| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych (Dz. U. Nr 64, poz. 400), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych (Dz. U. poz. 980).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych (Dz. U. poz. 980), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 września 2014 r. (poz. 1612)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „Inspekcją”, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad;

4) sposób wprowadzania do centralnej bazy danych koniowatych, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 504/2008”, informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 504/2008;

5) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych, centralnej bazie danych koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

§ 2. 1. W ramach sprawowania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, organy Inspekcji:

1) weryfikują dane zawarte w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym;

2) sprawdzają prawidłowość oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty;

3) porównują dane uzyskane w wyniku przeprowadzanych kontroli z danymi zgromadzonymi w centralnej bazie danych koniowatych, rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych sporządzają wnioski o dokonanie stosownych korekt lub uzupełnień danych w tych rejestrach;

5) przekazują Agencji protokoły z wykonania czynności kontrolnych w formie pisemnej albo wprowadzają je do systemu teleinformatycznego Agencji za pośrednictwem sieci Internet;

6) przekazują podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych protokoły z wykonania czynności kontrolnych.

2. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych wprowadzają korekty lub uzupełnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do rejestrów koniowatych oraz w tym samym zakresie do centralnej bazy danych koniowatych.

§ 3. 1.3) Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Prezesowi Agencji, podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych oraz podmiotowi prowadzącemu centralną bazę danych koniowatych wykaz osób, które zostały upoważnione do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, do rejestrów koniowatych oraz do centralnej bazy danych koniowatych, zwanych dalej „upoważnionymi pracownikami Inspekcji”.

2.4) Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotowi prowadzącemu centralną bazę danych koniowatych wykaz lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, którzy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b–d lub pkt 1a lit. b i c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) zostali wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji, upoważnionych do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do centralnej bazy danych koniowatych, zwanych dalej „wyznaczonymi lekarzami weterynarii”.

§ 4.5) Agencja:

1) udostępnia stanowiska pracy w biurach powiatowych Agencji w celu umożliwienia wyszukiwania, przeglądania lub sporządzania wydruków danych, o których mowa w:

a) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a–r i pkt 3 lit. a–r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s – upoważnionym pracownikom Inspekcji,

b) § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 – wyznaczonym lekarzom weterynarii;

2) przydziela identyfikatory i kody dostępu umożliwiające wyszukiwanie i przeglądanie danych, o których mowa w:

a) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a–r i pkt 3 lit. a–r, oraz wyszukiwanie, przeglądanie, korygowanie i uzupełnianie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s – upoważnionym pracownikom Inspekcji,

b) § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 – wyznaczonym lekarzom weterynarii;

3) przeprowadza szkolenia z wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w:

a) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a–r i pkt 3 lit. a–r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s – upoważnionych pracowników Inspekcji,

b) § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 – wyznaczonych lekarzy weterynarii.

§ 5. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych:

1) zapewniają upoważnionym pracownikom Inspekcji bezpośredni dostęp do rejestrów koniowatych w siedzibie podmiotu prowadzącego dany rejestr;

2) przeprowadzają szkolenia upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

§ 6. Podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w art. 5 pkt 2 ustawy, w ramach wykonywania zadania określonego w art. 13a ust. 2 ustawy:

1)6) zapewnia upoważnionym pracownikom Inspekcji oraz wyznaczonym lekarzom weterynarii bezpośredni dostęp do centralnej bazy danych koniowatych;

2)6) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji oraz wyznaczonym lekarzom weterynarii identyfikatory i kody dostępu umożliwiające wyszukiwanie i przeglądanie danych zawartych w centralnej bazie danych koniowatych;

3) przeprowadza szkolenia upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 8 ust. 1;

4)7) przeprowadza szkolenia wyznaczonych lekarzy weterynarii z wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

§ 7. 1. Upoważniony pracownik Inspekcji:

1) przekazuje Agencji informację o statusie epizootycznym zwierzęcia gospodarskiego lub siedziby stada w celu wprowadzenia tej informacji do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub dokonuje korekty lub uzupełnienia tej informacji w tym rejestrze – na formularzu udostępnionym przez Agencję – albo

2) wprowadza informację o statusie epizootycznym zwierzęcia gospodarskiego lub siedziby stada do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub koryguje tę informację, lub ją uzupełnia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja niezwłocznie wprowadza przekazaną informację o statusie epizootycznym zwierzęcia gospodarskiego lub siedziby stada do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

§ 8. 1. Upoważniony pracownik Inspekcji, po okazaniu identyfikatora i podaniu kodu dostępu, wprowadza do centralnej bazy danych koniowatych:

1) informację o statusie epizootycznym koniowatego lub koryguje tę informację, lub ją uzupełnia;

2) informacje określone w art. 21 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 504/2008.

2. Upoważniony pracownik Inspekcji przekazuje podmiotowi prowadzącemu odpowiedni rejestr koniowatych informację o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 9. 1. Upoważniony pracownik Inspekcji może wnioskować do podmiotów, o których mowa w ust. 2, o dokonanie korekt lub uzupełnień danych zawartych w:

1) rejestrach koniowatych w zakresie danych wymienionych w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008;

2) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków bydło, owce i kozy w zakresie:

a) danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,

b) danych posiadacza zwierzęcia,

c) adresu siedziby stada,

d) numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,

e) poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia – w przypadku jego zmiany,

f) daty urodzenia, płci i rasy zwierzęcia,

g) oznaczenia mięsnego, mlecznego albo kombinowanego typu użytkowego zwierzęcia,

h) oznaczenia państwa pochodzenia zwierzęcia,

i) powodu przemieszczenia zwierzęcia,

j) oznaczenia państwa, do którego zwierzę jest przemieszczane,

k) daty przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numerów tych siedzib stad,

l) numeru miejsca unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia – w przypadku gdy były one unieszkodliwione,

m) daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,

n) daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,

o) numeru partii uboju zwierzęcia,

p) numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,

r) informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wydanych przez Inspekcję,

s) statusu epizootycznego siedziby stada;

3) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie w zakresie:

a) danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,

b) danych posiadacza zwierzęcia,

c) numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,

d) poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia – w przypadku jego zmiany,

e) liczby zwierząt w stadzie,

f) daty przybycia zwierzęcia do stada,

g) numeru siedziby stada, z której zwierzę przybyło,

h) liczby zwierząt, które przybyły do stada,

i) daty opuszczenia stada przez zwierzę,

j) numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone,

k) liczby zwierząt, które opuściły stado,

l) daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,

m) daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,

n) numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,

o) numeru partii uboju zwierzęcia,

p) numeru miejsca unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia – w przypadku gdy były one unieszkodliwione,

r) informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wydanych przez Inspekcję,

s) statusu epizootycznego siedziby stada.

2. Wniosek o dokonanie korekty lub uzupełnienia danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1, upoważniony pracownik Inspekcji składa:

1) w biurze Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję albo w formie protokołu – w przypadku rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych;

2) podmiotowi prowadzącemu odpowiedni rejestr koniowatych, w formie pisemnej albo przy użyciu elektronicznych nośników informacji – w przypadku rejestrów koniowatych.

3. Agencja i podmioty prowadzące rejestry koniowatych niezwłocznie dokonują korekt lub uzupełnień danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych lub w rejestrach koniowatych.

4. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych po dokonaniu korekt lub uzupełnień w tych rejestrach wprowadzają stosowne zmiany w centralnej bazie danych koniowatych.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 5).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierował działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 976, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 29.

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych (Dz. U. poz. 980), które weszło w życie z dniem 9 sierpnia 2014 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 kwietnia 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »