REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1715

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych,

podpisane w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 28 listopada 2013 r. w Londynie zostały podpisane Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A RZĄDEM BRYTYJSKICH WYSP DZIEWICZYCH
O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Mając na uwadze, iż Rzeczpospolita Polska i Brytyjskie Wyspy Dziewicze („Umawiające się Strony”) uznają, iż obecne ustawodawstwo umożliwia współpracę oraz wymianę informacji w sprawach o przestępstwa podatkowe;

Mając na uwadze, iż Umawiające się Strony od długiego czasu podejmują wysiłki na płaszczyźnie międzynarodowej w celu zwalczania przestępstw finansowych i innych przestępstw, włącznie z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu;

Mając na uwadze, iż Umawiające się Strony są właściwe do negocjacji i zawierania umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych;

Mając na uwadze, iż w dniu 2 kwietnia 2002 r. Brytyjskie Wyspy Dziewicze oficjalnie zobowiązały się do stosowania standardów OECD w zakresie przejrzystości i efektywnej wymiany informacji w sprawach podatkowych a następnie aktywnie brały udział w Globalnym Forum OECD w sprawie Opodatkowania;

Mając na uwadze, iż intencją Umawiających się Stron jest usprawnienie i ułatwienie wymiany informacji w odniesieniu do podatków;

Umawiające się Strony uzgodniły zawarcie niniejszej Umowy, nakładającej zobowiązania wyłącznie na Umawiające się Strony:

Artykuł 1

Zakres obowiązywania Umowy [Zakres obowiązywania Umowy]

Właściwe organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego Umawiających się Stron w zakresie podatków oraz spraw podatkowych, które obejmuje niniejsza Umowa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru, weryfikacji, windykacji, egzekucji lub poboru zaległości podatkowych w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, lub dla dochodzenia lub ścigania w sprawach podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Informacje będą wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą traktowane jako poufne na zasadach określonych w artykule 8.

Artykuł 2

Właściwość organów [Właściwość organów]

W celu zapewnienia właściwego zastosowania niniejszej Umowy, informacje będą udzielane zgodnie z niniejszą Umową przez właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

(a) bez względu na to, czy osoba, której dotyczą informacje jest osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Strony lub jest obywatelem Strony, lub czy osoba, która jest w posiadaniu informacji jest osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Strony lub obywatelem Strony, oraz

(b) pod warunkiem, że te informacje znajdują się na terytorium lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osoby podlegającej jurysdykcji Strony proszonej o pomoc.

Artykuł 3

Podatki, których dotyczy Umowa [Podatki, których dotyczy Umowa]

1. Podatkami objętymi niniejszą Umową są:

a) w przypadku Polski:

(i) podatek dochodowy od osób fizycznych;

(ii) podatek dochodowy od osób prawnych;

(iii) podatek od towarów i usług;

b) w przypadku Brytyjskich Wysp Dziewiczych:

(i) podatek dochodowy;

(ii) podatek od wynagrodzeń; oraz

(iii) podatek od majątku.

2. Niniejsza Umowa ma także zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, nałożonych przez każde terytorium po dacie podpisania niniejszej Umowy obok istniejących podatków lub w miejsce każdego z podatków wymienionych w ustępie 1. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w opodatkowaniu oraz o związanych z nimi środkach gromadzenia informacji, objętych niniejszą Umową.

Artykuł 4

Definicje [Definicje]

1. W niniejszej Umowie:

(a) określenie „Brytyjskie Wyspy Dziewicze” oznacza terytorium Wysp Dziewiczych, o którym mowa w Rozporządzeniu Konstytucyjnym Wysp Dziewiczych z 2007 r. (Virgin Islands Constitution Order 2007)

(b) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Polską, a użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdy obszar przyległy do wód terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z prawem międzynarodowym Polska może wykonywać suwerenne prawa odnoszące się do badań i wykorzystywania zasobów naturalnych dna morskiego i jego podglebia;

(c) określenie „zbiorowy program inwestycyjny” oznacza każde zbiorowe narzędzie inwestycyjne niezależnie od jego formy prawnej;

(d) określenie „spółka” oznacza jakąkolwiek osobę prawną lub jakikolwiek podmiot, który dla celów podatkowych jest traktowany jak osoba prawna;

(e) określenie „właściwy organ” oznacza:

(i) w przypadku Polski, Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;

(ii) w przypadku Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Sekretarza Finansowego lub osobę bądź organ upoważnione przez niego na piśmie;

(f) określenie „Umawiająca się Strona” oznacza w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Brytyjskie Wyspy Dziewicze;

(g) określenie „prawo karne” oznacza wszelkie regulacje określone jako przepisy karne w prawie wewnętrznym, bez względu na to, czy są one zawarte w prawie podatkowym, prawie karnym, czy w innych ustawach;

(h) określenie „sprawy o przestępstwa podatkowe” oznacza sprawy podatkowe związane z umyślnym działaniem, które podlegają ściganiu na mocy prawa karnego Strony wnioskującej oraz obejmuje wszelkie sprawy, w których osoba została powiadomiona, że postępowanie dotyczące tych spraw zostało wszczęte przeciwko tej osobie;

(i) określenie „informacja” oznacza każdy fakt, stwierdzenie, dokument lub zapis w jakiejkolwiek formie;

(j) określenie „środki gromadzenia informacji” oznacza przepisy lub procedury sądowe i administracyjne, umożliwiające Umawiającej się Stronie uzyskiwanie i przekazywanie informacji będących przedmiotem wniosku;

(k) określenie „obywatel” oznacza:

(i) w odniesieniu do Polski, każdą osobę fizyczną, mającą polskie obywatelstwo; oraz każdą osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie, utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w Polsce;

(ii) w odniesieniu do Brytyjskich Wysp Dziewiczych, każdą osobę, należącą do Brytyjskich Wysp Dziewiczych na mocy Rozporządzenia Konstytucyjnego Wysp Dziewiczych z 2007 r. (Rozporządzenie z mocą ustawy z 2007 r., Nr 1678) lub posiadającą certyfikat rezydencji Brytyjskich Wysp Dziewiczych na mocy Zarządzenia w sprawie Imigracji i Paszportów (rozdział 130); oraz każdą osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie lub inny podmiot, utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

(I) określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę lub jakikolwiek podmiot, który jest traktowany jak osoba prawna dla celów podatkowych, lub każde inne zrzeszenie osób lub grupy osób;

(m) określenie „publiczny zbiorowy program inwestycyjny” oznacza każdy zbiorowy program inwestycyjny, w którym nabycie, sprzedaż lub wykup akcji (udziałów) lub innych udziałów nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

(n) określenie „Strona proszona o pomoc” oznacza Stronę niniejszej Umowy, do której zwrócono się o udzielenie lub która udzieliła informacji w odpowiedzi na wniosek;

(o) określenie „Strona wnioskująca” oznacza Stronę niniejszej Umowy, która występuje z wnioskiem o udzielenie informacji lub otrzymała informację od Strony proszonej o pomoc;

(p) określenie „podatek” oznacza każdy podatek, do którego ma zastosowanie niniejsza Umowa;

(q) określenie „spółka notowana na giełdzie” oznacza jakąkolwiek spółkę, której podstawowy rodzaj akcji jest notowany na uznanej giełdzie papierów wartościowych, przy założeniu, że jej notowane akcje mogą być bez ograniczeń nabywane lub sprzedawane w ofercie publicznej. Akcje są nabywane lub sprzedawane „w ofercie publicznej”, jeśli ich zakup lub sprzedaż nie są w sposób dorozumiany lub wyraźny ograniczone do określonej grupy inwestorów;

(г) określenie „podstawowy rodzaj akcji (udziałów)” oznacza rodzaj lub rodzaje akcji (udziałów) reprezentujące większościowe prawo głosu oraz większościowy udział w majątku spółki;

(s) określenie „uznana giełda papierów wartościowych” oznacza każdą giełdę papierów wartościowych uzgodnioną przez właściwe organy Umawiających się Stron;

2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiającą się Stronę, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, każde pojęcie niezdefiniowane w tej Umowie będzie miało takie znaczenie, jakie zostało mu w tym czasie nadane przez odpowiednie przepisy prawa danej Umawiającej się Strony, przy czym znaczenie wynikające z przepisów prawa podatkowego Umawiającej się Strony ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym tym pojęciom przez inne przepisy prawne tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

Wymiana informacji na wniosek [Wymiana informacji na wniosek]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc, na pisemne żądanie właściwego organu Strony wnioskującej, udziela informacji dla celów określonych w artykule 1. Informacje te będą wymieniane bez względu na to, czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium. Jeżeli informacje otrzymane przez właściwy organ Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona proszona o pomoc poinformuje właściwy organ Strony wnioskującej o tym fakcie i zażąda dodatkowych informacji, które mogą być wymagane do zapewnienia efektywnego procesu składania wniosków.

2. Jeżeli informacje będące w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona proszona o pomoc zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji w celu dostarczenia ich Stronie wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.

3. Na wyraźny wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc dostarczy na podstawie niniejszego artykułu, w zakresie dozwolonym przez jej wewnętrzne ustawodawstwo, informacje w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje, aby dla celów określonych w artykule 1 niniejszej Umowy, jej właściwe organy były upoważnione do uzyskania i udzielania na wniosek:

(a) informacji pochodzących z banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika;

(b) informacji dotyczących właścicieli spółek, spółek osobowych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z artykułu 2, z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski; w przypadku funduszy powierniczych (trustów), informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach i beneficjentach.

5. Bez względu na wcześniejsze ustępy, niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiające się Strony obowiązku uzyskania lub udzielenia:

(a) informacji dotyczących praw własnościowych w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie lub publicznych zbiorowych funduszy lub programów inwestycyjnych, chyba że takie informacje można uzyskać bez niewspółmiernych trudności;

(b) informacji związanych z okresem dłuższym niż okres przewidziany przez prawo wewnętrzne Strony proszonej o pomoc dla przechowywania informacji, który wynosiłby co najmniej 5 lat i kiedy w rzeczywistości taka informacja nie jest już dłużej przechowywana.

6. Właściwy organ Strony wnioskującej, składając wniosek o udzielenie informacji zgodnie z niniejszą Umową, w celu wykazania istotnego znaczenia wnioskowanej informacji, przekaże następujące informacje właściwemu organowi Strony proszonej o pomoc:

(a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

(b) okres, którego dotyczą wnioskowane informacje;

(c) rodzaj i typ żądanych informacji, łącznie z opisem poszczególnych, wnioskowanych dowodów oraz formy, w jakiej Strona wnioskująca chciałaby otrzymać informację

(d) celów podatkowych, dla których informacje są wnioskowane i powodów do przypuszczeń, iż wnioskowane informacje mają istotne znaczenie dla administracji lub egzekwowania prawa wewnętrznego Strony wnioskującej;

(e) uzasadnienie dla podstawy do przypuszczeń, iż wnioskowane informacje znajdują się na terytorium Strony proszonej o pomoc lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osoby podlegającej właściwości Strony proszonej o pomoc;

(f) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu lub sprawować kontrolę nad żądanymi informacjami;

(g) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z niniejszą Umową i ustawodawstwem lub praktyką administracyjną Strony wnioskującej oraz że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na jej terytorium, wówczas właściwy organ Strony wnioskującej mógłby je uzyskać zgodnie z jej ustawodawstwem lub normalną praktyką administracyjną;

(h) oświadczenie, że Strona wnioskująca wykorzystała na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności.

7. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc przekazuje właściwemu organowi Strony wnioskującej żądane informacje w najkrótszym możliwym terminie. W celu zapewnienia szybkiej odpowiedzi, właściwy organ Strony proszonej o pomoc:

(a) potwierdza pisemnie właściwemu organowi Strony wnioskującej otrzymanie wniosku i powiadamia właściwy organ Strony wnioskującej o wszelkich brakach stwierdzonych we wniosku w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, oraz;

(b) jeżeli właściwy organ Strony proszonej o pomoc nie jest w stanie uzyskać i przekazać informacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, również w razie napotkania przeszkody w udzieleniu informacji lub w przypadku odmowy udzielenia informacji przez właściwy organ Strony proszonej o pomoc, niezwłocznie pisemnie informuje on właściwy organ Strony wnioskującej, wyjaśniając przyczyny niemożności uzyskania i udzielenia informacji lub istotę napotkanych przeszkód lub przyczyny odmowy udzielenia informacji.

Artykuł 6

Kontrola podatkowa za granicą [Kontrola podatkowa za granicą]

1. Strona proszona o pomoc może, w zakresie dopuszczalnym przez prawo krajowe i popartym uzasadnionym wnioskiem Strony wnioskującej, zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na pobyt na terytorium Strony proszonej o pomoc, w związku z żądaniem przesłuchania osób i badania dokumentów, za uprzednią pisemną zgodą osoby, której dotyczy wniosek. Właściwy organ Strony wnioskującej poinformuje właściwy organ Strony proszonej o pomoc o terminie i miejscu zamierzonego spotkania z zainteresowanymi osobami.

2. Na wniosek właściwego organu Strony wnioskującej, właściwy organ Strony proszonej o pomoc może, na podstawie swojego prawa wewnętrznego, zezwolić przedstawicielom właściwego organu Strony wnioskującej na obecność w trakcie odpowiedniej części kontroli podatkowej prowadzonej na terytorium Strony proszonej o pomoc.

3. Jeśli wniosek, o którym mowa w ustępie 2, zostanie uwzględniony, właściwy organ Strony proszonej o pomoc prowadzący kontrolę zawiadomi, bez zbędnej zwłoki, właściwy organ Strony wnioskującej o czasie i miejscu kontroli, organie lub osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz o procedurach i warunkach wymaganych przez Stronę proszoną o pomoc do przeprowadzenia kontroli. Wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia kontroli podejmuje Strona proszona o pomoc prowadząca kontrolę, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.

Artykuł 7

Możliwość odrzucenia wniosku [Możliwość odrzucenia wniosku]

1. Właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, jeżeli:

(a) wniosek został sporządzony niezgodnie z niniejszą Umową;

(b) Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem przypadku, w którym odwoływanie się do tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności; lub

(c) ujawnienie żądanej informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public) Strony proszonej o pomoc.

2. Niniejsza Umowa nie nakłada na Umawiającą się Stronę obowiązku udzielenia informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo tryb działalności przedsiębiorstwa. Informacje opisane w artykule 5 ustęp 4, nie będą tylko z powodu tego faktu traktowane jak tego typu tajemnica lub tryb działalności.

3. (a) Postanowienia niniejszej Umowy nie nakładają na Umawiającą się Stronę obowiązku uzyskania i udzielenia informacji, która ujawnia informacje poufne w relacjach między klientem oraz adwokatem, radcą prawnym, pełnomocnikiem lub innym prawnie dozwolonym reprezentantem, w przypadku gdy takie informacje zostały:

(i) wytworzone w celu poszukiwania lub świadczenia porady prawnej lub

(ii) wytworzone w celu użycia w istniejącym lub rozważanym postępowaniu.

(b) Informacje posiadane z zamiarem wykorzystania w celu zabronionym nie podlegają ochronie prawnej a żadne postanowienie niniejszego artykułu nie stoi na przeszkodzie przekazaniu imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu klienta przez adwokata, radcę prawnego, pełnomocnika, innego prawnie dozwolonego reprezentanta, gdy zachowanie takie nie stanowiłoby naruszenia ochrony prawnej.

4. Nie można odrzucić wniosku o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy zostało zakwestionowane przez podatnika.

5. Strona proszona o pomoc nie będzie obowiązana do uzyskania i udzielenia informacji, których uzyskanie przez właściwy organ Strony wnioskującej, w przypadku gdyby informacje będące przedmiotem wniosku znajdowały się w ramach właściwości Strony wnioskującej, nie byłoby możliwe na podstawie jej ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej.

6. Strona proszona o pomoc może odrzucić wniosek o udzielenie informacji, jeżeli Strona wnioskująca żąda tych informacji w celu stosowania lub wprowadzania własnych przepisów prawa podatkowego lub jakiegokolwiek związanego z nimi wymogu, które prowadziłyby do dyskryminacji obywatela Strony proszonej o pomoc w porównaniu do obywatela Strony wnioskującej, którzy znajdują się w takich samych okolicznościach.

Artykuł 8

Poufność [Poufność]

1. Wszystkie informacje udzielone i uzyskane przez właściwy organ każdej z Umawiających się Stron będą traktowane jako poufne i będą ujawnione tylko osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) we właściwości których leżą cele, określone w artykule 1 i wykorzystywane przez te osoby lub organy wyłącznie w tych celach, włączając postępowanie odwoławcze lub nadzór. W tych celach informacje mogą być ujawnione w publicznym postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądowych.

2. Informacje nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach niż określone w artykule 1, bez wyrażonego na piśmie zezwolenia właściwego organu Strony proszonej o pomoc.

3. Informacje przekazane Stronie wnioskującej nie będą ujawniane żadnemu innemu państwu.

Artykuł 9

Środki ochrony [Środki ochrony]

Niniejsza Umowa nie narusza praw i środków ochrony zagwarantowanych osobom przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc. Prawa i środki ochrony nie mogą być stosowane przez Stronę proszoną o pomoc, w sposób nadmiernie ograniczający lub opóźniający efektywną wymianę informacji.

Artykuł 10

Koszty administracyjne [Koszty administracyjne]

Zakres kosztów poniesionych w związku z udzieleniem pomocy (włączając uzasadnione koszty osób trzecich i zewnętrznych doradców w związku z postępowaniami sądowymi lub innymi) będą uzgadniane przez Umawiające się Strony, zgodnie z Protokołem.

Artykuł 11

Zakaz dyskryminujących lub restrykcyjnych środków [Zakaz dyskryminujących lub restrykcyjnych środków]

1. Do czasu pozostawania w mocy i obowiązywania niniejszej Umowy, intencją Umawiających się Stron nie jest stosowanie lub wprowadzenie dyskryminujących lub restrykcyjnych środków, opartych na szkodliwych praktykach podatkowych, wobec osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub obywateli Umawiających się Stron. Jednakże, w przypadku, gdy Umawiająca się Strona ma uzasadnione przypuszczenia, iż druga Umawiająca się Strona wprowadziła takie dyskryminujące lub restrykcyjne środki, obie Umawiające się Strony niezwłocznie rozpoczną procedurę rozwiązania takiej kwestii.

2. „Dyskryminujący lub restrykcyjny środek oparty na szkodliwych praktykach podatkowych” jest środkiem zastosowanym przez jedną z Umawiających się Stron wobec osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub obywateli Umawiających się Stron w związku z tym, iż druga Umawiająca się Strona nie angażuje się w efektywną wymianę informacji lub z powodu braku po jej stronie przejrzystości w stosowaniu prawa, przepisów lub praktyki administracyjnej lub z powodu braku opodatkowania lub braku nominalnego opodatkowania lub jednego z poprzednich kryteriów.

3. Nie ograniczając ogólnego charakteru określenia „dyskryminujący lub restrykcyjny środek”, określenie to obejmuje odmowę odliczenia, zaliczenia lub zwolnienia, nałożenia lub poboru podatków lub opłat, lub wprowadzenie szczególnych wymogów sprawozdawczych. Takie środki obejmują wszelkie środki związane bezpośrednio lub pośrednio, z kwestiami opodatkowania. Jednakże, nie obejmują one ogólnych środków stosowanych przez każdą z Umawiających się Stron, między innymi wobec członków OECD.

Artykuł 12

Wprowadzenie w życie przepisów prawnych [Wprowadzenie w życie przepisów prawnych]

Umawiające się Strony (o ile tego jeszcze nie zrobiły) wprowadzą w życie wszelkie przepisy prawne niezbędne do stosowania i wykonania warunków Umowy.

Artykuł 13

Język [Język]

Wnioski o pomoc, odpowiedzi na nie i jakiekolwiek inne pisemne porozumiewanie się między właściwymi organami będą sporządzane w języku angielskim. Właściwe organy uzgodnią, czy i w jakim zakresie tłumaczenie na język angielski innych dokumentów lub plików podlegających udzieleniu, jest faktycznie potrzebne.

Artykuł 14

Procedura wzajemnego porozumiewania [Procedura wzajemnego porozumiewania]

1. W przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości między Umawiającymi się Stronami dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy, właściwe organy dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania problemu w drodze wzajemnego porozumienia.

2. Oprócz porozumień, o których mowa w ustępie 1, właściwe organy Umawiających się Stron mogą wzajemnie uzgodnić procedury na potrzeby stosowania artykułów 5 i 6.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą porozumiewać się ze sobą bezpośrednio w celach wynikających z niniejszej Umowy.

4. Umawiające się Strony mogą również uzgodnić inne formy rozwiązywania sporów.

Artykuł 15

Wejście w życie [Wejście w życie]

Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie na piśmie zakończenie wewnętrznych procedur prawnych, wymaganych ich prawem wewnętrznym, niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po dacie otrzymania późniejszej z not, przy czym Umowa będzie miała zastosowanie:

(a) do spraw o przestępstwa podatkowe od tego dnia;

(b) do wszelkich innych spraw, o których mowa w artykule 1, do okresów podatkowych rozpoczynających się w tym dniu lub po tym dniu lub w przypadku gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych, powstałych w tym dniu lub po tym dniu.

Artykuł 16

Wypowiedzenie [Wypowiedzenie]

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez jedną z Umawiających się Stron.

2. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnej notyfikacji drogą dyplomatyczną. Takie wypowiedzenie będzie mieć zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

3. W razie wypowiedzenia Umowy, Umawiające się Strony pozostają związane postanowieniami artykułu 8 w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych na mocy niniejszej Umowy. Wnioski otrzymane przez Umawiające się Strony przed dniem wypowiedzenia Umowy zostaną rozpatrzone zgodnie z jej postanowieniami.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez Umawiające się Strony, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Londynie dnia 28 listopada roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

PROTOKÓŁ DO UMOWY

MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

RZĄDEM BRYTYJSKICH WYSP DZIEWICZYCH

O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Brytyjskich Wysp Dziewiczych, dążąc do ułatwienia prawidłowego stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych (dalej zwaną „Umową”), uzgodnili w Umowie podpisanej w Londynie 28.11.2013 r. następujące postanowienia będą stanowić integralną część Umowy:

I. Stosownie do artykułu 3 („Podatki, których dotyczy Umowa”) rozumie się, iż:

W przypadku, gdy Brytyjskie Wyspy Dziewicze wprowadzą podatek od wartości dodanej, podatek ten będzie traktowany jako „podatek podobnego rodzaju” i w związku z tym będzie objęty postanowieniami Umowy.

II. Stosownie do artykułu 10 („Koszty”) rozumie się, iż:

1. Koszty zwykłe poniesione w trakcie udzielania odpowiedzi na wniosek o informację ponoszone będą przez Stronę proszoną o pomoc. Tego rodzaju zwykłe koszty obejmowałyby co do zasady wewnętrzne koszty administracyjne i wszelkie drobne koszty zewnętrzne.

2. Wszelkie pozostałe koszty, które nie są kosztami zwykłymi, traktowane będą jako koszty nadzwyczajne i ponoszone będą przez Stronę wnioskującą. Koszty nadzwyczajne obejmują, przy czym nie są do nich ograniczone, następujące koszty:

a) uzasadnione wynagrodzenie należne osobie trzeciej za przeprowadzenie badań;

b) uzasadnione wynagrodzenie należne osobie trzeciej za kopiowanie dokumentów;

c) uzasadnione koszty zatrudnienia tłumaczy ustnych i pisemnych lub innych uzgodnionych ekspertów;

d) uzasadnione koszty przekazania dokumentów do Strony wnioskującej;

e) uzasadnione koszty postępowań sądowych, poniesione przez Stronę proszoną o pomoc w związku z konkretnym wnioskiem o udzielenie informacji; oraz

f) uzasadnione koszty uzyskania pisemnych lub ustnych zeznań.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron będą konsultować się wzajemnie, w każdym szczególnym przypadku, w którym koszty nadzwyczajne mogą przekroczyć 500 USD, w celu ustalenia czy Strona wnioskująca będzie kontynuować realizację wniosku i poniesie takie koszty.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Londynie dnia 28 listopada 2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

infoRgrafika

Wspólna Deklaracja

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

i

Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Brytyjskich Wysp Dziewiczych (BVI) podpisały dzisiaj Umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

2. Polska i BVI od długiego czasu podejmują wysiłki na płaszczyźnie międzynarodowej w celu zwalczania przestępstw finansowych i zobowiązują się do rozwoju i działania zgodnie ze standardami międzynarodowymi w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz w zakresie uregulowań finansowych.

Rzeczpospolita Polska uznaje Rząd BVI za konstruktywnego i współpracującego członka wspólnoty międzynarodowej z globalnie zintegrowanym i odpowiedzialnym centrum finansowym.

3. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych stanowi postęp w światowych wysiłkach ustanowienia międzynarodowego systemu finansowego, który oparty jest na przejrzystości i efektywnej wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz jest dalszym pozytywnym rozwojem dotychczasowych stosunków między Polską i BVI.

4. Oba państwa posiadają ustawodawstwo, które umożliwia współpracę i wymianę informacji w sprawach podatkowych. Umowa zezwala na wymianę informacji na wniosek zgodnie z uzgodnionymi procedurami w odniesieniu zarówno do cywilnych jak i karnych spraw podatkowych. Strony nie mogą podejmować działań wyłącznie w celu gromadzenia informacji.

5. Oba państwa potwierdzają również w Umowie, iż ich intencją nie było wprowadzenie, w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium każdego z państw lub jego obywateli, żadnych dyskryminujących, krzywdzących lub restrykcyjnych środków opartych na szkodliwych praktykach podatkowych.

6. Niniejsza Umowa stanowi znaczny postęp w relacjach między obydwoma Rządami, które są zaangażowane w badanie innych obszarów wzajemnej współpracy i korzyści.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez ich odpowiednie Rządy, podpisali niniejszą Deklarację.

Sporządzono w Londynie dnia 28 listopada 2013 roku.

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, protokołem oraz wspólną deklaracją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 września 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-04
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA