| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”, w tym ubiory cywilne żołnierzy zawodowych, możliwość stosowania zamienników oraz przypadki, w których można dokonywać zmian tych norm, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które przechodzą na własność żołnierzy z chwilą wydania, okresy używalności, po upływie których umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na własność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które żołnierze otrzymują do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych, a także organy wojskowe właściwe w tych sprawach.

Rozdział 2

Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania

§ 2. [Normy umundurowania i wyekwipowania]

1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania i wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Umundurowanie i wyekwipowanie zasadnicze oraz specjalistyczne]

Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1–22;

2) specjalistyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 22–39.

§ 4. [Podstawa do wydania umundurowania i wyekwipowania]

1. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza jest w przypadku:

1) powołania do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej – rozkaz personalny o powołaniu;

2) wyznaczenia na stanowisko służbowe, mianowania lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych – rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko.

2. Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania.

4. Podstawą rozliczenia żołnierza z umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

§ 5. [Okres na jaki żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie]

Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres wskazany w załącznikach do rozporządzenia lub na czas wykonywania określonych czynności służbowych, zwany dalej „okresem używalności”.

§ 6. [Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność]

Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność:

1) żołnierza zawodowego – jest określone w załączniku nr 1 w zestawach nr 1–21 oraz w uwagach pod pozostałymi zestawami;

2) żołnierza pełniącego służbę kandydacką – jest określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności.

§ 7. [Okres wyłączony z okresu używalności umundurowania i wyekwipowania]

1. Do okresu używalności umundurowania i wyekwipowania nie wlicza się okresu:

1) przebywania w areszcie tymczasowym;

2) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego;

3) przebywania na urlopach wychowawczych, urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopach rodzicielskich;

4) przeniesienia do rezerwy kadrowej, jeżeli w tym czasie nie wykonywano zadań służbowych.

2. Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie i wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia:

1) zastosowania aresztu tymczasowego;

2) rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.

§ 8. [Utrata, zniszczenie lub obniżenie wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania]

1. Jeżeli w związku z wykonywaniem czynności służbowych doszło do utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania, żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.

2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

§ 9. [Śmierć żołnierza]

1. W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

§ 10. [Wyznaczenie żołnierza zawodowego na tożsame stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej]

W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na tożsame stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej zatrzymuje on przedmioty umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie.

§ 11. [Wyznaczenie żołnierza na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych o obowiązującym odmiennym kolorze umundurowania]

Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:

1) nie otrzymuje dodatkowo umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;

2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;

3) otrzymuje umundurowanie w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę, o której mowa w pkt 2.

§ 12. [Uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu]

1. Jeżeli żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu, to:

1) pozostawia się powtarzające się w obu zestawach lub występujące w poprzednim zestawie, zaliczając poprzedni okres używalności;

2) uzupełnia się o występujące tylko w nowym zestawie na przewidziany okres używalności.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się w przypadku powołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką do zawodowej służby wojskowej.

§ 13. [Okresy używalności umundurowania i wyekwipowania]

1. Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego, ćwiczebnego i specjalnego, liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało pobrane, do roku, w którym mija okres używalności. Należności te realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego, zgodnie z planami opracowanymi w jednostkach zaopatrujących.

2. Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1–4, 8–11 i 15–18, wydanych żołnierzowi zawodowemu, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

3. Żołnierz uprawniony do umundurowania i wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania – wymienione w różnych zestawach specjalistycznych – stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.

Rozdział 3

Szczególne przypadki wydawania umundurowania i wyekwipowania

§ 14. [Wydawanie czapek rogatywek, beretów, furażerek, taśm otokowych i sznurów]

Czapki rogatywki, berety, furażerki, taśmy otokowe i sznury wydaje się żołnierzom stosownie do korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, oraz rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.

§ 15. [Mianowanie żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy]

Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy okres używalności wydanych przedmiotów liczy się od dnia mianowania.

§ 16. [Okres używalności oznak]

Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.

§ 17. [Zamienniki]

1. Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za przedmioty określone w zestawach w załączniku nr 1 do rozporządzenia można wydawać zamienniki.

2. Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Żołnierzom zawodowym można wydawać corocznie do wyczerpania zapasów, poza należnościami ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przedmioty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 18. [Kobiety w ciąży oraz żołnierze o nietypowej budowie ciała]

W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy zawodowych – kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała – można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.

§ 19. [Odzież robocza, ochronna i zapewniająca bezpieczeństwo i higienę]

Żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Rozdział 4

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§ 20. [Organ właściwy w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie]

Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie.

§ 21. [Organ właściwy w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego]

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 22. [Ustalanie innych zestawów umundurowania i wyekwipowania]

W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23. [Okresy używalności umundurowania i wyekwipowania wydanego żołnierzowi przed wejściem w życie rozporządzenia]

1. Do umundurowania i wyekwipowania wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane.

2. Do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzom zamiennie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 24. [Umundurowanie i wyekwipowanie nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia]

Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.

§ 25. [Wykaz zmian nazw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania]

Wykaz zmian nazw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Załącznik 1. [NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 października 2014 r. (poz. 1615)

Załącznik nr 1

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

Lp.

Przedmioty, za które można wydawać zamienniki

Przedmioty stanowiące zamienniki

Liczba

Okres

używalności

zamiennika

(w latach)

Data, do której

można

wydawać

zamiennik

Uwagi

1

Płaszcz wojsk lądowych

Płaszcz służbowy wojsk lądowych i płaszcz letni wojsk lądowych

1

x

31.12.2016

 

2

Płaszcz sił powietrznych

Płaszcz służbowy sił powietrznych i płaszcz letni sił powietrznych

1

x

31.12.2016

 

3

Płaszcz marynarki wojennej

Płaszcz służbowy marynarki wojennej i płaszcz letni marynarki wojennej

1

x

31.12.2016

 

4

Półbuty galowe

Półbuty galowe koloru czarnego

1

x

31.12.2016

 

5

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinką

1

x

31.12.2016

 

6

Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinką

1

x

31.12.2016

 

7

Ubranie ochronne

Kurtka polowa wzór 93

1

1

31.12.2017

 

8

Bielizna zimowa

Bielizna zimowa pilota

2

1

31.12.2015

Dotyczy

żołnierzy

pilotów

9

Bielizna letnia długa

Bielizna letnia pilota

2

1

31.12.2015

10

Bielizna zimowa

Koszulka i spodenki z długimi rękawami koloru khaki lub bielizna zimowa specjalna

2

1

31.12.2017

Dotyczy pozostałych

żołnierzy

11

Bielizna letnia długa

Koszulka z krótkimi rękawami koloru khaki i slipy koloru khaki

2

1

31.12.2017

12

Bielizna zimowa marynarki wojennej

Koszulka z długimi rękawami i lamówką oraz kalesony koloru khaki

2

1

31.12.2016

 

13

Bielizna letnia marynarki wojennej

Koszulka z krótkimi rękawami i lamówką oraz slipy koloru granatowego

2

1

31.12.2016

 

14

Kombinezon pilota wzór 2010

Kombinezon pilota z ocieplaczem

1

1

31.12.2015

 

15

Rękawice pilota

Rękawice taktyczne

1

1

31.12.2016

 

16

Mundur polowy wzór 2010

Mundur polowy wzór 93

1

1

31.12.2015

 

17

Mundur polowy letni wzór 2010

Mundur polowy letni

1

1

31.12.2015

 

18

Trzewiki letnie

Trzewiki

1

1

31.12.2015

 

19

Trzewiki zimowe

Buty specjalne

1

1

31.12.2015

 

20

Trzewiki pilota zimowe wzór 2010

Trzewiki pilota zimowe

1

1

31.12.2015

 

21

Trzewiki pilota letnie wzór 2010

Trzewiki pilota letnie

1

1

31.12.2015

 

22

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

1

1

31.12.2018

 

23

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

1

1

31.12.2018

 

24

Śpiwór

Śpiwór dla pododdziałów specjalnych lub śpiwór-kołdra

1

3

31.12.2018

 

25

Koc szpitalny kolorowy

Koc lub kołdra

1

8

31.12.2018

 

26

Ubranie maskujące białe zmodernizowane

Ubranie maskujące białe

1

4

31.12.2016

 

27

Zasobnik piechoty górskiej

Zasobnik żołnierski wzór 93

1

3

31.12.2018

 

28

Mundur polowy WS

Kombinezon ćwiczebny

1

1

31.12.2016

 

29

Mundur polowy letni WS

Kombinezon ćwiczebny letni

1

1

31.12.2015

 

30

Czapka zimowa WS

Czapka zimowa

1

2

31.12.2016

 

31

Rękawice zimowe pięciopalcowe WS

Rękawice zimowe pięciopalcowe

1

2

31.12.2016

 

32

Kask ochronny WS

Kask ochronny plastikowy

1

6

31.12.2016

 

33

Kurtka puchowa WS

Kurtka puchowa

1

2

31.12.2016

 

34

Rękawice do zjazdów na linie grubej WS

Rękawice do zjazdów na linie grubej

1

1

31.12.2016

 

35

Rękawice do zjazdów na linie cienkiej WS

Rękawice do zjazdów na linie cienkiej

1

1

31.12.2016

 

36

Rękawice strzeleckie letnie WS

Rękawice strzeleckie letnie

1

1

31.12.2016

 

37

Śpiwór letni WS Śpiwór zimowy WS

Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową

1

4

31.12.2016

 

38

Buty ćwiczebne tropikalne WS

Trzewiki ćwiczebne tropikalne WS

1

2

31.12.2016

 

39

Plecak 80–100 l ze stelażem wewnętrznym

Plecak wodoodporny 80–100 l ze stelażem wewnętrznym

1

4

31.12.2016

 

40

Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami

Bielizna z tkaniny trudno palnej

1

2

31.12.2016

 

41

Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS

Kominiarka z tkaniny trudno palnej WS

1

2

31.12.2016

 

42

Kombinezon z tkaniny trudnotopliwej z kapturem

Kombinezon bojowy z tkaniny trudno palnej 3-częściowy

1

2

31.12.2016

 

43

Rękawice z dzianiny trudnotopliwej WS

Rękawice z tkaniny trudno palnej koloru czarnego, rękawice z tkaniny trudno palnej w kamuflażu

1

2

31.12.2016

 

 

Załącznik 3. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM COROCZNIE – DO WYCZERPANIA ZAPASÓW]

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM COROCZNIE – DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba

Uwagi

1

Rękawice polowe wzór 93

1

 

2

Kurtka polowa wzór 93

1

wydawana od 01.01.2018 r.

3

Szalokominiarka

1

 

4

Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinką

1

tylko dla żołnierzy marynarki wojennej

5

Koszulka z długimi rękawami koloru khaki

1

wydawana od 01.01.2017 r.

 

Załącznik 4. [WYKAZ NOWYCH NAZW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA]

Załącznik nr 4

WYKAZ NOWYCH NAZW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.

Stara nazwa

Nowa nazwa

1

2

3

1

Bielizna letnia koloru khaki

Bielizna letnia

2

Bielizna zimowa specjalna

Bielizna zimowa

3

Bielizna zimowa specjalna marynarki wojennej

Bielizna zimowa marynarki wojennej

4

Bielizna koloru granatowego

Bielizna letnia marynarki wojennej

5

Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczych

Bluza olimpijka sił powietrznych

6

Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych

Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych

7

Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych

Czapka zimowa futrzana sił powietrznych

8

Czapka garnizonowa admirała wzór 97

Czapka garnizonowa admirała

9

Czapka garnizonowa marynarska wzór 97

Czapka garnizonowa marynarska

10

Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97

Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej

11

Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczych

Czapka garnizonowa oficera młodszego sił powietrznych

12

Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97

Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej

13

Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczych

Czapka garnizonowa oficera starszego sił powietrznych

14

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej

15

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczych

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych

16

Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczych

Furażerka polowa sił powietrznych

17

Furażerka wojsk lotniczych

Furażerka sił powietrznych

18

Kapelusz polowy tropikalny wzór 93

Kapelusz polowy tropikalny

19

Koszula oficerska damska koloru białego

Koszula damska koloru białego

20

Koszula oficerska damska koloru khaki

Koszula damska koloru khaki

21

Koszula oficerska damska koloru stalowego

Koszula damska koloru stalowego

22

Koszula oficerska koloru białego

Koszula koloru białego

23

Koszula oficerska koloru khaki

Koszula koloru khaki

24

Koszula oficerska koloru stalowego

Koszula koloru stalowego

25

Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki

26

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki

27

Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

28

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khaki

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki

29

Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

30

Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

31

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego

32

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego

33

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

34

Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego

35

Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

36

Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

37

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego

38

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

39

Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowego

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego

40

Koszulobluza polowa wzór 93

Koszulobluza polowa

41

Kozaki damskie wzór 2008

Kozaki

42

Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennej

Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

43

Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinką

Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

44

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinką

Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

45

Mundur galowy generalski wojsk lotniczych

Mundur galowy generalski sił powietrznych

46

Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92

Mundur letni admirała damski (ze spódnicą)

47

Mundur letni admirała wzór 92

Mundur wyjściowy letni admirała

48

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

49

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92

Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych

50

Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92

Mundur letni generalski wojsk lądowych

51

Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur letni generalski sił powietrznych

52

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92

Mundur letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych

53

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

54

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92

Mundur letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

55

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

56

Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych

57

Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92

Mundur wyjściowy letni marynarki wojennej

58

Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92

Mundur wyjściowy letni wojsk lądowych

59

Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur wyjściowy letni sił powietrznych

60

Mundur służbowy generalski wojsk lotniczych ze spodniami do butów

Mundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów

61

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski wojsk lądowych KRWP

62

Mundur służbowy oficerski damski marynarki wojennej KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski marynarki wojennej KRWP

63

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych wzór 92

Mundur służbowy damski wojsk lądowych

64

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

65

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski sił powietrznych KRWP

66

Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy damski sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

67

Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wzór 92

Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP

68

Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wzór 92

Mundur służbowy marynarki wojennej

69

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP wzór 92

Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP

70

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych wzór 92

Mundur służbowy wojsk lądowych

71

Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

72

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych KRWP wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych KRWP

73

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych

74

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

75

Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92

Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

76

Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych

77

Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy generalski sił powietrznych

78

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

79

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

80

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

81

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

82

Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych

83

Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92

Mundur wyjściowy marynarki wojennej

84

Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92

Mundur wyjściowy wojsk lądowych

85

Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92

Mundur wyjściowy sił powietrznych

86

Pantofle sportowe

Buty sportowe

87

Pas oficerski koloru białego

Pas koloru białego

88

Pasek skórzany oficerski koloru czarnego

Pasek skórzany do spodni

89

Pasek skórzany oficerski z klamrą MW

Pasek do spodni z klamrą MW

90

Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowych

Płaszcz letni damski wojsk lądowych

91

Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych

Płaszcz letni wojsk lądowych

92

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych

Płaszcz służbowy damski sił powietrznych

93

Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej

Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej

94

Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej KRWP

Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej KRWP

95

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych

Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych

96

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych KRWP

Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych KRWP

97

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych

Płaszcz służbowy damski sił powietrznych

98

Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych KRWP

Płaszcz służbowy damski sił powietrznych KRWP

99

Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej

Płaszcz służbowy marynarki wojennej

100

Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWP

Płaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP

101

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych

Płaszcz służbowy wojsk lądowych

102

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP

Płaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP

103

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych

Płaszcz służbowy sił powietrznych

104

Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP

Płaszcz służbowy sił powietrznych KRWP

105

Półbuty damskie wzór 2008

Półbuty damskie

106

Półbuty galowe damskie wzór 2008

Półbuty galowe damskie

107

Półbuty galowe koloru czarnego

Półbuty galowe

108

Półbuty koloru czarnego

Półbuty wyjściowe

109

Prawidła do butów generalskich

Prawidła do butów służbowych

110

Rękawiczki letnie oficerskie koloru białego

Rękawiczki letnie koloru białego

111

Rękawiczki letnie oficerskie koloru brązowego

Rękawiczki letnie koloru brązowego

112

Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego

Rękawiczki letnie koloru czarnego

113

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru białego

Rękawiczki zimowe koloru białego

114

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru brązowego

Rękawiczki zimowe koloru brązowego

115

Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

116

Skarpetki letnie koloru czarnego

Skarpety letnie koloru czarnego

117

Skarpetki sportowe

Skarpety sportowe

118

Spodnie ćwiczebne tropikalne oficerskie marynarki wojennej – krótkie

Spodnie ćwiczebne tropikalne marynarki wojennej – krótkie

119

Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczych

Spodnie do butów (generalskie) sił powietrznych

120

Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych

121

Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie letnie generalskie sił powietrznych

122

Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennej wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej

123

Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych

124

Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych

125

Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej

126

Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych

127

Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych

128

Spodnie polowe tropikalne krótkie wzór 93

Spodnie polowe tropikalne krótkie

129

Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe generalskie damskie sił powietrznych

130

Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych

131

Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe generalskie sił powietrznych

132

Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie sił powietrznych

133

Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie marynarki wojennej

Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej

134

Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lądowych

Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych

135

Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych

136

Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennej

Spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej

137

Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowych

Spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych

138

Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczych

Spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych

139

Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92

Spodnie wyjściowe marynarki wojennej

140

Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92

Spodnie wyjściowe wojsk lądowych

141

Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92

Spodnie wyjściowe sił powietrznych

142

Spódnica letnia oficerska wojsk lądowych

Spódnica letnia wojsk lądowych

143

Spódnica letnia oficerska wojsk lotniczych wzór 92

Spódnica wyjściowa letnia sił powietrznych

144

Spódnica wyjściowa oficerska wojsk lotniczych

Spódnica wyjściowa sił powietrznych

145

Szalik letni oficerski koloru białego

Szalik letni koloru białego

146

Szalik letni oficerski koloru khaki

Szalik letni koloru khaki

147

Szalik zimowy oficerski koloru białego

Szalik zimowy koloru białego

148

Szalik zimowy oficerski koloru khaki

Szalik zimowy koloru khaki

149

Szalik zimowy oficerski koloru stalowego

Szalik zimowy koloru stalowego

150

Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczych

Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych

151

Torba podróżna poligonowa

Torba podróżna

152

Trzewiki zimowe oficerskie – botki

Trzewiki zimowe – botki

153

Ubranie treningowe

Dres sportowy

154

Buty sportowe

Buty sportowe WS

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »