reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. Nr 226, poz. 1833), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. poz. 1131).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. poz. 1131), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 września 2014 r. (poz. 1603)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Na podstawie art. 783 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

2) sposób przechowywania oraz posługiwania się tytułem wykonawczym w postaci tytułu egzekucyjnego wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w systemie teleinformatycznym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze, dostępny za pomocą usług internetowych udostępnianych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) wydruku weryfikacyjnym – rozumie się przez to wydruk uzyskany z systemu teleinformatycznego zawierający treść tytułu egzekucyjnego oraz treść klauzuli wykonalności, umożliwiający sądowi oraz komornikowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego;

3) repozytorium – rozumie się przez to część systemu teleinformatycznego przeznaczoną do przechowywania i udostępniania tytułów wykonawczych;

4) elektronicznym tytule wykonawczym – rozumie się przez to tytuł egzekucyjny wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po nadaniu mu klauzuli wykonalności, zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 3. 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz łączy się z tytułem egzekucyjnym w systemie teleinformatycznym.

2.2) Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na takiej organizacji systemu teleinformatycznego, która gwarantuje, że każdorazowe udostępnienie klauzuli wykonalności ujawnia zarówno jej treść, jak i treść tytułu egzekucyjnego, któremu została nadana. Każdorazowe udostępnienie tytułu egzekucyjnego ujawnia zarówno treść tego tytułu, jak i fakt nadania oraz treść klauzuli wykonalności. W przypadku gdy nakaz zapłaty został doręczony pozwanemu w trybie określonym w art. 139 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, każdorazowe udostępnienie tytułu egzekucyjnego dodatkowo ujawnia, że nakaz zapłaty został uznany za doręczony w tym trybie na oznaczony adres.

§ 4. Elektroniczny tytuł wykonawczy przekazuje się do repozytorium, czyniąc o tym wzmiankę w aktach sprawy.

§ 5. Podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów udostępnia się elektroniczne tytuły wykonawcze przechowywane w repozytorium oraz umożliwia się im uzyskanie wydruku weryfikacyjnego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161 i 1296.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. poz. 1131), które weszło w życie z dniem 9 października 2013 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 grudnia 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama