| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb korzystania z pomocy na terenie kraju w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych przez:

a) żołnierza zawodowego,

b) byłego żołnierza zawodowego,

c) małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

– zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

– zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych

– zwanych dalej „uprawnionymi”;

2) tryb dokonywania zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego, przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej, zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

3) właściwość organów w zakresie przyznawania pomocy.

§ 2. [Przepis wyjaśniający]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pomocy rekonwersyjnej, należy przez to rozumieć ogół przedsięwzięć podejmowanych na rzecz uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

§ 3. [Organy właściwe w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej]

Organami właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

1) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;

2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej „COAZ”;

3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej „OAZ”;

4) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, zwanych dalej „WSzW”, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania;

5) dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej „WBE”.

§ 4. [Zajęcia grupowe]

1. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę na stanowisku służbowym lub do której został przeniesiony w ramach rezerwy kadrowej albo dyspozycji, kieruje uprawnionego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej na zajęcia grupowe.

2. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji do dowódcy jednostki wojskowej, które dołącza się do jego akt personalnych.

3. Zajęcia grupowe, w wymiarze do trzech dni, realizowane są przez COAZ lub OAZ właściwe ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, pełni zawodową służbę wojskową.

§ 5. [Tryb korzystania z doradztwa zawodowego]

Uprawnieni mogą korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym realizowanym przez COAZ lub OAZ właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stacjonowania jednostki wojskowej uprawnionego.

§ 6. [Koszty przekwalifikowania zawodowego]

1. Koszty przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, gdy to przekwalifikowanie jest rozumiane jako zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycia nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskania innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskania certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu, pokrywa dyrektor WBE przez:

1) przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;

2) wypłatę należności po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

2. Koszty, o których mowa w art. 120 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, pokrywa:

1) dowódca jednostki wojskowej – uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a,

2) dyrektor WBE – uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c

– na podstawie złożonego przez uprawnionego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów.

§ 7. [Wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej]

1. Pomoc rekonwersyjna, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, jest udzielana uprawnionym na ich wniosek.

2. Wniosek zawiera:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego;

2) pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;

3) nazwę ośrodka szkolenia, jego adres, NIP i REGON;

4) termin przekwalifikowania zawodowego;

5) koszt przekwalifikowania zawodowego;

6) przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;

7) informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

3. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dołącza do wniosku:

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;

4) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

4. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, dołącza do wniosku:

1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz – w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy – decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;

2) dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

5. Uprawniony (małżonek), o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dołącza do wniosku:

1) skrócony odpis aktu małżeństwa;

2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

6. Uprawniony (dziecko), o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, lub jego opiekun prawny dołączają do wniosku:

1) skrócony odpis aktu urodzenia;

2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

7. Uprawniony (dziecko), o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, w wieku od 18 do 25 lat do wniosku, niezależnie od dokumentów określonych w ust. 6, dołącza:

1) oświadczenie o stanie cywilnym;

2) zaświadczenie o pobieraniu nauki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 lit. b ustawy.

§ 8. [Wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej żołnierzowi zawodowemu]

1. Pomoc rekonwersyjna, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest udzielana na wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza.

3. Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ przesyła wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 3, oraz opinią, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, do właściwego dyrektora WBE.

§ 9. [Wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej byłemu żołnierzowi zawodowemu, małżonkowi lub dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego]

1. Pomoc rekonwersyjna, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, szefa WSzW albo wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, szef WSzW albo wojskowy komendant uzupełnień przesyła, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

3. Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ przesyła wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 4–7, oraz opinią, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, do właściwego dyrektora WBE.

§ 10. [Organ właściwy]

1. Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, jest dyrektor WBE właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

2. Odwołania od decyzji dyrektora WBE rozpatruje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej.

§ 11. [Potwierdzenie ukończenia przekwalifikowania zawodowego]

1. Uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania zawodowego w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

2. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, któremu pokryto koszty, o których mowa w art. 120 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawia dowódcy jednostki wojskowej, w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

§ 12. [Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego]

1. W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego koszty, o których mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, podlegają zwrotowi.

2. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenie.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania od organu.

4. W wezwaniu określa się kwotę podlegającą zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 13. [Praktyka zawodowa]

1. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, może, na swój wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

2. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

3. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, do wniosku dołącza zaświadczenie z instytucji organizującej praktykę zawodową o przyjęciu na praktykę zawodową.

5. Uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, mogą być pokryte koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych, którego dokonuje dowódca jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy.

6. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, skierowany decyzją, o której mowa w ust. 1, na praktykę zawodową po jej zakończeniu przesyła do dyrektora, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie o odbyciu praktyki.

§ 14. [Pośrednictwo pracy]

COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.

§ 15. [Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy]

1. Uprawnieni składają do dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa WSzW pisemny wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy. W przypadku uprawnionego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW.

2. Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

3. W przypadku braku ofert pracy w miejscu zamieszkania uprawnionego organ, w porozumieniu z innymi organami, o których mowa w § 14, prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia uprawnionemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych.

§ 16. [Działalność informacyjna w zakresie rekonwersji]

1. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, dyrektor COAZ, kierownik OAZ, dyrektor WBE oraz szef WSzW prowadzą na rzecz uprawnionych działalność informacyjną w zakresie rekonwersji.

2. Dowódcy jednostek wojskowych odpowiadają za realizację przedsięwzięć rekonwersyjnych i współpracują z właściwym terytorialnie dyrektorem COAZ lub kierownikiem OAZ w zakresie realizacji:

1) działalności rekonwersyjnej;

2) planowanych co najmniej raz w roku, w ramach prowadzonych szkoleń uzupełniających i doskonalących dla żołnierzy zawodowych, zajęć na temat pomocy rekonwersyjnej.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134, poz. 784), które na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »