| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 160, poz. 1555), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 39, poz. 368);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 76, poz. 410);

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1691).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 39, poz. 368), które stanowią:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 76, poz. 410), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1691), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 października 2014 r. (poz. 1610)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego.

§ 2. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny otrzymany przez niego lub jego małżonka na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale;

2) lokal mieszkalny lub dom:

a) uzyskany przez niego lub jego małżonka na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu,

b) stanowiący odrębną nieruchomość, będący własnością lub współwłasnością jego lub jego małżonka,

c) na podstawie zawartej przez niego lub jego małżonka umowy najmu.

§ 3. Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

2) funkcjonariusz lub jego małżonek pobiera równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

3) funkcjonariusz lub jego małżonek wynajmuje lub podnajmuje w całości lub części lokal mieszkalny lub dom, o których mowa w § 2.

§ 4.2) Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się przez mnożenie kwoty 118 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny przy przydziale lokalu mieszkalnego, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy, zwanych dalej „normami zaludnienia”, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

§ 5.3) Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w trakcie roku kalendarzowego przyznaje się ten równoważnik w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego, za który przysługuje ten równoważnik, przy czym za podstawę obliczeń przyjmuje się kwotę, o której mowa w § 4, oraz liczbę norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 6. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłaca się w okresach rocznych, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

§ 7. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, nie posiadają:

1) lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale;

2) lokalu mieszkalnego lub domu:

a) uzyskanego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu,

b) stanowiącego odrębną nieruchomość,

c) zajmowanego na podstawie umowy najmu;

3) lokalu mieszkalnego udostępnionego przez organ administracji rządowej w celu całkowitego lub częściowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

§ 8. Równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego nie przyznaje się w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz lub jego małżonek zrzekł się lub utracił prawo do zajmowania posiadanego dotychczas w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej:

a) lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale,

b) lokalu mieszkalnego lub domu:

– uzyskanego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu,

– wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego albo towarzystwa budownictwa społecznego,

– stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;

2) funkcjonariusz lub jego małżonek wypowiedział umowę najmu zajmowanego dotychczas w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego albo domu, o którym mowa w pkt 1 lit. b;

3) funkcjonariusz lub jego małżonek zbył lub uczynił przedmiotem umowy darowizny:

a) lokal mieszkalny lub dom stanowiący odrębną nieruchomość znajdujący się w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej,

b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu znajdującego się w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej;

4) funkcjonariusz lub jego małżonek będący funkcjonariuszem odmówił przyjęcia znajdującego się w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym normom zaludnienia i znajdującego się w stanie sanitarnym i technicznym umożliwiającym zamieszkanie;

5) funkcjonariusz lub jego małżonek otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu albo tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

6) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

7) funkcjonariusz lub jego małżonek pobiera równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9.4) Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla funkcjonariusza w służbie stałej:

1) posiadającego rodzinę – 10,90 zł dziennie;

2) samotnego – 5,50 zł dziennie.

§ 10. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego wypłaca się w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 11. 1. Równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego wypłaca się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego złożonego przez funkcjonariusza.

2. O każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ, o którym mowa w § 13 ust. 1.

3.5) W przypadku gdy od dnia złożenia przez funkcjonariusza ostatniego oświadczenia mieszkaniowego nie zaszły zmiany mające wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego oraz na ich wysokość, równoważniki te wypłaca się na podstawie skróconego oświadczenia mieszkaniowego składanego przez funkcjonariusza do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego.

4. Wzór oświadczenia mieszkaniowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór zawiadomienia o zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór skróconego oświadczenia mieszkaniowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Wypłacony równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi:

1) w całości, w przypadkach:

a) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, skróconym oświadczeniu mieszkaniowym lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika,

b) o których mowa w § 3 pkt 1 oraz 2;

2) w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wynajmowania lub podnajmowania w całości lub części lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 2, w roku, za który przysługuje ten równoważnik.

2.6) Wypłacony równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi:

1) w całości, w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, skróconym oświadczeniu mieszkaniowym lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika;

2) w wysokości wypłaconej za okres od dnia, w którym:

a) funkcjonariusz lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, posiadali w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny lub dom określony w § 7 pkt 1–3,

b) wystąpił przypadek, o którym mowa w § 8 pkt 4–7.

§ 13. 1. Decyzje w sprawach uregulowanych w rozporządzeniu wydaje Szef Agencji Wywiadu lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonuje jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach finansów.

§ 14. 1. Równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 17) i § 9 ust. 18), przyznaje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

2. W przypadku wypłacenia funkcjonariuszom równoważników za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego przysługujących im w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. w wysokości niższej niż określona w § 4 ust. 17) i § 9 ust. 18), funkcjonariuszom wypłaca się wyrównanie.

§ 15. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przysługującego funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej za okres od dnia 29 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. oblicza się, przyjmując za podstawę obliczeń kwotę 113 zł.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 16. Do spraw wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).10)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1055.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 39, poz. 368), które weszło w życie z dniem 10 marca 2005 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1691), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 76, poz. 410), które weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2011 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, § 4 nie zawiera ust. 1.

8) Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, § 9 nie zawiera ust. 1.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 września 2003 r.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego (M.P. Nr 78, poz. 755), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE DO USTALENIA UPRAWNIEŃ DO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA REMONT ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO – ZA BRAK LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ JEGO WYSOKOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAWIADOMIENIE DO USTALENIA UPRAWNIEŃ DO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA REMONT ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO – ZA BRAK LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ JEGO WYSOKOŚCI

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR – SKRÓCONE OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE DO USTALENIA UPRAWNIEŃ DO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA REMONT ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO – ZA BRAK LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ JEGO WYSOKOŚCI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »