:

1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, lub kopię takiej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) dokumenty określone w § 9 ust. 5 pkt 3–5;

3)46) oświadczenie rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b.

3a.47) Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega przywróceniu.

4.48) Przepisy ust. 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o pomoc nastąpiło po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.

5.49) W przypadku gdy pomoc na zalesianie do gruntów, o których mowa w ust. 4, zostanie przyznana rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona ich własność lub współwłasność, decyzja, o której mowa w ust. 4, wygasa z mocy prawa.

6.49) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, który przeniósł własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, zawiesza się.

7.49) Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy:

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, stała się ostateczna;

2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, zostało ostatecznie umorzone;

3) rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, nie złożył wniosku o pomoc w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

8.49) Rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 4, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie.

§ 16.50) 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, zmarł przed doręczeniem decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc przysługuje spadkobiercy rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadkodawcę.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania w miejsce spadkodawcy, na wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez spadkodawcę, w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza dokumenty określone w § 9 ust. 5 pkt 3–5 oraz:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego51) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pomocy na zalesianie:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy na zalesianie.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od małoletniego spadkobiercy, a wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

9. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

10. Przepisy ust. 1–4 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka, przy czym:

1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów;

2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2 albo 3, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka.

11. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

12.52) Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, które były objęte wnioskiem o pomoc złożonym przez tego rolnika, przepisy ust. 1–9 oraz ust. 11 stosuje się odpowiednio.

§ 16a.53) 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, zmarł po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc tę przyznaje się spadkobiercy rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności gdy spadkobierca zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadkodawcę.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca składa wniosek o pomoc w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza dokumenty określone w § 9 ust. 5 pkt 3–5 oraz:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego51) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca ubiegający się o przyznanie pomocy na zalesianie:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie temu spadkobiercy pomocy na zalesianie.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od małoletniego spadkobiercy, a wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

9. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

10. Przepisy ust. 1–4 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka w dniu, w którym ta pomoc została przyznana, przy czym:

1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów;

2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2 albo 3, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka.

11. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

11a.54) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się.

11b.54) Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy:

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika stała się ostateczna;

2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika zostało ostatecznie umorzone;

3) wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie.

11c.54) Spadkobierca rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie.

12.55) Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1–9 oraz ust. 11–11c stosuje się odpowiednio.

§ 16b.53) 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o pomoc do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługuje następcy prawnemu rolnika, który nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika, na wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

6. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje następcy prawnemu rolnika jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

§ 16c.53) 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 16a ust. 1, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, następcy prawnemu rolnika, który nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pomoc na zalesianie przyznaje się, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy, w szczególności gdy następca prawny rolnika zobowiązał się do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez rolnika, jaką rolnik byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie – w przypadku wystąpienia takich okoliczności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika składa wniosek o pomoc w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza:

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) oświadczenie złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt 2.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

6. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje następcy prawnemu rolnika jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

7.56) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się.

8.56) Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się z urzędu w przypadku, gdy:

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika stała się ostateczna;

2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika zostało ostatecznie umorzone;

3) wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie.

9.56) Następca prawny rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie.

§ 16d.57) 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

4. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana pomoc na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, jest wypłacana spadkobiercy.

5. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie przyznania tej pomocy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy pomocy na zalesianie.

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tej pomocy.

12. W przypadku gdy wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie przysługującej do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

13. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1, 3–6 i 9–12 stosuje się odpowiednio.

§ 17. Rolnik, któremu przyznano pomoc na zalesianie, do dnia zakończenia realizacji planu zalesienia przechowuje dowody zakupu:

1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wnioskowanych gruntów;

2) repelentów.

§ 18. 1.58) Rolnik zwraca:

1) premię pielęgnacyjną w wysokości, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:

a) nie wykasza roślinności zagłuszającej sadzonki,

b) nie wykonuje określonych w planie zalesienia cięć pielęgnacyjnych drzew;

2) wsparcie na zalesienie w wysokości, która jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:

a) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 17 pkt 1,

b) udział drzew gatunków iglastych w powierzchni uprawy leśnej został przekroczony co najmniej o 20% w stosunku do udziału tych drzew przewidzianego w planie zalesienia.

1a.59) Rolnik zwraca premię pielęgnacyjną, w części przeznaczonej na ochronę uprawy leśnej przed zwierzyną, za cały okres jej pobierania, jeżeli nie zastosował indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, lub nie posiada dowodu zakupu repelentów, a zastosowanie tych środków zostało przewidziane w planie zalesienia.

1b.59) Jeżeli rolnik:

1) nie zastosował indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem zalesienia je zastosować, lub

2) posiada dowody zakupu repelentów w ilości niewystarczającej na ich zastosowanie na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem zalesienia je zastosować

– zwraca premię pielęgnacyjną, w części przeznaczonej na zastosowanie indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, wypłaconą w odniesieniu odpowiednio do gruntów, na których ich nie zastosował, lub do gruntów, na których nie mógł zastosować repelentów ze względu na ich niewystarczającą ilość, wynikającą z posiadanych dowodów zakupu.

2. Rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania, jeżeli:

1)60) zalesiony grunt nie został przekwalifikowany na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej;

2) uprawa leśna założona na gruntach rolnych została zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, chyba że wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 7:

a) grunty zalesione zostały wywłaszczone zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

b) dokonano scalenia gruntów objętych pomocą na zalesianie,

c)61) wystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 albo § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt 1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika;

2a)62) uprawa leśna założona na gruntach innych niż rolne została zlikwidowana przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, chyba że wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 7:

a) grunty zalesione zostały wywłaszczone zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

b) dokonano scalenia gruntów objętych pomocą na zalesianie,

c)63) wystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b albo § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt 1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika;

3) przeniósł własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a rolnik, który przejął własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, nie spełnił warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3.

2a.64) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rolnik zwraca jedynie część pomocy na zalesianie wypłaconą do tej części zalesionych gruntów, które nie zostały przekwalifikowane na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej.

3.65) W przypadku gdy uprawa leśna założona na gruntach rolnych została częściowo zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, a uprawa założona na gruntach innych niż rolne – przed upływem 5 lat od tego dnia, rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania wypłaconą do gruntów, na których uprawa ta została zlikwidowana, chyba że wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 7:

1) grunty zalesione zostały wywłaszczone zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

2) dokonano scalenia gruntów objętych pomocą na zalesianie;

3)66) wystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt 1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.

3a.67) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rolnik zwraca jedynie część pomocy na zalesianie wypłaconą do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3.

3b.67) Zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie dokonuje się w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/20063).

4.65) Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, jeżeli nie wykonał ogrodzenia części uprawy leśnej, nie zostało ono utrzymane do terminu wskazanego w planie zalesienia lub siatka użyta do grodzenia nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, a wykonanie tego ogrodzenia zostało przewidziane w planie zalesienia.

4a.68) Jeżeli grunt zalesiony przez rolnika nie jest gruntem o nachyleniu terenu powyżej 12°, a wsparcie na zalesianie lub premia pielęgnacyjna do tych gruntów zostały przyznane temu rolnikowi z tytułu dokonania zalesienia na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°, rolnik zwraca:

1) wsparcie na zalesienie w części stanowiącej różnicę między wysokością tego wsparcia, jaką rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać;

2) premię pielęgnacyjną w części stanowiącej różnicę między wysokością tej premii, jaką rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać, za cały okres jej pobierania.

5.69) Rolnikowi nie wypłaca się pomocy na zalesianie w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu okoliczności powodujących konieczność zwrotu tej pomocy w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania, przy czym w przypadku określonym w ust.:

1) 2a – pomocy tej nie wypłaca się w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych okoliczności do gruntów, które nie zostały przekwalifikowane na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej;

2) 3 – pomocy tej nie wypłaca się w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych okoliczności do gruntów, na których uprawa leśna została zlikwidowana;

3) 3a – pomocy tej nie wypłaca się w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych okoliczności do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3.

6.69) W przypadku nieprzekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1, do nieprzekwalifikowanego gruntu rolnikowi nie wypłaca się premii pielęgnacyjnej w piątym roku od zalesienia oraz premii zalesieniowej począwszy od piątego roku od zalesienia.

6a.70) W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4a, premii pielęgnacyjnej w części stanowiącej różnicę między wysokością tej premii, jaką rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać, nie wypłaca się rolnikowi w kolejnych latach.

7.71) W przypadkach, o których mowa w ust. 5–6a, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, wypłaty pomocy na zalesianie.

§ 19. 1.72) W przypadku gdy premia pielęgnacyjna lub wsparcie na zalesienie nie zostały wypłacone i zachodzą przesłanki ich zwrotu określone w § 18 ust. 1, premia pielęgnacyjna lub wsparcie na zalesienie podlegają zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

2. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje, w drodze decyzji, kierownik biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc.

§ 20.73) 1.74) Wyrażona w procentach wielkość zmniejszenia pomocy na zalesianie gruntów rolnych, w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, jest określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy czym w zakresie zmniejszenia pomocy na zalesianie gruntów rolnych dokonywanej w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)5) – jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.75)).

2. Ostateczną wielkość zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 rozporządzenia nr 65/2011.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w decyzji, o której mowa w § 13 ust. 5.

§ 21. Do przypadków uznawanych za drobną niezgodność, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, stosuje się przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

§ 22.76) 1.77) Jeżeli rolnik zrealizował działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, wskazane w raporcie, o którym mowa w art. 31 ust. 5 ustawy, lub w raporcie, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1122/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.

2. Jeżeli na podstawie art. 28c ustawy nie zastosowano zmniejszenia pomocy na zalesianie z powodu stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, a rolnik nie zrealizował w terminie działań naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, wskazanych w raporcie, o którym mowa w art. 31 ust. 5 ustawy, lub w raporcie, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1122/2009, pomoc ta podlega zmniejszeniu wymienionemu w § 20 ust. 1.

§ 23. 1. Jeżeli na podstawie art. 28b ustawy nie zastosowano zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy w sprawie przyznania pomocy na zalesianie nakazuje, w drodze decyzji, realizację w wyznaczonym terminie określonych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności, a w przypadku gdy niezastosowanie zmniejszenia lub wykluczenia nastąpiło przed dniem wydania decyzji o przyznaniu pomocy na zalesianie – nakazuje realizację tych działań w tej decyzji.

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1, podaje się informację o:

1) niezastosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia;

2) objęciu stwierdzonej niezgodności działaniami, o których mowa w art. 23 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 73/2009, podejmowanymi przez kierownika biura powiatowego Agencji w roku następującym po roku, w którym został złożony wniosek o pomoc lub wniosek o wypłatę.

§ 24. Do postępowań w sprawach dotyczących pomocy na zalesianie, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do postępowań w sprawie wypłaty tej pomocy, wszczętych od dnia 15 marca 2009 r. i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 24a.78) W 2010 r. wniosek o pomoc składa się w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia, a oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt – w terminie do dnia 20 czerwca.

§ 25. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185, poz. 1316 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 596 i Nr 134, poz. 853).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia79).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2009 r.

Załącznik nr 1

GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW WYKORZYSTYWANYCH DO ZALESIENIA

1. Gatunki drzew objęte regionalizacją nasienną:

1) Jodła pospolita (Jd);

2) Modrzew europejski i polski (Md);

3) Sosna zwyczajna (So);

4) Świerk pospolity (Św);

5) Buk zwyczajny (Bk);

6) Brzoza brodawkowata (Brz);

7) Dąb bezszypułkowy (Dbbs);

8) Dąb szypułkowy (Dbs);

9) Olsza czarna (Olcz).

2. Gatunki drzew nieobjęte regionalizacją nasienną:

1) Grab zwyczajny (Gb);

2) Jesion wyniosły (Js);

3) Klon jawor (Jw);

4) Klon zwyczajny (Kl);

5) Lipa drobnolistna (Lp);

6) Wiązy (Wz).

3. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne:

1) Bez czarny;

2) Bez koralowy;

3) Brzoza czarna;

4) Brzoza ojcowska;

5) Brzoza omszona;

6) Cis pospolity;

7) Czeremcha pospolita;

8) Czereśnia ptasia;

9) Dereń świdwa;

10) Głóg dwuszyjkowy;

11) Głóg jednoszyjkowy;

12) Grusza pospolita;

13) Jabłoń dzika;

14) Jałowiec pospolity;

15) Jarząb brekinia;

16) Jarząb mączny;

17) Jarząb pospolity;

18) Jarząb szwedzki;

19) Kalina koralowa;

20) Klon polny;

21) Kłokoczka południowa;

22) Kruszyna pospolita;

23) Leszczyna pospolita;

24) Lipa szerokolistna;

25) Olsza szara;

26) Porzeczka agrest;

27) Porzeczka alpejska;

28) Porzeczka czerwona;

29) Rokitnik zwyczajny;

30) Róża dzika;

31) Róże rodzime;

32) Różanecznik żółty;

33) Suchodrzew czarny;

34) Suchodrzew zwyczajny;

35) Szakłak pospolity;

36) Topole rodzime;

37) Trzmielina brodawkowata;

38) Trzmielina zwyczajna;

39) Wierzby rodzime.

Załącznik nr 280)

LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR UPRAWY LEŚNEJ

Lp.

Gatunek drzewa

Liczba sadzonek w tys. sztuk na ha

1

Sosna

8–10

2

Świerk

3–5

3

Jodła

6–8

4

Modrzew

1,5–2

5

Dąb

6–10

6

Buk

6–8

7

Inne liściaste

4–6

 

Załącznik nr 3

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

1. Powierzchnia uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela dla Schematu I: Zalesianie gruntów rolnych

Pomoc na zalesianie:

Powierzchnia w ha

Iglaste

Liściaste

Wsparcie na zalesienie

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji1)

 

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

 

Sadzonki mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

 

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową

ha:

 

mb:

 

Premia pielęgnacyjna

 

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

Zastosowanie indywidualnych środków ochrony

– zabezpieczanie repelentami

 

– zabezpieczanie 3 palikami

 

– zabezpieczanie owczą wełną

 

Premia zalesieniowa

 

 

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

Pomoc na zalesienie:

Powierzchnia w ha

Iglaste

Liściaste

Wsparcie na zalesienie

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

 

Sadzonki mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

 

Zalesienia w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

 

Zalesienie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej2)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

 

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową

ha:

 

mb:

 

Premia pielęgnacyjna

 

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

Zalesienia w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

Zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej2)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

 

Zastosowanie indywidualnych środków ochrony

– zabezpieczanie repelentami

 

– zabezpieczanie 3 palikami

 

– zabezpieczanie owczą wełną

 

 

2. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, z wyszczególnieniem:

1) nazwy województwa, gminy oraz obrębu geodezyjnego;

2) użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z ich powierzchnią, według stanu faktycznego, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dla Schematu I i Schematu II

Poz.

Numer

Użytki gruntowe

Klasa gruntów

Powierzchnia (w ha)

Uwagi

arkusza mapy

działki ewidencyjnej

działki ewidencyjnej

użytków

do zalesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

3. Określenie typów siedliskowych lasu dla gruntów przeznaczonych do zalesienia z uwzględnieniem opisu tworzenia strefy ekotonowej i zakładania ognisk biocenotycznych.

4. Określenie składu gatunkowego upraw leśnych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem strefy ekotonowej, zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela dla Schematu I: Zalesianie gruntów rolnych

Poz.

Klasa gruntu

Typ siedliskowy lasu

Skład gatunkowy uprawy leśnej

(w %)

Powierzchnia do zalesienia

(w ha)3)

Powierzchnia do zalesienia poszczególnymi gatunkami

(w ha)

Powierzchnia w układzie grup gatunków

 

 

 

 

 

....

....

....

....

Gatunki biocenotyczne

Iglaste

Liściaste

 

 

 

 

 

....

....

....

....

 

 

 

 

 

....

....

....

....

 

 

 

 

 

....

....

....

....

 

 

 

Razem:

 

....

....

....

....

 

 

 

w tym strefa ekotonowa:

 

....

....

....

....

 

 

 

w tym ogniska biocenotyczne:

 

....

....

....

....

 

 

 

 

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

 

Powierzchnia objęta planem zalesienia

(w ha)

Szacowany stopień pokrycia powierzchni sukcesją naturalną

(w %)

Powierzchnia zajęta przez sukcesję naturalną

Skład gatunkowy sukcesji naturalnej

(w %)

Powierzchnia sukcesji naturalnej w układzie grup gatunków

(w ha)4)

Powierzchnia do dolesienia

(w ha)

Powierzchnia do dolesienia poszczególnymi gatunkami

(w ha)

Powierzchnia do dolesienia w układzie grup gatunków

(w ha)5)

 

 

 

 

 

Iglaste

Liściaste

 

 

 

 

Gatunki biocenotyczne

Iglaste

Liściaste

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym strefa ekotonowa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym ognisko biocenotyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Określenie odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dla Schematu I oraz dla Schematu II – w przypadku wprowadzania nasadzeń

Gatunek

Charakterystyka sadzonek

Przyjęta więźba sadzenia

(w m)

Forma zmieszania

Liczba sadzonek

(w tys./ha)

Powierzchnia do zalesienia

(w ha)

Liczba sadzonek

(w tys. szt.)

 

Symbol produkcyjny

Wymagania dla przygotowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

6. Określenie powierzchni zajętej przez kępę lub kępy drzew pochodzących z sukcesji naturalnej, metodą pomiarowo-szacunkową (poprzez określenie średnicy lub szerokości i długości kępy), przez osobę sporządzającą plan zalesienia w obecności właściciela gruntów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

Powierzchnia objęta planem zalesienia

(w ha)

Opis sukcesji naturalnej

 

Powierzchnia zajęta przez sukcesję naturalną

(w ha)

Gatunek %

Wiek

Forma zmieszania

Powierzchnia sukcesji naturalnej poszczególnych gatunków

(w ha)

Pokrycie powierzchni

(w %)

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

podpis rolnika

podpis osoby sporządzającej plan zalesienia

data:

 

 

 

 

7. Wskazanie, czy planowane zalesienie ma charakter zalesienia pełniącego funkcje wodochronne lub glebochronne zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.

8. Informacje dotyczące:

1) uprawy gleby na gruntach przeznaczonych do zalesienia, w tym:

a) sposobu przygotowania gleby,

b) wymagań, jakie powinien spełniać sprzęt służący do przygotowania gleby,

c) określenia terminu przygotowania gleby;

2) sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym:

a) metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,

b) określenia terminu i kolejności sadzenia:

– na poszczególnych gruntach,

– poszczególnych gatunków tych drzew i krzewów;

3) czynności wykonywanych w ramach pielęgnacji założonej uprawy leśnej oraz opisu sposobu i terminu wykonania poprawek, czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rok

Nazwa czynności

Sposób wykonania

Częstotliwość wykonania

Termin wykonania prac

Założenia uprawy

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym:

a)81) sposobu grodzenia, powierzchni przeznaczonej do grodzenia oraz terminu wykonania grodzenia i jego utrzymania,

b) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie, i terminu ich zastosowania;

5) ochrony przeciwpożarowej uprawy leśnej, w tym:

a) sposobu zakładania pasa przeciwpożarowego, określenia jego lokalizacji, długości i szerokości w metrach oraz terminu wykonania,

b) sposobu i miejsca wykonania punktu czerpania wody, dojazdu do tego punktu oraz terminu wykonania;

6) wymagań, jakie powinno spełniać zalesienie ze względu na potrzeby ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

9. Część graficzna planu zalesienia, którą stanowi kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków lub jej powiększenie z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów przeznaczonych do zalesienia. Grunty oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków w następujący sposób:

1) linia niebieska – oznacza granice gruntów objętych planem zalesienia;

2) linia czarna – oznacza granice między nasadzeniami głównych gatunków lasotwórczych; nasadzenia oznacza się symbolem gatunku określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) linia czerwona – oznacza granicę polno-leśną;

4) linia zielona ciągła – oznacza granice strefy ekotonowej;

5) punkt zielony lub linia zielona przerywana – oznacza grupę gatunków domieszkowych i biocenotycznych;

6) linia żółta – oznacza granice pasów ochrony przeciwpożarowej;

7) linia brązowa – oznacza granice pomiędzy gruntami przeznaczonymi do zalesienia a gruntami stanowiącymi własność innego podmiotu, użytkowanymi jako grunty leśne albo rolne.


1) Grunty o nachyleniu terenu nie większym niż 12°.

2) Dotyczy przypadku, gdy sukcesja naturalna występuje na więcej niż 50% powierzchni gruntu objętego planem zalesienia.

3) Podstawowy parametr do wyliczenia wszystkich składników płatności na zalesianie gruntów rolnych.

4) Podstawowy parametr do wyliczenia płatności na zalesianie gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną, w przypadku gdy sukcesja naturalna zajmuje więcej niż 50% powierzchni objętej planem zalesienia. Powierzchnia sukcesji naturalnej w układzie grup gatunków powinna być przeliczona proporcjonalnie do całej powierzchni kwalifikującej się do objęcia pomocą.

5) Podstawowy parametr do wyliczenia płatności na zalesianie gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną, w przypadku gdy sukcesja naturalna zajmuje od 10 do 50% powierzchni objętej planem zalesienia.

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK POMOCY NA ZALESIANIE ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA WSPARCIA NA ZALESIENIE I PREMII PIELĘGNACYJNEJ W PRZYPADKU GRUNTÓW Z SUKCESJĄ NATURALNĄ

I. Wysokość stawek pomocy na zalesianie

1) Schemat I: Zalesianie gruntów rolnych

Lp.

Formy pomocy

Drzewa

Iglaste

Liściaste

1

Wsparcie na zalesienie

A

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji*

zł/ha

4 620

5 240

B

Zalesianie na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°

zł/ha

5 550

6 230

C

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym

zł/ha

5 720

4 160

D

Zalesianie na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12° z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym

zł/ha

6 260

4 870

E

Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową:

 

– na 1 hektar ogrodzonej uprawy

2 590

 

– na 1 metr bieżący ogrodzonej uprawy

6,50

2

Premia pielęgnacyjna

A

Premia pielęgnacyjna:

zł/ha na rok

 

– na terenach o korzystnej konfiguracji

970

 

– na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°

1 360

B

Ochrona upraw przed zwierzyną:

zł/ha na rok

 

– zabezpieczenie repelentami

190

 

– zabezpieczenie 3 palikami

700

 

– zabezpieczenie owczą wełną

280

3

Premia zalesieniowa

zł/ha na rok 1 580

* Tereny płaskie o jednolitym nachyleniu terenu nie większym niż 12°.

2) Schemat II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

Lp.

Formy pomocy

Drzewa

Iglaste

Liściaste

1

Wsparcie na zalesienie

zł/ha

A

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji

zł/ha

4 620

5 240

B

Zalesianie na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°

zł/ha

5 550

6 230

C

Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym

zł/ha

5 720

4 160

D

Zalesianie na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12° z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym

zł/ha

6 260

4 870

E

Zalesianie w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) na terenach o korzystnej konfiguracji

zł/ha

4 420

5 040

F

Zalesianie w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) na terenach o nachyleniu terenu powyżej 12°

zł/ha

5 270

5 960

G

Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o korzystnej konfiguracji

zł/ha

1 700

1 790

H

Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o nachyleniu terenu powyżej 12°

zł/ha

2 210

2 310

I

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową:

 

– na 1 hektar ogrodzonej uprawy

2 590

 

– na 1 metr bieżący ogrodzonej uprawy

6,50

2

Premia pielęgnacyjna

 

A

Premia pielęgnacyjna:

zł/ha na rok

 

– na terenach o korzystnej konfiguracji

970

 

– na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°

1 360

B

Premia pielęgnacyjna dla upraw zakładanych w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne):

zł/ha na rok

 

– na terenach o korzystnej konfiguracji

1 460

 

– na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°

2 050

C

Premia pielęgnacyjna dla upraw zakładanych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej:

zł/ha na rok

 

– na terenach o korzystnej konfiguracji

1 250

 

– na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°

1 750

D

Ochrona upraw przed zwierzyną:

zł/ha na rok

 

– zabezpieczenie repelentami

190

 

– zabezpieczenie 3 palikami

700

 

– zabezpieczenie owczą wełną

280

 

II. Szczegółowy sposób obliczania wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej w przypadku gruntów z sukcesją naturalną

1. Jeżeli kępy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lit. b:

1) obejmują więcej niż 50% powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to cały ten grunt jest objęty wsparciem określonym w tabeli schematu II w lp. 1 lit. G albo H oraz premią pielęgnacyjną określoną w tabeli schematu II w lp. 2 lit. C;

2) obejmują do 50% powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej przeznacza się do adaptacji, a pozostała część gruntu bez sukcesji naturalnej, na której jest planowane wprowadzanie nasadzeń, jest objęta wsparciem określonym w tabeli schematu II w lp. 1 lit. A–D oraz premią pielęgnacyjną określoną w tabeli schematu II w lp. 2 lit. A.

2. Grunty wymagające zalesienia z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne są objęte wsparciem określonym w tabeli schematu II w lp. 1 lit. E albo F oraz premią pielęgnacyjną określoną w tabeli schematu II w lp. 2 lit. B, z tym że jeżeli kępy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lit. b:

1) obejmują więcej niż 50% powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to cały ten grunt jest objęty wsparciem określonym w tabeli schematu II w lp. 1 lit. G albo H oraz premią pielęgnacyjną określoną w tabeli schematu II w lp. 2 lit. C;

2) obejmują do 50% powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej przeznacza się do adaptacji, a pozostała część gruntu bez sukcesji naturalnej, na której jest planowane wprowadzanie nasadzeń, jest objęta wsparciem określonym w tabeli schematu II w lp. 1 lit. E albo F oraz premią pielęgnacyjną określoną w tabeli schematu II w lp. 2 lit. B.

Załącznik nr 5

KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI UPRAW LEŚNYCH

Stopień pokrycia powierzchni uprawy

Przydatność hodowlana (cechy zdrowotne, dostosowanie do siedliska, formy zmieszania, inne)

%

symbol klasyfikacyjny

%

symbol klasyfikacyjny

powyżej 90

1

uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem, założone prawidłowo, dopuszczalne wady pojedynczo do 10%

1

71–90

2

wady 11–20%

2

51–70

3

wady 21–30%

3

do 50

4

wady powyżej 30%

4

 

Udatność ocenianej uprawy jest określana dwucyfrowym symbolem klasyfikacyjnym, w którym pierwsza cyfra oznacza wskaźnik stopnia pokrycia, a druga – przydatność hodowlaną, zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela dla nasadzeń sztucznych

Symbol klasyfikacyjny

Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4

uprawy udane

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4

uprawy nieudane

 

Tabela dla gruntu z sukcesją naturalną

Symbol klasyfikacyjny

Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4

uprawy udane

4-1, 4-2, 4-3, 4-4

uprawy nieudane

 

Załącznik nr 682)

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ LUB ZWROTÓW WSPARCIA NA ZALESIENIE I PREMII PIELĘGNACYJNEJ

1

Wsparcie na zalesienie

Brak dowodu zakupu sadzonek

10% wsparcia na zalesienie

2

Przekroczenie co najmniej o 20% planowanego udziału w powierzchni uprawy leśnej drzew gatunków iglastych

5% wsparcia na zalesienie

3

Premia pielęgnacyjna

Niewykaszanie roślinności zagłuszającej sadzonki

5% premii pielęgnacyjnej

4

Niewykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew określonych w planie zalesienia

5% premii pielęgnacyjnej

 


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierował działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) zastąpiło, z dniem 1 lutego 2009 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.).

3) Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 93, poz. 543), które weszło w życie z dniem 24 maja 2011 r.

5) Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487); rozporządzenie stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 94, poz. 608), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

15) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 36), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2014 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

22) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

26) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

27) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

28) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

33) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

34) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

35) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

39) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

40) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

41) Przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

43) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

46) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

47) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

49) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

51) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

52) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 599), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

53) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

54) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

55) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

56) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

57) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

58) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

59) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

61) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

62) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

63) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

64) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

66) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

67) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

68) Dodany przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

69) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

70) Dodany przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

71) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

72) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

73) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

75) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1312 oraz z 2014 r. poz. 324 i 1487.

76) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

77) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

78) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

79) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 marca 2009 r.

80) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

81) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

82) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama