reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”, dotyczącej realizacji branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 2. [Dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych]

1. Pomoc jest udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanego w ciągu roku kalendarzowego i obejmującego co najmniej dwie oddzielnie zorganizowane przez koordynatora projektu formy działań promocyjnych, takie jak: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria oraz warsztaty, zwanego dalej „projektem”.

2. Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro.

§ 3. [Warunki udzielania pomocy]

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie projekt, przedsiębiorcy złożą, za pośrednictwem koordynatora projektu, wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z opinią, o której mowa w § 6 ust. 1, informacją dotyczącą każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, a także informacjami oraz oświadczeniami albo zaświadczeniami, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2));

2) przedsiębiorca biorący udział w projekcie:

a) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł,

c) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2. Koordynatorem projektu może być jeden z przedsiębiorców biorących udział w projekcie lub inny podmiot wybrany przez przedsiębiorców.

§ 4. [Środki finansowe w danym roku budżetowym]

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację projektu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

2. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

§ 5. [Wniosek]

1. Koordynator projektu składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór informacji dotyczącej przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy wniosek lub wymagane dokumenty są niekompletne, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa koordynatora projektu do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Wniosek lub wymagane dokumenty, które nie zostały uzupełnione, pozostawia się bez rozpoznania.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku.

§ 6. [Pisemna opinia właściwego wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu RP]

1. Koordynator projektu dołącza do wniosku pisemną opinię właściwego wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w ambasadzie lub konsulacie nie został utworzony wydział promocji handlu i inwestycji – właściwego wydziału ekonomicznego ambasady lub konsulatu.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, dotyczy terminu, czasu trwania i miejsca realizacji projektu, promowanej branży lub grupy towarowej, programu i dostosowania formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów, zaangażowania partnerów krajowych i zagranicznych, budżetu projektu, a także planowanych efektów realizacji projektu.

§ 7. [Ocena projektu]

Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projekt, biorąc pod uwagę:

1) branżę lub grupę towarową;

2) program i dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów;

3) zamierzone efekty realizacji projektu;

4) miejsce realizacji projektu oraz jego odbiorców;

5) liczbę firm uczestniczących w projekcie;

6) zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu;

7) opinię, o której mowa w § 6 ust. 1;

8) niezbędność uzyskania pomocy w celu realizacji projektu;

9) budżet projektu, w szczególności adekwatność wysokości i rodzajów wydatków do proponowanych działań promocyjnych, szczegółowość i przejrzystość oraz źródła finansowania projektu;

10) doświadczenie i zaplecze organizacyjne podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

§ 8. [Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą]

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty:

1) transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;

2) wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;

3) zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;

4) obsługi technicznej;

5) przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;

6) przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;

7) przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;

8) niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 100 000 zł.

5. Wielkość pomocy dla każdego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

6. Maksymalna kwota pomocy dla każdego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8000 zł.

§ 9. [Umowa]

1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a każdym z przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia sprawozdania z realizacji projektu.

§ 10. [Termin złożenia wniosku - przepis przejściowy]

1. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2014 r.

2. Termin złożenia wniosku upływa w roku 2021 z dniem 31 maja.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1542, z późn. zm.3)).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2014 r. poz. 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1263, z 2011 r. Nr 67, poz. 350 oraz z 2014 r. poz. 521.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1571)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘBIORCY BIORĄCEGO UDZIAŁ W REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘBIORCY BIORĄCEGO UDZIAŁ W REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama