REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1713

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. poz. 1041);

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. poz. 1302).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. poz. 1041), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. poz. 1302), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2014 r. (poz. 1713)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 20002)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków.

§ 2. Typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze wskazaniem tych, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, oraz gatunków zwierząt o znaczeniu priorytetowym, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki roślin będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze wskazaniem tych, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, oraz gatunków roślin o znaczeniu priorytetowym, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

1) występowanie typu siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając:

a) priorytetowe znaczenie typu siedliska przyrodniczego,

b) zachowanie pełnej zmienności danego typu siedliska przyrodniczego,

c) wielkości krajowych zasobów typu siedliska przyrodniczego i ich rozmieszczenia,

d) podatność typu siedliska przyrodniczego na proces degradacji,

e) znaczenie obszaru Natura 2000 dla zachowania typu siedliska przyrodniczego w kraju, uwzględniając:

– stopień reprezentatywności i wykształcenia siedliska przyrodniczego na obszarze,

– powierzchnię zajmowaną przez siedlisko przyrodnicze na obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni tego typu siedliska przyrodniczego na obszarze kraju,

– stan zachowania struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na obszarze lub możliwość jego renaturyzacji,

– istniejące i potencjalne zagrożenia powodujące utratę wartości przyrodniczych siedliska;

2) występowanie gatunków wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, uwzględniając:

a) priorytetowe znaczenie gatunku,

b) rozmieszczenie gatunku na obszarze kraju,

c) znaczenie obszaru dla zachowania gatunków roślin i zwierząt w kraju, uwzględniając:

– wielkość i zagęszczenie lokalnej populacji gatunku w stosunku do populacji krajowej,

– stan zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku oraz możliwość renaturyzacji zdegradowanych siedlisk gatunku,

– stopień izolacji lokalnej populacji gatunku w stosunku do naturalnego zasięgu gatunku,

– istniejące i potencjalne zagrożenia dla lokalnej populacji gatunku i jego siedliska powodujące utratę ich wartości przyrodniczych,

d) znaczenie obszaru dla przemieszczania się gatunków, uwzględniając jego:

– położenie na trasie wędrówek innych gatunków niż wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia,

– funkcjonowanie jako korytarza ekologicznego łączącego inne obszary istotne dla ochrony siedlisk gatunków, w szczególności gatunków priorytetowych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia;

3) powierzchnia obszaru, która powinna umożliwiać skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony ten obszar się wyznacza, przy czym:

a) w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia powierzchnia ta powinna obejmować reprezentatywne występowanie wszystkich stwierdzonych na obszarze siedlisk przyrodniczych,

b) w odniesieniu do gatunków wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia powierzchnia powinna obejmować całą przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji tych gatunków lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania, w szczególności miejsca rozrodu, żerowiska, zimowiska i miejsca odpoczynku także w czasie migracji;

4) współwystępowanie typów siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do rozporządzenia;

5) powiązanie obszaru z innymi obszarami ważnymi dla ochrony siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w szczególności z innymi obszarami Natura 2000 lub innymi formami ochrony przyrody.

§ 6.4) Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 są następujące:

1) występowanie gatunków ptaków, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 358), gdy stwierdzono:

a) regularne występowanie co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji gatunku lub

b) regularne występowanie co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego, lub

c) regularne występowanie co najmniej 20 000 osobników jednego lub wielu gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków ptaków morskich, lub

d) regularne występowanie w sumie co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi, lub 3000 ptaków drapieżnych w ciągu całego okresu migracji wiosennej lub jesiennej, lub

e) przynależność obszaru do jednego z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków zagrożonych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub regularne występowanie gatunku zagrożonego w skali globalnej;

2) powierzchnia obszaru, która powinna zapewniać trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla których ochrony obszar ten ma być wyznaczony, lub kluczowe dla ochrony tych gatunków miejsca ich występowania;

3) znaczenie obszaru dla przemieszczania się ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, a w szczególności jego położenie na trasie przelotów gatunków wędrownych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 17)

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.

Kod siedliska przyrodniczego1)

Nazwa siedliska przyrodniczego

Siedlisko
przyrodnicze
o znaczeniu
priorytetowym

1

2

3

4

1

1110

Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości

nie

2

1120

Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae

tak

3

1130

Estuaria

nie

4

1140

Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu

nie

5

1150

Laguny przybrzeżne

tak

6

1160

Duże, płytkie zatoki

nie

7

1170

Rafy

nie

8

1180

Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy

nie

9

1210

Kidzina na brzegu morskim

nie

10

1220

Wieloletnia roślinność kamienistych brzegów

nie

11

1230

Klify na wybrzeżu Bałtyku

nie

12

1240

Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami (Limonium spp.)

nie

13

1250

Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą

nie

14

1310

Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae)

nie

15

1320

Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)

nie

16

1330

Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część – zbiorowiska nadmorskie)

nie

17

1340

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część – zbiorowiska śródlądowe)

tak

18

1410

Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)

nie

19

1420

Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi)

nie

20

1430

Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea)

nie

21

1510

Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia)

tak

22

1520

Iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia)

tak

23

1530

Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna)

tak

24

1610

Bałtyckie wyspy typu ozy z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością

nie

25

1620

Wyspy i wysepki północnego Bałtyku

nie

26

1630

Przybrzeżne łąki północnego Bałtyku

tak

27

1640

Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością

nie

28

1650

Wąskie małe zatoki północnego Bałtyku

nie

29

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

nie

30

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)

nie

31

2130

Nadmorskie wydmy szare

tak

32

2140

Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)

tak

33

2150

Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea)

tak

34

2160

Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika

nie

35

2170

Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

nie

36

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

nie

37

2190

Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

nie

38

21A0

Roślinność typu machair

nie, z wyjątkiem terytorium Irlandii

39

2210

Ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimae

nie

40

2220

Wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracina

nie

41

2230

Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia

nie

42

2240

Zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinami

nie

43

2250

Nadmorskie wydmy z jałowcami (Juniperus spp.)

tak

44

2260

Twardolistne zarośla na wydmach, Cist Lavenduletalia

nie

45

2270

Lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster)

tak

46

2310

Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i janowcem (Genista)

nie

47

2320

Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i bażyną czarną (Empetrum nigrum)

nie

48

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

nie

49

2340

Pannońskie wydmy śródlądowe

tak

50

3110

Jeziora lobeliowe

nie

51

3120

Oligotroficzne zbiorniki wodne, ubogie w składniki mineralne, z poryblinami (Isoetes spp.), występujące zazwyczaj na piaszczystych glebach w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego

nie

52

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea

nie

53

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

nie

54

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

nie

55

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

nie

56

3170

Śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodne

tak

57

3180

Suche jeziora typu turlough

tak

58

3190

Jeziora na krasie gipsowym

nie

59

31A0

Formacje roślinne z grzybieniami tygrysimi

(Nymphea lotus) w ciepłych źródłach Transylwanii

tak

60

3210

Naturalne rzeki Fennoskandii

nie

61

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

nie

62

3230

Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum, część – z przewagą wrześni)

nie

63

3240

Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici Myricarietum, część – z przewagą wierzby)

nie

64

3250

Stałe rzeki regionu śródziemnomorskiego z siwcem żółtym (Glaucium flavum)

nie

65

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

nie

66

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

nie

67

3280

Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi kurtynami wierzb (Salix) i topoli białej (Populus alba)

nie

68

3290

Okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion

nie

69

32A0

Kaskady tufowe na rzekach krasowych w Górach Dynarskich

nie

70

4010

Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
(Ericion tetralix)

nie

71

4020

Atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix strefy umiarkowanej

tak

72

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

nie

73

4040

Suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku z Erica vagans

tak

74

4050

Makaronezyjskie wrzosowiska endemiczne

tak

75

4060

Wysokogórskie borówczyska bażynowe
(Empetro-Vaccinietum)

nie

76

4070

Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)

tak

77

4080

Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)

nie

78

4090

Endemiczne górskie wrzosowiska regionu śródziemnomorskiego z janowcami

nie

79

40A0

Subkontynentalne zarośla okołopannońskie

tak

80

40B0

Rodopskie zarośla wawrzynolistne z pięciornikiem krzewiastym (Potentilla fruticosa)

nie

81

40C0

Ponto-sarmackie liściaste zarośla

tak

82

5110

Trwałe kserotermiczne formacje z bukszpanem zwyczajnym (Buxus sempervirens) na skalistych stokach (Berberidion p.p.)

nie

83

5120

Górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgans

nie

84

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

nie

85

5140

Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach

tak

86

5210

Drzewiasty matorral z jałowcem (Juniperus spp.)

nie

87

5220

Drzewiasty matorral z Zyziphus

tak

88

5230

Drzewiasty matorral z Laurus nobilis

tak

89

5310

Zarośla z Laurus nobilis

nie

90

5320

Niskie zarośla z wilczomleczem (Euphorbia spp.) przy klifach

nie

91

5330

Ciepłe śródziemnomorskie i półpustynne zarośla

nie

92

5410

Zachodniośródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów (Astragalo Plantaginetum subulatae)

nie

93

5420

Frygany Sarcopoterium spinosum

nie

94

5430

Endemiczne frygany Euphorbio-Verbascion

nie

95

6110

Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)

tak

96

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

tak

97

6130

Murawy galmanowe Violetalia calaminariae

nie

98

6140

Pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowym

nie

99

6150

Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)

nie

100

6160

Iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigesta

nie

101

6170

Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)

nie

102

6180

Makaronezyjskie mezofilne murawy

nie

103

6190

Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)

nie

104

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

tak, gdy występują

na nich ważne

stanowiska

storczyków

105

6220

Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero Brachypodietea

tak

106

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

tak

107

6240

Subpannońskie murawy o charakterze stepowym

tak

108

6250

Pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowym

tak

109

6260

Pannońskie stepy na podłożu piaszczystym

tak

110

6270

Nizinne, bogate florystycznie, murawy, suche do umiarkowanie wilgotnych

tak

111

6280

Skandynawskie alvary i prekambryjskie wychodnie skał wapiennych

tak

112

62A0

Wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae)

nie

113

62B0

Cypryjskie murawy na podłożu serpentynitowym

tak

114

62C0

Stepy pontyjsko-sarmackie

tak

115

62D0

Górskie murawy acydofilne Półwyspu Bałkańskiego

nie

116

6310

Dehesas z wiecznie zielonymi dębami (Quercus spp.)

nie

117

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

nie

118

6420

Śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenion

nie

119

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)
i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

nie

120

6440

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

nie

121

6450

Borealne łąki na glebach aluwialnych

nie

122

6460

Łąki na podłożu torfowym w górach Troodos

nie

123

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

nie

124

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

nie

125

6530

Łąki Fennoskandii częściowo porośnięte lasem

tak

126

6540

Subśródziemnomorskie murawy z Molinio-Hordeion secalini

nie

127

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

tak

128

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

nie

129

7130

Torfowiska kołdrowe

tak, jeśli są aktywne

130

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

nie

131

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

nie

132

7160

Bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandii

nie

133

7210

Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

tak

134

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

tak

135

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

nie

136

7240

Wysokogórskie pionierskie formacje Caricion bicoloris-atrofuscae

tak

137

7310

Borealne trzęsawiska typu aapa

tak

138

7320

Borealne trzęsawiska typu palsa

tak

139

8110

Piargi i gołoborza krzemianowe

nie

140

8120

Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae

nie

141

8130

Zachodniośródziemnomorskie i termofilne rumowiska

nie

142

8140

Wschodniośródziemnomorskie rumowiska

nie

143

8150

Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe

nie

144

8160

Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

tak

145

8210

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

nie

146

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

nie

147

8230

Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)

nie

148

8240

Wapienne bruki

tak

149

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

nie

150

8320

Pola lawy i inne produkty niedawnej działalności wulkanicznej

nie

151

8330

Jaskinie morskie zanurzone częściowo lub w całości

nie

152

8340

Stałe lodowce

nie

153

9010

Zachodnia tajga

tak

154

9020

Hemiborealne naturalne starodrzewy liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus), bogate w epifity

tak

155

9030

Wczesne stadia sukcesyjne lasów na wyniesionych partiach wybrzeży

tak

156

9040

Subalpejskie i subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanovii

nie

157

9050

Lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runem

nie

158

9060

Lasy iglaste na glacifluwialnych ozach lub z nimi związane

nie

159

9070

Pastwiska Fennoskandii, częściowo porośnięte lasem

nie

160

9080

Bagienne liściaste lasy Fennoskandii

tak

161

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

nie

162

9120

Acydofilne buczyny regionu atlantyckiego z ostrokrzewem (Ilex sp.), niekiedy także z cisem (Taxus sp.), w podszyciu (Quercion robori petraeae lub Ilici-Fagenion)

nie

163

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

nie

164

9140

Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri Fagetum)

nie

165

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

nie

166

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

nie

167

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

nie

168

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

tak

169

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

nie

170

91A0

Stare dąbrowy z Quercus petraea, Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskich

nie

171

91B0

Ciepłolubne lasy z jesionem Fraxinus angustifolia

nie

172

91C0

Lasy kaledońskie

tak

173

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

tak

174

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

tak

175

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

nie

176

91G0

Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus

tak

177

91H0

Pannońskie lasy z Quercus pubescens

tak

178

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

tak

179

91J0

Lasy cisowe Wysp Brytyjskich

tak

180

91K0

Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio Fagion)

nie

181

91LO

Iliryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion)

nie

182

91M0

Pannońsko-bałkańskie lasy dębowe

nie

183

91N0

Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae)

tak

184

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

nie

185

91Q0

Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)

nie

186

91R0

Laski sosnowe na dolomitach w Górach Dynarskich (Genisto januensis-Pinetum)

nie

187

91S0

Zachodniopontyjski las bukowy

tak

188

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

nie

189

91U0

Lasy sosnowe stepów sarmackich

nie

190

91V0

Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion)

nie

191

91W0

Mezyjskie lasy bukowe

nie

192

91X0

Lasy bukowe Dobrudży

tak

193

91Y0

Dackie lasy grądowe

nie

194

91Z0

Mezyjskie lasy z lipą srebrzystą

nie

195

91AA

Wschodnie lasy dębowe

tak

196

91BA

Mezyjskie lasy jodłowe

nie

197

91CA

Rodopskie i bałkańskie bory sosnowe

nie

198

9210

Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex

tak

199

9220

Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis

tak

200

9230

Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe (lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica)

nie

201

9240

Iberyjskie lasy dębowe (z Quercus faginea i Quercus canariensis)

nie

202

9250

Lasy z Quercus trojana

nie

203

9260

Lasy z Castanea sativa

nie

204

9270

Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis

nie

205

9280

Lasy z Quercus frainetto

nie

206

9290

Lasy cyprysowe (Acero-Cupression)

nie

207

92A0

Lasy galeriowe z wierzbą białą Salix alba i topolą białą Populus alba

nie

208

92B0

Nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą (Salix spp.) i innymi

nie

209

92C0

Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis)

nie

210

92D0

Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)

nie

211

9310

Egejskie lasy z Quercus brachyphylla

nie

212

9320

Lasy z Olea sp. oraz Ceratonia sp.

nie

213

9330

Lasy z Quercus suber

nie

214

9340

Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia

nie

215

9350

Lasy z Quercus macrolepis

nie

216

9360

Makaronezyjskie lasy wawrzynowe (Laurus, Ocotea)

tak

217

9370

Gaje palmowe z Phoenix sp.

tak

218

9380

Lasy z Ilex aquifolium

nie

219

9390

Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia

tak

220

93A0

Laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae Quercetum infectoriae)

nie

221

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie)

nie

222

9420

Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae Piceetum)

nie

223

9430

Górskie lasy z Pinus uncinata

tak, jeżeli

występują

na podłożach

gipsowych lub

wapiennnych

224

9510

Południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies alba

tak

225

9520

Lasy z Abies pinsapo

nie

226

9530

Śródziemnomorskie (subśródziemnomorskie) lasy z endemicznymi sosnami czarnymi

tak

227

9540

Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnami

nie

228

9550

Endemiczne lasy sosnowe Wysp Kanaryjskich

nie

229

9560

Endemiczne lasy z jałowcem (Juniperus spp.)

tak

230

9570

Lasy z Tetraclinis articulata

tak

232

9590

Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

tak

233

95A0

Endemiczne górskie lasy sosnowe regionu śródziemnomorskiego

nie

 

Objaśnienie:

1) Kody siedlisk podano na podstawie podręcznika interpretacyjnego Komisji Europejskiej – Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR28 w wersji zawierającej poprawki przyjęte w 2013 r.

Załącznik nr 27)

GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.

Kod1)

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Gatunek
wymagający
ochrony w formie
wyznaczenia obszaru
Natura 2000

Gatunek
o znaczeniu
priorytetowym

1

2

3

4

5

6

 

 

SSAKI

MAMMALIA

 

 

 

 

OWADOŻERNE

INSECTIVORA

 

 

 

 

jeżowate

Erinaceidae

 

 

1

2)

jeż północnoafrykański

Erinaceus algirus

nie

nie

 

 

ryjówkowate

Soricidae

 

 

2

1300

zębiełek kanaryjski

Crocidura canariensis

nie

nie

3

4001

zębiełek sycylijski

Crocidura sicula

nie

nie

 

 

kretowate

Talpidae

 

 

4

1301

wychuchol pirenejski

Galemys pyrenaicus

tak

nie

 

 

NIETOPERZE

CHIROPTERA

 

 

 

 

NIETOPERZEOWADOŻERNE

MICROCHIROPTERA3)

 

 

 

 

podkowcowate

Rhinolophidae

 

 

5

1306

podkowiec Blasiusa

Rhinolophus blasii

tak

nie

6

1305

podkowiec śródziemnomorski

Rhinolophus euryale

tak

nie

7

1304

podkowiec duży

Rhinolophus ferrumequinum

tak

nie

8

1303

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

tak

nie

9

1302

podkowiec średni

Rhinolophus mehelyi

tak

nie

 

 

mroczkowate

Vespertilionidae

 

 

10

1308

mopek

Barbastella barbastellus

tak

nie

11

1310

podkasaniec Schreibersa

Miniopterus schreibersii

tak

nie

12

1323

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

tak

nie

13

1307

nocek ostrouszny

Myotis blythii

tak

nie

14

1316

nocek długopalcy

Myotis capaccinii

tak

nie

15

1318

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

tak

nie

16

1321

nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

tak

nie

17

1324

nocek duży

Myotis myotis

tak

nie

 

 

NIETOPERZE
OWOCOŻERNE

MEGACHIROPTERA

 

 

 

 

rudawkowate

Pteropodidae

 

 

18

4002

rudawka nilowa

Rousettus aegyptiacus

tak

nie

 

 

GRYZONIE

RODENTIA

 

 

 

 

popielicowate

Gliridae4)

 

 

19

2617

5)

Myomimus roachi

tak

nie

 

 

wiewiórkowate

Sciuridae

 

 

20

4003

świstak tatrzański

Marmota marmota latirostris

tak

tak

21

1910

polatucha

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

tak

tak

22

1335

suseł moręgowany

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

tak

nie

23

2608

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

tak

tak

24

1336

5)

Sciurus anomalus

nie

nie

 

 

bobrowate

Castoridae

 

 

25

1337

bóbr europejski

Castor fiber

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich, litewskich, fińskich oraz szwedzkich

nie

 

 

chomikowate

Cricetidae

 

 

26

1339

chomik europejski

Cricetus cricetus

nie

nie

27

6338

5)

Dinaromys bogdanovi

tak

nie

28

2609

chomik rumuński

Mesocricetus newtoni

tak

nie

 

 

nornikowate

Microtidae

 

 

29

1338

nornik Cabrery

Microtus cabrerae

tak

nie

30

1340

5)

Microtus oeconomus arenicola

tak

tak

31

4004

5)

Microtus oeconomus mehelyi

tak

tak

32

2612

darniówka tatrzańska

Microtus tatricus

tak

nie

 

 

skoczkowate

Zapodidae

 

 

33

1343

smużka leśna

Sicista betulina

nie

nie

34

2021

smużka stepowa

Sicista subtilis

tak

nie

 

 

jeżozwierze

Hystricidae

 

 

35

1344

jeżozwierz afrykański

Hystrix cristata

nie

nie

 

 

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

 

 

 

 

psowate

Canidae

 

 

36

1911

lis polarny (piesiec)

Alopex lagopus

tak

tak

37

1353

szakal złocisty

Canis aureus

nie

nie

38

1352

wilk

Canis lupus

tak, z wyjątkiem populacji estońskiej, łotewskiej, litewskiej i fińskiej, natomiast populacje greckie wyłącznie na południe od 39 równoleżnika, a populacje hiszpańskie wyłącznie na południe od Duero

tak

 

 

niedźwiedziowate

Ursidae

 

 

39

1354

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich

tak

 

 

łasicowate

Mustelidae

 

 

40

1912

rosomak

Gulo gulo

tak

tak

41

1355

wydra

Lutra lutra

tak

nie

42

1357

kuna leśna

Martes martes

nie

nie

43

2633

tchórz stepowy

Mustela eversmanii

tak

nie

44

1356

norka europejska

Mustela lutreola

tak

tak

45

1358

tchórz zwyczajny

Mustela putorius

nie

nie

46

2635

perewiaska

Vormela peregusna

tak

nie

 

 

kotowate

Felidae

 

 

47

1363

żbik

Felis silvestris

nie

nie

48

1361

ryś

Lynx lynx

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich oraz fińskich

nie

49

1362

ryś iberyjski

Lynx pardinus

tak

tak

 

 

fokowate

Phocidae

 

 

50

1364

foka szara

Halichoerus grypus

tak

nie

51

1366

mniszka

Monachus monachus

tak

tak

52

6307

nerpa (foka obrączkowana), podgatunek bałtycki

Phoca hispida bottnica

tak

nie

53

6306

nerpa (foka obrączkowana), podgatunek z jeziora Saimaa

Phoca hispida saimensis

tak

tak

54

1365

foka pospolita

Phoca vitulina

tak

nie

 

 

łaszowate

Viverridae

 

 

55

1360

żeneta zwyczajna

Genetta genetta

nie

nie

56

1359

mangusta egipska

Herpestes ichneumon

nie

nie

 

 

ZAJĘCZAKI

LAGOMORPHA

 

 

 

 

zającowate

Leporidae

 

 

57

1334

zając bielak

Lepus timidus

nie

nie

 

 

PARZYSTOKOPYTNE

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

jeleniowate

Cervidae

 

 

58

1367

jeleń korsykański

Cervus elaphus corsicanus

tak

tak

59

1937

renifer

Rangifer tarandus fennicus

tak

nie

 

 

krętorogie

Bovidae

 

 

60

2647

żubr

Bison bonasus

tak

tak

61

1372

koza bezoarowa

Capra aegagrus

tak (populacje naturalne)

nie

62

1375

koziorożec alpejski

Capra ibex

nie

nie

63

1368

koziorożec pirenejski

Capra pyrenaica

nie, z wyjątkiem Capra pyrenaica pyrenaica

nie

64

1370

koziorożec pirenejski

Capra pyrenaica pyrenaica

tak

tak

65

1373

muflon

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon)

tak, populacje naturalne – Korsyka i Sardynia

nie

66

4005

muflon cypryjski

Ovis orientalis ophion
(Ovis gmelini ophion)

tak

nie

67

1374

kozica apenińska

Rupicapra pyrenaica ornata (= Rupicapra rupicapra ornata)

tak

tak

68

1369

kozica

Rupicapra rupicapra

nie, z wyjątkiem Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata, Rupicapra rupicapra tatrica

nie

69

1371

kozica bałkańska

Rupicapra rupicapra balcanica

tak

nie

70

4006

kozica tatrzańska

Rupicapra rupicapra tatrica

tak

tak

 

 

WALENIE

CETACEA6)

 

 

71

1351

morświn

Phocoena phocoena

tak

nie

72

1349

delfin butlonosy

Tursiops truncatus

tak

nie

 

 

GADY

REPTILIA

 

 

 

 

ŻÓŁWIE

TESTUDINATA

 

 

 

 

żółwie lądowe

Testudinidae

 

 

73

1217

żółw grecki

Testudo hermanni

tak

nie

74

1218

żółw obrzeżony

Testudo marginata

tak

nie

75

1219

żółw śródziemnomorski

Testudo graeca

tak

nie

 

 

żółwie morskie

Cheloniidae

 

 

76

1224

karetta

Caretta caretta

tak

tak

77

1227

żółw zielony

Chelonia mydas

tak

tak

78

1225

żółw szylkretowy

Eretmochelys imbricata

nie

nie

79

1226

żółw zatokowy

Lepidochelys kempii

nie

nie

 

 

żółwie skórzaste

Dermochelyidae

 

 

80

1223

żółw skórzasty

Dermochelys coriacea

nie

nie

 

 

żółwie błotne

Emydidae

 

 

81

1220

żółw błotny

Emys orbicularis

tak

nie

82

1222

żółw kaspijski

Mauremys caspica

tak

nie

83

1221

żółw hiszpański

Mauremys leprosa

tak

nie

 

 

JASZCZURKI

SAURIA

 

 

 

 

jaszczurkowate

Lacertidae

 

 

84

1240

łusecznica mała (łusecznica Fitzingera)

Algyroides fitzingeri

nie

nie

85

1264

łusecznica hiszpańska

Algyroides marchi

nie

nie

86

1258

łusecznica peloponeska

Algyroides moreoticus

nie

nie

87

1243

łusecznica wspaniała

Algyroides nigropunctatus

nie

nie

88

6341

5)

Dalmatolacerta oxycephala

nie

nie

89

6342

5)

Dinarolacerta mosorensis

tak

nie

90

1253

5)

Gallotia atlantica

nie

nie

91

1260

kanaryjka niebieskoplama

Gallotia galloti

nie

nie

92

1255

5)

Gallotia galloti insulanagae

tak

nie

93

1242

jaszczur z El Hierro

Gallotia simonyi

tak

tak

94

1267

kanaryjka mniejsza

Gallotia stehlini

nie

nie

95

1261

jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

nie

nie

96

5912

jaszczurka tyrreńska

Lacerta bedriagae

nie

nie

97

5259

5)

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

tak

nie

98

1257

5)

Lacerta danfordi

nie

nie

99

6201

5)

Lacerta dugesii

nie

nie

100

6079

jaszczurka grecka

Lacerta graeca

nie

nie

101

5676

jaszczurka chorwacka

Lacerta horvathi

nie

nie

102

5371

jaszczurka iberyjska

Lacerta monticola

tak

nie

103

1259

jaszczurka Schreibera

Lacerta schreiberi

tak

nie

104

1251

jaszczurka trójpręga

Lacerta trilineata

nie

nie

105

1263

jaszczurka zielona

Lacerta viridis

nie

nie

106

2)

5)

Lacerta vivipara pannonica

nie

nie

107

1268

jaszczurka wężooka

Ophisops elegans

nie

nie

108

1238

murówka egejska

Podarcis erhardii

nie

nie

109

1237

murówka maltańska

Podarcis filfolensis

nie

nie

110

1266

5)

Podarcis hispanica atrata

nie

nie

111

1265

murówka balearska

Podarcis lilfordi

tak

nie

112

1241

murówka adriatycka

Podarcis melisellensis

nie

nie

113

1239

5)

Podarcis milensis

nie

nie

114

1256

murówka zwyczajna

Podarcis muralis

nie

nie

115

1254

murówka peloponeska

Podarcis peloponnesiaca

nie

nie

116

1252

murówka pitiuzyjska

Podarcis pityusensis

tak

nie

117

1250

murówka ruinowa

Podarcis sicula

nie

nie

118

1248

murówka krymska (murówka bałkańska)

Podarcis taurica

nie

nie

119

1246

5)

Podarcis tiliguerta

nie

nie

120

1244

5)

Podarcis wagleriana

nie

nie

 

 

scynkowate

Scincidae

 

 

121

1276

okularowiec panoński

Ablepharus kitaibelii

nie

nie

122

1272

ostajnica iberyjska

Chalcides bedriagai

nie

nie

123

1274

ostajnica nakrapiana

Chalcides ocellatus

nie

nie

124

1275

5)

Chalcides sexlineatus

nie

nie

125

1273

5)

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

tak

nie

126

1270

5)

Chalcides viridianus

nie

nie

127

1271

wężowiec beznogi

Ophiomorus punctatissimus

nie

nie

 

 

gekonowate

Gekkonidae

 

 

128

6154

gekon Kotschy'ego

Cyrtopodion kotschyi

nie

nie

129

6137

gekon liściopalcy

Phyllodactylus europaeus

tak

nie

130

1230

gekon kanaryjski

Tarentola angustimentalis

nie

nie

131

1231

5)

Tarentola boettgeri

nie

nie

132

1232

5)

Tarentola delalandii

nie

nie

133

1233

5)

Tarentola gomerensis

nie

nie

 

 

agamowate

Agamidae

 

 

134

6139

hardun

Stellio stellio

nie

nie

 

 

kameleonowate

Chamaeleontidae

 

 

135

1235

kameleon pospolity

Chamaeleo chamaeleon

nie

nie

 

 

padalcowate

Anguidae

 

 

136

1269

żółtopuzik bałkański

Ophisaurus apodus

nie

nie

 

 

WĘŻE

SERPENTES

 

 

 

 

połozowate

Colubridae

 

 

137

6138

połoz kaspijski

Coluber caspius

nie

nie

138

2447

połoz cypryjski

Coluber cypriensis

tak

tak

139

1288

połoz podkowiasty

Coluber hippocrepis

nie

nie

140

1280

5)

Coluber jugularis

nie

nie

141

1287

5)

Coluber laurenti

nie

nie

142

1286

połoz wysmukły

Coluber najadum

nie

nie

143

6153

5)

Coluber nummifer

nie

nie

144

1284

połoz żółtozielony

Coluber viridiflavus

nie

nie

145

1283

gniewosz plamisty

Coronella austriaca

nie

nie

146

1282

5)

Eirenis modesta

nie

nie

147

1281

wąż Eskulapa

Elaphe longissima (Zamenis longissimus)

nie

nie

148

1279

wąż stepowy

Elaphe quatuorlineata

tak

nie

149

1293

wąż lamparci

Elaphe situla (Zamenis situla)

tak

nie

150

1290

zaskroniec sardyński

Natrix natrix cetti

nie

nie

151

1291

zaskroniec korsykański

Natrix natrix corsa

nie

nie

152

4007

zaskroniec cypryjski

Natrix natrix cypriaca

tak

tak

153

1292

zaskroniec rybołów

Natrix tessellata

nie

nie

154

1289

wąż koci

Telescopus fallax

nie

nie

 

 

żmijowate

Viperidae

 

 

155

1296

żmija lewantyńska

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

tak

tak

156

1295

żmija nosoroga

Vipera ammodytes

nie

nie

157

1297

5)

Vipera seoanni7)

nie

nie

158

1298

żmija łąkowa

Vipera ursinii

tak, z wyjątkiem Vipera ursinii rakosiensis i Vipera ursinii macrops

nie

159

6337

5)

Vipera ursinii macrops

tak

tak

160

4121

węgierska żmija łąkowa

Vipera ursinii rakosiensis

tak

tak

161

1294

żmija bliskowschodnia

Vipera xanthina

nie

nie

 

 

dusicielowate

Boidae

 

 

162

1277

strzelec stepowy

Eryx jaculus

nie

nie

 

 

PŁAZY

AMPHIBIA

 

 

 

 

OGONIASTE

CAUDATA

 

 

 

 

salamandrowate

Salamandridae

 

 

163

1172

salamandra luzytańska

Chioglossa lusitanica

tak

nie

164

1173

traszka pirenejska

Euproctus asper

nie

nie

165

1164

traszka korsykańska

Euproctus montanus

nie

nie

166

1165

traszka sardyńska

Euproctus platycephalus

nie

nie

167

1176

salamandra egejska

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

tak

nie

168

1177

5)

Salamandra atra

nie

nie

169

1169

salamandra czarna

Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

tak

tak

170

1179

salamandra kotyjska

Salamandra lanzai

nie

nie

171

1175

salamandra okularowa

Salamandrina terdigitata

tak

nie

172

1167

traszka alpejska

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

tak

nie

173

1166

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

tak

nie

174

1993

traszka naddunajska

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

tak

nie

175

1168

traszka włoska

Triturus italicus

nie

nie

176

1171

traszka Karelina

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

tak

nie

177

1174

traszka marmurkowa

Triturus marmoratus

nie

nie

178

2001

traszka karpacka

Triturus montandoni

tak

nie

179

4008

5)

Triturus vulgaris ampelensis

tak

nie

 

 

odmieńcowate

Proteidae

 

 

180

1186

odmieniec jaskiniowy

Proteus anguinus

tak

tak

 

 

bezpłucnikowate

Plethodontidae

 

 

181

6206

jaskinnica zmienna

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

tak

nie

182

6207

jaskinnica żółta

Hydromantes (Speleomantes) flavus

tak

nie

183

6205

jaskinnica sardyńska

Hydromantes (Speleomantes) genei

tak

nie

184

6209

jaskinnica cesarska

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

tak

nie

185

6211

jaskinnica francuska

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

tak

nie

186

6208

jaskinnica cętkowana

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

tak

nie

 

 

BEZOGONOWE

ANURA

 

 

 

 

ropuszkowate

Discoglossidae

 

 

187

1192

pętówka iberyjska

Alytes cisternasii

nie

nie

188

1187

pętówka majorska

Alytes muletensis

tak

tak

189

1191

pętówka babienica

Alytes obstetricans

nie

nie

190

1188

kumak nizinny

Bombina bombina

tak

nie

191

1193

kumak górski

Bombina variegata

tak

nie

192

1194

5)

Discoglossus galganoi

(w tym Discoglossus jeanneae)

tak

nie

193

1196

krągłojęzyczka korsykańska (ropuszka korsykańska)

Discoglossus montalentii

tak

nie

194

1189

krągłojęzyczka (ropuszka krągłojęzyczna)

Discoglossus pictus

nie

nie

195

1190

krągłojęzyczka tyrreńska (ropuszka tyrreńska)

Discoglossus sardus

tak

nie

 

 

żabowate

Ranidae

 

 

196

1214

żaba moczarowa

Rana arvalis

nie

nie

197

1209

żaba dalmatyńska

Rana dalmatina

nie

nie

198

1210

żaba wodna

Rana esculenta

nie

nie

199

1208

żaba strumieniowa

Rana graeca

nie

nie

200

1216

żaba hiszpańska

Rana iberica

nie

nie

201

1206

5)

Rana italica

nie

nie

202

1215

żaba włoska

Rana latastei

tak

nie

203

1207

żaba jeziorkowa

Rana lessonae

nie

nie

204

1211

iberyjska żaba wodna

Rana perezi

nie

nie

205

1212

żaba śmieszka

Rana ridibunda

nie

nie

206

1213

żaba trawna

Rana temporaria

nie

nie

 

 

grzebiuszkowate

Pelobatidae

 

 

207

1199

5)

Pelobates fuscus insubricus

tak

tak

208

1198

grzebiuszka gibraltarska

Pelobates cultripes

nie

nie

209

1197

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

nie

nie

210

1200

grzebiuszka syryjska

Pelobates syriacus

nie

nie

 

 

ropuchowate

Bufonidae

 

 

211

6284

ropucha paskówka

Bufo calamita

nie

nie

212

1201

ropucha zielona

Bufo viridis

nie

nie

 

 

rzekotkowate

Hylidae

 

 

213

1203

rzekotka drzewna

Hyla arborea

nie

nie

214

1205

rzekotka śródziemnomorska

Hyla meridionalis

nie

nie

215

1204

rzekotka sardyńska

Hyla sarda

nie

nie

 

 

RYBY

PISCES

 

 

 

 

MINOGI

PETROMYZONIFORMES

 

 

 

 

minogowate

Petromyzontidae

 

 

216

1098

minogi czarnomorskie

Eudontomyzon spp.

tak

nie

217

1099

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

tak, z wyjątkiem populacji fińskich i szwedzkich

nie

218

1096

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

tak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich

nie

219

6152

minóg padański

Lethenteron zanandreai

tak

nie

220

1095

minóg morski

Petromyzon marinus

tak, z wyjątkiem populacji szwedzkich

nie

 

 

JESIOTROKSZTAŁTNE

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

jesiotrowate

Acipenseridae8)

 

 

221

1100

jesiotr adriatycki

Acipenser naccarii

tak

tak

222

1101

jesiotr zachodni

Acipenser sturio

tak

tak

 

 

ŚLEDZIOKSZTAŁTNE

CLUPEIFORMES

 

 

 

 

śledziowate

Clupeidae

 

 

223

2)

alosa

Alosa spp.

tak

nie

 

 

ŁOSOSIOKSZTAŁTNE

SALMONIFORMES

 

 

 

 

łososiowate

Salmonidae

 

 

224

1105

głowacica

Hucho hucho

tak, populacje naturalne

nie

225

6135

pstrąg śródziemnomorski

Salmo macrostigma

tak

nie

226

1107

pstrąg marmurkowy

Salmo marmoratus

tak

nie

227

1106

łosoś atlantycki

Salmo salar

tak, tylko w wodach słodkich, z wyjątkiem populacji fińskich

nie

228

6339

5)

Salmothymus obtusirostris

tak

nie

229

1109

lipień

Thymallus thymallus

nie

nie

 

 

siejowate

Coregonidae

 

 

230

1113

sieja ostronosa

Coregonus oxyrhynchus

tak, anadromiczne populacje w niektórych sektorach Morza Północnego

tak

231

2)

5)

Coregonus spp.9)

nie, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus (anadromiczne populacje w niektórych sektorach Morza Północnego)

nie, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus

 

 

muławkowate

Umbridae

 

 

232

2011

muławka bałkańska (muławka europejska)

Umbra krameri

tak

nie

 

 

KARPIOKSZTAŁTNE

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

karpiowate

Cyprinidae

 

 

233

1120

ukleja biała

Alburnus albidus (Alburnus vulturius)

tak

nie

234

1133

harabugo

Anaecypris hispanica

tak

nie

235

1130

boleń

Aspius aspius

tak, z wyjątkiem populacji fińskich

nie

236

6343

5)

Aulopyge huegelii

tak

nie

237

6168

brzana iberyjska

Barbus comiza

tak

nie

238

1138

brzanka

Barbus meridionalis

tak

nie

239

1137

brzana południowa

Barbus plebejus

tak

nie

240

2)

5)

Barbus spp.

nie, z wyjątkiem Barbus comiza, Barbus meridionalis, Barbus plebejus

nie

241

5289

szemaja

Chalcalburnus chalcoides

tak

nie

242

5962

świnka genueńska

Chondrostoma genei

tak

nie

243

6344

5)

Chondrostoma knerii

tak

nie

244

6151

świnka portugalska

Chondrostoma lusitanicum

tak

nie

245

6345

5)

Chondrostoma phoxinus

tak

nie

246

6162

świnka iberyjska

Chondrostoma polylepis (w tym C. willkommi)

tak

nie

247

1140

świnka włoska

Chondrostoma soetta

tak

nie

248

6150

świnka podkowoustna

Chondrostoma toxostoma

tak

nie

249

6144

kiełb białopłetwy

Gobio albipinnatus

tak

nie

250

6143

kiełb Kesslera

Gobio kessleri

tak

nie

251

6145

kiełb długowąsy

Gobio uranoscopus

tak

nie

252

1118

jelec hiszpański

Iberocypris palaciosi

tak

nie

253

1117

gizani

Ladigesocypris ghigii

tak

tak

254

6148

jelec włoski

Leuciscus lucumonis

tak

nie

255

6147

jelec ruczejnik

Leuciscus souffia

tak

nie

256

2522

ciosa

Pelecus cultratus

tak

nie

257

1129

5)

Phoxinellus spp.

tak

nie

258

6236

strzebla błotna

Phoxinus (= Eupallasella) percnurus

tak

tak

259

5339

różanka

Rhodeus sericeus amarus

tak

nie

260

1123

5)

Rutilus alburnoides

tak

nie

261

6155

panjorca

Rutilus arcasii

tak

nie

262

6146

płoć perłowa

Rutilus frisii meidingerii

tak

nie

263

1125

płoć pardilska

Rutilus lemmingii

tak

nie

264

6156

płoć portugalska

Rutilus macrolepidotus

tak

nie

265

1114

płoć dunajska

Rutilus pigus

tak

nie

266

1136

płoć adriatycka

Rutilus rubilio

tak

nie

267

1121

wzdręga grecka

Scardinius graecus

tak

nie

268

6346

5)

Squalius microlepis

tak

nie

269

6347

5)

Squalius svallize

tak

nie

 

 

kozowate

Cobitidae

 

 

270

2533

koza największa

Cobitis elongata

tak

nie

271

1149

koza

Cobitis taenia

tak, z wyjątkiem populacji fińskich

nie

272

1144

koza grecka

Cobitis trichonica

tak

nie

273

1145

piskorz

Misgurnus fossilis

tak

nie

274

1146

koza złotawa

Sabanejewia aurata

tak

nie

275

1991

koza włoska i koza wenecka

Sabanejewia larvata (Cobitis larvata oraz Cobitis conspersa)

tak

nie

 

 

SUMOKSZTAŁTNE

SILURIFORMES

 

 

 

 

sumowate

Siluridae

 

 

276

1150

sum Arystotelesa

Silurus aristotelis

tak

nie

 

 

ATERYNOKSZTAŁTNE

ATHERINIFORMES

 

 

 

 

karpieńcokształtne

Cyprinodontidae

 

 

277

1151

karpieńczyk hiszpański

Aphanius iberus

tak

nie

278

1152

karpieńczyk pręgowany

Aphanius fasciatus

tak

nie

279

1153

walencja hiszpańska

Valencia hispanica

tak

tak

280

1992

karpieńczyk grecki

Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

tak

tak

 

 

OKONIOKSZTAŁTNE

PERCIFORMES

 

 

 

 

okoniowate

Percidae

 

 

281

2555

jazgarz Balona

Gymnocephalus baloni

tak

nie

282

1157

szrecer

Gymnocephalus schraetzer

tak

nie

283

1998

aspret

Romanichthys valsanicola

tak

tak

284

1158

czop francuski

Zingel asper

nie

nie

285

1160

5)

Zingel spp.

tak, z wyjątkiem Zingel asper oraz Zingel zingel

nie

286

1159

czop czarny

Zingel zingel

nie

nie

 

 

babkowate

Gobiidae

 

 

287

6348

5)

Knipowitschia croatica

tak

nie

288

1155

babka padańska

Knipowitschia (Padogobius) panizzae

tak

nie

289

1156

babka włoska

Padogobius nigricans

tak

nie

290

1154

babka Canestriniego

Pomatoschistus canestrini

tak

nie

 

 

SKORPENOKSZTAŁTNE

SCORPAENIFORMES

 

 

 

 

głowaczowate

Cottidae

 

 

291

1163

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

tak, z wyjątkiem populacji fińskich

nie

292

1162

głowacz Petitiego

Cottus petiti

tak

nie

 

 

JAMOCHŁONY

COELENTERATA

 

 

 

 

PARZYDEŁKOWCE

CNIDARIA

 

 

293

1001

koral szlachetny

Corallium rubrum

nie

nie

 

 

MIĘCZAKI

MOLLUSCA

 

 

 

 

ŚLIMAKI

GASTROPODA

 

 

294

4056

zatoczek łamliwy

Anisus vorticulus

tak

nie

295

1011

5)

Caseolus calculus

tak

nie

296

1010

5)

Caseolus commixta

tak

nie

297

1009

5)

Caseolus sphaerula

tak

nie

298

4057

5)

Chilostoma banaticum

tak

nie

299

1004

5)

Discula leacockiana

tak

nie

300

1002

5)

Discula tabellata

tak

nie

301

1003

5)

Discula testudinalis

nie

nie

302

1005

5)

Discula turricula

nie

nie

303

1022

5)

Discus defloratus

nie

nie

304

1023

5)

Discus guerinianus

tak

nie

305

1007

5)

Elona quimperiana

tak

nie

306

1024

5)

Geomalacus maculosus

tak

nie

307

1006

5)

Geomitra moniziana

tak

nie

308

2578

5)

Gibbula nivosa

tak

nie

309

1915

5)

Helicopsis striata austriaca

tak

tak

310

1026

ślimak winniczek

Helix pomatia

nie

nie

311

4059

5)

Hygromia kovacsi

tak

nie

312

1025

5)

Idiomela (Helix) subplicata

tak

nie

313

4060

5)

Lampedusa imitatrix

tak

nie

314

4061

5)

Lampedusa melitensis

tak

tak

315

1017

5)

Leiostyla abbreviata

tak

nie

316

1018

5)

Leiostyla cassida

tak

nie

317

1019

5)

Leiostyla corneocostata

tak

nie

318

1020

5)

Leiostyla gibba

tak

nie

319

1021

5)

Leiostyla lamellosa

tak

nie

320

4062

5)

Paladilhia hungarica

tak

tak

321

1012

5)

Patella ferruginea

nie

nie

322

4063

5)

Sadleriana pannonica

tak

nie

323

2)

5)

Theodoxus prevostianus

nie

nie

324

4064

5)

Theodoxus transversalis

tak

nie

325

1014

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

tak

nie

326

1015

poczwarówka zmienna

Vertigo genesii

tak

nie

327

1013

poczwarówka Geyera

Vertigo geyeri

tak

nie

328

1016

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

tak

nie

 

 

MAŁŻE

BIVALIA

 

 

 

 

omułkowate

Mytilidae

 

 

329

1027

omułek daktylowy

Lithophaga lithophaga

nie

nie

330

1028

przyszynka szlachetna

Pinna nobilis

nie

nie

 

 

skójkowate

Unionoidae

 

 

331

1031

5)

Microcondylaea compressa

nie

nie

332

1032

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

tak

nie

333

1033

5)

Unio elongatulus

nie

nie

 

 

perłoródkowate

Margaritiferidae

 

 

334

1030

5)

Margaritifera auricularia

nie

nie

335

1029

perłoródka rzeczna

Margaritifera margaritifera

tak

nie

 

 

racicznicowate

Dreissenidae

 

 

336

4065

5)

Congeria kusceri

tak

nie

 

 

PIERŚCIENICE

ANNELIDA

 

 

 

 

pijawkowate

Hirudinidea

 

 

337

1034

pijawka lekarska

Hirudo medicinalis

nie

nie

 

 

SZKARŁUPNIE

ECHINODERMATA

 

 

 

 

jeżowce

Echinoidea

 

 

338

1008

5)

Centrostephanus longispinus

nie

nie

 

 

STAWONOGI

ARTHROPODA

 

 

 

 

SKORUPIAKI

CRUSTACEA

 

 

 

 

rakowate

Astacidae

 

 

339

1092

5)

Austropotamobius pallipes

tak

nie

340

1093

rak kamienny

Austropotamobius torrentium

tak

tak

341

1091

rak szlachetny

Astacus astacus

nie

nie

 

 

5)

Scyllaridae

 

 

342

1090

5)

Scyllarides latus

nie

nie

 

 

równonogi

Isopoda

 

 

343

4010

5)

Armadillidium ghardalamensis

tak

tak

 

 

OWADY

INSECTA

 

 

 

 

CHRZĄSZCZE

COLEOPTERA

 

 

344

1919

5)

Agathidium pulchellum

tak

nie

345

4011

5)

Bolbelasmus unicornis

tak

nie

346

1920

ponurek Schneidera

Boros schneideri

tak

nie

347

1085

bogatek wspaniały

Buprestis splendens

tak

nie

348

4012

5)

Carabus hampei

tak

nie

349

4013

biegacz węgierski